A A A
pl | en

Fizyka dla firm

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Nazwa kierunku: Fizyka dla firm
Poziom: pierwszego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina wiodąca: Nauki fizyczne

Program

Klasyfikacja ISCED: 0533
Liczba semestrów: 6
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: licencjat

Opis realizacji programu

Student realizuje przedmioty według planu studiów FiFi 1 stopnia, zgodnie z ogólnym regulaminem studiów UJ. Kursy są podzielone na obowiązkowe i faklutatywne do wyboru, tak aby co najmniej 30% uzyskanych przez studenta punktów ECTS mogła być uzyskana z zaliczania kursów do wyboru. Program semestralny jest tak skonstruowany aby ostani, szósty semestr był poświęcony na przygotowanie pracy licencjackiej.

Ukończenie studiów

pozytywna ocena z pracy dyplomowej i złożenie egzaminu dyplomowego

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

Student realizuje przedmioty z listy obowiązkowej dla semestru 1., dobierając przedmiot fakultatywny o charakterze ogólnym z dostępnych w ofercie dla 1. semestru.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
BHK
4 - zaliczenie O
Matematyka I
150 10 egzamin O
Fizyka 0
90 4 zaliczenie O
Wstęp do pracowni fizycznej
45 5 zaliczenie O
Techniki uczenia się
15 1 zaliczenie O
Wstęp do programowania
90 8 egzamin O
Wychowanie fizyczne
30 - zaliczenie O
Podstawy pracy w systemie Linux
45 4 zaliczenie F
Oprogramowanie użytkowe nauk ścisłych i przyrodniczych
30 3 zaliczenie F
Między fizyką a medycyną
15 2 egzamin F

Student realizuje przedmioty z listy obowiązkowej dla semestru 2., obowiązkowo wybiera przedmiot z dziedziny nauk humanistycznych lub społecznych z dostępnych w ofercie Uniwersytetu za min. 3 ECTS oraz dobiera jeden z proponowanych kursów programowania (Python lub C++). Student ma możliwość doboru dodatkowego przedmiotu fakultatywnego o charakterze ogólnym z dostępnych w ofercie dla 2. semestru. Student jest zobowiązany do skompletowania min. 60 punktów ECTS w sumie za 1 i 2 semestr. 

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Matematyka II
90 6 egzamin O
Fizyka I
120 7 egzamin O
I Pracownia Fizyczna cz. 1
60 6 zaliczenie O
przedmiot z dziedziny nauk humanistycznych lub społecznych
30 3 zaliczenie F
Architektura komputerów
30 2 egzamin O
Wychowanie fizyczne
30 - zaliczenie O
Python
45 5 zaliczenie F
C++
45 5 zaliczenie F
Język obliczeń symbolicznych
60 5 zaliczenie F

Student realizuje przedmioty z listy obowiązkowej dla semestru 3., dobierając przedmiot fakultatywny o charakterze ogólnym z dostępnych w ofercie dla 1. i 3. semestru oraz wybierając zestaw przedmiotów fakultatywnych o charakterze specjalistycznym łącznie za 14 ECTS (możliwe jest wybranie zestawów przedmiotów układających się w ścieżki: laboratoryjną lub nauki o danych)

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Fizyka II
120 7 egzamin O
I Pracownia Fizyczna cz. 2
60 6 zaliczenie O
Język angielski
30 1 zaliczenie O
Podstawy pracy w systemie Linux
45 4 zaliczenie F
Oprogramowanie użytkowe nauk ścisłych i przyrodniczych
30 3 zaliczenie F
Między fizyką a medycyną
15 2 egzamin F
Elektronika I
45 4 egzamin F
LabView I
30 3 zaliczenie F
Projektowanie wspomagane komputerowo
60 4 zaliczenie F
Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka
60 5 egzamin F
Matlab
45 4 zaliczenie F
Metody numeryczne
60 5 egzamin F
Matematyczne metody fizyki MS
60 5 egzamin F
Ścieżka laboratoryjna
Ścieżka nauki o danych

