A A A
pl | en
A A A
pl | en
2021/22 studia stacjonarne pierwszego stopnia Faculty of Philology

Hungarian

Basic information

Faculty name: Faculty of Philology
Major name: Hungarian
Level: first cycle
Profile: General academic
Form: full-time degree programme
Language of study: polish

Head of studies

dr hab. László Kálmán Nagy
Leading discipline: Linguistics

Programme

ISCED classification: 0231
Number of semesters: 6
Professional title awarded to graduates: licencjat

Description of the program implementation

Program studiów realizowany jest z udziałem nauczycieli native-speakerów, którzy stanowią 60% wszystkich nauczycieli. Obligatoryjne zajęcia uzupełniane są zajęciami fakultatywnymi, które stanowią 30% oferty dydaktycznej. Dokonanie przez studentów wyboru z oferty fakultatywnej konieczny jest ze względu na zgromadzenie potrzebnych do zakończenia studiów punktów ETCS. Realizowana oferta opcji zależy od liczby studentów wybierających dane kursy – uwzględniając przepisy UJ dotyczące liczebności grup. Aktualna oferta opcji zależy także od sytuacji kadrowej Zakładu w danym roku akademickim. Wśród modułów szczególne znaczenie mają języki specjalistyczne, które są bardzo pomocne m.in. w specyficznej dla nauki języka węgierskiego sytuacji – w braku nowoczesnych słowników dwujęzycznych. Na III roku studiów istnieje możliwość uczestniczenia w wykładach prowadzonych przez profesorów gościnnych. Od drugiego roku studiów kursy kierunkowe prowadzone są w języku węgierskim, i tym języku odbierane są także egzaminy. Prace licencjackie pisane są w języku polskim. Na życzenie studenta praca może być złożona w języku węgierskim. Egzamin dyplomowy również może odbyć się w języku węgierskim. W wyborze tematów uwzględniane jest indywidulane zainteresowanie studentów. Praca może dotyczyć następujących tematów: językoznawstwo, literaturoznawstwo, historia i kultura Węgier ze szczególnym uwzględnieniem historii kinematografii węgierskiej i dorobku wybitnych reżyserów. W trakcie studiów przewidziane są nieobligatoryjne zagraniczne staże naukowe w ramach mobilności Erasmus lub w ramach stypendiów międzypaństwowych. Zaliczenie uzyskanych zagranicą punktów ETCS podlega indywidualnej weryfikacji przez prowadzącego zajęcia i kierownika studiów. Istnieje także możliwość zaliczenia punktów uzyskanych na intensywnych kursach języka węgierskiego prowadzonych na uczelniach węgierskich.

Graduation

Złożenie pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego z zakresu językoznawstwa, historii literatury lub historii kultury węgierskiej

