A A A
pl | en
A A A
pl | en
2021/22 studia stacjonarne pierwszego stopnia Faculty of Philosophy

Sociology

Basic information

Faculty name: Faculty of Philosophy
Major name: Sociology
Level: first cycle
Profile: General academic
Form: full-time degree programme
Language of study: polish
Discipline: Sociology of science

Programme

ISCED classification: 0314
Number of semesters: 6
Professional title awarded to graduates: licencjat

Description of the program implementation

Studenci i studentki studiów pierwszego stopnia zdobywają szeroką wiedzę akademicką dotyczącą zjawisk i procesów społecznych, nabywają umiejętności analizy i badania różnych aspektów życia społecznego oraz komunikowania wyników tych badań różnym adresatom. Aby pomyślnie ukończyć studia socjologiczne z tytułem licencjata/tki należy w ciągu trzech lat uzyskać co najmniej 180 punktów ECTS. Suma punktów ECTS uzyskanych w ciągu jednego roku powinna wynosić co najmniej 60 ECTS.
W trakcie pierwszego roku studiów studenci/tki zobowiązani są zrealizować: 9 kursów kanonicznych, odpowiednią liczbę kursów do wyboru (zarówno metodologicznych jak i monograficznych). Na drugim roku studiów licencjackich studenci/tki realizują 9 przedmiotów kanonicznych, wybrane kursy fakultatywne, lektorat z języka angielskiego zakończony egzaminem (5 ECTS, 120h). Ostatni, trzeci rok oznacza realizację 5 kursów kanonicznych, seminarium licencjackiego (10 ECTS, 60 h). Ponadto, w trakcie trzech lat studiów studenci/tki zobowiązani są zrealizować: minimum dwa obozy badawcze oraz 120h praktyk zawodowych (4 ECTS).

Graduation

Zaliczenie seminarium licencjackiego, napisanie pracy dyplomowej, zdanie egzaminu dyplomowego.

Student studiów I stopnia jest zobowiązany do zrealizowania w trakcie trzech lat studiów minimum 20 punktów ECTS z modułu kursów monograficznych i 12 punktów ECTS w ramach modułu kursów metodologicznych. Jednocześnie zobowiązany jest do zrealizowania 2 (min. 60 godzin) obozów badawczych, 120 godzin praktyk zawodowych, 120 godzin lektoratu na poziomie B2 i 60 godzin zajęć wychowania fizycznego. Lista kursów fakultatywnych może ulec modyfikacjom i jej aktualna wersja jest ogłaszana na stronie internetowej IS przed rozpoczęciem kolejnego roku akademickiego.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Orientacja i metodyka studiowania
30 1 assessment O
Wprowadzenie do socjologii
75 8 exam O
Studia nad ludnością i rodzinami
30 5 exam O
Praktyka socjologiczna
120 4 assessment O
Physical Education
30 - assessment O
6 - assessment O
ERA-O (program wolontariacki 60 godz.)
60 2 assessment F
ERA-O (program wolontariacki 30 godz.)
30 1 assessment F
Mentoring
30 3 assessment F
Wstęp do filozofii
30 3 exam F
Logika
30 3 assessment F
Filozofia społeczna i polityczna
30 3 exam F
Ekonomia
30 3 exam F
Rodzicielstwo i dzieciństwo w perspektywie socjologicznej
30 4 exam F
Dorastanie w partnerstwie
30 4 exam F
Polskie drogi do dobrobytu
30 3 assessment F
Public Relations jako wiarygodny dialog z otoczeniem
30 3 exam F
Socjologia wychowania i edukacji
30 4 exam F
Socjologia przyszłości - warsztaty wyobraźni socjologicznej
30 4 exam F
Między religijnością a duchowością - pluralizm religijny we współczesnej Polsce
30 3 exam F
Kobieta w Kościele rzymskokatolickim. Instytucja, aktorzy, praktyki
30 4 exam F
Socjologia społeczności lokalnych
30 4 exam F
Tożsamości indywidualne i zbiorowe w Europie Środkowowschodniej
30 3 exam F
Badania archiwalne i historia mówiona
30 3 exam F
Język migowy - kurs poodstawowy
30 3 assessment F
Socjologiczny klub filmowy - globalizacja
45 4 assessment F
Metody analizy danych tekstowych (od informacji do wiedzy - praktyczne wprowadzenie)
30 4 assessment F
Nowe media i ich społeczne funkcje
15 2 assessment F
Socjologia muzyki
30 4 exam F
Socjologia zdrowia i choroby
30 3 exam F
Wspólnoty w wielkim mieście
60 6 exam F
Wprowadzenie do teorii feministycznych
30 3 exam F
Współczesne badania nad komunikowaniem
30 4 exam F
Religia i religijność w polskim społeczeństwie – ciągłość i zmiana
30 3 exam F
Kultura upamiętniania byłego obozu pracy i koncentracyjnego Plaszow w dialogach sieci społecznych - 1
30 4 assessment F
Zmiany klimatu - warsztat
45 4 assessment F
Dydaktyka nauczania Wiedzy o Społeczeństwie I
120 4 assessment F
Social and Political Philosophy
30 4 exam F
Auschwitz: the past in the present
30 4 assessment F
The Anthropology of Cultural Pluralism
60 6 exam F
Contemporary Development Studies
30 4 exam F
Islam in Europe
30 5 exam F
Gender and Democracy in Poland
30 5 exam F
Sociology by Woody Allen
30 3 assessment F
Socjologia rodzin
30 4 exam F
Futures analysis
30 4 exam F
Habitus: the body, social structures and cultural contexts
30 4 exam F
Family across borders. Comparing family practices in Poland and Norway
15 3 assessment F
obozy naukowo-badawcze
O

