A A A
pl | en
2021/22 studia stacjonarne pierwszego stopnia Wydział Filozoficzny

Socjologia

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Filozoficzny
Nazwa kierunku: Socjologia
Poziom: pierwszego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina: Nauki socjologiczne

Program

Klasyfikacja ISCED: 0314
Liczba semestrów: 6
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: licencjat

Opis realizacji programu

Studenci i studentki studiów pierwszego stopnia zdobywają szeroką wiedzę akademicką dotyczącą zjawisk i procesów społecznych, nabywają umiejętności analizy i badania różnych aspektów życia społecznego oraz komunikowania wyników tych badań różnym adresatom. Aby pomyślnie ukończyć studia socjologiczne z tytułem licencjata/tki należy w ciągu trzech lat uzyskać co najmniej 180 punktów ECTS. Suma punktów ECTS uzyskanych w ciągu jednego roku powinna wynosić co najmniej 60 ECTS.
W trakcie pierwszego roku studiów studenci/tki zobowiązani są zrealizować: 9 kursów kanonicznych, odpowiednią liczbę kursów do wyboru (zarówno metodologicznych jak i monograficznych). Na drugim roku studiów licencjackich studenci/tki realizują 9 przedmiotów kanonicznych, wybrane kursy fakultatywne, lektorat z języka angielskiego zakończony egzaminem (5 ECTS, 120h). Ostatni, trzeci rok oznacza realizację 5 kursów kanonicznych, seminarium licencjackiego (10 ECTS, 60 h). Ponadto, w trakcie trzech lat studiów studenci/tki zobowiązani są zrealizować: minimum dwa obozy badawcze oraz 120h praktyk zawodowych (4 ECTS).

Ukończenie studiów

Zaliczenie seminarium licencjackiego, napisanie pracy dyplomowej, zdanie egzaminu dyplomowego.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

Student studiów I stopnia jest zobowiązany do zrealizowania w trakcie trzech lat studiów minimum 20 punktów ECTS z modułu kursów monograficznych i 12 punktów ECTS w ramach modułu kursów metodologicznych. Jednocześnie zobowiązany jest do zrealizowania 2 (min. 60 godzin) obozów badawczych, 120 godzin praktyk zawodowych, 120 godzin lektoratu na poziomie B2 i 60 godzin zajęć wychowania fizycznego. Lista kursów fakultatywnych może ulec modyfikacjom i jej aktualna wersja jest ogłaszana na stronie internetowej IS przed rozpoczęciem kolejnego roku akademickiego.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Orientacja i metodyka studiowania
30 1 zaliczenie O
Wprowadzenie do socjologii
75 8 egzamin O
Studia nad ludnością i rodzinami
30 5 egzamin O
