A A A
pl | en

bezpieczeństwo narodowe

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Nazwa kierunku: bezpieczeństwo narodowe
Poziom: drugiego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina wiodąca: Nauki o polityce i administracji

Program

Klasyfikacja ISCED: 0388
Liczba semestrów: 4
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister

Opis realizacji programu

W ramach kierunku bezpieczeństwo narodowe, studenci mają możliwość profilowania kształcenia i wyboru na pierwszym roku anglojęzycznej specjalizacji „Comprehensive approach to contemporary international conflicts and crises”.
Wybór tej ścieżki specjalizacyjnej dokonywany jest na podstawie pisemnej deklaracji studentów składanej do 7 października pierwszego roku studiów. Minimalna liczba osób dla uruchomienia specjalności to 15 osób. Maksymalną liczbę osób w danym roku akademickim określa Dyrekcja INPiSM mając na względzie zainteresowanie studentów. O przyjęciu na ścieżkę specjalizacyjną decyduje kolejność zgłoszeń.

Ukończenie studiów

Studia kończą się przygotowaniem pracy dyplomowej i złożeniem egzaminu dyplomowego, zgodnie z Regulaminem studiów UJ.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

Student w przeciągu I roku ma obowiązek wybrać 6 modułów fakultatywnych, w tym 2 wykłady zakończone egzaminem, 2 wykłady zakończone zaliczeniem na ocenę oraz 2 konwersatoria. Student specjalizacji „Comprehensive approach to contemporary international conflicts and crises” ma obowiązek zrealizować przedmioty specjalizacyjne oraz 3 moduły fakultatywne, w tym 1 wykład zakończony egzaminem, 1 wykład zakończony zaliczeniem oraz 1 konwersatorium. Student na drugim roku zalicza obowiązkowo części modułu „Bezpieczeństwo globalne”, „Regionalizacja i instytucjonalizacja bezpieczeństwa” oraz 2 z sześciu oferowanych konwersatoriów. Student w przeciągu II roku ma obowiązek wybrać 6 modułów fakultatywnych, w tym 2 wykłady zakończone egzaminem (w tym przynajmniej jeden w języku obcym), 2 wykłady zakończone zaliczeniem na ocenę oraz 2 konwersatoria. Student specjalizacji „Comprehensive approach to contemporary international conflicts and crises” ma obowiązek zrealizować przedmioty specjalizacyjne oraz 3 moduły fakultatywne, w tym 1 wykład w języku obcym zakończony egzaminem, 1 wykład zakończony zaliczeniem oraz 1 konwersatorium. Program nie przewiduje praktyk. Podczas całego cyklu kształcenia mogą zostać ogłoszone przedmioty (od 0 do 4 w trakcie jednego cyklu kształcenia) realizowane w porozumieniu z interesariuszami zewnętrznymi INPiSM w semestrze zimowym lub letnim, na roku I lub II. Decyzja o ogłoszeniu kursu oraz jego umiejscowieniu w programie kształcenia podejmowana jest przez Radę INPiSM najpóźniej do 30 czerwca roku poprzedzającego rok akademicki, w którym zajęcia mają się odbyć.
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Socjologia i psychologia bezpieczeństwa
30 3 egzamin O
4 - zaliczenie O
Filozofia i etyka bezpieczeństwa
45 5 egzamin O
Metodologia badań nad bezpieczeństwem
30 4 zaliczenie O
Zarządzanie bezpieczeństwem
30 3 egzamin O
30 2 zaliczenie O
Seminarium magisterskie
30 5 zaliczenie O
Bezpieczeństwo państwa – wyzwania i zagrożenia
30 3 egzamin F
Prawo a bezpieczeństwo publiczne
30 3 egzamin F
Myśl strategiczna od Sun Tzu do Arona
30 3 zaliczenie F
Wymiar technologiczny współczesnego bezpieczeństwa
30 3 zaliczenie F
Bieżące problemy bezpieczeństwa
30 3 zaliczenie F
Komunikacja w sytuacjach kryzysowych I
30 3 zaliczenie F
How to understand foreign texts – practicing reading skills
30 3 zaliczenie F
Rola dyplomacji wielostronnej w rozwiązywaniu konfliktów
30 3 zaliczenie F
Francja w sytuacjach zagrożenia
30 3 zaliczenie F
Przedmiot fakultatywny w dyscyplinie realizowany we współpracy z interesariuszami zewnętrznymi
30 3 zaliczenie F
Specjalizacja: Comprehensive approach to contemporary international conflicts and crises
