A A A pl | en
Wydział Biologii

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI PRZYRODY

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Biologii
Nazwa kierunku: zarządzanie zasobami przyrody
Poziom: drugiego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina: Nauki biologiczne

Program

Klasyfikacja ISCED: 0511
Liczba semestrów: 4
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister

Opis realizacji programu

Na program studiów Zarządzania zasobami przyrody składają się przedmioty obowiązkowe w wymiarze 51 ECTS oraz realizowane w formie fakultatywnej (69 ECTS). Przedmiotami do wyboru są seminaria i pracownie specjalizacyjne za które student uzyskuje odpowiednio 6 i 40 ECTS. Pozostałe punkty ECTS student uzyskuje wybierając przedmioty z listy. Znaczna część zajęć to zajęcia praktyczne w terenie i laboratoryjne.

Ukończenie studiów

Przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej oraz zdanie egzaminu dyplomowego

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

Do ukończenia studiów wymagane jest: 1. Zaliczenie kursu w języku angielskim za min. 3 ECTS i 30 godz. (kurs z oferty Wydziału Biologii, za zgodą Kierownika studiów spoza wydziału), 2. Zaliczenie kursów do wyboru za co najmniej 23 ECTS. Wykaz kursów dostępny także na stronie USOSweb

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Podstawy organizacji i zarządzania
15 1,0 egzamin O
Bioremediacja gleb i wód
45 3,0 egzamin O
Gospodarka leśna
30 2,0 egzamin O
Ochrona i kształtowanie gleb, wód i złóż surowców użytecznych
30 2,0 egzamin O
Metody statystyczne
40 2,0 zaliczenie O
30 - zaliczenie O
Proseminarium II
30 2,0 zaliczenie O
Pracownia specjalizacyjna
15 5,0 zaliczenie O
4 - zaliczenie O
Genetyka konserwatorska
30 2,0 zaliczenie F
Ekologia ewolucyjna
30 2,0 zaliczenie F
Island biogeography
30 4,0 egzamin F
Ekologia miasta
30 2,0 zaliczenie F
Ekologia wód śródlądowych
30 2,0 zaliczenie F
Gospodarka przestrzenna gmin
30 2,0 egzamin F
Naukowe podstawy ochrony przyrody
36 2,0 zaliczenie F
Oceanologia - wprowadzenie
30 2,0 zaliczenie F
Ocena oddziaływania inwestycji na środowisko
30 2,0 zaliczenie F
The ecology and conservation of Carnivora
36 4,0 egzamin F
Tropical ecology
30 4,0 egzamin F
Współczesne problemy badań środowiska
30 2,0 egzamin F
Techniki entomologiczne - hodowla, zbiór, konserwacja, preparowanie owadów
60 3,0 zaliczenie F
Practical aspects of environmental conservation-part 1
42 3,0 zaliczenie F
Zasoby, użytkowanie i ochrona gleb
30 3,0 egzamin F
  • O - obowiązkowy
  • F - fakultatywny

Do ukończenia studiów wymagane jest: 1. Zaliczenie kursu w języku angielskim za min. 3 ECTS i 30 godz. (kurs z oferty Wydziału Biologii, za zgodą Kierownika studiów spoza wydziału), 2. Zaliczenie kursów do wyboru za co najmniej 23 ECTS. Wykaz kursów dostępny także na stronie USOSweb