Praktyka socjologiczna
120 4 zaliczenie O
Wychowanie fizyczne
30 - zaliczenie O
6 - zaliczenie O
ERA-O (program wolontariacki 60 godz.)
60 2 zaliczenie F
ERA-O (program wolontariacki 30 godz.)
30 1 zaliczenie F
Mentoring
30 3 zaliczenie F
Wstęp do filozofii
30 3 egzamin F
Logika
30 3 zaliczenie F
Filozofia społeczna i polityczna
30 3 egzamin F
Ekonomia
30 3 egzamin F
Rodzicielstwo i dzieciństwo w perspektywie socjologicznej
30 4 egzamin F
Dorastanie w partnerstwie
30 4 egzamin F
Polskie drogi do dobrobytu
30 3 zaliczenie F
Public Relations jako wiarygodny dialog z otoczeniem
30 3 egzamin F
Socjologia wychowania i edukacji
30 4 egzamin F
Socjologia przyszłości - warsztaty wyobraźni socjologicznej
30 4 egzamin F
Między religijnością a duchowością - pluralizm religijny we współczesnej Polsce
30 3 egzamin F
Kobieta w Kościele rzymskokatolickim. Instytucja, aktorzy, praktyki
30 4 egzamin F
Socjologia społeczności lokalnych
30 4 egzamin F
Tożsamości indywidualne i zbiorowe w Europie Środkowowschodniej
30 3 egzamin F
Badania archiwalne i historia mówiona
30 3 egzamin F
Język migowy - kurs poodstawowy
30 3 zaliczenie F
Socjologiczny klub filmowy - globalizacja
45 4 zaliczenie F
Metody analizy danych tekstowych (od informacji do wiedzy - praktyczne wprowadzenie)
30 4 zaliczenie F
Nowe media i ich społeczne funkcje
15 2 zaliczenie F
Socjologia muzyki
30 4 egzamin F
Socjologia zdrowia i choroby
30 3 egzamin F
Wspólnoty w wielkim mieście
60 6 egzamin F
Wprowadzenie do teorii feministycznych
30 3 egzamin F
Współczesne badania nad komunikowaniem
30 4 egzamin F
Religia i religijność w polskim społeczeństwie – ciągłość i zmiana
30 3 egzamin F
Kultura upamiętniania byłego obozu pracy i koncentracyjnego Plaszow w dialogach sieci społecznych - 1
30 4 zaliczenie F
Zmiany klimatu - warsztat
45 4 zaliczenie F
Dydaktyka nauczania Wiedzy o Społeczeństwie I
120 4 zaliczenie F
Social and Political Philosophy
30 4 egzamin F
Auschwitz: the past in the present
30 4 zaliczenie F
The Anthropology of Cultural Pluralism
60 6 egzamin F
Contemporary Development Studies
30 4 egzamin F
Islam in Europe
30 5 egzamin F
Gender and Democracy in Poland
30 5 egzamin F
Sociology by Woody Allen
30 3 zaliczenie F
Socjologia rodzin
30 4 egzamin F
Futures analysis
30 4 egzamin F
Habitus: the body, social structures and cultural contexts
30 4 egzamin F
Family across borders. Comparing family practices in Poland and Norway
15 3 zaliczenie F
obozy naukowo-badawcze
O