Student w przeciągu I roku ma obowiązek wybrać 6 modułów fakultatywnych, w tym 2 wykłady zakończone egzaminem, 2 wykłady zakończone zaliczeniem na ocenę oraz 2 konwersatoria. Student specjalizacji „Comprehensive approach to contemporary international conflicts and crises” ma obowiązek zrealizować przedmioty specjalizacyjne oraz 3 moduły fakultatywne, w tym 1 wykład zakończony egzaminem, 1 wykład zakończony zaliczeniem oraz 1 konwersatorium. Student na drugim roku zalicza obowiązkowo części modułu „Bezpieczeństwo globalne”, „Regionalizacja i instytucjonalizacja bezpieczeństwa” oraz 2 z sześciu oferowanych konwersatoriów. Student w przeciągu II roku ma obowiązek wybrać 6 modułów fakultatywnych, w tym 2 wykłady zakończone egzaminem (w tym przynajmniej jeden w języku obcym), 2 wykłady zakończone zaliczeniem na ocenę oraz 2 konwersatoria. Student specjalizacji „Comprehensive approach to contemporary international conflicts and crises” ma obowiązek zrealizować przedmioty specjalizacyjne oraz 3 moduły fakultatywne, w tym 1 wykład w języku obcym zakończony egzaminem, 1 wykład zakończony zaliczeniem oraz 1 konwersatorium. Program nie przewiduje praktyk. Podczas całego cyklu kształcenia mogą zostać ogłoszone przedmioty (od 0 do 4 w trakcie jednego cyklu kształcenia) realizowane w porozumieniu z interesariuszami zewnętrznymi INPiSM w semestrze zimowym lub letnim, na roku I lub II. Decyzja o ogłoszeniu kursu oraz jego umiejscowieniu w programie kształcenia podejmowana jest przez Radę INPiSM najpóźniej do 30 czerwca roku poprzedzającego rok akademicki, w którym zajęcia mają się odbyć.
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
System bezpieczeństwa RP
45 4 egzamin O
Krajowy system zarządzania kryzysowego
30 2 zaliczenie O
Podstawy prawa karnego w Polsce
30 3 egzamin O
Bezpieczeństwo ekonomiczne i finansowe RP
45 4 egzamin O
Bezpieczeństwo lokalne
15 1 zaliczenie O
Prywatyzacja bezpieczeństwa w RP
15 1 zaliczenie O
30 2 egzamin O
Seminarium magisterskie
30 5 zaliczenie O
Bezpieczeństwo obrotu prawnego
30 3 egzamin F
Prawa człowieka – dzieje idei, ochrona
30 3 egzamin F
Strategiczne problemy współczesnego świata arabskiego
30 3 egzamin F
Polityka bezpieczeństwa USA. Formowanie, zasady i realizacja
30 3 egzamin F
Siły zbrojne we współczesnym świecie
30 3 zaliczenie F
Konflikty etniczne i wyznaniowe, jako zagrożenie dla bezpieczeństwa wewnętrznego i międzynarodowego
30 3 zaliczenie F
Prawne aspekty bezpieczeństwa publicznego
30 3 zaliczenie F
Komunikacja w sytuacjach kryzysowych II
30 3 zaliczenie F
Przeciwdziałanie i zwalczanie przestępczości zorganizowanej
30 3 zaliczenie F
Służby porządku publicznego w Europie
30 3 zaliczenie F
Przedmiot fakultatywny w dyscyplinie realizowany we współpracy z interesariuszami zewnętrznymi
30 3 zaliczenie F
Specjalizacja: Comprehensive approach to contemporary international conflicts and crises
Student w przeciągu I roku ma obowiązek wybrać 6 modułów fakultatywnych, w tym 2 wykłady zakończone egzaminem, 2 wykłady zakończone zaliczeniem na ocenę oraz 2 konwersatoria. Student specjalizacji „Comprehensive approach to contemporary international conflicts and crises” ma obowiązek zrealizować przedmioty specjalizacyjne oraz 3 moduły fakultatywne, w tym 1 wykład zakończony egzaminem, 1 wykład zakończony zaliczeniem oraz 1 konwersatorium. Student na drugim roku zalicza obowiązkowo części modułu „Bezpieczeństwo globalne”, „Regionalizacja i instytucjonalizacja bezpieczeństwa” oraz 2 z sześciu oferowanych konwersatoriów. Student w przeciągu II roku ma obowiązek wybrać 6 modułów fakultatywnych, w tym 2 wykłady zakończone egzaminem (w tym przynajmniej jeden w języku obcym), 2 wykłady zakończone zaliczeniem na ocenę oraz 2 konwersatoria. Student specjalizacji „Comprehensive approach to contemporary international conflicts and crises” ma obowiązek zrealizować przedmioty specjalizacyjne oraz 3 moduły fakultatywne, w tym 1 wykład w języku obcym zakończony egzaminem, 1 wykład zakończony zaliczeniem oraz 1 konwersatorium. Program nie przewiduje praktyk. Podczas całego cyklu kształcenia mogą zostać ogłoszone przedmioty (od 0 do 4 w trakcie jednego cyklu kształcenia) realizowane w porozumieniu z interesariuszami zewnętrznymi INPiSM w semestrze zimowym lub letnim, na roku I lub II. Decyzja o ogłoszeniu kursu oraz jego umiejscowieniu w programie kształcenia podejmowana jest przez Radę INPiSM najpóźniej do 30 czerwca roku poprzedzającego rok akademicki, w którym zajęcia mają się odbyć.
