A A A pl | en
Faculty of Biology

NATURAL RESOURCES MANAGEMENT

Basic information

Faculty name: Faculty of Biology
Major name: Natural Resources Management
Level: second cycle
Profile: General academic
Form: full-time degree programme
Language of study: polish
Discipline: Biological sciences

Programme

ISCED classification: 0511
Number of semesters: 4
Professional title awarded to graduates: magister

Description of the program implementation

Na program studiów Zarządzania zasobami przyrody składają się przedmioty obowiązkowe w wymiarze 51 ECTS oraz realizowane w formie fakultatywnej (69 ECTS). Przedmiotami do wyboru są seminaria i pracownie specjalizacyjne za które student uzyskuje odpowiednio 6 i 40 ECTS. Pozostałe punkty ECTS student uzyskuje wybierając przedmioty z listy. Znaczna część zajęć to zajęcia praktyczne w terenie i laboratoryjne.

Graduation

Przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej oraz zdanie egzaminu dyplomowego

If you want to learn more, see the full study programme

Do ukończenia studiów wymagane jest: 1. Zaliczenie kursu w języku angielskim za min. 3 ECTS i 30 godz. (kurs z oferty Wydziału Biologii, za zgodą Kierownika studiów spoza wydziału), 2. Zaliczenie kursów do wyboru za co najmniej 23 ECTS. Wykaz kursów dostępny także na stronie USOSweb

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Podstawy organizacji i zarządzania
15 1,0 exam O
Bioremediacja gleb i wód
45 3,0 exam O
Gospodarka leśna
30 2,0 exam O
Ochrona i kształtowanie gleb, wód i złóż surowców użytecznych
30 2,0 exam O
Metody statystyczne
40 2,0 assessment O
30 - assessment O
Proseminarium II
30 2,0 assessment O
Pracownia specjalizacyjna
15 5,0 assessment O
4 - assessment O
Genetyka konserwatorska
30 2,0 assessment F
Ekologia ewolucyjna
30 2,0 assessment F
Island biogeography
30 4,0 exam F
Ekologia miasta
30 2,0 assessment F
Ekologia wód śródlądowych
30 2,0 assessment F
Gospodarka przestrzenna gmin
30 2,0 exam F
Naukowe podstawy ochrony przyrody
36 2,0 assessment F
Oceanologia - wprowadzenie
30 2,0 assessment F
Ocena oddziaływania inwestycji na środowisko
30 2,0 assessment F
The ecology and conservation of Carnivora
36 4,0 exam F
Tropical ecology
30 4,0 exam F
Współczesne problemy badań środowiska
30 2,0 exam F
Techniki entomologiczne - hodowla, zbiór, konserwacja, preparowanie owadów
60 3,0 assessment F
Practical aspects of environmental conservation-part 1
42 3,0 assessment F
Zasoby, użytkowanie i ochrona gleb
30 3,0 exam F
  • O - obligatory
  • F - elective

Do ukończenia studiów wymagane jest: 1. Zaliczenie kursu w języku angielskim za min. 3 ECTS i 30 godz. (kurs z oferty Wydziału Biologii, za zgodą Kierownika studiów spoza wydziału), 2. Zaliczenie kursów do wyboru za co najmniej 23 ECTS. Wykaz kursów dostępny także na stronie USOSweb