Student studiów I stopnia jest zobowiązany do zrealizowania w trakcie trzech lat studiów minimum 20 punktów ECTS z modułu kursów monograficznych i 12 punktów ECTS w ramach modułu kursów metodologicznych. Jednocześnie zobowiązany jest do zrealizowania 2 (min. 60 godzin) obozów badawczych, 120 godzin praktyk zawodowych, 120 godzin lektoratu na poziomie B2 i 60 godzin zajęć wychowania fizycznego. Lista kursów fakultatywnych może ulec modyfikacjom i jej aktualna wersja jest ogłaszana na stronie internetowej IS przed rozpoczęciem kolejnego roku akademickiego.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Wprowadzenie do socjologii
15 2 zaliczenie O
Historia myśli socjologicznej
60 6 egzamin O
Media a społeczeństwo
30 4 egzamin O
Socjologia religii
30 3 egzamin O
Metody empirycznych badań społecznych
60 6 egzamin O
Prawo ochrony danych osobowych w badaniach społecznych
10 1 zaliczenie O
Praktyka socjologiczna
120 4 zaliczenie O
Wychowanie fizyczne
30 - zaliczenie O
ERA-O (program wolontariacki 60 godz.)
60 2 zaliczenie F
ERA-O (program wolontariacki 30 godz.)
30 1 zaliczenie F
Mentoring
30 3 zaliczenie F
Socjologia migracji
30 3 zaliczenie F
Socjologia ruchów społecznych
30 3 zaliczenie F
Wchodzenie w dorosłość - perspektywa socjologiczna
30 2 zaliczenie F
Edukacja a nierówności społeczne
30 4 egzamin F
Sport, turystyka, czas wolny w ponowoczesnym społeczeństwie
30 3 egzamin F
Komunikowanie w edukacji
15 2 zaliczenie F
Psychologia społeczna
30 4 egzamin F
Socjologia seriali telewizyjnych
30 2 zaliczenie F
Wprowadzenie do analizy dyskursu
30 4 egzamin F
Metody analizy danych tekstowych (od informacji do wiedzy - analizy słownikowe)
30 4 egzamin F
Społeczny model niepełnosprawności
10 1 zaliczenie F
Komunikacja interpersonalna - teoria i praktyka
30 3 zaliczenie F
Język migowy II
30 3 zaliczenie F
Muzyka i media w ujęciu socjologicznym
30 3 zaliczenie F
Teoria i praktyka ekonomii społecznej
30 3 egzamin F
Wielokulturowość w systemowych i repertuarowych teoriach kultury
30 3 zaliczenie F
Bliski Wschód – między tradycją a nowoczesnością
30 4 egzamin F
Kultura upamiętniania byłego obozu pracy i koncentracyjnego Plaszow w dialogach sieci społecznych - 2
30 4 zaliczenie F
Style życia
30 3 zaliczenie F
Wprowadzenie do analizy dyskursu
30 4 egzamin F
Anti-corruption workshops
30 5 egzamin F
Religion in Transforming Countries of Central and Eastern Europe
30 5 egzamin F
Arts, Culture and Urban Development
30 5 egzamin F
Sociology of organized crime
30 4 egzamin F
Introduction to Historical Sociology
30 3 egzamin F
Socjologia katastrof
30 4 zaliczenie F
Współczesne Niemcy – społeczeństwo, kultura, polityka
30 4 zaliczenie F
Socjologia literatury
30 3 egzamin F
Media a społeczeństwo-warsztaty
30 3 zaliczenie F
Dydaktyka nauczania Wiedzy o Społeczeństwie II
150 5 egzamin F
Wyzwania dla demokracji w dobie zmian klimatycznych: perspektywa interdyscyplinarna
30 4 zaliczenie F
Auschwitz w pamięci społecznej Polaków po 75 latach
60 6 zaliczenie F
obozy naukowo-badawcze
O

