A A A
pl | en
A A A
pl | en
2022/23 full-time degree programme second cycle Faculty of International and Political Studies
No element to display

Basic information

Faculty name: Faculty of International and Political Studies
Major name: TransAtlantic Studies
Level: second cycle
Profile: General academic
Form: full-time degree programme
Language of study: english
Leading discipline: Political science and administration

Programme

ISCED classification: 0312
Number of semesters: 4
Professional title awarded to graduates: magister

Description of the program implementation

Studia na kierunku TransAtlantic Studies trwają dwa lata, w trakcie których student realizuje przedmioty obowiązkowe oraz fakultatywne. Zajęcia fakultatywne (49 ECTS) wybierane są spośród przedmiotów z zakresu nauk o polityce i administracji oraz nauk o kulturze i religii. Znaczącym elemetem studiów jest praca własna studenta (np. lektura wskazanych tekstów, przygotowanie prac pisemnych, realizacja projektów) oraz indywidualne lub grupowe konsultacje z prowadzącymi zajęcia.

Graduation

Aby ukończyć stacjonarne studia II stopnia na kierunku TransAtlantic Studies, student zobowiązany jest zaliczyć wszystkie zajęcia przewidziane w programie studiów, których łączna wartość wynosi 120 ECTS oraz złożyć pracę dyplomową i zdać egzamin dyplomowy. Egzamin dyplomowy ma formę ustną. Przeprowadza go komisja, w skład której wchodzą przewodniczący, recenzent i promotor. Członkowie komisji zadają pytania odnoszące się do problematyki pracy dyplomowej oraz tematyki zawartej w programie studiów. Zasady obliczania ogólnego wyniku studiów są określone w Regulaminie Studiów UJ.

If you want to learn more, see the full study programme

No data to display