A A A
pl | en
2021/22 studia stacjonarne pierwszego stopnia Wydział Filologiczny

Filologia węgierska

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Filologiczny
Nazwa kierunku: Filologia węgierska
Poziom: pierwszego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski

Kierownik kierunku

dr hab. László Kálmán Nagy
Dyscyplina wiodąca: Językoznawstwo

Program

Klasyfikacja ISCED: 0231
Liczba semestrów: 6
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: licencjat

Opis realizacji programu

Program studiów realizowany jest z udziałem nauczycieli native-speakerów, którzy stanowią 60% wszystkich nauczycieli. Obligatoryjne zajęcia uzupełniane są zajęciami fakultatywnymi, które stanowią 30% oferty dydaktycznej. Dokonanie przez studentów wyboru z oferty fakultatywnej konieczny jest ze względu na zgromadzenie potrzebnych do zakończenia studiów punktów ETCS. Realizowana oferta opcji zależy od liczby studentów wybierających dane kursy – uwzględniając przepisy UJ dotyczące liczebności grup. Aktualna oferta opcji zależy także od sytuacji kadrowej Zakładu w danym roku akademickim. Wśród modułów szczególne znaczenie mają języki specjalistyczne, które są bardzo pomocne m.in. w specyficznej dla nauki języka węgierskiego sytuacji – w braku nowoczesnych słowników dwujęzycznych. Na III roku studiów istnieje możliwość uczestniczenia w wykładach prowadzonych przez profesorów gościnnych. Od drugiego roku studiów kursy kierunkowe prowadzone są w języku węgierskim, i tym języku odbierane są także egzaminy. Prace licencjackie pisane są w języku polskim. Na życzenie studenta praca może być złożona w języku węgierskim. Egzamin dyplomowy również może odbyć się w języku węgierskim. W wyborze tematów uwzględniane jest indywidulane zainteresowanie studentów. Praca może dotyczyć następujących tematów: językoznawstwo, literaturoznawstwo, historia i kultura Węgier ze szczególnym uwzględnieniem historii kinematografii węgierskiej i dorobku wybitnych reżyserów. W trakcie studiów przewidziane są nieobligatoryjne zagraniczne staże naukowe w ramach mobilności Erasmus lub w ramach stypendiów międzypaństwowych. Zaliczenie uzyskanych zagranicą punktów ETCS podlega indywidualnej weryfikacji przez prowadzącego zajęcia i kierownika studiów. Istnieje także możliwość zaliczenia punktów uzyskanych na intensywnych kursach języka węgierskiego prowadzonych na uczelniach węgierskich.

Ukończenie studiów

Złożenie pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego z zakresu językoznawstwa, historii literatury lub historii kultury węgierskiej