Student studiów I stopnia jest zobowiązany do zrealizowania w trakcie trzech lat studiów minimum 20 punktów ECTS z modułu kursów monograficznych i 12 punktów ECTS w ramach modułu kursów metodologicznych. Jednocześnie zobowiązany jest do zrealizowania 2 (min. 60 godzin) obozów badawczych, 120 godzin praktyk zawodowych, 120 godzin lektoratu na poziomie B2 i 60 godzin zajęć wychowania fizycznego. Lista kursów fakultatywnych może ulec modyfikacjom i jej aktualna wersja jest ogłaszana na stronie internetowej IS przed rozpoczęciem kolejnego roku akademickiego.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Wprowadzenie do socjologii
15 2 assessment O
Historia myśli socjologicznej
60 6 exam O
Media a społeczeństwo
30 4 exam O
Socjologia religii
30 3 exam O
Metody empirycznych badań społecznych
60 6 exam O
Prawo ochrony danych osobowych w badaniach społecznych
10 1 assessment O
Praktyka socjologiczna
120 4 assessment O
Physical Education
30 - assessment O
ERA-O (program wolontariacki 60 godz.)
60 2 assessment F
ERA-O (program wolontariacki 30 godz.)
30 1 assessment F
Mentoring
30 3 assessment F
Socjologia migracji
30 3 assessment F
Socjologia ruchów społecznych
30 3 assessment F
Wchodzenie w dorosłość - perspektywa socjologiczna
30 2 assessment F
Edukacja a nierówności społeczne
30 4 exam F
Sport, turystyka, czas wolny w ponowoczesnym społeczeństwie
30 3 exam F
Komunikowanie w edukacji
15 2 assessment F
Psychologia społeczna
30 4 exam F
Socjologia seriali telewizyjnych
30 2 assessment F
Wprowadzenie do analizy dyskursu
30 4 exam F
Metody analizy danych tekstowych (od informacji do wiedzy - analizy słownikowe)
30 4 exam F
Społeczny model niepełnosprawności
10 1 assessment F
Komunikacja interpersonalna - teoria i praktyka
30 3 assessment F
Język migowy II
30 3 assessment F
Muzyka i media w ujęciu socjologicznym
30 3 assessment F
Teoria i praktyka ekonomii społecznej
30 3 exam F
Wielokulturowość w systemowych i repertuarowych teoriach kultury
30 3 assessment F
Bliski Wschód – między tradycją a nowoczesnością
30 4 exam F
Kultura upamiętniania byłego obozu pracy i koncentracyjnego Plaszow w dialogach sieci społecznych - 2
30 4 assessment F
Style życia
30 3 assessment F
Wprowadzenie do analizy dyskursu
30 4 exam F
Anti-corruption workshops
30 5 exam F
Religion in Transforming Countries of Central and Eastern Europe
30 5 exam F
Arts, Culture and Urban Development
30 5 exam F
Sociology of organized crime
30 4 exam F
Introduction to Historical Sociology
30 3 exam F
Socjologia katastrof
30 4 assessment F
Współczesne Niemcy – społeczeństwo, kultura, polityka
30 4 assessment F
Socjologia literatury
30 3 exam F
Media a społeczeństwo-warsztaty
30 3 assessment F
Dydaktyka nauczania Wiedzy o Społeczeństwie II
150 5 exam F
Wyzwania dla demokracji w dobie zmian klimatycznych: perspektywa interdyscyplinarna
30 4 assessment F
Auschwitz w pamięci społecznej Polaków po 75 latach
60 6 assessment F
obozy naukowo-badawcze
O