Student studiów I stopnia jest zobowiązany do zrealizowania w trakcie trzech lat studiów minimum 20 punktów ECTS z modułu kursów monograficznych i 12 punktów ECTS w ramach modułu kursów metodologicznych. Jednocześnie zobowiązany jest do zrealizowania 2 (min. 60 godzin) obozów badawczych, 120 godzin praktyk zawodowych, 120 godzin lektoratu na poziomie B2 i 60 godzin zajęć wychowania fizycznego. Lista kursów fakultatywnych może ulec modyfikacjom i jej aktualna wersja jest ogłaszana na stronie internetowej IS przed rozpoczęciem kolejnego roku akademickiego.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Antropologia społeczna
60 6 egzamin O
Wprowadzenie do problemów społecznych
30 4 egzamin O
Metody jakościowe w badaniach społecznych
60 6 egzamin O
Praktyka socjologiczna
120 4 zaliczenie O
ERA-O (program wolontariacki 60 godz.)
60 2 zaliczenie F
ERA-O (program wolontariacki 30 godz.)
30 1 zaliczenie F
Wprowadzenie do statystycznej analizy danych
90 8 egzamin O
Mentoring
30 3 zaliczenie F
Logika
30 3 zaliczenie F
Filozofia społeczna i polityczna
30 3 egzamin F
Wstęp do filozofii
30 3 egzamin F
Ekonomia
30 3 egzamin F
Rodzicielstwo i dzieciństwo w perspektywie socjologicznej
30 4 egzamin F
Dorastanie w partnerstwie
30 4 egzamin F
Polskie drogi do dobrobytu
30 3 zaliczenie F
Public Relations jako wiarygodny dialog z otoczeniem
30 3 egzamin F
Socjologia wychowania i edukacji
30 4 egzamin F
Socjologia przyszłości - warsztaty wyobraźni socjologicznej
30 4 egzamin F
Między religijnością a duchowością - pluralizm religijny we współczesnej Polsce
30 3 egzamin F
Kobieta w Kościele rzymskokatolickim. Instytucja, aktorzy, praktyki
30 4 egzamin F
Socjologia społeczności lokalnych
30 4 egzamin F
Tożsamości indywidualne i zbiorowe w Europie Środkowowschodniej
30 3 egzamin F
Badania archiwalne i historia mówiona
30 3 egzamin F
Język migowy - kurs poodstawowy
30 3 zaliczenie F
Socjologiczny klub filmowy - globalizacja
45 4 zaliczenie F
Metody analizy danych tekstowych (od informacji do wiedzy - praktyczne wprowadzenie)
30 4 zaliczenie F
Nowe media i ich społeczne funkcje
15 2 zaliczenie F
Socjologia muzyki
30 4 egzamin F
Socjologia zdrowia i choroby
30 3 egzamin F
Wspólnoty w wielkim mieście
60 6 egzamin F
Wprowadzenie do teorii feministycznych
30 3 egzamin F
Współczesne badania nad komunikowaniem
30 4 egzamin F
Religia i religijność w polskim społeczeństwie – ciągłość i zmiana
30 3 egzamin F
Kultura upamiętniania byłego obozu pracy i koncentracyjnego Plaszow w dialogach sieci społecznych - 1
30 4 zaliczenie F
Komunikowanie międzykulturowe
30 4 zaliczenie F
Teorie zmian społecznych
30 3 egzamin F
Feminizm: perspektywa lokalna i globalna
30 4 egzamin F
Płeć i seksualność we współczesnym społeczeństwie
30 4 egzamin F
Social and Political Philosophy
30 4 egzamin F
Zmiany klimatu - warsztat
45 4 zaliczenie F
Dydaktyka nauczania Wiedzy o Społeczeństwie I
120 4 zaliczenie F
Auschwitz: the past in the present
30 4 zaliczenie F
The Anthropology of Cultural Pluralism
60 6 egzamin F
Islam in Europe
30 5 egzamin F
Contemporary Development Studies
30 4 egzamin F
Gender and Democracy in Poland
30 5 egzamin F
Sociology by Woody Allen
30 3 zaliczenie F
Futures analysis
30 4 egzamin F
Habitus: the body, social structures and cultural contexts
30 4 egzamin F
Family across borders. Comparing family practices in Poland and Norway
15 3 zaliczenie F
obozy naukowo-badawcze
O
60 5 egzamin O