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Bezpieczeństwo globalne
30 3 egzamin O
Regionalizacja i instytucjonalizacja bezpieczeństwa
60 6 egzamin O
Seminarium magisterskie
30 5 zaliczenie O
American Foreign and Security Policy in the Asia-Pacific
30 5 egzamin F
Military Interventions
30 5 egzamin F
Bezpieczeństwo państw regionu Morza Czarnego
30 3 zaliczenie F
Jednostki i operacje antyterrorystyczne na świecie
30 3 zaliczenie F
Podstawy kryminologii
30 3 zaliczenie F
Bezpieczeństwo obrotu gospodarczego
30 3 zaliczenie F
Edukacja na rzecz bezpieczeństwa
30 3 zaliczenie F
Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni
30 3 zaliczenie F
Nieformalne organizacje i subkultury a zagrożenia społeczne
30 3 zaliczenie F
Organizacja i kierowanie instytucjami bezpieczeństwa narodowego
30 3 zaliczenie F
Academic English
30 3 zaliczenie F
Przedmiot fakultatywny w dyscyplinie realizowany we współpracy z interesariuszami zewnętrznymi
30 3 zaliczenie F
grupa zajęć fakultatywnych (w ramach modułu Bezpieczeństwo globalne i regionalne)
O
Specjalizacja: Comprehensive approach to contemporary international conflicts and crises
Student w przeciągu I roku ma obowiązek wybrać 6 modułów fakultatywnych, w tym 2 wykłady zakończone egzaminem, 2 wykłady zakończone zaliczeniem na ocenę oraz 2 konwersatoria. Student specjalizacji „Comprehensive approach to contemporary international conflicts and crises” ma obowiązek zrealizować przedmioty specjalizacyjne oraz 3 moduły fakultatywne, w tym 1 wykład zakończony egzaminem, 1 wykład zakończony zaliczeniem oraz 1 konwersatorium. Student na drugim roku zalicza obowiązkowo części modułu „Bezpieczeństwo globalne”, „Regionalizacja i instytucjonalizacja bezpieczeństwa” oraz 2 z sześciu oferowanych konwersatoriów. Student w przeciągu II roku ma obowiązek wybrać 6 modułów fakultatywnych, w tym 2 wykłady zakończone egzaminem (w tym przynajmniej jeden w języku obcym), 2 wykłady zakończone zaliczeniem na ocenę oraz 2 konwersatoria. Student specjalizacji „Comprehensive approach to contemporary international conflicts and crises” ma obowiązek zrealizować przedmioty specjalizacyjne oraz 3 moduły fakultatywne, w tym 1 wykład w języku obcym zakończony egzaminem, 1 wykład zakończony zaliczeniem oraz 1 konwersatorium. Program nie przewiduje praktyk. Podczas całego cyklu kształcenia mogą zostać ogłoszone przedmioty (od 0 do 4 w trakcie jednego cyklu kształcenia) realizowane w porozumieniu z interesariuszami zewnętrznymi INPiSM w semestrze zimowym lub letnim, na roku I lub II. Decyzja o ogłoszeniu kursu oraz jego umiejscowieniu w programie kształcenia podejmowana jest przez Radę INPiSM najpóźniej do 30 czerwca roku poprzedzającego rok akademicki, w którym zajęcia mają się odbyć.
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Sztuka i praktyka negocjacji
30 3 egzamin O
Zarządzanie kryzysami politycznymi
15 2 zaliczenie O
Zarządzanie kryzysami społecznymi
15 2 zaliczenie O
Zarządzanie kryzysami militarnymi
15 2 zaliczenie O
Psychologia stosowana w sytuacjach kryzysowych
15 2 zaliczenie O
Zarządzanie kryzysami informatycznymi
15 2 zaliczenie O
Zarządzanie logistyczne w sytuacjach konfliktowych
15 2 zaliczenie O
Seminarium magisterskie
30 5 zaliczenie O
Zagrożenia bezpieczeństwa systemów demokratycznych
30 3 egzamin F
Soft Power and Post Cold War Paradigm Change
30 5 egzamin F
Ruchy separatystyczne na świecie
30 3 zaliczenie F
Międzynarodowe strategie bezpieczeństwa
30 3 zaliczenie F
Polski system wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych
30 3 zaliczenie F
Correlation between media system and national security
30 3 zaliczenie F
Eksterminacje narodów - wybrane przypadki
30 3 zaliczenie F
Warsztat wykorzystywania otwartych źródeł informacji w analizie polityki zagranicznej państwa w aspekcie bezpieczeństwa narodowego
30 3 zaliczenie F
Przedmiot fakultatywny w dyscyplinie realizowany we współpracy z interesariuszami zewnętrznymi
30 3 zaliczenie F
Specjalizacja: Comprehensive approach to contemporary international conflicts and crises