A A A
pl | en
2019/20 studia stacjonarne drugiego stopnia Inna jednostka organizacyjna

Informatyka stosowana

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Nazwa kierunku: Informatyka stosowana
Poziom: drugiego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina: Informatyka

Program

Klasyfikacja ISCED: 0613
Liczba semestrów: 4
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister

Opis realizacji programu

W ramach toku studiów student realizuje przedmioty związane z zaawansowanymi zagadnieniami informatycznymi, szeroki wybór przedmiotów fakultatywnych pozwala na indywidualny dobór przedmiotów. Studenci mają także możliwość korzystania z przedmiotów oferowanych na kierunku Informatyka Gier Komputerowych

Ukończenie studiów

Przygotowanie pracy dyplomowej i zdanie egzaminu dyplomowego.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

Studenci mają obowiązek zaliczyć jeden z przedmiotów z grupy M., pozostałe przedmioty mogą być zaliczane jako przedmioty fakultatywne. Studenci musza uzyskać z przedmiotów fakultatywnych co najmniej  48  ECTS (i dodatkowo 20 ECTS za Pracownię magisterską).  Za zgodą kierownika studiów Informatyka Gier Komputerowych oraz w miarę wolnych miejsc możliwe jest także zaliczenie przedmiotów fakultatywnych z tego kierunku. Nie można zaliczać przedmiotów fakultatywnych przeznaczonych dla studentów studiów I stopnia. Ponadto do końca 4 semestru studiów studenci maja obowiązek uzyskać co najmniej 5ECTS za przedmioty humanistyczne lub społeczne ogólnouniwersyteckie oraz zaliczyć co najmniej jeden przedmiot kierunkowy prowadzony w języku angielskim. Zaliczenie pracowni magisterskiej odbywa się po uzyskaniu przez studenta pozytywnej oceny pracy magisterskie. W wyjątkowych sytuacjach przedmioty fakultatywne mogą być oferowane w innym semestrze niż przewidziane w planie studiów. W przypadku zbyt małej liczby osób lub w innych wyjątkowych sytuacjach mogą nie być w danym semestrze uruchomione wszystkie przedmioty z powyższej listy.W wyjątkowych sytuacjach przedmioty fakultatywne mogą być oferowane w innym semestrze niż przewidziane w planie studiów. W przypadku zbyt małej liczby osób lub w innych wyjątkowych sytuacjach mogą nie być w danym semestrze uruchomione wszystkie przedmioty z powyższej listy.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Projektowanie wspomagane komputerem
60 6 egzamin O
Zarządzanie projektami
30 4 zaliczenie O
Seminarium specjalistyczne I
30 2 zaliczenie O
Pracownia języków skryptowych
30 4 zaliczenie O
Programowanie rozproszone i równoległe
60 6 egzamin O
4 - zaliczenie O
Sieci rozległe
60 6 egzamin F
Projektowanie sieci komputerowych
60 6 egzamin F
Bezpieczeństwo w sieciach
60 6 egzamin F
Zaawansowana grafika komputerowa
60 6 egzamin F
Biometria
60 6 egzamin F
Hackathon
24 1 zaliczenie F
Głębokie sieci neuronowe
60 6 zaliczenie F
Kryptografia
60 6 egzamin F
Narzędzia obliczeniowe fizyki
60 5 zaliczenie F
Przedmiot humanistyczny lub społeczny
60 5 egzamin O
Grupa M
O
30 2 zaliczenie O

