A A A
pl | en
A A A
pl | en
2020/21 full-time degree programme first cycle Faculty of History

Ethnology and Cultural Anthropology

Basic information

Faculty name: Faculty of History
Major name: Ethnology and Cultural Anthropology
Level: first cycle
Profile: General academic
Form: full-time degree programme
Language of study: polish
Leading discipline: Learning about the culture and religion

Programme

ISCED classification: 0314
Number of semesters: 6
Professional title awarded to graduates: licencjat

Description of the program implementation

Na program studiów I stopnia na kierunku etnologia i antropologia kulturowa studiów składają się kursy obligatoryjne, zajęcia do wyboru, wykłady fakultatywne i konwersatoria. W ich obrębie studenci wybierają zajęcia (zgodnie z liczbą punktów ECTS przypisaną do wykładów fakultatywnych i konwersatoriów w konkretnym semestrze) z puli zajęć do wyboru oferowanej co roku przez IEiAK lub z puli zajęć oferowanej na innych kierunkach studiów w ramach UJ, pod warunkiem, że wybrane przez studenta zajęcia zostaną zaakceptowane przez zastępcę Dyrektora IEiAK UJ ds. studenckich. Oprócz wykładów fakultatywnych i konwersatoriów fakultatywnych do zajęć do wyboru wlicza się laboratorium etnograficzne, ćwiczenia terenowe I i ćwiczenia terenowe II oraz seminarium licencjackie. Integralną częścią programu studiów I stopnia na tym kierunku jest rozbudowany cykl zajęć o charakterze warsztatowym, podczas których studenci w praktyczny sposób szkolą swe umiejętności w zakresie prowadzenia etnograficznych badań terenowych.

Graduation

Wymogiem ukończenia studiów I stopnia na kierunku etnologia i antropologia kuturowa jest zdanie egzaminu dyplomowego oraz przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej (licencjackiej). Zgodnie z obowiązującym Regulaminem studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim.

 

Student ma obowiązek zrealizować przedmioty fakultatywne za co najmniej 3 punkty ECTS.

Dyrekcja Instytutu podejmuje decyzję, które przedmioty fakultatywne są uruchamiane w danym semestrze roku akademickiego. Decyzja będzie podejmowana przed rozpoczęciem semestru danego roku akademickiego, którego dotyczy lista kursów fakultatywnych.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Wstęp do etnologii i antropologii kulturowej
60 5 exam O
Wprowadzenie do nauk społecznych
30 3 exam O
Historia myśli etnologicznej i antropologicznej
30 3 exam O
Metody badań etnograficznych I
60 6 exam O
Zróżnicowanie kulturowe świata
30 3 exam O
Wprowadzenie do filozofii
30 3 exam O
Logika
30 2 assessment O
Technologie informacyjne
30 2 assessment O
Physical Education
30 - assessment O
6 - assessment O
Anthropologies and Futures
30 5 exam F
Żydzi polscy jako kategoria kulturowa
30 3 exam F
Antropologia serialu
30 3 exam F
Materialne fenomeny sacrum
30 2 assessment F
Introduction to studies on capitalism
30 5 exam F
Polaków portret własny
30 3 exam F
Perspektywa ethosowa jako program współpracy i komunikacji humanistów
30 3 exam F

Student ma obowiązek zrealizować wykłady fakultatywne za co najmniej 3 punkty ECTS. Student ma obowiązek zrealizować konwersatoria fakultatywne za co najmniej 2 punkty ECTS.

Dyrekcja Instytutu podejmuje decyzję, które przedmioty fakultatywne są uruchamiane w danym semestrze roku akademickiego. Decyzja będzie podejmowana przed rozpoczęciem semestru danego roku akademickiego, którego dotyczy lista kursów fakultatywnych.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Historia etnografii i etnologii polskiej
30 3 exam O
Antropologia współczesności
30 3 exam O
Metodologia nauk społecznych
30 2 assessment O
Metody wizualne I
30 3 assessment O
Ćwiczenia terenowe
60 6 assessment O
Etnologia pozaeuropejska i globalna
30 2 assessment O
Wybrane zagadnienia z etnologii Polski
60 5 exam O
Prawo autorskie. Ochrona własności intelektualnej
15 2 assessment O
Physical Education
30 - assessment O
Antropologia przestrzeni
30 2 assessment F
Anthropology of/in contemporary Europe
30 5 exam F
Wprowadzenie do świata Łemków
30 3 exam F
Wrażliwość mirakularna. Problematyka taumaturgiczna w perspektywie antropologicznej
30 2 assessment F
Zaangażowanie i neutralność - źródła i konsekwencje dylematu
30 3 exam F
Antropologia dramatu, dramat jako źródło wiedzy o sytuacjach ludzkich
30 2 assessment F
Technosfera - ekosystem i kultura
30 2 assessment F
Culture and Identity. Ethnographic stories about Polish Highlanders
30 5 exam F

Student ma obowiązek zrealizować dwa konwersatoria fakultatywne na łączną liczbę 4 punktów ECTS.