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

Z 71 punktów ECTS przeznaczonych na przedmioty fakultatywne dla uzupełnienia potrzebnych do uzyskania dyplomu licencjata (180 ECTS) obowiązkowo należy zrealizować co najmniej 54 ECTS, z tym, że obligatoryjny jest wybór albo seminarium językoznawczego albo literaturoznawczego oraz 3 języków specjalistycznych (łącznie 16 ETCS). Pozostałe przedmioty (38 ECTS) wybierane są przez studentów we własnym zakresie.
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Historia filozofii 1
30 2 zaliczenie O
Praktyczna nauka języka węgierskiego 1
180 12 zaliczenie O
Gramatyka kontrastywna (wykład) 1
30 2 zaliczenie O
Wstęp do językoznawstwa ogólnego 1
30 2 zaliczenie O
Zarys historii Węgier do poł. XX w. 1
30 2 zaliczenie O
Wstęp do wiedzy o literaturze węgierskiej - historia literatury
30 2 egzamin O
Wychowanie fizyczne
30 - zaliczenie O
30 2 zaliczenie O
BHK
30 - zaliczenie O
Wykłady monograficzne z oferty Wydziału Filologicznego
O
Ćwiczenia fonetyczne
30 2 zaliczenie O
Z 71 punktów ECTS przeznaczonych na przedmioty fakultatywne dla uzupełnienia potrzebnych do uzyskania dyplomu licencjata (180 ECTS) obowiązkowo należy zrealizować co najmniej 54 ECTS, z tym, że obligatoryjny jest wybór albo seminarium językoznawczego albo literaturoznawczego oraz 3 języków specjalistycznych (łącznie 16 ETCS). Pozostałe przedmioty (38 ECTS) wybierane są przez studentów we własnym zakresie.
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Historia filozofii 2
30 2 egzamin O
Praktyczna nauka języka węgierskiego 2
180 12 egzamin O
Gramatyka kontrastywna (wykład) 2
30 2 egzamin O
Wstęp do językoznawstwa ogólnego 2
30 2 egzamin O
Zarys historii Węgier do poł. XX w. 2
30 2 egzamin O
Wstęp do wiedzy o literaturze węgierskiej - poetyka
30 2 egzamin O
30 2 zaliczenie O
Wychowanie fizyczne
30 - zaliczenie O
Technologia informacyjna
30 2 egzamin O
Wykłady monograficzne z oferty Wydziału Filologicznego
O
Ochrona własności intelektualnej
6 1 zaliczenie O
Z 71 punktów ECTS przeznaczonych na przedmioty fakultatywne dla uzupełnienia potrzebnych do uzyskania dyplomu licencjata (180 ECTS) obowiązkowo należy zrealizować co najmniej 54 ECTS, z tym, że obligatoryjny jest wybór albo seminarium językoznawczego albo literaturoznawczego oraz 3 języków specjalistycznych (łącznie 16 ETCS). Pozostałe przedmioty (38 ECTS) wybierane są przez studentów we własnym zakresie.
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka języka węgierskiego 3
180 12 zaliczenie O
Drugi język ugrofiński - estoński 1
30 2 zaliczenie O
Gramatyka opisowa języka węgierskiego - wykład 1
30 2 zaliczenie O
Gramatyka opisowa języka węgierskiego - ćwiczenia 1
30 2 zaliczenie O
Zarys historii kultury Węgierskiej do połowy XX w. 1
30 2 zaliczenie O
Historia literatury węgierskiej XIX w. 1 - wykład
30 2 zaliczenie O
Historia literatury węgierskiej XIX w. 1 - ćwiczenia
30 2 zaliczenie O
Przedmioty fakultatywne z oferty Zakładu Filologii Węgierskiej
O
Z 71 punktów ECTS przeznaczonych na przedmioty fakultatywne dla uzupełnienia potrzebnych do uzyskania dyplomu licencjata (180 ECTS) obowiązkowo należy zrealizować co najmniej 54 ECTS, z tym, że obligatoryjny jest wybór albo seminarium językoznawczego albo literaturoznawczego oraz 3 języków specjalistycznych (łącznie 16 ETCS). Pozostałe przedmioty (38 ECTS) wybierane są przez studentów we własnym zakresie.
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka języka węgierskiego 4
180 12 egzamin O
Drugi język ugrofiński - estoński 2
30 2 zaliczenie O
Gramatyka opisowa języka węgierskiego - wykład 2
30 2 egzamin O
Gramatyka opisowa języka węgierskiego - ćwiczenia 2
30 2 zaliczenie O
Zarys historii kultury Węgierskiej do połowy XX w. 2
30 2 egzamin O
Historia literatury węgierskiej XIX w. 2 - wykład
30 2 egzamin O
Historia literatury węgierskiej XIX w. 2 - ćwiczenia
30 2 zaliczenie O
Przedmioty fakultatywne z oferty Zakładu Filologii Węgierskiej
O
Z 71 punktów ECTS przeznaczonych na przedmioty fakultatywne dla uzupełnienia potrzebnych do uzyskania dyplomu licencjata (180 ECTS) obowiązkowo należy zrealizować co najmniej 54 ECTS, z tym, że obligatoryjny jest wybór albo seminarium językoznawczego albo literaturoznawczego oraz 3 języków specjalistycznych (łącznie 16 ETCS). Pozostałe przedmioty (38 ECTS) wybierane są przez studentów we własnym zakresie.
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka języka węgierskiego 5
60 4 zaliczenie O
Drugi język ugrofiński - estoński 3
30 2 zaliczenie O
Gramatyka opisowa języka węgierskiego - wykład 3
30 2 zaliczenie O
Gramatyka opisowa języka węgierskiego - ćwiczenia 3
30 2 zaliczenie O
Historia języka węgierskiego z elementami gramatyki historycznej
30 2 egzamin O
Historia literatury węgierskiej XX wieku - wykład 1
30 2 zaliczenie O
Historia literatury węgierskiej XX wieku - ćwiczenia 1
30 2 zaliczenie O
Ochrona własności intelektualnej
6 1 zaliczenie O
Proza węgierska XX w. 1
30 3 egzamin F
Film węgierski wobec przeszłości
30 3 egzamin F
Wykład monograficzny profesora wizytującego z zakresu historii lub kultury 1
30 4 egzamin F
Seminarium językoznawcze 1
30 2 zaliczenie F
Seminarium literaturoznawcze 1
30 2 zaliczenie F
Grupa - Język specjalistyczny
O
Z 71 punktów ECTS przeznaczonych na przedmioty fakultatywne dla uzupełnienia potrzebnych do uzyskania dyplomu licencjata (180 ECTS) obowiązkowo należy zrealizować co najmniej 54 ECTS, z tym, że obligatoryjny jest wybór albo seminarium językoznawczego albo literaturoznawczego oraz 3 języków specjalistycznych (łącznie 16 ETCS). Pozostałe przedmioty (38 ECTS) wybierane są przez studentów we własnym zakresie.
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka języka węgierskiego 6
60 4 egzamin O
Drugi język ugrofiński - estoński 4
30 2 zaliczenie O
Gramatyka opisowa języka węgierskiego - wykład 4
30 2 egzamin O
Gramatyka opisowa języka węgierskiego - ćwiczenia 4
30 2 zaliczenie O
Historia literatury węgierskiej XX wieku - wykład 2
30 2 egzamin O
Historia literatury węgierskiej XX wieku - ćwiczenia 2
30 2 zaliczenie O
Proza węgierska XX w. 2 - ćwiczenia
30 3 zaliczenie F
Film węgierski wobec zmian ustrojowych
30 3 egzamin F
Wykład monograficzny profesora wizytującego z zakresu historii lub kultury 2
30 4 egzamin F
Seminarium językoznawcze 2
30 2 zaliczenie F
Seminarium literaturoznawcze 2
30 2 zaliczenie F
Historia języka węgierskiego z elementami gramatyki historycznej
30 2 zaliczenie O
Grupa - Język specjalistyczny
O