A A A
pl | en
2019/20 studia stacjonarne pierwszego stopnia Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Finanse, bankowość, ubezpieczenia

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Nazwa kierunku: Finanse, bankowość, ubezpieczenia
Poziom: pierwszego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina wiodąca: Ekonomia i finanse

Program

Klasyfikacja ISCED: 0311
Liczba semestrów: 6
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: licencjat

Opis realizacji programu

Program studiów obejmuje 6 semestrów. W planie zostały ujęte obligatoryjne i fakultatywne moduły kształcenia. Moduły fakultatywne rozpoczynają się w czwartym semestrze. Główne obszary kształcenia obejmują treści podstawowe dla kierunku ekonomia, przedmioty specjalistyczne dotyczące tematyki związanej z finansami oraz przedmioty ogólnouniwersyteckie. W ramach modułów specjalistycznych oferowane są moduły związane z różnymi aspektami funkcjonowania współczesnych rynków finansowych. Szczególną grupę w ramach tak zdefiniowanych obszarów zajmują moduły związane z bankowością, rynkiem kapitałowym oraz tematyką dotyczącą ubezpieczeń. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń oraz konwersatoriów.

Ukończenie studiów

Ukończenie studiów na kierunku wymaga przygotowania przez studenta pracy dyplomowej oraz zdania egzaminu dyplomowego.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Matematyka
60 5 zaliczenie O
Mikroekonomia
50 5 zaliczenie O
Podstawy prawa gospodarczego
30 4 egzamin O
Wstęp do psychologii
30 3 egzamin O
Technologie informacyjne
30 2 zaliczenie O
Historia gospodarcza
45 4 egzamin O
Podstawy zarządzania
45 4 egzamin O
Wychowanie fizyczne
30 - zaliczenie O
Socjologia organizacji
30 3 zaliczenie O
BHK
4 - zaliczenie O
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Matematyka
60 5 egzamin O
Statystyka opisowa
60 6 egzamin O
Mikroeekonomia
50 5 egzamin O
Rachunek prawdopodobieństwa
45 5 egzamin O
Podstawy rachunkowości
60 6 egzamin O
Analiza ekonomiczna
30 4 zaliczenie O
Ochrona własności intelektualnej
10 1 zaliczenie O
Wychowanie fizyczne
30 - zaliczenie O
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Podstawy makroekonomii
50 5 zaliczenie O
Polityka społeczna
30 4 egzamin O
Polityka gospodarcza
30 4 egzamin O
30 - zaliczenie O
Filozofia
30 3 egzamin O
Statystyka matematyczna
50 5 egzamin O
Podstawy finansów
60 5 egzamin O
Bankowość
60 4 egzamin O
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Ekonometria
50 5 egzamin O
Podstawy makroekonomii
50 5 egzamin O
30 - zaliczenie O
Praktyka zawodowa
120 4 zaliczenie O
Finanse publiczne
30 3 egzamin O
Grupa zajęć fakulttywnych
O
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
30 4 egzamin O
30 - zaliczenie O
30 - zaliczenie O
Rynki finansowe
30 4 zaliczenie O
Seminarium dyplomowe
30 2 zaliczenie O
Grupa zajęć fakultatywnych
O
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
30 4 egzamin O
30 1 egzamin O
Gospodarka regionalna
30 4 egzamin O
Seminarium dyplomowe
30 8 zaliczenie O
Grupa zajęć fakultatywnych
O