Dyrekcja Instytutu podejmuje decyzję, które przedmioty fakultatywne są uruchamiane w danym semestrze roku akademickiego. Decyzja będzie podejmowana przed rozpoczęciem semestru danego roku akademickiego, którego dotyczy lista kursów fakultatywnych.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Semiotyka
30 3 assessment O
Etnometodologia
30 3 assessment O
Metody badań etnograficznych
30 2 assessment O
Laboratorium etnograficzne
30 2 assessment O
Ludowa wizja świata
60 5 exam O
Etniczność i nacjonalizm
30 2 exam O
Antropologia krajobrazu kulturowego wsi polskiej
30 3 exam O
Podstawy nauki o języku
30 3 exam O
30 1 assessment O
Anthropologies and Futures
30 5 exam F
Żydzi polscy jako kategoria kulturowa
30 3 exam F
Antropologia serialu
30 3 exam F
Materialne fenomeny sacrum
30 2 assessment F
Introduction to studies on capitalism
30 5 exam F
Perspektywa ethosowa jako program współpracy i komunikacji humanistów
30 3 exam F

Student ma obowiązek zrealizować konwersatoria fakultatywne za co najmniej 2 punkty ECTS.

Dyrekcja Instytutu podejmuje decyzję, które przedmioty fakultatywne są uruchamiane w danym semestrze roku akademickiego. Decyzja będzie podejmowana przed rozpoczęciem semestru danego roku akademickiego, którego dotyczy lista kursów fakultatywnych.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Laboratorium etnograficzne
90 6 assessment O
Ćwiczenia terenowe II
60 6 assessment O
Folklorystyka
30 2 assessment O
Historia Etniczna Europy
60 5 exam O
Etnografie Bałkanów
30 3 exam O
Etnologia Europy Wschodniej
60 5 exam O
Metody wizualne II
15 2 assessment O
30 1 assessment O
Antropologia przestrzeni
30 2 assessment F
Anthropology of/in contemporary Europe
30 5 exam F
Wprowadzenie do świata Łemków
30 3 exam F
Wrażliwość mirakularna. Problematyka taumaturgiczna w perspektywie antropologicznej
30 2 assessment F
Zaangażowanie i neutralność - źródła i konsekwencje dylematu
30 3 exam F
Antropologia dramatu, dramat jako źródło wiedzy o sytuacjach ludzkich
30 2 assessment F
Technosfera - ekosystem i kultura
30 2 assessment F
Culture and Identity. Ethnographic stories about Polish Highlanders
30 5 exam F

Student ma obowiązek zrealizować 2 wykłady fakultatywne na łączną liczbę 6 punktów ECTS. Student ma obowiązek zrealizować 1 konwersatorium fakultatywne na łączną liczbę 2 punktów ECTS.

Dyrekcja Instytutu podejmuje decyzję, które przedmioty fakultatywne są uruchamiane w danym semestrze roku akademickiego. Decyzja będzie podejmowana przed rozpoczęciem semestru danego roku akademickiego, którego dotyczy lista kursów fakultatywnych.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Hermeneutyka
30 3 assessment O
Poststrukturalizm i postmodernizm
30 3 assessment O
Wybrane zagadnienia ze współczesnych kultur Afryki
30 2 assessment O
Muzealnictwo we współczesnej kulturze
30 3 exam O
Między teorią a praktyką muzealną
30 3 assessment O
Antropologia historii
30 2 assessment O
Diploma Seminar
30 5 assessment O
30 1 assessment O
Anthropologies and Futures
30 5 exam F
Żydzi polscy jako kategoria kulturowa
30 3 exam F
Antropologia serialu
30 3 exam F
Materialne fenomeny sacrum
30 2 assessment F
Introduction to studies on capitalism
30 5 exam F
Perspektywa ethosowa jako program współpracy i komunikacji humanistów
30 3 exam F

Student ma obowiązek zrealizować dwa konwersatoria fakultatywne na łączną liczbę 4 punktów ECTS.

Dyrekcja Instytutu podejmuje decyzję, które przedmioty fakultatywne są uruchamiane w danym semestrze roku akademickiego. Decyzja będzie podejmowana przed rozpoczęciem semestru danego roku akademickiego, którego dotyczy lista kursów fakultatywnych.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Diploma Seminar
30 11 assessment O
Kultura świata arabskiego
30 3 exam O
Wybrane zagadnienia z etnologii Azji
30 2 assessment O
Sztuka ludowa - źródła, inspiracje, użycia
60 5 exam O
Archiwistyka i metody badań historycznych
30 2 assessment O
30 3 exam O
Antropologia przestrzeni
30 2 assessment F
Anthropology of/in contemporary Europe
30 5 exam F
Wrażliwość mirakularna. Problematyka taumaturgiczna w perspektywie antropologicznej
30 2 assessment F
Zaangażowanie i neutralność - źródła i konsekwencje dylematu
30 3 exam F
Antropologia dramatu, dramat jako źródło wiedzy o sytuacjach ludzkich
30 2 assessment F
Technosfera - ekosystem i kultura
30 2 assessment F
Culture and Identity. Ethnographic stories about Polish Highlanders
30 5 exam F