A A A
pl | en
2020/21 studia stacjonarne pierwszego stopnia (studia wspólne) Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Zarządzanie międzynarodowe – podwójny dyplom z zarządzania

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Nazwa kierunku: Zarządzanie międzynarodowe – podwójny dyplom z zarządzania
Poziom: pierwszego stopnia (studia wspólne)
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina wiodąca: Nauki o zarządzaniu i jakości

Program

Klasyfikacja ISCED: 0413
Liczba semestrów: 8
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: licencjat

Opis realizacji programu

Program studiów obejmuje 8 semestrów - 4 semestry realizowane są na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, 4 na uczelni partnerskiej ESB w Reutlingen. W planie zostały ujęte obligatoryjne i fakultatywne moduły kształcenia. Zajęcia fakultatywne zaczynają się w 5 semestrze. Główne obszary merytoryczne modułów kształcenia odnoszą się do szeroko rozumianego zarządzania. Obejmują podstawy zarządzania, zarządzenia jakością, produkcją, procesami oraz ryzykiem. Również istotne miejsce w programie stanowią zajęcia z marketingu, analizy danych oraz ekonomii i biznesu międzynarodowego. Podstawowe rodzaje zajęć dydaktycznych obejmują wykład, ćwiczenia i konwersatorium. Część ćwiczeń jest realizowana w pracowni komputerowej w oparciu o systemy informatyczne. Istotną część programu stanowią semestalne praktyki realizowane w 4 i 6 semestrze.

Ukończenie studiów

Ukończenie studiów na kierunku zarządzanie międzynarodowe – podwójny dyplom z zarządzania na studiach I stopnia wymaga przygotowania przez studenta pracy dyplomowej oraz zdania egzaminu dyplomowego.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Nauki o organizacji
45 4 egzamin O
Mikroekonomia
45 5 egzamin O
Podstawy prawa
30 3 egzamin O
Matematyka
45 4 egzamin O
Wstęp do psychologii
30 4 zaliczenie O
Filozofia
30 4 zaliczenie O
30 2 zaliczenie O
Wychowanie fizyczne
30 - zaliczenie O
BHK
4 - zaliczenie O
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Podstawy zarządzania
60 5 egzamin O
Finanse
30 4 egzamin O
Statystyka opisowa
45 4 egzamin O
Zachowania organizacyjne
30 3 egzamin O
Technologie informacyjne
30 3 zaliczenie O
Socjologia organizacji
30 4 zaliczenie O
Marketing - podstawy
45 4 egzamin O
Podstawy rachunkowości
30 4 egzamin O
Makroekonomia
60 5 egzamin O
30 2 zaliczenie O
Wychowanie fizyczne
30 - zaliczenie O
Sprawozdawczość i analiza finansowa firmy
30 3 zaliczenie O
Podstawy ekonometrii
45 4 egzamin F
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Procesy informacyjne w zarządzaniu
30 3 egzamin O
Globalizacja działalności wytwórczej
20 2 zaliczenie O
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
30 3 egzamin O
Rachunkowość finansowa
30 4 egzamin O
Audyt wewnętrzny
30 2 egzamin O
30 5 egzamin O
Fundusze i programy pomocowe UE
30 2 egzamin O
Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
30 3 egzamin F
Marketing międzynarodowy
30 5 egzamin F
Zarządzanie marketingowe
90 3 zaliczenie F
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyka zawodowa
800 20 zaliczenie O
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Zarządzanie jakością
30 3 egzamin O
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
30 3 egzamin O
Różnice kulturowe w biznesie
30 3 egzamin O
Zarządzanie produkcją
30 3 egzamin O
Przedsiębiorczość i innowacje
30 3 egzamin O
Technologie informacyjne
30 3 zaliczenie O
Zarządzanie strategiczne
45 4 egzamin O
Fundusze i programy pomocowe UE
30 2 egzamin O
Komunikacja w organizacji
30 3 egzamin F
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyka zawodowa
800 20 zaliczenie O
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Filozofia
30 4 zaliczenie O
Zarządzanie czasem i zmianami
30 3 egzamin O
Zarządzanie zasobami ludzkimi - podstawy
45 4 egzamin O
Podstawy prawa
30 3 egzamin O
Wstęp do psychologii
30 4 zaliczenie O
Seminarium dyplomowe
30 5 zaliczenie O
Międzynarodowe ZZL
30 2 egzamin O
Zarządzanie projektami
30 3 egzamin F
Procesy informacyjne w zarządzaniu
30 3 egzamin O
Zarządzanie marketingowe
90 3 zaliczenie F
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Zarządzanie logistyką
30 3 zaliczenie O
Instytucje i prawo UE
30 2 egzamin O
Socjologia organizacji
30 4 zaliczenie O
Seminarium dyplomowe (odrębna grupa seminaryjna - PD)
30 15 zaliczenie O
Małe i średnie przedsiębiorstwa
30 3 egzamin F
Zarządzanie zespołami
30 3 egzamin F
Badania marketingowe
30 3 egzamin F
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa
30 3 egzamin F
Podstawy ekonometrii
45 4 egzamin F