A A A
pl | en
A A A
pl | en
2020/21 studia stacjonarne drugiego stopnia Faculty of Mathematics and Computer Science

Mathematics

Basic information

Faculty name: Faculty of Mathematics and Computer Science
Major name: Mathematics
Level: second cycle
Profile: General academic
Form: full-time degree programme
Language of study: polish
Discipline: Maths

Programme

ISCED classification: 0541
Number of semesters: 4
Professional title awarded to graduates: magister

Description of the program implementation

Wybór specjalności następuje w chwili zapisu na studia. Oferowane scieżki kształcenia: finansowa, nauczycielska, stosowana, teoretyczna.
W programie obowiązuje sekwencyjny system zajęć. Jego szczegóły zawarte są w sylabusach przedmiotów (w polu wymagania wstępne).
Warunkiem zaliczenia roku jest zaliczenie wszystkich przedmiotów z planu studiów dla tego roku.
Warunkiem uzyskania wpisu warunkowego na kolejny rok jest uzyskanie co najmniej 50 ECTS z przedmiotów z planu studiów dla danego roku.
Ogólne zasady zaliczania przedmiotów reguluje Uchwała nr 1C/IX/2017 Rady Wydziału z dnia 28 września 2017 (z korektą w postaci Uchwały nr 1B/X/2017 RW z dnia 26.10.2017).
Każdy student musi odbyć przynajmniej jeden kurs specjalistyczny lub fakultatywny w języku angielskim kończący się egzaminem w języku angielskim.

Graduation

Zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych w planie studiów; zaliczenie przedmiotów realizowanych nadprogramowo; zaliczenie praktyk zawodowych (dotyczy studentów zdobywających uprawnienia pedagogiczne); zdanie egzaminu z języka angielskiego na poziomie (co najmniej) B2+; napisanie i uzyskanie pozytywnej oceny z pracy magisterskiej; uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu magisterskiego.

Podczas rekrutacji na studia student wybiera grupę obowiązkowych przedmiotów specjalistycznych, ujętych w odrębnych tabelach. Student jest zobowiązany zrealizować w całym toku studiów przynajmniej jeden kurs w języku obcym.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
4 - assessment O
60 4 exam O
Kursy do wyboru
F
Applied Mathematics
Financial Mathematics
Pure Mathematics
Teacher Training in Mathematics
Podczas rekrutacji na studia student wybiera grupę obowiązkowych przedmiotów specjalistycznych, ujętych w odrębnych tabelach. Student jest zobowiązany zrealizować w całym toku studiów przynajmniej jeden kurs w języku obcym.
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Kursy do wyboru
F
Applied Mathematics
Financial Mathematics
Pure Mathematics
Teacher Training in Mathematics
Podczas rekrutacji na studia student wybiera grupę obowiązkowych przedmiotów specjalistycznych, ujętych w odrębnych tabelach. Student jest zobowiązany zrealizować w całym toku studiów przynajmniej jeden kurs w języku obcym.
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Historia matematyki 1
30 3 assessment O
Ochrona własności intelektualnej
5 1 assessment O
Konsultacje indywidualne
5 10 assessment O
Kursy do wyboru
F
Applied Mathematics
Financial Mathematics
Pure Mathematics
Teacher Training in Mathematics
Podczas rekrutacji na studia student wybiera grupę obowiązkowych przedmiotów specjalistycznych, ujętych w odrębnych tabelach. Student jest zobowiązany zrealizować w całym toku studiów przynajmniej jeden kurs w języku obcym.
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Historia matematyki 2
30 3 assessment O
Konsultacje indywidualne
5 10 assessment O
Kursy do wyboru
F
Applied Mathematics
Financial Mathematics
Pure Mathematics
Teacher Training in Mathematics