Student studiów I stopnia jest zobowiązany do zrealizowania w trakcie trzech lat studiów minimum 20 punktów ECTS z modułu kursów monograficznych i 12 punktów ECTS w ramach modułu kursów metodologicznych. Jednocześnie zobowiązany jest do zrealizowania 2 (min. 60 godzin) obozów badawczych, 120 godzin praktyk zawodowych, 120 godzin lektoratu na poziomie B2 i 60 godzin zajęć wychowania fizycznego. Lista kursów fakultatywnych może ulec modyfikacjom i jej aktualna wersja jest ogłaszana na stronie internetowej IS przed rozpoczęciem kolejnego roku akademickiego.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Wielkie struktury społeczne (makrosocjologia)
60 6 egzamin O
Mikrosocjologia
30 4 egzamin O
Płeć-kultura-społeczeństwo
30 4 egzamin O
Metody jakościowe w badaniach społecznych
30 3 zaliczenie O
Metody ilościowe w badaniach społecznych
60 6 egzamin O
Praktyka socjologiczna
120 4 zaliczenie O
ERA-O (program wolontariacki 60 godz.)
60 2 zaliczenie F
ERA-O (program wolontariacki 30 godz.)
30 1 zaliczenie F
Mentoring
30 3 zaliczenie F
Diamentowy grant
30 3 zaliczenie F
Socjologia migracji
30 3 zaliczenie F
Socjologia ruchów społecznych
30 3 zaliczenie F
Wchodzenie w dorosłość - perspektywa socjologiczna
30 2 zaliczenie F
Edukacja a nierówności społeczne
30 4 egzamin F
Sport, turystyka, czas wolny w ponowoczesnym społeczeństwie
30 3 egzamin F
Komunikowanie w edukacji
15 2 zaliczenie F
Psychologia społeczna
30 4 egzamin F
Socjologia seriali telewizyjnych
30 2 zaliczenie F
Metody analizy danych tekstowych (od informacji do wiedzy - analizy słownikowe)
30 4 egzamin F
Społeczny model niepełnosprawności
10 1 zaliczenie F
Komunikacja interpersonalna - teoria i praktyka
30 3 zaliczenie F
Język migowy II
30 3 zaliczenie F
Muzyka i media w ujęciu socjologicznym
30 3 zaliczenie F
Teoria i praktyka ekonomii społecznej
30 3 egzamin F
Wielokulturowość w systemowych i repertuarowych teoriach kultury
30 3 zaliczenie F
Bliski Wschód – między tradycją a nowoczesnością
30 4 egzamin F
Kultura upamiętniania byłego obozu pracy i koncentracyjnego Plaszow w dialogach sieci społecznych - 2
30 4 zaliczenie F
Style życia
30 3 zaliczenie F
Socjologiczne teorie Karola Marksa
30 4 zaliczenie F
Komunikowanie o zdrowiu i chorobie
30 4 zaliczenie F
Mechanizmy dyskryminacji i wykluczenia a media cyfrowe
15 2 zaliczenie F
Globalne i lokalne (de)konstrukcje seksualności (seminarium tematyczne)
30 4 egzamin F
Warsztaty analizy danych jakościowych
30 4 zaliczenie F
Migracje i tożsamość we współczesnym świecie
30 4 zaliczenie F
Społeczeństwo rozwoju
30 3 egzamin F
Wprowadzenie do analizy dyskursu
30 4 egzamin F
Anti-corruption workshops
30 5 egzamin F
Religion in Transforming Countries of Central and Eastern Europe
30 5 egzamin F
Arts, Culture and Urban Development
30 5 egzamin F
Sociology of organized crime
30 4 egzamin F
Sociology of food
30 4 zaliczenie F
Introduction to Historical Sociology
30 3 egzamin F
Socjologia katastrof
30 4 zaliczenie F
Współczesne Niemcy – społeczeństwo, kultura, polityka
30 4 zaliczenie F
Socjologia literatury
30 3 egzamin F
Translatorium socjologiczne/Reading Sociological Texts
30 4 zaliczenie F
Dydaktyka nauczania Wiedzy o Społeczeństwie II
150 5 egzamin F
Wyzwania dla demokracji w dobie zmian klimatycznych: perspektywa interdyscyplinarna
30 4 zaliczenie F
Auschwitz w pamięci społecznej Polaków po 75 latach
60 6 zaliczenie F
60 5 egzamin O
obozy naukowo-badawcze
O

