A A A
pl | en
2020/21 studia stacjonarne pierwszego stopnia Wydział Historyczny

Etnologia i antropologia kulturowa

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Historyczny
Nazwa kierunku: Etnologia i antropologia kulturowa
Poziom: pierwszego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina wiodąca: Nauki o kulturze i religii

Program

Klasyfikacja ISCED: 0314
Liczba semestrów: 6
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: licencjat

Opis realizacji programu

Na program studiów I stopnia na kierunku etnologia i antropologia kulturowa studiów składają się kursy obligatoryjne, zajęcia do wyboru, wykłady fakultatywne i konwersatoria. W ich obrębie studenci wybierają zajęcia (zgodnie z liczbą punktów ECTS przypisaną do wykładów fakultatywnych i konwersatoriów w konkretnym semestrze) z puli zajęć do wyboru oferowanej co roku przez IEiAK lub z puli zajęć oferowanej na innych kierunkach studiów w ramach UJ, pod warunkiem, że wybrane przez studenta zajęcia zostaną zaakceptowane przez zastępcę Dyrektora IEiAK UJ ds. studenckich. Oprócz wykładów fakultatywnych i konwersatoriów fakultatywnych do zajęć do wyboru wlicza się laboratorium etnograficzne, ćwiczenia terenowe I i ćwiczenia terenowe II oraz seminarium licencjackie. Integralną częścią programu studiów I stopnia na tym kierunku jest rozbudowany cykl zajęć o charakterze warsztatowym, podczas których studenci w praktyczny sposób szkolą swe umiejętności w zakresie prowadzenia etnograficznych badań terenowych.

Ukończenie studiów

Wymogiem ukończenia studiów I stopnia na kierunku etnologia i antropologia kuturowa jest zdanie egzaminu dyplomowego oraz przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej (licencjackiej). Zgodnie z obowiązującym Regulaminem studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim.

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

Student ma obowiązek zrealizować przedmioty fakultatywne za co najmniej 3 punkty ECTS.

Dyrekcja Instytutu podejmuje decyzję, które przedmioty fakultatywne są uruchamiane w danym semestrze roku akademickiego. Decyzja będzie podejmowana przed rozpoczęciem semestru danego roku akademickiego, którego dotyczy lista kursów fakultatywnych.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Wstęp do etnologii i antropologii kulturowej
60 5 egzamin O
Wprowadzenie do nauk społecznych
30 3 egzamin O
Historia myśli etnologicznej i antropologicznej
30 3 egzamin O
Metody badań etnograficznych I
60 6 egzamin O
Zróżnicowanie kulturowe świata
30 3 egzamin O
Wprowadzenie do filozofii
30 3 egzamin O
Logika
30 2 zaliczenie O
Technologie informacyjne
30 2 zaliczenie O
Wychowanie fizyczne
30 - zaliczenie O
6 - zaliczenie O
Anthropologies and Futures
30 5 egzamin F
Żydzi polscy jako kategoria kulturowa
30 3 egzamin F
Antropologia serialu
30 3 egzamin F
Materialne fenomeny sacrum
30 2 zaliczenie F
Introduction to studies on capitalism
30 5 egzamin F
Polaków portret własny
30 3 egzamin F
Perspektywa ethosowa jako program współpracy i komunikacji humanistów
30 3 egzamin F

Student ma obowiązek zrealizować wykłady fakultatywne za co najmniej 3 punkty ECTS. Student ma obowiązek zrealizować konwersatoria fakultatywne za co najmniej 2 punkty ECTS.

Dyrekcja Instytutu podejmuje decyzję, które przedmioty fakultatywne są uruchamiane w danym semestrze roku akademickiego. Decyzja będzie podejmowana przed rozpoczęciem semestru danego roku akademickiego, którego dotyczy lista kursów fakultatywnych.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Historia etnografii i etnologii polskiej
30 3 egzamin O
Antropologia współczesności
30 3 egzamin O
Metodologia nauk społecznych
30 2 zaliczenie O
Metody wizualne I
30 3 zaliczenie O
Ćwiczenia terenowe
60 6 zaliczenie O
Etnologia pozaeuropejska i globalna
30 2 zaliczenie O
Wybrane zagadnienia z etnologii Polski
60 5 egzamin O
Prawo autorskie. Ochrona własności intelektualnej
15 2 zaliczenie O
Wychowanie fizyczne
30 - zaliczenie O
Antropologia przestrzeni
30 2 zaliczenie F
Anthropology of/in contemporary Europe
30 5 egzamin F
Wprowadzenie do świata Łemków
30 3 egzamin F
Wrażliwość mirakularna. Problematyka taumaturgiczna w perspektywie antropologicznej
30 2 zaliczenie F
Zaangażowanie i neutralność - źródła i konsekwencje dylematu
30 3 egzamin F
Antropologia dramatu, dramat jako źródło wiedzy o sytuacjach ludzkich
30 2 zaliczenie F
Technosfera - ekosystem i kultura
30 2 zaliczenie F
Culture and Identity. Ethnographic stories about Polish Highlanders
30 5 egzamin F

Student ma obowiązek zrealizować dwa konwersatoria fakultatywne na łączną liczbę 4 punktów ECTS.