Student realizuje przedmioty z listy obowiązkowej dla semestru 4., dobierając przedmiot fakultatywny o charakterze ogólnym z dostępnych w ofercie dla 2. i 4. semestru oraz wybierając zestaw przedmiotów fakultatywnych o charakterze specjalistycznym za min. 10 ECTS (możliwe jest kontynuowanie wybierania zestawów przedmiotów układających się w ścieżki: laboratoryjną lub nauki o danych). W okresie wakacyjnym student odbywa obowiązkową czterotygodniową praktykę w laboratorium naukowym lub u któregokolwiek z partnerów przemysłowo-biznesowych.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Prawo internetu
30 2 zaliczenie O
Fizyka III
120 7 egzamin O
Mechanika kwantowa
75 6 egzamin O
Wyzwania technologiczne firm
30 2 zaliczenie O
Język angielski
30 1 zaliczenie O
Praktyka
160 6 zaliczenie O
Elektronika II
90 6 zaliczenie F
LabView II
30 4 zaliczenie F
Wprowadzenie do analityki danych
60 6 egzamin F
Bayesowska analiza danych
30 2 egzamin F
Analiza obrazu
45 3 zaliczenie F
Wstęp do nauki o materiałach i nanotechnologii
30 3 egzamin F
Energia jądrowa: fakty i mity
30 3 egzamin F
Materia i promieniowanie
60 4 egzamin F
Grafika komputerowa
60 6 egzamin F
Systemy czasu rzeczywistego
30 3 egzamin F
Ścieżka laboratoryjna
Ścieżka nauki o danych

Student realizuje przedmioty z listy obowiązkowej dla semestru 5., dobierając przedmiot fakultatywny o charakterze ogólnym z dostępnych w ofercie dla 1., 3. i 5. semestru oraz wybierając zestaw przedmiotów fakultatywnych o charakterze specjalistycznym za min. 5 ECTS (możliwe jest kontynuowanie wybierania zestawów przedmiotów układających się w ścieżki: laboratoryjną lub nauki o danych). Wskazane jest nawiązanie kontaktu z pracownikami laboratorium naukowego lub z którymkolwiek z partnerów przemysłowo-biznesowych w sprawie możliwości przygotowania pracy licencjackiej.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
II Pracownia Fizyczna cz. 1
60 4 zaliczenie O
Podstawy fizyki atomowej i materii skondensowanej
75 6 egzamin O
Podstawy fizyki subatomowej
60 6 egzamin O
Seminarium
30 5 zaliczenie O
Studium przypadku
30 2 zaliczenie O
Techniki prezentacji
45 3 zaliczenie O
Język angielski
30 1 zaliczenie O
Podstawy pracy w systemie Linux
45 4 zaliczenie F
Oprogramowanie użytkowe nauk ścisłych i przyrodniczych
30 3 zaliczenie F
Między fizyką a medycyną
15 2 egzamin F
Matematyczne metody fizyki MS
60 5 egzamin F
Rekonfigurowalne układy FPGA
45 4 zaliczenie F
Współczesne techniki pomiarowe
30 2 egzamin F
Uczenie maszynowe i głębokie uczenie
60 5 egzamin F
Fizyka i chemia powierzchni
30 3 egzamin F
Modelowanie układów biologicznych
60 5 egzamin F
Kryształy, ciecze, ciekłe kryształy
45 4 egzamin F
Ścieżka laboratoryjna
Ścieżka nauki o danych

Student realizuje przedmioty z listy obowiązkowej dla semestru 6., dobierając przedmiot fakultatywny o charakterze ogólnym z dostępnych w ofercie dla 2., 4. i 6. semestru. Student zobowiązany jest do wyboru tematu badań stanowiących podstawę pracy licencjackiej, którą przygotowuje pod kierunkiem nauczyciela akademickiego z Wydziału FAIS. Niezbędne badania przeprowadzane są w laboratorium naukowym lub u któregokolwiek z partnerów przemysłowo-biznesowych w ramach kursu Pracownia licencjacka.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
II Pracownia Fizyczna cz. 2
60 4 zaliczenie O
Pracownia licencjacka
180 12 zaliczenie F
Seminarium licencjackie
30 6 zaliczenie O
Język angielski
30 2 egzamin O
Wstęp do nauki o materiałach i nanotechnologii
30 3 egzamin F
Energia jądrowa: fakty i mity
30 3 egzamin F
Materia i promieniowanie
60 4 egzamin F
Grafika komputerowa
60 6 egzamin F
Promieniowanie jądrowe w diagnostyce medycznej
30 3 egzamin F