A A A
pl | en

Studia eurazjatyckie

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Nazwa kierunku: Studia eurazjatyckie
Poziom: pierwszego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina wiodąca: Nauki o polityce i administracji

Program

Klasyfikacja ISCED: 0312
Liczba semestrów: 6
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: licencjat

Opis realizacji programu

Program studiów obejmuje sześć semestrów zakończonych napisaniem pracy dyplomowej i egzaminem licencjackim. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu licencjackiego jest zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych w planie studiów oraz napisanie pracy dyplomowej przyjętej i zatwierdzonej przez promotora. W przypadku przerwy w toku studiów (dotyczy osób wracających po urlopach, powtarzających rok, wznawiających studia) możliwe jest ich kontynuowanie na kolejnym roku w wersji programu obowiązującej w chwili rozpoczęcia cyklu, w którym student kontynuuje przerwaną naukę.

Ukończenie studiów

Zaliczenie przewidzianych w programie studiów przedmiotów, napisanie pracy dyplomowej oraz pozytywny wynik z egzaminu dyplomowego. Egzamin dyplomowy polega na ustosunkowaniu się do uwag promotora i recenzenta oraz udzieleniu odpowiedzi na pytania z zakresu kierunku studiów.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

 

W toku studiów student zobowiązany jest do zrealizowania 14 przedmiotów fakultatywnych z listy przedmiotów do wyboru. Dyrekcja Instytutu wskazuje, które przedmioty fakultatywne będą uruchomione w danym roku akademickim.

 

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Wprowadzenie do studiów eurazjatyckich
30 2 zaliczenie O
Filozofia
30 3 egzamin O
Język rosyjski
90 5 zaliczenie O
Geografia obszaru eurazjatyckiego
30 2 egzamin O
Dawne dzieje Europy Wschodniej
30 2 zaliczenie O
Narody Rosji i ZSRR w XX wieku
30 2 egzamin O
Historia narodów Kaukazu
30 3 egzamin O
Stosunki rosyjsko-irańskie na tle religijnego i etnicznego zróżnicowania regionu cz.1
30 3 egzamin O
4 - zaliczenie O
Praktyka studencka
45 2 zaliczenie O
Szkolenie uniwersyteckie
4 - egzamin O
Wychowanie fizyczne
30 - zaliczenie O
Grupa przedmiotów fakultatywnych
O

 

W toku studiów student zobowiązany jest do zrealizowania 14 przedmiotów fakultatywnych z listy przedmiotów do wyboru. Dyrekcja Instytutu wskazuje, które przedmioty fakultatywne będą uruchomione w danym roku akademickim.

 

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Język rosyjski
90 5 zaliczenie O
Historia nowożytnych kultur wschodnioeuropejskich
30 3 zaliczenie O
Cywilizacja Rosji nowożytnej
30 3 egzamin O
Historia i współczesność cywilizacji tureckiej
30 3 egzamin O
Stosunki rosyjsko-irańskie na tle religijnego i etnicznego zróżnicowania regionu cz.2
30 3 egzamin O
Kształtowanie narodów Azji Środkowej
30 2 zaliczenie O
Rdzenne narody Syberii
30 2 zaliczenie O
Ochrona własności intelektualnej
10 1 zaliczenie O
Wychowanie fizyczne
30 - zaliczenie O
Praktyka studencka
45 2 zaliczenie O
Grupa przedmiotów fakultatywnych
O

 

W toku studiów student zobowiązany jest do zrealizowania 14 przedmiotów fakultatywnych z listy przedmiotów do wyboru. Dyrekcja Instytutu wskazuje, które przedmioty fakultatywne będą uruchomione w danym roku akademickim.

 

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Podstawy ekonomii i przedsiębiorczości
30 3 egzamin O
Polityka i gospodarka Związku Radzieckiego (1917-1991)
30 3 egzamin O
Ewolucja kultur wschodnioeuropejskich
30 3 zaliczenie O
Struktury siłowe na obszarze eurazjatyckim
30 2 zaliczenie O
Teoria stosunków międzynarodowych
30 3 egzamin O
Świat idei na obszarze eurazjatyckim
30 3 zaliczenie O
Język rosyjski
60 3 egzamin O
30 2 zaliczenie O
Praktyka studencka
45 2 zaliczenie O
Grupa przedmiotów fakultatywnych
O

 

W toku studiów student zobowiązany jest do zrealizowania 14 przedmiotów fakultatywnych z listy przedmiotów do wyboru. Dyrekcja Instytutu wskazuje, które przedmioty fakultatywne będą uruchomione w danym roku akademickim.

 

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Język rosyjski
30 2 zaliczenie O
Język angielski
30 2 zaliczenie O
Systemy i życie polityczne państw Europy Wschodniej
30 3 zaliczenie O
Systemy i życie polityczne państw Kaukazu i Azji Środkowej
30 3 zaliczenie O
Społeczeństwo i kultura współczesnej Rosji
30 3 zaliczenie O
Stosunki Rosja-Azja-Pacyfik
30 2 zaliczenie O
Religie obszaru eurazjatyckiego
30 3 zaliczenie O
Praktyka studencka
45 2 zaliczenie O
Grupa przedmiotów fakultatywnych
O

 

W toku studiów student zobowiązany jest do zrealizowania 14 przedmiotów fakultatywnych z listy przedmiotów do wyboru. Dyrekcja Instytutu wskazuje, które przedmioty fakultatywne będą uruchomione w danym roku akademickim.

 

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Język rosyjski
30 2 egzamin O
Język angielski
30 2 zaliczenie O
Seminarium licencjackie
30 5 zaliczenie O
Komunikacja międzykulturowa
30 3 zaliczenie O
Systemy prawno-administracyjne państw Kaukazu i Azji Środkowej
30 3 zaliczenie O
Systemy prawno-administracyjne państw wschodnioeuropejskich
30 3 zaliczenie O
Praktyka studencka
45 2 zaliczenie O
Grupa przedmiotów fakultatywnych
O

 

W toku studiów student zobowiązany jest do zrealizowania 14 przedmiotów fakultatywnych z listy przedmiotów do wyboru. Dyrekcja Instytutu wskazuje, które przedmioty fakultatywne będą uruchomione w danym roku akademickim.

 

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Język rosyjski
30 2 zaliczenie O
30 2 zaliczenie O
Praktyka tłumaczenia
30 3 zaliczenie O
Potencjał turystyczny obszaru eurazjatyckiego
30 3 zaliczenie O
Internet i rywalizacja informacyjna na obszarze postradzieckim
30 2 zaliczenie O
Seminarium licencjackie zakończone napisaniem pracy dyplomowej
30 10 zaliczenie O
Praktyka studencka
45 2 zaliczenie O
Grupa przedmiotów fakultatywnych
O