Dyrekcja Instytutu podejmuje decyzję, które przedmioty fakultatywne są uruchamiane w danym semestrze roku akademickiego. Decyzja będzie podejmowana przed rozpoczęciem semestru danego roku akademickiego, którego dotyczy lista kursów fakultatywnych.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Semiotyka
30 3 zaliczenie O
Etnometodologia
30 3 zaliczenie O
Metody badań etnograficznych II
30 2 zaliczenie O
Laboratorium etnograficzne
30 2 zaliczenie O
Ludowa wizja świata
60 5 egzamin O
Etniczność i nacjonalizm
30 2 egzamin O
Antropologia krajobrazu kulturowego wsi polskiej
30 3 egzamin O
Podstawy nauki o języku
30 3 egzamin O
30 1 zaliczenie O
Anthropologies and Futures
30 5 egzamin F
Żydzi polscy jako kategoria kulturowa
30 3 egzamin F
Antropologia serialu
30 3 egzamin F
Materialne fenomeny sacrum
30 2 zaliczenie F
Introduction to studies on capitalism
30 5 egzamin F
Perspektywa ethosowa jako program współpracy i komunikacji humanistów
30 3 egzamin F

Student ma obowiązek zrealizować konwersatoria fakultatywne za co najmniej 2 punkty ECTS.

Dyrekcja Instytutu podejmuje decyzję, które przedmioty fakultatywne są uruchamiane w danym semestrze roku akademickiego. Decyzja będzie podejmowana przed rozpoczęciem semestru danego roku akademickiego, którego dotyczy lista kursów fakultatywnych.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Laboratorium etnograficzne
90 6 zaliczenie O
Ćwiczenia terenowe II
60 6 zaliczenie O
Folklorystyka
30 2 zaliczenie O
Historia Etniczna Europy
60 5 egzamin O
Etnografie Bałkanów
30 3 egzamin O
Etnologia Europy Wschodniej
60 5 egzamin O
Metody wizualne II
15 2 zaliczenie O
30 1 zaliczenie O
Antropologia przestrzeni
30 2 zaliczenie F
Anthropology of/in contemporary Europe
30 5 egzamin F
Wprowadzenie do świata Łemków
30 3 egzamin F
Wrażliwość mirakularna. Problematyka taumaturgiczna w perspektywie antropologicznej
30 2 zaliczenie F
Zaangażowanie i neutralność - źródła i konsekwencje dylematu
30 3 egzamin F
Antropologia dramatu, dramat jako źródło wiedzy o sytuacjach ludzkich
30 2 zaliczenie F
Technosfera - ekosystem i kultura
30 2 zaliczenie F
Culture and Identity. Ethnographic stories about Polish Highlanders
30 5 egzamin F

Student ma obowiązek zrealizować 2 wykłady fakultatywne na łączną liczbę 6 punktów ECTS. Student ma obowiązek zrealizować 1 konwersatorium fakultatywne na łączną liczbę 2 punktów ECTS.

Dyrekcja Instytutu podejmuje decyzję, które przedmioty fakultatywne są uruchamiane w danym semestrze roku akademickiego. Decyzja będzie podejmowana przed rozpoczęciem semestru danego roku akademickiego, którego dotyczy lista kursów fakultatywnych.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Hermeneutyka
30 3 zaliczenie O
Poststrukturalizm i postmodernizm
30 3 zaliczenie O
Wybrane zagadnienia ze współczesnych kultur Afryki
30 2 zaliczenie O
Muzealnictwo we współczesnej kulturze
30 3 egzamin O
Między teorią a praktyką muzealną
30 3 zaliczenie O
Antropologia historii
30 2 zaliczenie O
Seminarium licencjackie
30 5 zaliczenie O
30 1 zaliczenie O
Anthropologies and Futures
30 5 egzamin F
Żydzi polscy jako kategoria kulturowa
30 3 egzamin F
Antropologia serialu
30 3 egzamin F
Materialne fenomeny sacrum
30 2 zaliczenie F
Introduction to studies on capitalism
30 5 egzamin F
Perspektywa ethosowa jako program współpracy i komunikacji humanistów
30 3 egzamin F

Student ma obowiązek zrealizować dwa konwersatoria fakultatywne na łączną liczbę 4 punktów ECTS.

Dyrekcja Instytutu podejmuje decyzję, które przedmioty fakultatywne są uruchamiane w danym semestrze roku akademickiego. Decyzja będzie podejmowana przed rozpoczęciem semestru danego roku akademickiego, którego dotyczy lista kursów fakultatywnych.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Seminarium licencjackie
30 11 zaliczenie O
Kultura świata arabskiego
30 3 egzamin O
Wybrane zagadnienia z etnologii Azji
30 2 zaliczenie O
Sztuka ludowa - źródła, inspiracje, użycia
60 5 egzamin O
Archiwistyka i metody badań historycznych
30 2 zaliczenie O
30 3 egzamin O
Antropologia przestrzeni
30 2 zaliczenie F
Anthropology of/in contemporary Europe
30 5 egzamin F
Wrażliwość mirakularna. Problematyka taumaturgiczna w perspektywie antropologicznej
30 2 zaliczenie F
Zaangażowanie i neutralność - źródła i konsekwencje dylematu
30 3 egzamin F
Antropologia dramatu, dramat jako źródło wiedzy o sytuacjach ludzkich
30 2 zaliczenie F
Technosfera - ekosystem i kultura
30 2 zaliczenie F
Culture and Identity. Ethnographic stories about Polish Highlanders
30 5 egzamin F