A A A
pl | en
2021/22 studia stacjonarne pierwszego stopnia Wydział Filologiczny

język ukraiński w biznesie i turystyce (z językiem rosyjskim)

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Filologiczny
Nazwa kierunku: język ukraiński w biznesie i turystyce (z językiem rosyjskim)
Poziom: pierwszego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina wiodąca: Językoznawstwo

Program

Klasyfikacja ISCED: 0232
Liczba semestrów: 6
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: licencjat

Opis realizacji programu

Realizacja programu, w tym zakres czasowy poszczególnych przedmiotów, a także łączny czas trwania kształcenia na kierunku, dostosowane są do treści programowych. Zasoby kadrowe i infrastruktura dydaktyczna pozwalają na zgodne z potrzebami prowadzenie różnych form zajęć w małych liczebnie grupach. Dobór metod kształcenia do form zajęć zharmonizowany jest z celami kształcenia, treściami programowymi i zakładanymi efektami uczenia się. Umożliwia to realizację i weryfikację realizacji programu w zakresie trzech kategorii efektów uczenia się: wiedzy, umiejętności i kompetencji. Plan studiów zapewnia studentowi możliwość wyboru części przedmiotów w ramach proponowanych przedmiotów fakultatywnych. Elastyczność programu umożliwia także – w przypadku wystąpienia takich potrzeb – realizowanie indywidualnego planu studiów. Plany rozwoju kierunku są w odpowiednim stopniu zorientowane na potrzeby zmieniającego się rynku pracy i zakładają doskonalenie oferty dydaktycznej z uwzględnieniem wniosków z regularnego monitorowania oferty dydaktycznej i ciągłego badania losów absolwentów. Wszystkie zajęcia na kierunku prowadzą doświadczeni wykładowcy, w tym również osoby, dla których ukraiński jest językiem ojczystym (native speakerzy), którzy w trakcie wykładów, konwersatoriów i ćwiczeń dzielą się ze studentami swoją wiedzą, doświadczeniem, także z wykorzystaniem własnego aktualizowanego dorobku naukowego.

Ukończenie studiów

Praca dyplomowa oraz egzamin dyplomowy.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

Spośród konwersatoriów monograficznych z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej (w grupie zajęć fakultatywnych) studenci na I roku powinni zaliczyć 2 konwersatoria z 15 zaproponowanych (łącznie 10 w ciągu trwania studiów licencjackich). Każdy student musi w trakcie trzech lat studiów uzyskać 56 punktów ECTS z tej grupy zajęć oraz zrealizować 360 godzin z tej grupy.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka j. ukraińskiego I
150 10 zaliczenie O
Wiedza o języku
30 3 zaliczenie O
Literatura podróżnicza
30 3 zaliczenie O
Kulturowa mapa Ukrainy I
30 3 zaliczenie O
Geopoetyka
30 3 zaliczenie O
Religie współczesnej Ukrainy
30 3 zaliczenie O
4 - zaliczenie O
WF
30 - zaliczenie O
Konwersatorium monograficzne I
30 4 zaliczenie F
Konwersatorium monograficzne II
30 4 zaliczenie F
Konwersatorium monograficzne III
30 4 zaliczenie F
Konwersatorium monograficzne IV
30 4 zaliczenie F
Konwersatorium monograficzne V
30 4 zaliczenie F
Konwersatorium monograficzne VI
30 4 zaliczenie F
Konwersatorium monograficzne VII
30 4 zaliczenie F
Konwersatorium monograficzne VIII
30 4 zaliczenie F
Konwersatorium monograficzne IX
30 4 zaliczenie F
Konwersatorium monograficzne X
30 4 zaliczenie F
Konwersatorium monograficzne XI
30 4 zaliczenie F
Konwersatorium monograficzne XII
30 4 zaliczenie F
Konwersatorium monograficzne XIII
30 4 zaliczenie F
Konwersatorium monograficzne XIV
30 4 zaliczenie F
Konwersatorium monograficzne XV
30 4 zaliczenie F

