A A A
pl | en
A A A
pl | en
2020/21 full-time degree programme second cycle Faculty of International and Political Studies

National Security

Basic information

Faculty name: Faculty of International and Political Studies
Major name: National Security
Level: second cycle
Profile: General academic
Form: full-time degree programme
Language of study: polish
Leading discipline: Political science and administration

Programme

ISCED classification: 0388
Number of semesters: 4
Professional title awarded to graduates: magister

Description of the program implementation

W ramach kierunku bezpieczeństwo narodowe, studenci mają możliwość profilowania kształcenia i wyboru na pierwszym roku anglojęzycznej specjalizacji „Comprehensive approach to contemporary international conflicts and crises”.
Wybór tej ścieżki specjalizacyjnej dokonywany jest na podstawie pisemnej deklaracji studentów składanej do 7 października pierwszego roku studiów. Minimalna liczba osób dla uruchomienia specjalności to 15 osób. Maksymalną liczbę osób w danym roku akademickim określa Dyrekcja INPiSM mając na względzie zainteresowanie studentów. O przyjęciu na ścieżkę specjalizacyjną decyduje kolejność zgłoszeń.

Graduation

Studia kończą się przygotowaniem pracy dyplomowej i złożeniem egzaminu dyplomowego, zgodnie z Regulaminem studiów UJ.