Studenci mają obowiązek zaliczyć jeden z przedmiotów z grupy M., pozostałe przedmioty mogą być zaliczane jako przedmioty fakultatywne. Studenci musza uzyskać z przedmiotów fakultatywnych co najmniej  48  ECTS (i dodatkowo 20 ECTS za Pracownię magisterską).  Za zgodą kierownika studiów Informatyka Gier Komputerowych oraz w miarę wolnych miejsc możliwe jest także zaliczenie przedmiotów fakultatywnych z tego kierunku. Nie można zaliczać przedmiotów fakultatywnych przeznaczonych dla studentów studiów I stopnia. Ponadto do końca 4 semestru studiów studenci maja obowiązek uzyskać co najmniej 5ECTS za przedmioty humanistyczne lub społeczne ogólnouniwersyteckie oraz zaliczyć co najmniej jeden przedmiot kierunkowy prowadzony w języku angielskim. Zaliczenie pracowni magisterskiej odbywa się po uzyskaniu przez studenta pozytywnej oceny pracy magisterskie. W wyjątkowych sytuacjach przedmioty fakultatywne mogą być oferowane w innym semestrze niż przewidziane w planie studiów. W przypadku zbyt małej liczby osób lub w innych wyjątkowych sytuacjach mogą nie być w danym semestrze uruchomione wszystkie przedmioty z powyższej listy.W wyjątkowych sytuacjach przedmioty fakultatywne mogą być oferowane w innym semestrze niż przewidziane w planie studiów. W przypadku zbyt małej liczby osób lub w innych wyjątkowych sytuacjach mogą nie być w danym semestrze uruchomione wszystkie przedmioty z powyższej listy.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Warsztaty programowania zespołowego
60 5 zaliczenie O
Seminarium specjalistyczne II
30 2 zaliczenie O
Projektowanie aplikacji internetowych
60 5 zaliczenie O
E-biznes
30 4 zaliczenie O
Projektowanie obiektowe
60 6 egzamin F
Uczenie maszynowe
60 6 zaliczenie F
Warsztaty AutoCAD
60 5 zaliczenie F
Symulacje Monte Carlo i superkomputery
60 6 egzamin F
Sieci mobilne i komórkowe WLAN
60 6 egzamin F
Zaawansowane interfejsy graficzne
60 5 zaliczenie F
Lingwistyczne metody projektowania
60 5 zaliczenie F
Zaawansowane techniki programowania obiektowego w C++
30 4 zaliczenie F
Analiza szeregów czasowych
30 4 egzamin F
Technologie ATM, FR
30 4 zaliczenie F
Warsztaty programistyczne MPLS
30 4 zaliczenie F
30 3 egzamin O
Język Fortran 90/95
60 5 zaliczenie F
Informatyka kwantowa
60 6 egzamin F
Systemy wbudowane
45 4 zaliczenie F
Hackathon
24 1 zaliczenie F
Kryptografia
60 6 egzamin F
Przedmiot humanistyczny lub społeczny
60 5 egzamin O
Studenci mają obowiązek zaliczyć jeden z przedmiotów z grupy M., pozostałe przedmioty mogą być zaliczane jako przedmioty fakultatywne. Studenci musza uzyskać z przedmiotów fakultatywnych co najmniej  48  ECTS (i dodatkowo 20 ECTS za Pracownię magisterską).  Za zgodą kierownika studiów Informatyka Gier Komputerowych oraz w miarę wolnych miejsc możliwe jest także zaliczenie przedmiotów fakultatywnych z tego kierunku. Nie można zaliczać przedmiotów fakultatywnych przeznaczonych dla studentów studiów I stopnia. Ponadto do końca 4 semestru studiów studenci maja obowiązek uzyskać co najmniej 5ECTS za przedmioty humanistyczne lub społeczne ogólnouniwersyteckie oraz zaliczyć co najmniej jeden przedmiot kierunkowy prowadzony w języku angielskim. Zaliczenie pracowni magisterskiej odbywa się po uzyskaniu przez studenta pozytywnej oceny pracy magisterskie. W wyjątkowych sytuacjach przedmioty