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Metody monitoringu przyrodniczego
100 4,0 assessment O
Metody analizy przestrzennej
30 3,0 exam O
Zastosowanie Systemów Informacji Geograficznej (GIS) w naukach przyrodniczych
60 4,0 assessment O
Ekologiczne podstawy gospodarowania roślinnością
30 2,0 assessment O
Różnorodność biotyczna Polski
60 4,0 exam O
30 2,0 exam O
Seminarium
30 2,0 assessment O
Pracownia specjalizacyjna
15 5,0 assessment O
Biologia łowiecka - podstawy gospodarowania i ochrony populacji
46 3,0 assessment F
Biomonitoring ekosystemów wodnych
55 3,0 assessment F
Effective research communication
30 4,0 assessment F
Hydrologia obszarów zurbanizowanych
30 3,0 assessment F
Katastrofy w przyrodzie
30 3,0 assessment F
Lichenologia i lichenoindykacja
30 2,0 assessment F
Meteorologiczne aspekty ochrony atmosfery
45 4,0 assessment F
Methods of secondary data analysis on society and environment
30 4,0 assessment F
Podstawy bonitacji i waloryzacji gleb
30 3,0 assessment F
Practical aspects of environmental conservation-part 2
20 1,0 assessment F
Rafy koralowe i pustynie - zajęcia terenowe
30 2,0 assessment F
Tropical ecology-field course
120 10,0 assessment F
Zarządzanie zasobami przyrody
45 3,0 assessment F
Ekosystemy wodne – struktura i funkcjonowanie
45 3,0 assessment F
  • O - obligatory
  • F - elective
Do ukończenia studiów wymagane jest: 1. Zaliczenie kursu w języku angielskim za min. 3 ECTS i 30 godz. (kurs z oferty Wydziału Biologii, za zgodą Kierownika studiów spoza wydziału), 2. Zaliczenie kursów do wyboru za co najmniej 23 ECTS. Wykaz kursów dostępny także na stronie (https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/szukajPrzedmiotu&method=faculty_groups&jed_org_kod=UJ.WBl.IN%C5%9A&grupaKod=ZZP.2S.F)
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Ekologiczna ocena ryzyka środowiskowego
30 2,0 exam O
Ekotoksykologia i ocena skutków zanieczyszczenia środowiska
40 3,0 assessment O
Globalne problemy ekologii
30 3,0 assessment O
Gospodarka odpadami stałymi
45 2,0 exam O
Mechanizmy podejmowania decyzji w ochronie środowiska
35 3,0 assessment O
Seminarium
30 2,0 assessment O
Pracownia specjalizacyjna
30 10,0 assessment O
Genetyka konserwatorska
30 2,0 assessment F
Ekologia ewolucyjna
30 2,0 assessment F
Island biogeography
30 4,0 exam F
Ekologia miasta
30 2,0 assessment F
Ekologia wód śródlądowych
30 2,0 assessment F
Gospodarka przestrzenna gmin
30 2,0 exam F
Naukowe podstawy ochrony przyrody
36 2,0 assessment F
Oceanologia - wprowadzenie
30 2,0 assessment F
Ocena oddziaływania inwestycji na środowisko
30 2,0 assessment F
The ecology and conservation of Carnivora
36 4,0 exam F
Tropical ecology
30 4,0 exam F
Współczesne problemy badań środowiska
30 2,0 exam F
Techniki entomologiczne - hodowla, zbiór, konserwacja, preparowanie owadów
60 3,0 assessment F
Practical aspects of environmental conservation-part 1
42 3,0 assessment F
Zasoby, użytkowanie i ochrona gleb
30 3,0 exam F
  • O - obligatory
  • F - elective
Do ukończenia studiów wymagane jest: 1. Zaliczenie kursu w języku angielskim za min. 3 ECTS i 30 godz. (kurs z oferty Wydziału Biologii, za zgodą Kierownika studiów spoza wydziału), 2. Zaliczenie kursów do wyboru za co najmniej 23 ECTS. Wykaz kursów dostępny także na stronie (https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/szukajPrzedmiotu&method=faculty_groups&jed_org_kod=UJ.WBl.IN%C5%9A&grupaKod=ZZP.2S.F)
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania ochrony przyrody
16 1,0 assessment O
Edukacja ekologiczna
30 2,0 assessment O
Gospodarka wodno-ściekowa
30 2,0 exam O
Rolnictwo przyjazne środowisku
30 2,0 assessment O
Seminarium
30 2,0 assessment O
Pracownia specjalizacyjna
60 20,0 assessment O
Biologia łowiecka - podstawy gospodarowania i ochrony populacji
46 3,0 assessment F
Biomonitoring ekosystemów wodnych
55 3,0 assessment F
Effective research communication
30 4,0 assessment F
Hydrologia obszarów zurbanizowanych
30 3,0 assessment F
Katastrofy w przyrodzie
30 3,0 assessment F
Lichenologia i lichenoindykacja
30 2,0 assessment F
Meteorologiczne aspekty ochrony atmosfery
45 4,0 assessment F
Methods of secondary data analysis on society and environment
30 4,0 assessment F
Podstawy bonitacji i waloryzacji gleb
30 3,0 assessment F
Practical aspects of environmental conservation-part 2
20 1,0 assessment F
Rafy koralowe i pustynie - zajęcia terenowe
30 2,0 assessment F
Tropical ecology-field course
120 10,0 assessment F
Zarządzanie zasobami przyrody
45 3,0 assessment F
Ekosystemy wodne – struktura i funkcjonowanie
45 3,0 assessment F
  • O - obligatory
  • F - elective