Student studiów I stopnia jest zobowiązany do zrealizowania w trakcie trzech lat studiów minimum 20 punktów ECTS z modułu kursów monograficznych i 12 punktów ECTS w ramach modułu kursów metodologicznych. Jednocześnie zobowiązany jest do zrealizowania 2 (min. 60 godzin) obozów badawczych, 120 godzin praktyk zawodowych, 120 godzin lektoratu na poziomie B2 i 60 godzin zajęć wychowania fizycznego. Lista kursów fakultatywnych może ulec modyfikacjom i jej aktualna wersja jest ogłaszana na stronie internetowej IS przed rozpoczęciem kolejnego roku akademickiego.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Współczesne teorie socjologiczne
60 7 egzamin O
Socjologia miasta: podstawy
30 3 egzamin O
Socjologia władzy i polityki
30 3 egzamin O
Warsztaty metodologiczne - część I
15 2 zaliczenie O
Seminarium licencjackie I semestr
30 3 zaliczenie O
Praktyka socjologiczna
120 4 zaliczenie O
Socjologia obszarów wiejskich
30 4 egzamin O
ERA-O (program wolontariacki 60 godz.)
60 2 zaliczenie F
ERA-O (program wolontariacki 30 godz.)
30 1 zaliczenie F
Mentoring
30 3 zaliczenie F
Logika
30 3 zaliczenie F
Filozofia społeczna i polityczna
30 3 egzamin F
Ekonomia
30 3 egzamin F
Rodzicielstwo i dzieciństwo w perspektywie socjologicznej
30 4 egzamin F
Dorastanie w partnerstwie
30 4 egzamin F
Polskie drogi do dobrobytu
30 3 zaliczenie F
Public Relations jako wiarygodny dialog z otoczeniem
30 3 egzamin F
Socjologia wychowania i edukacji
30 4 egzamin F
Socjologia przyszłości - warsztaty wyobraźni socjologicznej
30 4 egzamin F
Między religijnością a duchowością - pluralizm religijny we współczesnej Polsce
30 3 egzamin F
Kobieta w Kościele rzymskokatolickim. Instytucja, aktorzy, praktyki
30 4 egzamin F
Socjologia społeczności lokalnych
30 4 egzamin F
Tożsamości indywidualne i zbiorowe w Europie Środkowowschodniej
30 3 egzamin F
Badania archiwalne i historia mówiona
30 3 egzamin F
Język migowy - kurs poodstawowy
30 3 zaliczenie F
Socjologiczny klub filmowy - globalizacja
45 4 zaliczenie F
Metody analizy danych tekstowych (od informacji do wiedzy - praktyczne wprowadzenie)
30 4 zaliczenie F
Nowe media i ich społeczne funkcje
15 2 zaliczenie F
Socjologia muzyki
30 4 egzamin F
Socjologia zdrowia i choroby
30 3 egzamin F
Wspólnoty w wielkim mieście
60 6 egzamin F
Wprowadzenie do teorii feministycznych
30 3 egzamin F
Współczesne badania nad komunikowaniem
30 4 egzamin F
Religia i religijność w polskim społeczeństwie – ciągłość i zmiana
30 3 egzamin F
Kultura upamiętniania byłego obozu pracy i koncentracyjnego Plaszow w dialogach sieci społecznych - 1
30 4 zaliczenie F
Komunikowanie międzykulturowe
30 4 zaliczenie F
Teorie zmian społecznych
30 3 egzamin F
Feminizm: perspektywa lokalna i globalna
30 4 egzamin F
Płeć i seksualność we współczesnym społeczeństwie
30 4 egzamin F
Metoda biograficzna w socjologii i antropologii
30 4 egzamin F
Badania jakościowe w praktyce (Od danych terenowych do eksploracyjnej analizy jakościowej)
45 5 zaliczenie F
Zmiany klimatu - warsztat
45 4 zaliczenie F
Dydaktyka nauczania Wiedzy o Społeczeństwie I
120 4 zaliczenie F
Social and Political Philosophy
30 4 egzamin F
Auschwitz: the past in the present
30 4 zaliczenie F
The Anthropology of Cultural Pluralism
60 6 egzamin F
Contemporary Development Studies
30 4 egzamin F
Islam in Europe
30 5 egzamin F
Gender and Democracy in Poland
30 5 egzamin F
Sociology by Woody Allen
30 3 zaliczenie F
Futures analysis
30 4 egzamin F
Habitus: the body, social structures and cultural contexts
30 4 egzamin F
Family across borders. Comparing family practices in Poland and Norway
15 3 zaliczenie F
obozy naukowo-badawcze
O