Z 71 punktów ECTS przeznaczonych na przedmioty fakultatywne dla uzupełnienia potrzebnych do uzyskania dyplomu licencjata (180 ECTS) obowiązkowo należy zrealizować co najmniej 54 ECTS, z tym, że obligatoryjny jest wybór albo seminarium językoznawczego albo literaturoznawczego oraz 3 języków specjalistycznych (łącznie 16 ETCS). Pozostałe przedmioty (38 ECTS) wybierane są przez studentów we własnym zakresie.
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Historia filozofii 1
30 2 assessment O
Praktyczna nauka języka węgierskiego 1
180 12 assessment O
Gramatyka kontrastywna (wykład) 1
30 2 assessment O
Wstęp do językoznawstwa ogólnego 1
30 2 assessment O
Zarys historii Węgier do poł. XX w. 1
30 2 assessment O
Wstęp do wiedzy o literaturze węgierskiej - historia literatury
30 2 exam O
Physical Education
30 - assessment O
30 2 assessment O
BHK
30 - assessment O
Wykłady monograficzne z oferty Wydziału Filologicznego
O
Ćwiczenia fonetyczne
30 2 assessment O
Z 71 punktów ECTS przeznaczonych na przedmioty fakultatywne dla uzupełnienia potrzebnych do uzyskania dyplomu licencjata (180 ECTS) obowiązkowo należy zrealizować co najmniej 54 ECTS, z tym, że obligatoryjny jest wybór albo seminarium językoznawczego albo literaturoznawczego oraz 3 języków specjalistycznych (łącznie 16 ETCS). Pozostałe przedmioty (38 ECTS) wybierane są przez studentów we własnym zakresie.
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Historia filozofii 2
30 2 exam O
Praktyczna nauka języka węgierskiego 2
180 12 exam O
Gramatyka kontrastywna (wykład) 2
30 2 exam O
Wstęp do językoznawstwa ogólnego 2
30 2 exam O
Zarys historii Węgier do poł. XX w. 2
30 2 exam O
Wstęp do wiedzy o literaturze węgierskiej - poetyka
30 2 exam O
30 2 assessment O
Physical Education
30 - assessment O
Information technology
30 2 exam O
Wykłady monograficzne z oferty Wydziału Filologicznego
O
Ochrona własności intelektualnej
6 1 assessment O
Z 71 punktów ECTS przeznaczonych na przedmioty fakultatywne dla uzupełnienia potrzebnych do uzyskania dyplomu licencjata (180 ECTS) obowiązkowo należy zrealizować co najmniej 54 ECTS, z tym, że obligatoryjny jest wybór albo seminarium językoznawczego albo literaturoznawczego oraz 3 języków specjalistycznych (łącznie 16 ETCS). Pozostałe przedmioty (38 ECTS) wybierane są przez studentów we własnym zakresie.
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praktyczna nauka języka węgierskiego 3
180 12 assessment O
Drugi język ugrofiński - estoński 1
30 2 assessment O
Gramatyka opisowa języka węgierskiego - wykład 1
30 2 assessment O
Gramatyka opisowa języka węgierskiego - ćwiczenia 1
30 2 assessment O
Zarys historii kultury Węgierskiej do połowy XX w. 1
30 2 assessment O
Historia literatury węgierskiej XIX w. 1 - wykład
30 2 assessment O
Historia literatury węgierskiej XIX w. 1 - ćwiczenia
30 2 assessment O
Przedmioty fakultatywne z oferty Zakładu Filologii Węgierskiej
O
Z 71 punktów ECTS przeznaczonych na przedmioty fakultatywne dla uzupełnienia potrzebnych do uzyskania dyplomu licencjata (180 ECTS) obowiązkowo należy zrealizować co najmniej 54 ECTS, z tym, że obligatoryjny jest wybór albo seminarium językoznawczego albo literaturoznawczego oraz 3 języków specjalistycznych (łącznie 16 ETCS). Pozostałe przedmioty (38 ECTS) wybierane są przez studentów we własnym zakresie.
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praktyczna nauka języka węgierskiego 4
180 12 exam O
Drugi język ugrofiński - estoński 2
30 2 assessment O
Gramatyka opisowa języka węgierskiego - wykład 2
30 2 exam O
Gramatyka opisowa języka węgierskiego - ćwiczenia 2
30 2 assessment O
Zarys historii kultury Węgierskiej do połowy XX w. 2
30 2 exam O
Historia literatury węgierskiej XIX w. 2 - wykład
30 2 exam O
Historia literatury węgierskiej XIX w. 2 - ćwiczenia
30 2 assessment O
Przedmioty fakultatywne z oferty Zakładu Filologii Węgierskiej
O
Z 71 punktów ECTS przeznaczonych na przedmioty fakultatywne dla uzupełnienia potrzebnych do uzyskania dyplomu licencjata (180 ECTS) obowiązkowo należy zrealizować co najmniej 54 ECTS, z tym, że obligatoryjny jest wybór albo seminarium językoznawczego albo literaturoznawczego oraz 3 języków specjalistycznych (łącznie 16 ETCS). Pozostałe przedmioty (38 ECTS) wybierane są przez studentów we własnym zakresie.
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praktyczna nauka języka węgierskiego 5
60 4 assessment O
Drugi język ugrofiński - estoński 3
30 2 assessment O
Gramatyka opisowa języka węgierskiego - wykład 3
30 2 assessment O
Gramatyka opisowa języka węgierskiego - ćwiczenia 3
30 2 assessment O
Historia języka węgierskiego z elementami gramatyki historycznej
30 2 exam O
Historia literatury węgierskiej XX wieku - wykład 1
30 2 assessment O
Historia literatury węgierskiej XX wieku - ćwiczenia 1
30 2 assessment O
Ochrona własności intelektualnej
6 1 assessment O
Proza węgierska XX w. 1
30 3 exam F
Film węgierski wobec przeszłości
30 3 exam F
Wykład monograficzny profesora wizytującego z zakresu historii lub kultury 1
30 4 exam F
Seminarium językoznawcze 1
30 2 assessment F
Seminarium literaturoznawcze 1
30 2 assessment F
Grupa - Język specjalistyczny
O
Z 71 punktów ECTS przeznaczonych na przedmioty fakultatywne dla uzupełnienia potrzebnych do uzyskania dyplomu licencjata (180 ECTS) obowiązkowo należy zrealizować co najmniej 54 ECTS, z tym, że obligatoryjny jest wybór albo seminarium językoznawczego albo literaturoznawczego oraz 3 języków specjalistycznych (łącznie 16 ETCS). Pozostałe przedmioty (38 ECTS) wybierane są przez studentów we własnym zakresie.
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praktyczna nauka języka węgierskiego 6
60 4 exam O
Drugi język ugrofiński - estoński 4
30 2 assessment O
Gramatyka opisowa języka węgierskiego - wykład 4
30 2 exam O
Gramatyka opisowa języka węgierskiego - ćwiczenia 4
30 2 assessment O
Historia literatury węgierskiej XX wieku - wykład 2
30 2 exam O
Historia literatury węgierskiej XX wieku - ćwiczenia 2
30 2 assessment O
Proza węgierska XX w. 2 - ćwiczenia
30 3 assessment F
Film węgierski wobec zmian ustrojowych
30 3 exam F
Wykład monograficzny profesora wizytującego z zakresu historii lub kultury 2
30 4 exam F
Seminarium językoznawcze 2
30 2 assessment F
Seminarium literaturoznawcze 2
30 2 assessment F
Historia języka węgierskiego z elementami gramatyki historycznej
30 2 assessment O
Grupa - Język specjalistyczny
O