Spośród konwersatoriów monograficznych z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej (w grupie zajęć fakultatywnych) studenci na I roku powinni zaliczyć 2 konwersatoria z 15 zaproponowanych (łącznie 10 w ciągu trwania studiów licencjackich). Każdy student musi w trakcie trzech lat studiów uzyskać 56 punktów ECTS z tej grupy zajęć oraz zrealizować 360 godzin z tej grupy.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka j. ukraińskiego I
150 12 egzamin O
Kulturowa mapa Ukrainy I
30 3 egzamin O
Historia Ukrainy
30 3 egzamin O
Geografia turystyczna Ukrainy
30 3 zaliczenie O
Ikony kultury
30 3 zaliczenie O
Językowa podróż w czasie
30 3 zaliczenie O
WF
30 - zaliczenie O
Konwersatorium monograficzne I
30 4 zaliczenie F
Konwersatorium monograficzne II
30 4 zaliczenie F
Konwersatorium monograficzne III
30 4 zaliczenie F
Konwersatorium monograficzne IV
30 4 zaliczenie F
Konwersatorium monograficzne V
30 4 zaliczenie F
Konwersatorium monograficzne VI
30 4 zaliczenie F
Konwersatorium monograficzne VII
30 4 zaliczenie F
Konwersatorium monograficzne VIII
30 4 zaliczenie F
Konwersatorium monograficzne IX
30 4 zaliczenie F
Konwersatorium monograficzne X
30 4 zaliczenie F
Konwersatorium monograficzne XI
30 4 zaliczenie F
Konwersatorium monograficzne XII
30 4 zaliczenie F
Konwersatorium monograficzne XIII
30 4 zaliczenie F
Konwersatorium monograficzne XIV
30 4 zaliczenie F
Konwersatorium monograficzne XV
30 4 zaliczenie F

Spośród konwersatoriów monograficznych z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej (w grupie zajęć fakultatywnych) studenci na II roku powinni zaliczyć 4 konwersatoria z 15 zaproponowanych (łącznie 10 w ciągu trwania studiów licencjackich). Każdy student musi w trakcie trzech lat studiów uzyskać 56 punktów ECTS z tej grupy zajęć oraz zrealizować 360 godzin z tej grupy.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka j. ukraińskiego II
120 8 zaliczenie O
Kulturowa mapa Ukrainy II
30 3 zaliczenie O
Język turystyki
30 2 zaliczenie O
Lektorat języka rosyjskiego I
90 6 zaliczenie O
Technologia informacyjna
10 1 zaliczenie O
Konwersatorium monograficzne I
30 4 zaliczenie F
Konwersatorium monograficzne II
30 4 zaliczenie F
Konwersatorium monograficzne III
30 4 zaliczenie F
Konwersatorium monograficzne IV
30 4 zaliczenie F
Konwersatorium monograficzne V
30 4 zaliczenie F
Konwersatorium monograficzne VI
30 4 zaliczenie F
Konwersatorium monograficzne VII
30 4 zaliczenie F
Konwersatorium monograficzne VIII
30 4 zaliczenie F
Konwersatorium monograficzne IX
30 4 zaliczenie F
Konwersatorium monograficzne X
30 4 zaliczenie F
Konwersatorium monograficzne XI
30 4 zaliczenie F
Konwersatorium monograficzne XII
30 4 zaliczenie F
Konwersatorium monograficzne XIII
30 4 zaliczenie F
Konwersatorium monograficzne XIV
30 4 zaliczenie F
Konwersatorium monograficzne XV
30 4 zaliczenie F

Spośród konwersatoriów monograficznych z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej (w grupie zajęć fakultatywnych) studenci na II roku powinni zaliczyć 4 konwersatoria z 15 zaproponowanych (łącznie 10 w ciągu trwania studiów licencjackich). Każdy student musi w trakcie trzech lat studiów uzyskać 56 punktów ECTS z tej grupy zajęć oraz zrealizować 360 godzin z tej grupy.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka j. ukraińskiego II
120 8 egzamin O
Kulturowa mapa Ukrainy II
30 3 egzamin O
Lektorat języka rosyjskiego I
90 6 egzamin O
Język turystyki
30 2 egzamin O
Konwersacje o etnokulturze Ukrainy
30 3 zaliczenie O
Język ukraiński w perspektywie porównawczej
30 2 zaliczenie O
Konwersatorium monograficzne I
30 4 zaliczenie F
Konwersatorium monograficzne II
30 4 zaliczenie F
Konwersatorium monograficzne III
30 4 zaliczenie F
Konwersatorium monograficzne IV
30 4 zaliczenie F
Konwersatorium monograficzne V
30 4 zaliczenie F
Konwersatorium monograficzne VI
30 4 zaliczenie F
Konwersatorium monograficzne VII
30 4 zaliczenie F
Konwersatorium monograficzne VIII
30 4 zaliczenie F
Konwersatorium monograficzne IX
30 4 zaliczenie F
Konwersatorium monograficzne X
30 4 zaliczenie F
Konwersatorium monograficzne XI
30 4 zaliczenie F
Konwersatorium monograficzne XII
30 4 zaliczenie F
Konwersatorium monograficzne XIII
30 4 zaliczenie F
Konwersatorium monograficzne XIV
30 4 zaliczenie F
Konwersatorium monograficzne XV
30 4 zaliczenie F