Student studiów I stopnia jest zobowiązany do zrealizowania w trakcie trzech lat studiów minimum 20 punktów ECTS z modułu kursów monograficznych i 12 punktów ECTS w ramach modułu kursów metodologicznych. Jednocześnie zobowiązany jest do zrealizowania 2 (min. 60 godzin) obozów badawczych, 120 godzin praktyk zawodowych, 120 godzin lektoratu na poziomie B2 i 60 godzin zajęć wychowania fizycznego. Lista kursów fakultatywnych może ulec modyfikacjom i jej aktualna wersja jest ogłaszana na stronie internetowej IS przed rozpoczęciem kolejnego roku akademickiego.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Antropologia społeczna
60 6 exam O
Wprowadzenie do problemów społecznych
30 4 exam O
Metody jakościowe w badaniach społecznych
60 6 exam O
Praktyka socjologiczna
120 4 assessment O
ERA-O (program wolontariacki 60 godz.)
60 2 assessment F
ERA-O (program wolontariacki 30 godz.)
30 1 assessment F
Wprowadzenie do statystycznej analizy danych
90 8 exam O
Mentoring
30 3 assessment F
Logika
30 3 assessment F
Filozofia społeczna i polityczna
30 3 exam F
Wstęp do filozofii
30 3 exam F
Ekonomia
30 3 exam F
Rodzicielstwo i dzieciństwo w perspektywie socjologicznej
30 4 exam F
Dorastanie w partnerstwie
30 4 exam F
Polskie drogi do dobrobytu
30 3 assessment F
Public Relations jako wiarygodny dialog z otoczeniem
30 3 exam F
Socjologia wychowania i edukacji
30 4 exam F
Socjologia przyszłości - warsztaty wyobraźni socjologicznej
30 4 exam F
Między religijnością a duchowością - pluralizm religijny we współczesnej Polsce
30 3 exam F
Kobieta w Kościele rzymskokatolickim. Instytucja, aktorzy, praktyki
30 4 exam F
Socjologia społeczności lokalnych
30 4 exam F
Tożsamości indywidualne i zbiorowe w Europie Środkowowschodniej
30 3 exam F
Badania archiwalne i historia mówiona
30 3 exam F
Język migowy - kurs poodstawowy
30 3 assessment F
Socjologiczny klub filmowy - globalizacja
45 4 assessment F
Metody analizy danych tekstowych (od informacji do wiedzy - praktyczne wprowadzenie)
30 4 assessment F
Nowe media i ich społeczne funkcje
15 2 assessment F
Socjologia muzyki
30 4 exam F
Socjologia zdrowia i choroby
30 3 exam F
Wspólnoty w wielkim mieście
60 6 exam F
Wprowadzenie do teorii feministycznych
30 3 exam F
Współczesne badania nad komunikowaniem
30 4 exam F
Religia i religijność w polskim społeczeństwie – ciągłość i zmiana
30 3 exam F
Kultura upamiętniania byłego obozu pracy i koncentracyjnego Plaszow w dialogach sieci społecznych - 1
30 4 assessment F
Komunikowanie międzykulturowe
30 4 assessment F
Teorie zmian społecznych
30 3 exam F
Feminizm: perspektywa lokalna i globalna
30 4 exam F
Płeć i seksualność we współczesnym społeczeństwie
30 4 exam F
Social and Political Philosophy
30 4 exam F
Zmiany klimatu - warsztat
45 4 assessment F
Dydaktyka nauczania Wiedzy o Społeczeństwie I
120 4 assessment F
Auschwitz: the past in the present
30 4 assessment F
The Anthropology of Cultural Pluralism
60 6 exam F
Islam in Europe
30 5 exam F
Contemporary Development Studies
30 4 exam F
Gender and Democracy in Poland
30 5 exam F
Sociology by Woody Allen
30 3 assessment F
Futures analysis
30 4 exam F
Habitus: the body, social structures and cultural contexts
30 4 exam F
Family across borders. Comparing family practices in Poland and Norway
15 3 assessment F
obozy naukowo-badawcze
O
60 5 exam O

