A A A
pl | en
2020/21 studia stacjonarne drugiego stopnia Wydział Matematyki i Informatyki

Matematyka

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Matematyki i Informatyki
Nazwa kierunku: Matematyka
Poziom: drugiego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina: Matematyka

Program

Klasyfikacja ISCED: 0541
Liczba semestrów: 4
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister

Opis realizacji programu

Wybór specjalności następuje w chwili zapisu na studia. Oferowane scieżki kształcenia: finansowa, nauczycielska, stosowana, teoretyczna.
W programie obowiązuje sekwencyjny system zajęć. Jego szczegóły zawarte są w sylabusach przedmiotów (w polu wymagania wstępne).
Warunkiem zaliczenia roku jest zaliczenie wszystkich przedmiotów z planu studiów dla tego roku.
Warunkiem uzyskania wpisu warunkowego na kolejny rok jest uzyskanie co najmniej 50 ECTS z przedmiotów z planu studiów dla danego roku.
Ogólne zasady zaliczania przedmiotów reguluje Uchwała nr 1C/IX/2017 Rady Wydziału z dnia 28 września 2017 (z korektą w postaci Uchwały nr 1B/X/2017 RW z dnia 26.10.2017).
Każdy student musi odbyć przynajmniej jeden kurs specjalistyczny lub fakultatywny w języku angielskim kończący się egzaminem w języku angielskim.

Ukończenie studiów

Zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych w planie studiów; zaliczenie przedmiotów realizowanych nadprogramowo; zaliczenie praktyk zawodowych (dotyczy studentów zdobywających uprawnienia pedagogiczne); zdanie egzaminu z języka angielskiego na poziomie (co najmniej) B2+; napisanie i uzyskanie pozytywnej oceny z pracy magisterskiej; uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu magisterskiego.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

Podczas rekrutacji na studia student wybiera grupę obowiązkowych przedmiotów specjalistycznych, ujętych w odrębnych tabelach. Student jest zobowiązany zrealizować w całym toku studiów przynajmniej jeden kurs w języku obcym.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
4 - zaliczenie O
60 4 egzamin O
Kursy do wyboru
F
MATEMATYKA FINANSOWA
MATEMATYKA NAUCZYCIELSKA
MATEMATYKA STOSOWANA
MATEMATYKA TEORETYCZNA
Podczas rekrutacji na studia student wybiera grupę obowiązkowych przedmiotów specjalistycznych, ujętych w odrębnych tabelach. Student jest zobowiązany zrealizować w całym toku studiów przynajmniej jeden kurs w języku obcym.
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Kursy do wyboru
F
MATEMATYKA FINANSOWA
MATEMATYKA NAUCZYCIELSKA
MATEMATYKA STOSOWANA
MATEMATYKA TEORETYCZNA
Podczas rekrutacji na studia student wybiera grupę obowiązkowych przedmiotów specjalistycznych, ujętych w odrębnych tabelach. Student jest zobowiązany zrealizować w całym toku studiów przynajmniej jeden kurs w języku obcym.
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Historia matematyki 1
30 3 zaliczenie O
Ochrona własności intelektualnej
5 1 zaliczenie O
Konsultacje indywidualne
5 10 zaliczenie O
Kursy do wyboru
F
MATEMATYKA FINANSOWA
MATEMATYKA NAUCZYCIELSKA
MATEMATYKA STOSOWANA
MATEMATYKA TEORETYCZNA
Podczas rekrutacji na studia student wybiera grupę obowiązkowych przedmiotów specjalistycznych, ujętych w odrębnych tabelach. Student jest zobowiązany zrealizować w całym toku studiów przynajmniej jeden kurs w języku obcym.
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Historia matematyki 2
30 3 zaliczenie O
Konsultacje indywidualne
5 10 zaliczenie O
Kursy do wyboru
F
MATEMATYKA FINANSOWA
MATEMATYKA NAUCZYCIELSKA
MATEMATYKA STOSOWANA
MATEMATYKA TEORETYCZNA