fakultatywne mogą być oferowane w innym semestrze niż przewidziane w planie studiów. W przypadku zbyt małej liczby osób lub w innych wyjątkowych sytuacjach mogą nie być w danym semestrze uruchomione wszystkie przedmioty z powyższej listy.W wyjątkowych sytuacjach przedmioty fakultatywne mogą być oferowane w innym semestrze niż przewidziane w planie studiów. W przypadku zbyt małej liczby osób lub w innych wyjątkowych sytuacjach mogą nie być w danym semestrze uruchomione wszystkie przedmioty z powyższej listy.
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Seminarium magisterskie I
30 2 zaliczenie O
Sieci rozległe
60 6 egzamin F
Projektowanie sieci komputerowych
60 6 egzamin F
Bezpieczeństwo w sieciach
60 6 egzamin F
Zaawansowana grafika komputerowa
60 6 egzamin F
Biometria
60 6 egzamin F
Hackathon
24 1 zaliczenie F
Głębokie sieci neuronowe
60 6 zaliczenie F
Kryptografia
60 6 egzamin F
Narzędzia obliczeniowe fizyki
60 5 zaliczenie F
Przedmiot humanistyczny lub społeczny
60 5 egzamin O
Studenci mają obowiązek zaliczyć jeden z przedmiotów z grupy M., pozostałe przedmioty mogą być zaliczane jako przedmioty fakultatywne. Studenci musza uzyskać z przedmiotów fakultatywnych co najmniej  48  ECTS (i dodatkowo 20 ECTS za Pracownię magisterską).  Za zgodą kierownika studiów Informatyka Gier Komputerowych oraz w miarę wolnych miejsc możliwe jest także zaliczenie przedmiotów fakultatywnych z tego kierunku. Nie można zaliczać przedmiotów fakultatywnych przeznaczonych dla studentów studiów I stopnia. Ponadto do końca 4 semestru studiów studenci maja obowiązek uzyskać co najmniej 5ECTS za przedmioty humanistyczne lub społeczne ogólnouniwersyteckie oraz zaliczyć co najmniej jeden przedmiot kierunkowy prowadzony w języku angielskim. Zaliczenie pracowni magisterskiej odbywa się po uzyskaniu przez studenta pozytywnej oceny pracy magisterskie. W wyjątkowych sytuacjach przedmioty fakultatywne mogą być oferowane w innym semestrze niż przewidziane w planie studiów. W przypadku zbyt małej liczby osób lub w innych wyjątkowych sytuacjach mogą nie być w danym semestrze uruchomione wszystkie przedmioty z powyższej listy.W wyjątkowych sytuacjach przedmioty fakultatywne mogą być oferowane w innym semestrze niż przewidziane w planie studiów. W przypadku zbyt małej liczby osób lub w innych wyjątkowych sytuacjach mogą nie być w danym semestrze uruchomione wszystkie przedmioty z powyższej listy.
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Seminarium magisterskie II
30 2 zaliczenie O
Projektowanie obiektowe
60 6 egzamin F
Uczenie maszynowe
60 6 zaliczenie F
Warsztaty AutoCAD
60 5 zaliczenie F
Symulacje Monte Carlo i superkomputery
60 6 egzamin F
Sieci mobilne i komórkowe WLAN
60 6 egzamin F
Zaawansowane interfejsy graficzne
60 5 zaliczenie F
Lingwistyczne metody projektowania
60 5 zaliczenie F
Zaawansowane techniki programowania obiektowego w C++
30 4 zaliczenie F
Analiza szeregów czasowych
30 4 egzamin F
Technologie ATM, FR
30 4 zaliczenie F
Warsztaty programistyczne MPLS
30 4 zaliczenie F
Język Fortran 90/95
60 5 zaliczenie F
Informatyka kwantowa
60 6 egzamin F
Systemy wbudowane
45 4 zaliczenie F
Hackathon
24 1 zaliczenie F
Pracownia magisterska
100 20 zaliczenie O
Kryptografia
60 6 egzamin F
Przedmiot humanistyczny lub społeczny
60 5 egzamin O