Student studiów I stopnia jest zobowiązany do zrealizowania w trakcie trzech lat studiów minimum 20 punktów ECTS z modułu kursów monograficznych i 12 punktów ECTS w ramach modułu kursów metodologicznych. Jednocześnie zobowiązany jest do zrealizowania 2 (min. 60 godzin) obozów badawczych, 120 godzin praktyk zawodowych, 120 godzin lektoratu na poziomie B2 i 60 godzin zajęć wychowania fizycznego. Lista kursów fakultatywnych może ulec modyfikacjom i jej aktualna wersja jest ogłaszana na stronie internetowej IS przed rozpoczęciem kolejnego roku akademickiego.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Wielkie struktury społeczne (makrosocjologia)
60 6 exam O
Mikrosocjologia
30 4 exam O
Płeć-kultura-społeczeństwo
30 4 exam O
Metody jakościowe w badaniach społecznych
30 3 assessment O
Metody ilościowe w badaniach społecznych
60 6 exam O
Praktyka socjologiczna
120 4 assessment O
ERA-O (program wolontariacki 60 godz.)
60 2 assessment F
ERA-O (program wolontariacki 30 godz.)
30 1 assessment F
Mentoring
30 3 assessment F
Diamentowy grant
30 3 assessment F
Socjologia migracji
30 3 assessment F
Socjologia ruchów społecznych
30 3 assessment F
Wchodzenie w dorosłość - perspektywa socjologiczna
30 2 assessment F
Edukacja a nierówności społeczne
30 4 exam F
Sport, turystyka, czas wolny w ponowoczesnym społeczeństwie
30 3 exam F
Komunikowanie w edukacji
15 2 assessment F
Psychologia społeczna
30 4 exam F
Socjologia seriali telewizyjnych
30 2 assessment F
Metody analizy danych tekstowych (od informacji do wiedzy - analizy słownikowe)
30 4 exam F
Społeczny model niepełnosprawności
10 1 assessment F
Komunikacja interpersonalna - teoria i praktyka
30 3 assessment F
Język migowy II
30 3 assessment F
Muzyka i media w ujęciu socjologicznym
30 3 assessment F
Teoria i praktyka ekonomii społecznej
30 3 exam F
Wielokulturowość w systemowych i repertuarowych teoriach kultury
30 3 assessment F
Bliski Wschód – między tradycją a nowoczesnością
30 4 exam F
Kultura upamiętniania byłego obozu pracy i koncentracyjnego Plaszow w dialogach sieci społecznych - 2
30 4 assessment F
Style życia
30 3 assessment F
Socjologiczne teorie Karola Marksa
30 4 assessment F
Komunikowanie o zdrowiu i chorobie
30 4 assessment F
Mechanizmy dyskryminacji i wykluczenia a media cyfrowe
15 2 assessment F
Globalne i lokalne (de)konstrukcje seksualności (seminarium tematyczne)
30 4 exam F
Warsztaty analizy danych jakościowych
30 4 assessment F
Migracje i tożsamość we współczesnym świecie
30 4 assessment F
Społeczeństwo rozwoju
30 3 exam F
Wprowadzenie do analizy dyskursu
30 4 exam F
Anti-corruption workshops
30 5 exam F
Religion in Transforming Countries of Central and Eastern Europe
30 5 exam F
Arts, Culture and Urban Development
30 5 exam F
Sociology of organized crime
30 4 exam F
Sociology of food
30 4 assessment F
Introduction to Historical Sociology
30 3 exam F
Socjologia katastrof
30 4 assessment F
Współczesne Niemcy – społeczeństwo, kultura, polityka
30 4 assessment F
Socjologia literatury
30 3 exam F
Translatorium socjologiczne/Reading Sociological Texts
30 4 assessment F
Dydaktyka nauczania Wiedzy o Społeczeństwie II
150 5 exam F
Wyzwania dla demokracji w dobie zmian klimatycznych: perspektywa interdyscyplinarna
30 4 assessment F
Auschwitz w pamięci społecznej Polaków po 75 latach
60 6 assessment F
60 5 exam O
obozy naukowo-badawcze
O