Student w przeciągu I roku ma obowiązek wybrać 6 modułów fakultatywnych, w tym 2 wykłady zakończone egzaminem, 2 wykłady zakończone zaliczeniem na ocenę oraz 2 konwersatoria. Student specjalizacji „Comprehensive approach to contemporary international conflicts and crises” ma obowiązek zrealizować przedmioty specjalizacyjne oraz 3 moduły fakultatywne, w tym 1 wykład zakończony egzaminem, 1 wykład zakończony zaliczeniem oraz 1 konwersatorium. Student na drugim roku zalicza obowiązkowo części modułu „Bezpieczeństwo globalne”, „Regionalizacja i instytucjonalizacja bezpieczeństwa” oraz 2 z sześciu oferowanych konwersatoriów. Student w przeciągu II roku ma obowiązek wybrać 6 modułów fakultatywnych, w tym 2 wykłady zakończone egzaminem (w tym przynajmniej jeden w języku obcym), 2 wykłady zakończone zaliczeniem na ocenę oraz 2 konwersatoria. Student specjalizacji „Comprehensive approach to contemporary international conflicts and crises” ma obowiązek zrealizować przedmioty specjalizacyjne oraz 3 moduły fakultatywne, w tym 1 wykład w języku obcym zakończony egzaminem, 1 wykład zakończony zaliczeniem oraz 1 konwersatorium. Program nie przewiduje praktyk. Podczas całego cyklu kształcenia mogą zostać ogłoszone przedmioty (od 0 do 4 w trakcie jednego cyklu kształcenia) realizowane w porozumieniu z interesariuszami zewnętrznymi INPiSM w semestrze zimowym lub letnim, na roku I lub II. Decyzja o ogłoszeniu kursu oraz jego umiejscowieniu w programie kształcenia podejmowana jest przez Radę INPiSM najpóźniej do 30 czerwca roku poprzedzającego rok akademicki, w którym zajęcia mają się odbyć.
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Socjologia i psychologia bezpieczeństwa
30 3 exam O
4 - assessment O
Filozofia i etyka bezpieczeństwa
45 5 exam O
Metodologia badań nad bezpieczeństwem
30 4 assessment O
Zarządzanie bezpieczeństwem
30 3 exam O
30 2 assessment O
Magister Seminar
30 5 assessment O
Bezpieczeństwo państwa – wyzwania i zagrożenia
30 3 exam F
Prawo a bezpieczeństwo publiczne
30 3 exam F
Myśl strategiczna od Sun Tzu do Arona
30 3 assessment F
Wymiar technologiczny współczesnego bezpieczeństwa
30 3 assessment F
Bieżące problemy bezpieczeństwa
30 3 assessment F
Komunikacja w sytuacjach kryzysowych I
30 3 assessment F
How to understand foreign texts – practicing reading skills
30 3 assessment F
Rola dyplomacji wielostronnej w rozwiązywaniu konfliktów
30 3 assessment F
Francja w sytuacjach zagrożenia
30 3 assessment F
Przedmiot fakultatywny w dyscyplinie realizowany we współpracy z interesariuszami zewnętrznymi
30 3 assessment F
Specjalizacja: Comprehensive approach to contemporary international conflicts and crises
Student w przeciągu I roku ma obowiązek wybrać 6 modułów fakultatywnych, w tym 2 wykłady zakończone egzaminem, 2 wykłady zakończone zaliczeniem na ocenę oraz 2 konwersatoria. Student specjalizacji „Comprehensive approach to contemporary international conflicts and crises” ma obowiązek zrealizować przedmioty specjalizacyjne oraz 3 moduły fakultatywne, w tym 1 wykład zakończony egzaminem, 1 wykład zakończony zaliczeniem oraz 1 konwersatorium. Student na drugim roku zalicza obowiązkowo części modułu „Bezpieczeństwo globalne”, „Regionalizacja i instytucjonalizacja bezpieczeństwa” oraz 2 z sześciu oferowanych konwersatoriów. Student w przeciągu II roku ma obowiązek wybrać 6 modułów fakultatywnych, w tym 2 wykłady zakończone egzaminem (w tym przynajmniej jeden w języku obcym), 2 wykłady zakończone zaliczeniem na ocenę oraz 2 konwersatoria. Student specjalizacji „Comprehensive approach to contemporary international conflicts and crises” ma obowiązek zrealizować przedmioty specjalizacyjne oraz 3 moduły fakultatywne, w tym 1 wykład w języku obcym zakończony egzaminem, 1 wykład zakończony zaliczeniem oraz 1 konwersatorium. Program nie przewiduje praktyk. Podczas całego cyklu kształcenia mogą zostać ogłoszone przedmioty (od 0 do 4 w trakcie jednego cyklu kształcenia) realizowane w porozumieniu z interesariuszami zewnętrznymi INPiSM w semestrze zimowym lub letnim, na roku I lub II. Decyzja o ogłoszeniu kursu oraz jego umiejscowieniu w programie kształcenia podejmowana jest przez Radę INPiSM najpóźniej do 30 czerwca roku poprzedzającego rok akademicki, w którym zajęcia mają się odbyć.
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
System bezpieczeństwa RP
45 4 exam O
Krajowy system zarządzania kryzysowego
30 2 assessment O
Podstawy prawa karnego w Polsce
30 3 exam O
Bezpieczeństwo ekonomiczne i finansowe RP
45 4 exam O
Bezpieczeństwo lokalne
15 1 assessment O
Prywatyzacja bezpieczeństwa w RP
15 1 assessment O
30 2 exam O
Magister Seminar
30 5 assessment O
Bezpieczeństwo obrotu prawnego
30 3 exam F
Prawa człowieka – dzieje idei, ochrona
30 3 exam F
Strategiczne problemy współczesnego świata arabskiego
30 3 exam F
Polityka bezpieczeństwa USA. Formowanie, zasady i realizacja
30 3 exam F
Siły zbrojne we współczesnym świecie
30 3 assessment F
Konflikty etniczne i wyznaniowe, jako zagrożenie dla bezpieczeństwa wewnętrznego i międzynarodowego
30 3 assessment F
Prawne aspekty bezpieczeństwa publicznego
30 3 assessment F
Komunikacja w sytuacjach kryzysowych II
30 3 assessment F
Przeciwdziałanie i zwalczanie przestępczości zorganizowanej
30 3 assessment F
Służby porządku publicznego w Europie
30 3 assessment F
Przedmiot fakultatywny w dyscyplinie realizowany we współpracy z interesariuszami zewnętrznymi
30 3 assessment F
Specjalizacja: Comprehensive approach to contemporary international conflicts and crises
