A A A
pl | en

rosjoznawstwo

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Nazwa kierunku: rosjoznawstwo
Poziom: pierwszego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina wiodąca: Nauki o kulturze i religii

Program

Klasyfikacja ISCED: 0314
Liczba semestrów: 6
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: licencjat

Opis realizacji programu

Program studiów przewiduje sześć semestrów nauki zakończonych napisaniem pracy dyplomowej oraz egzaminem dyplomowym. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest zaliczenie przedmiotów przewidzianych w planie studiów oraz napisanie pracy dyplomowej przyjętej i zatwierdzonej przez promotora. W przypadku przerwy w toku studiów (dotyczy osób wracających po urlopach, powtarzających rok, wznawiających studia) możliwe jest ich kontynuowanie na kolejnym roku w wersji programu obowiązującej w chwili rozpoczęcia cyklu, w którym student kontynuuje przerwaną naukę.

Ukończenie studiów

Zaliczenie przewidzianych w programie studiów przedmiotów, napisanie pracy dyplomowej oraz pozytywny wynik z egzaminu dyplomowego. Egzamin dyplomowy polega na ustosunkowaniu się do uwag promotora i recenzenta oraz udzieleniu odpowiedzi na pytania z zakresu kierunku studiów.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

W toku studiów student zobowiązany jest do zrealizowania 14 przedmiotów fakultatywnych z listy przedmiotów do wyboru. Dyrekcja Instytutu wskazuje, które przedmioty fakultatywne będą uruchomione w danym roku akademickim.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Wstęp do rosjoznawstwa
30 3 zaliczenie O
Język rosyjski
90 5 zaliczenie O
Cywilizacja staroruska
30 3 zaliczenie O
Dzieje ziem ruskich i Carstwa Moskiewskiego (X w- 1721)
30 3 zaliczenie O
Rosyjska kultura ludowa
15 2 egzamin O
Regiony Rosji
30 3 zaliczenie O
Rosyjska muzyka i balet
15 2 zaliczenie O
Szkolenie uniwersyteckie
4 - zaliczenie O
4 - zaliczenie O
Wychowanie fizyczne
30 - zaliczenie O
Grupa zajęć fakultatywnych
O

W toku studiów student zobowiązany jest do zrealizowania 14 przedmiotów fakultatywnych z listy przedmiotów do wyboru. Dyrekcja Instytutu wskazuje, które przedmioty fakultatywne będą uruchomione w danym roku akademickim.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Zmiany cywilizacyjno-kulturowe w Rosji w XVII-XVIII wieku
30 3 zaliczenie O
Literatura rosyjska X-XVIII w.
30 4 zaliczenie O
Język rosyjski
90 5 zaliczenie O
Dzieje imperium rosyjskiego (1721-1917)
30 3 zaliczenie O
Filozofia
30 3 zaliczenie O
Ochrona własności intelektualnej
10 1 zaliczenie O
Wychowanie fizyczne
30 - zaliczenie O
Grupa zajęć fakultatywnych
O

W toku studiów student zobowiązany jest do zrealizowania 14 przedmiotów fakultatywnych z listy przedmiotów do wyboru. Dyrekcja Instytutu wskazuje, które przedmioty fakultatywne będą uruchomione w danym roku akademickim.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Kultura rosyjska pierwszej połowy XIX wieku
30 3 zaliczenie O
Literatura rosyjska pierwszej połowy XIX wieku
30 2 zaliczenie O
Historia ZSRR i Federacji Rosyjskiej
30 2 zaliczenie O
Teorie kultury i cywilizacji
30 2 zaliczenie O
Antropologia rosyjskiej codzienności
30 2 zaliczenie O
Rosyjska myśl filozoficzno-społeczna
30 2 zaliczenie O
Język rosyjski
60 3 egzamin O
Instytucje polityczne w Rosji
15 2 zaliczenie O
Mentalność rosyjska
30 2 zaliczenie O
30 2 zaliczenie O
Grupa zajęć fakultatywnych
O

W toku studiów student zobowiązany jest do zrealizowania 14 przedmiotów fakultatywnych z listy przedmiotów do wyboru. Dyrekcja Instytutu wskazuje, które przedmioty fakultatywne będą uruchomione w danym roku akademickim.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Kultura rosyjska drugiej połowy XIX i początku XX wieku
30 3 zaliczenie O
Literatura rosyjska drugiej połowy XIX i początku XX wieku
30 3 zaliczenie O
Język rosyjski
30 2 zaliczenie O
Teatr rosyjski
30 3 zaliczenie O
Gospodarka rosyjska
30 3 zaliczenie O
Media w Rosji
30 3 egzamin O
Proseminarium licencjackie
30 3 zaliczenie O
Język angielski
30 2 zaliczenie O
Grupa zajęć fakultatywnych
O

W toku studiów student zobowiązany jest do zrealizowania 14 przedmiotów fakultatywnych z listy przedmiotów do wyboru. Dyrekcja Instytutu wskazuje, które przedmioty fakultatywne będą uruchomione w danym roku akademickim.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Kultura radziecka
30 3 zaliczenie O
Literatura rosyjska 1917-1956
30 2 zaliczenie O
Анализ общественного дискурса
30 3 zaliczenie O
Rosyjska kultura masowa
15 2 zaliczenie O
Stosunki polsko-rosyjskie w perspektywie zmian kulturowo-społecznych
15 2 zaliczenie O
Русское искусство
30 3 zaliczenie O
Język rosyjski
30 2 egzamin O
Klasyka filmu rosyjskiego
30 2 zaliczenie O
30 2 zaliczenie O
Seminarium licencjackie
30 3 zaliczenie O
Grupa zajęć fakultatywnych
O

W toku studiów student zobowiązany jest do zrealizowania 14 przedmiotów fakultatywnych z listy przedmiotów do wyboru. Dyrekcja Instytutu wskazuje, które przedmioty fakultatywne będą uruchomione w danym roku akademickim.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Kultura postradziecka
30 3 zaliczenie O
Literatura rosyjska po 1956 roku
30 2 zaliczenie O
Praktyka tłumaczenia
30 3 zaliczenie O
Język rosyjski
30 2 zaliczenie O
Język angielski
30 2 zaliczenie O
Seminarium licencjackie
30 6 zaliczenie O
Grupa zajęć fakultatywnych
O