Student studiów I stopnia jest zobowiązany do zrealizowania w trakcie trzech lat studiów minimum 20 punktów ECTS z modułu kursów monograficznych i 12 punktów ECTS w ramach modułu kursów metodologicznych. Jednocześnie zobowiązany jest do zrealizowania 2 (min. 60 godzin) obozów badawczych, 120 godzin praktyk zawodowych, 120 godzin lektoratu na poziomie B2 i 60 godzin zajęć wychowania fizycznego. Lista kursów fakultatywnych może ulec modyfikacjom i jej aktualna wersja jest ogłaszana na stronie internetowej IS przed rozpoczęciem kolejnego roku akademickiego.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Współczesne teorie socjologiczne
60 7 exam O
Socjologia miasta: podstawy
30 3 exam O
Socjologia władzy i polityki
30 3 exam O
Warsztaty metodologiczne - część I
15 2 assessment O
Seminarium licencjackie I semestr
30 3 assessment O
Praktyka socjologiczna
120 4 assessment O
Socjologia obszarów wiejskich
30 4 exam O
ERA-O (program wolontariacki 60 godz.)
60 2 assessment F
ERA-O (program wolontariacki 30 godz.)
30 1 assessment F
Mentoring
30 3 assessment F
Logika
30 3 assessment F
Filozofia społeczna i polityczna
30 3 exam F
Ekonomia
30 3 exam F
Rodzicielstwo i dzieciństwo w perspektywie socjologicznej
30 4 exam F
Dorastanie w partnerstwie
30 4 exam F
Polskie drogi do dobrobytu
30 3 assessment F
Public Relations jako wiarygodny dialog z otoczeniem
30 3 exam F
Socjologia wychowania i edukacji
30 4 exam F
Socjologia przyszłości - warsztaty wyobraźni socjologicznej
30 4 exam F
Między religijnością a duchowością - pluralizm religijny we współczesnej Polsce
30 3 exam F
Kobieta w Kościele rzymskokatolickim. Instytucja, aktorzy, praktyki
30 4 exam F
Socjologia społeczności lokalnych
30 4 exam F
Tożsamości indywidualne i zbiorowe w Europie Środkowowschodniej
30 3 exam F
Badania archiwalne i historia mówiona
30 3 exam F
Język migowy - kurs poodstawowy
30 3 assessment F
Socjologiczny klub filmowy - globalizacja
45 4 assessment F
Metody analizy danych tekstowych (od informacji do wiedzy - praktyczne wprowadzenie)
30 4 assessment F
Nowe media i ich społeczne funkcje
15 2 assessment F
Socjologia muzyki
30 4 exam F
Socjologia zdrowia i choroby
30 3 exam F
Wspólnoty w wielkim mieście
60 6 exam F
Wprowadzenie do teorii feministycznych
30 3 exam F
Współczesne badania nad komunikowaniem
30 4 exam F
Religia i religijność w polskim społeczeństwie – ciągłość i zmiana
30 3 exam F
Kultura upamiętniania byłego obozu pracy i koncentracyjnego Plaszow w dialogach sieci społecznych - 1
30 4 assessment F
Komunikowanie międzykulturowe
30 4 assessment F
Teorie zmian społecznych
30 3 exam F
Feminizm: perspektywa lokalna i globalna
30 4 exam F
Płeć i seksualność we współczesnym społeczeństwie
30 4 exam F
Metoda biograficzna w socjologii i antropologii
30 4 exam F
Badania jakościowe w praktyce (Od danych terenowych do eksploracyjnej analizy jakościowej)
45 5 assessment F
Zmiany klimatu - warsztat
45 4 assessment F
Dydaktyka nauczania Wiedzy o Społeczeństwie I
120 4 assessment F
Social and Political Philosophy
30 4 exam F
Auschwitz: the past in the present
30 4 assessment F
The Anthropology of Cultural Pluralism
60 6 exam F
Contemporary Development Studies
30 4 exam F
Islam in Europe
30 5 exam F
Gender and Democracy in Poland
30 5 exam F
Sociology by Woody Allen
30 3 assessment F
Futures analysis
30 4 exam F
Habitus: the body, social structures and cultural contexts
30 4 exam F
Family across borders. Comparing family practices in Poland and Norway
15 3 assessment F
obozy naukowo-badawcze
O