Student w przeciągu I roku ma obowiązek wybrać 6 modułów fakultatywnych, w tym 2 wykłady zakończone egzaminem, 2 wykłady zakończone zaliczeniem na ocenę oraz 2 konwersatoria. Student specjalizacji „Comprehensive approach to contemporary international conflicts and crises” ma obowiązek zrealizować przedmioty specjalizacyjne oraz 3 moduły fakultatywne, w tym 1 wykład zakończony egzaminem, 1 wykład zakończony zaliczeniem oraz 1 konwersatorium. Student na drugim roku zalicza obowiązkowo części modułu „Bezpieczeństwo globalne”, „Regionalizacja i instytucjonalizacja bezpieczeństwa” oraz 2 z sześciu oferowanych konwersatoriów. Student w przeciągu II roku ma obowiązek wybrać 6 modułów fakultatywnych, w tym 2 wykłady zakończone egzaminem (w tym przynajmniej jeden w języku obcym), 2 wykłady zakończone zaliczeniem na ocenę oraz 2 konwersatoria. Student specjalizacji „Comprehensive approach to contemporary international conflicts and crises” ma obowiązek zrealizować przedmioty specjalizacyjne oraz 3 moduły fakultatywne, w tym 1 wykład w języku obcym zakończony egzaminem, 1 wykład zakończony zaliczeniem oraz 1 konwersatorium. Program nie przewiduje praktyk. Podczas całego cyklu kształcenia mogą zostać ogłoszone przedmioty (od 0 do 4 w trakcie jednego cyklu kształcenia) realizowane w porozumieniu z interesariuszami zewnętrznymi INPiSM w semestrze zimowym lub letnim, na roku I lub II. Decyzja o ogłoszeniu kursu oraz jego umiejscowieniu w programie kształcenia podejmowana jest przez Radę INPiSM najpóźniej do 30 czerwca roku poprzedzającego rok akademicki, w którym zajęcia mają się odbyć.
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Bezpieczeństwo globalne
30 3 exam O
Regionalizacja i instytucjonalizacja bezpieczeństwa
60 6 exam O
Magister Seminar
30 5 assessment O
American Foreign and Security Policy in the Asia-Pacific
30 5 exam F
Military Interventions
30 5 exam F
Bezpieczeństwo państw regionu Morza Czarnego
30 3 assessment F
Jednostki i operacje antyterrorystyczne na świecie
30 3 assessment F
Podstawy kryminologii
30 3 assessment F
Bezpieczeństwo obrotu gospodarczego
30 3 assessment F
Edukacja na rzecz bezpieczeństwa
30 3 assessment F
Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni
30 3 assessment F
Nieformalne organizacje i subkultury a zagrożenia społeczne
30 3 assessment F
Organizacja i kierowanie instytucjami bezpieczeństwa narodowego
30 3 assessment F
Academic English
30 3 assessment F
Przedmiot fakultatywny w dyscyplinie realizowany we współpracy z interesariuszami zewnętrznymi
30 3 assessment F
grupa zajęć fakultatywnych (w ramach modułu Bezpieczeństwo globalne i regionalne)
O
Specjalizacja: Comprehensive approach to contemporary international conflicts and crises
Student w przeciągu I roku ma obowiązek wybrać 6 modułów fakultatywnych, w tym 2 wykłady zakończone egzaminem, 2 wykłady zakończone zaliczeniem na ocenę oraz 2 konwersatoria. Student specjalizacji „Comprehensive approach to contemporary international conflicts and crises” ma obowiązek zrealizować przedmioty specjalizacyjne oraz 3 moduły fakultatywne, w tym 1 wykład zakończony egzaminem, 1 wykład zakończony zaliczeniem oraz 1 konwersatorium. Student na drugim roku zalicza obowiązkowo części modułu „Bezpieczeństwo globalne”, „Regionalizacja i instytucjonalizacja bezpieczeństwa” oraz 2 z sześciu oferowanych konwersatoriów. Student w przeciągu II roku ma obowiązek wybrać 6 modułów fakultatywnych, w tym 2 wykłady zakończone egzaminem (w tym przynajmniej jeden w języku obcym), 2 wykłady zakończone zaliczeniem na ocenę oraz 2 konwersatoria. Student specjalizacji „Comprehensive approach to contemporary international conflicts and crises” ma obowiązek zrealizować przedmioty specjalizacyjne oraz 3 moduły fakultatywne, w tym 1 wykład w języku obcym zakończony egzaminem, 1 wykład zakończony zaliczeniem oraz 1 konwersatorium. Program nie przewiduje praktyk. Podczas całego cyklu kształcenia mogą zostać ogłoszone przedmioty (od 0 do 4 w trakcie jednego cyklu kształcenia) realizowane w porozumieniu z interesariuszami zewnętrznymi INPiSM w semestrze zimowym lub letnim, na roku I lub II. Decyzja o ogłoszeniu kursu oraz jego umiejscowieniu w programie kształcenia podejmowana jest przez Radę INPiSM najpóźniej do 30 czerwca roku poprzedzającego rok akademicki, w którym zajęcia mają się odbyć.
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Sztuka i praktyka negocjacji
30 3 exam O
Zarządzanie kryzysami politycznymi
15 2 assessment O
Zarządzanie kryzysami społecznymi
15 2 assessment O
Zarządzanie kryzysami militarnymi
15 2 assessment O
Psychologia stosowana w sytuacjach kryzysowych
15 2 assessment O
Zarządzanie kryzysami informatycznymi
15 2 assessment O
Zarządzanie logistyczne w sytuacjach konfliktowych
15 2 assessment O
Magister Seminar
30 5 assessment O
Zagrożenia bezpieczeństwa systemów demokratycznych
30 3 exam F
Soft Power and Post Cold War Paradigm Change
30 5 exam F
Ruchy separatystyczne na świecie
30 3 assessment F
Międzynarodowe strategie bezpieczeństwa
30 3 assessment F
Polski system wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych
30 3 assessment F
Correlation between media system and national security
30 3 assessment F
Eksterminacje narodów - wybrane przypadki
30 3 assessment F
Warsztat wykorzystywania otwartych źródeł informacji w analizie polityki zagranicznej państwa w aspekcie bezpieczeństwa narodowego
30 3 assessment F
Przedmiot fakultatywny w dyscyplinie realizowany we współpracy z interesariuszami zewnętrznymi
30 3 assessment F
Specjalizacja: Comprehensive approach to contemporary international conflicts and crises