Student studiów I stopnia jest zobowiązany do zrealizowania w trakcie trzech lat studiów minimum 20 punktów ECTS z modułu kursów monograficznych i 12 punktów ECTS w ramach modułu kursów metodologicznych. Jednocześnie zobowiązany jest do zrealizowania 2 (min. 60 godzin) obozów badawczych, 120 godzin praktyk zawodowych, 120 godzin lektoratu na poziomie B2 i 60 godzin zajęć wychowania fizycznego. Lista kursów fakultatywnych może ulec modyfikacjom i jej aktualna wersja jest ogłaszana na stronie internetowej IS przed rozpoczęciem kolejnego roku akademickiego.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Seminarium licencjackie II semestr
30 7 zaliczenie O
Praktyka socjologiczna
120 4 zaliczenie O
ERA-O (program wolontariacki 60 godz.)
60 2 zaliczenie F
ERA-O (program wolontariacki 30 godz.)
30 1 zaliczenie F
Mentoring
30 3 zaliczenie F
Diamentowy grant
30 3 zaliczenie F
Socjologia migracji
30 3 zaliczenie F
Socjologia ruchów społecznych
30 3 zaliczenie F
Edukacja a nierówności społeczne
30 4 egzamin F
Sport, turystyka, czas wolny w ponowoczesnym społeczeństwie
30 3 egzamin F
Komunikowanie w edukacji
15 2 zaliczenie F
Psychologia społeczna
30 4 egzamin F
Socjologia seriali telewizyjnych
30 2 zaliczenie F
Metody analizy danych tekstowych (od informacji do wiedzy - analizy słownikowe)
30 4 egzamin F
Społeczny model niepełnosprawności
10 1 zaliczenie F
Komunikacja interpersonalna - teoria i praktyka
30 3 zaliczenie F
Język migowy II
30 3 zaliczenie F
Muzyka i media w ujęciu socjologicznym
30 3 zaliczenie F
Teoria i praktyka ekonomii społecznej
30 3 egzamin F
Wielokulturowość w systemowych i repertuarowych teoriach kultury
30 3 zaliczenie F
Bliski Wschód – między tradycją a nowoczesnością
30 4 egzamin F
Kultura upamiętniania byłego obozu pracy i koncentracyjnego Plaszow w dialogach sieci społecznych - 2
30 4 zaliczenie F
Style życia
30 3 zaliczenie F
Socjologiczne teorie Karola Marksa
30 4 zaliczenie F
Komunikowanie o zdrowiu i chorobie
30 4 zaliczenie F
Mechanizmy dyskryminacji i wykluczenia a media cyfrowe
15 2 zaliczenie F
Globalne i lokalne (de)konstrukcje seksualności (seminarium tematyczne)
30 4 egzamin F
Warsztaty analizy danych jakościowych
30 4 zaliczenie F
Migracje i tożsamość we współczesnym świecie
30 4 zaliczenie F
Społeczeństwo rozwoju
30 3 egzamin F
Wprowadzenie do analizy dyskursu
30 4 egzamin F
Antropologia wizualna: fotografia i film dokumentalny
30 4 egzamin F
Fokusownia bez tajemnic
30 3 zaliczenie F
Analiza dyskusji grupowych
30 3 zaliczenie F
Badania jakościowe w praktyce (Od analizy wielowymiarowej do modeli koncepcyjnych)
45 5 egzamin F
Warsztaty metodologiczne
30 2 zaliczenie F
Anti-corruption workshops
30 5 egzamin F
Religion in Transforming Countries of Central and Eastern Europe
30 5 egzamin F
Arts, Culture and Urban Development
30 5 egzamin F
Sociology of organized crime
30 4 egzamin F
Sociology of food
30 4 zaliczenie F
Introduction to Historical Sociology
30 3 egzamin F
Socjologia katastrof
30 4 zaliczenie F
Współczesne Niemcy – społeczeństwo, kultura, polityka
30 4 zaliczenie F
Socjologia literatury
30 3 egzamin F
Translatorium socjologiczne/Reading Sociological Texts
30 4 zaliczenie F
Dydaktyka nauczania Wiedzy o Społeczeństwie II
150 5 egzamin F
Wyzwania dla demokracji w dobie zmian klimatycznych: perspektywa interdyscyplinarna
30 4 zaliczenie F
Auschwitz w pamięci społecznej Polaków po 75 latach
60 6 zaliczenie F
obozy naukowo-badawcze
O