Student studiów I stopnia jest zobowiązany do zrealizowania w trakcie trzech lat studiów minimum 20 punktów ECTS z modułu kursów monograficznych i 12 punktów ECTS w ramach modułu kursów metodologicznych. Jednocześnie zobowiązany jest do zrealizowania 2 (min. 60 godzin) obozów badawczych, 120 godzin praktyk zawodowych, 120 godzin lektoratu na poziomie B2 i 60 godzin zajęć wychowania fizycznego. Lista kursów fakultatywnych może ulec modyfikacjom i jej aktualna wersja jest ogłaszana na stronie internetowej IS przed rozpoczęciem kolejnego roku akademickiego.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Seminarium licencjackie II semestr
30 7 assessment O
Praktyka socjologiczna
120 4 assessment O
ERA-O (program wolontariacki 60 godz.)
60 2 assessment F
ERA-O (program wolontariacki 30 godz.)
30 1 assessment F
Mentoring
30 3 assessment F
Diamentowy grant
30 3 assessment F
Socjologia migracji
30 3 assessment F
Socjologia ruchów społecznych
30 3 assessment F
Edukacja a nierówności społeczne
30 4 exam F
Sport, turystyka, czas wolny w ponowoczesnym społeczeństwie
30 3 exam F
Komunikowanie w edukacji
15 2 assessment F
Psychologia społeczna
30 4 exam F
Socjologia seriali telewizyjnych
30 2 assessment F
Metody analizy danych tekstowych (od informacji do wiedzy - analizy słownikowe)
30 4 exam F
Społeczny model niepełnosprawności
10 1 assessment F
Komunikacja interpersonalna - teoria i praktyka
30 3 assessment F
Język migowy II
30 3 assessment F
Muzyka i media w ujęciu socjologicznym
30 3 assessment F
Teoria i praktyka ekonomii społecznej
30 3 exam F
Wielokulturowość w systemowych i repertuarowych teoriach kultury
30 3 assessment F
Bliski Wschód – między tradycją a nowoczesnością
30 4 exam F
Kultura upamiętniania byłego obozu pracy i koncentracyjnego Plaszow w dialogach sieci społecznych - 2
30 4 assessment F
Style życia
30 3 assessment F
Socjologiczne teorie Karola Marksa
30 4 assessment F
Komunikowanie o zdrowiu i chorobie
30 4 assessment F
Mechanizmy dyskryminacji i wykluczenia a media cyfrowe
15 2 assessment F
Globalne i lokalne (de)konstrukcje seksualności (seminarium tematyczne)
30 4 exam F
Warsztaty analizy danych jakościowych
30 4 assessment F
Migracje i tożsamość we współczesnym świecie
30 4 assessment F
Społeczeństwo rozwoju
30 3 exam F
Wprowadzenie do analizy dyskursu
30 4 exam F
Antropologia wizualna: fotografia i film dokumentalny
30 4 exam F
Fokusownia bez tajemnic
30 3 assessment F
Analiza dyskusji grupowych
30 3 assessment F
Badania jakościowe w praktyce (Od analizy wielowymiarowej do modeli koncepcyjnych)
45 5 exam F
Warsztaty metodologiczne
30 2 assessment F
Anti-corruption workshops
30 5 exam F
Religion in Transforming Countries of Central and Eastern Europe
30 5 exam F
Arts, Culture and Urban Development
30 5 exam F
Sociology of organized crime
30 4 exam F
Sociology of food
30 4 assessment F
Introduction to Historical Sociology
30 3 exam F
Socjologia katastrof
30 4 assessment F
Współczesne Niemcy – społeczeństwo, kultura, polityka
30 4 assessment F
Socjologia literatury
30 3 exam F
Translatorium socjologiczne/Reading Sociological Texts
30 4 assessment F
Dydaktyka nauczania Wiedzy o Społeczeństwie II
150 5 exam F
Wyzwania dla demokracji w dobie zmian klimatycznych: perspektywa interdyscyplinarna
30 4 assessment F
Auschwitz w pamięci społecznej Polaków po 75 latach
60 6 assessment F
obozy naukowo-badawcze
O