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Metody monitoringu przyrodniczego
100 4,0 zaliczenie O
Metody analizy przestrzennej
30 3,0 egzamin O
Zastosowanie Systemów Informacji Geograficznej (GIS) w naukach przyrodniczych
60 4,0 zaliczenie O
Ekologiczne podstawy gospodarowania roślinnością
30 2,0 zaliczenie O
Różnorodność biotyczna Polski
60 4,0 egzamin O
30 2,0 egzamin O
Seminarium
30 2,0 zaliczenie O
Pracownia specjalizacyjna
15 5,0 zaliczenie O
Biologia łowiecka - podstawy gospodarowania i ochrony populacji
46 3,0 zaliczenie F
Biomonitoring ekosystemów wodnych
55 3,0 zaliczenie F
Effective research communication
30 4,0 zaliczenie F
Hydrologia obszarów zurbanizowanych
30 3,0 zaliczenie F
Katastrofy w przyrodzie
30 3,0 zaliczenie F
Lichenologia i lichenoindykacja
30 2,0 zaliczenie F
Meteorologiczne aspekty ochrony atmosfery
45 4,0 zaliczenie F
Methods of secondary data analysis on society and environment
30 4,0 zaliczenie F
Podstawy bonitacji i waloryzacji gleb
30 3,0 zaliczenie F
Practical aspects of environmental conservation-part 2
20 1,0 zaliczenie F
Rafy koralowe i pustynie - zajęcia terenowe
30 2,0 zaliczenie F
Tropical ecology-field course
120 10,0 zaliczenie F
Zarządzanie zasobami przyrody
45 3,0 zaliczenie F
Ekosystemy wodne – struktura i funkcjonowanie
45 3,0 zaliczenie F
  • O - obowiązkowy
  • F - fakultatywny
Do ukończenia studiów wymagane jest: 1. Zaliczenie kursu w języku angielskim za min. 3 ECTS i 30 godz. (kurs z oferty Wydziału Biologii, za zgodą Kierownika studiów spoza wydziału), 2. Zaliczenie kursów do wyboru za co najmniej 23 ECTS. Wykaz kursów dostępny także na stronie (https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/szukajPrzedmiotu&method=faculty_groups&jed_org_kod=UJ.WBl.IN%C5%9A&grupaKod=ZZP.2S.F)
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Ekologiczna ocena ryzyka środowiskowego
30 2,0 egzamin O
Ekotoksykologia i ocena skutków zanieczyszczenia środowiska
40 3,0 zaliczenie O
Globalne problemy ekologii
30 3,0 zaliczenie O
Gospodarka odpadami stałymi
45 2,0 egzamin O
Mechanizmy podejmowania decyzji w ochronie środowiska
35 3,0 zaliczenie O
Seminarium
30 2,0 zaliczenie O
Pracownia specjalizacyjna
30 10,0 zaliczenie O
Genetyka konserwatorska
30 2,0 zaliczenie F
Ekologia ewolucyjna
30 2,0 zaliczenie F
Island biogeography
30 4,0 egzamin F
Ekologia miasta
30 2,0 zaliczenie F
Ekologia wód śródlądowych
30 2,0 zaliczenie F
Gospodarka przestrzenna gmin
30 2,0 egzamin F
Naukowe podstawy ochrony przyrody
36 2,0 zaliczenie F
Oceanologia - wprowadzenie
30 2,0 zaliczenie F
Ocena oddziaływania inwestycji na środowisko
30 2,0 zaliczenie F
The ecology and conservation of Carnivora
36 4,0 egzamin F
Tropical ecology
30 4,0 egzamin F
Współczesne problemy badań środowiska
30 2,0 egzamin F
Techniki entomologiczne - hodowla, zbiór, konserwacja, preparowanie owadów
60 3,0 zaliczenie F
Practical aspects of environmental conservation-part 1
42 3,0 zaliczenie F
Zasoby, użytkowanie i ochrona gleb
30 3,0 egzamin F
  • O - obowiązkowy
  • F - fakultatywny
Do ukończenia studiów wymagane jest: 1. Zaliczenie kursu w języku angielskim za min. 3 ECTS i 30 godz. (kurs z oferty Wydziału Biologii, za zgodą Kierownika studiów spoza wydziału), 2. Zaliczenie kursów do wyboru za co najmniej 23 ECTS. Wykaz kursów dostępny także na stronie (https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/szukajPrzedmiotu&method=faculty_groups&jed_org_kod=UJ.WBl.IN%C5%9A&grupaKod=ZZP.2S.F)
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania ochrony przyrody
16 1,0 zaliczenie O
Edukacja ekologiczna
30 2,0 zaliczenie O
Gospodarka wodno-ściekowa
30 2,0 egzamin O
Rolnictwo przyjazne środowisku
30 2,0 zaliczenie O
Seminarium
30 2,0 zaliczenie O
Pracownia specjalizacyjna
60 20,0 zaliczenie O
Biologia łowiecka - podstawy gospodarowania i ochrony populacji
46 3,0 zaliczenie F
Biomonitoring ekosystemów wodnych
55 3,0 zaliczenie F
Effective research communication
30 4,0 zaliczenie F
Hydrologia obszarów zurbanizowanych
30 3,0 zaliczenie F
Katastrofy w przyrodzie
30 3,0 zaliczenie F
Lichenologia i lichenoindykacja
30 2,0 zaliczenie F
Meteorologiczne aspekty ochrony atmosfery
45 4,0 zaliczenie F
Methods of secondary data analysis on society and environment
30 4,0 zaliczenie F
Podstawy bonitacji i waloryzacji gleb
30 3,0 zaliczenie F
Practical aspects of environmental conservation-part 2
20 1,0 zaliczenie F
Rafy koralowe i pustynie - zajęcia terenowe
30 2,0 zaliczenie F
Tropical ecology-field course
120 10,0 zaliczenie F
Zarządzanie zasobami przyrody
45 3,0 zaliczenie F
Ekosystemy wodne – struktura i funkcjonowanie
45 3,0 zaliczenie F
  • O - obowiązkowy
  • F - fakultatywny