Spośród konwersatoriów monograficznych z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej (w grupie zajęć fakultatywnych) studenci na III roku powinni zaliczyć 4 konwersatoria z 15 zaproponowanych (łącznie 10 w ciągu trwania studiów licencjackich). Studenci wybierają (zgodnie ze swoimi zainteresowaniami badawczymi) seminarium licencjackie spośród dwóch zaproponowanych - językoznawcze lub literaturoznawcze. W przypadku zbyt małej liczby studentów zostanie uruchomione jedno seminarium. Każdy student w ciągu trzech lat studiów musi uzyskać 56 punktów ECTS z grupy zajęć fakultatywnych realizując 360 godzin zajęć z tej grupy. Liczba 570 godzin w tabeli wynika z tego, że zaproponowanych jest 15 Konwersatoriów monograficznych - o pięć więcej (150 godzin) oraz do wyboru dwa seminaria licencjackie, czyli w sumie o 210 godzin więcej, niż musi zaliczyć student w ciągu trzech lat studiów.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka j. ukraińskiego III
90 6 zaliczenie O
Kulturowa mapa Ukrainy III
30 3 zaliczenie O
Lektorat języka rosyjskiego II
60 4 zaliczenie O
Język prawa i biznesu
30 2 egzamin O
Tłumaczenie w biznesie i turystyce
30 2 zaliczenie O
Ochrona własności intelektualnej
6 1 zaliczenie O
Turystyka literacka. Warsztaty
30 2 zaliczenie O
Konwersatorium monograficzne I
30 4 zaliczenie F
Konwersatorium monograficzne II
30 4 zaliczenie F
Konwersatorium monograficzne III
30 4 zaliczenie F
Konwersatorium monograficzne IV
30 4 zaliczenie F
Konwersatorium monograficzne V
30 4 zaliczenie F
Konwersatorium monograficzne VI
30 4 zaliczenie F
Konwersatorium monograficzne VII
30 4 zaliczenie F
Konwersatorium monograficzne VIII
30 4 zaliczenie F
Konwersatorium monograficzne IX
30 4 zaliczenie F
Konwersatorium monograficzne X
30 4 zaliczenie F
Konwersatorium monograficzne XI
30 4 zaliczenie F
Konwersatorium monograficzne XII
30 4 zaliczenie F
Konwersatorium monograficzne XIII
30 4 zaliczenie F
Konwersatorium monograficzne XIV
30 4 zaliczenie F
Konwersatorium monograficzne XV
30 4 zaliczenie F
Seminarium licencjackie
O

Spośród konwersatoriów monograficznych z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej (w grupie zajęć fakultatywnych) studenci na III roku powinni zaliczyć 4 konwersatoria z 15 zaproponowanych (łącznie 10 w ciągu trwania studiów licencjackich). Studenci wybierają (zgodnie ze swoimi zainteresowaniami badawczymi) seminarium licencjackie spośród dwóch zaproponowanych - językoznawcze lub literaturoznawcze. W przypadku zbyt małej liczby studentów zostanie uruchomione jedno seminarium. Każdy student w ciągu trzech lat studiów musi uzyskać 56 punktów ECTS z grupy zajęć fakultatywnych realizując 360 godzin zajęć z tej grupy. Liczba 570 godzin w tabeli wynika z tego, że zaproponowanych jest 15 Konwersatoriów monograficznych - o pięć więcej (150 godzin) oraz do wyboru dwa seminaria licencjackie, czyli w sumie o 210 godzin więcej, niż musi zaliczyć student w ciągu trzech lat studiów.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka j. ukraińskiego III
90 6 egzamin O
Kulturowa mapa Ukrainy III
30 3 egzamin O
Lektorat języka rosyjskiego II
30 2 egzamin O
Kultura języka
30 2 zaliczenie O
Język rosyjski w biznesie i turystyce
30 2 zaliczenie O
Konwersatorium monograficzne I
30 4 zaliczenie F
Konwersatorium monograficzne II
30 4 zaliczenie F
Konwersatorium monograficzne III
30 4 zaliczenie F
Konwersatorium monograficzne IV
30 4 zaliczenie F
Konwersatorium monograficzne V
30 4 zaliczenie F
Konwersatorium monograficzne VI
30 4 zaliczenie F
Konwersatorium monograficzne VII
30 4 zaliczenie F
Konwersatorium monograficzne VIII
30 4 zaliczenie F
Konwersatorium monograficzne IX
30 4 zaliczenie F
Konwersatorium monograficzne X
30 4 zaliczenie F
Konwersatorium monograficzne XI
30 4 zaliczenie F
Konwersatorium monograficzne XII
30 4 zaliczenie F
Konwersatorium monograficzne XIII
30 4 zaliczenie F
Konwersatorium monograficzne XIV
30 4 zaliczenie F
Konwersatorium monograficzne XV
30 4 zaliczenie F
Seminarium licencjackie
O