A A A
pl | en
A A A
pl | en
2021/22 studia stacjonarne pierwszego stopnia Faculty of International and Political Studies

Eurasian Studies

Basic information

Faculty name: Faculty of International and Political Studies
Major name: Eurasian Studies
Level: first cycle
Profile: General academic
Form: full-time degree programme
Language of study: polish
Leading discipline: Political science and administration

Programme

ISCED classification: 0312
Number of semesters: 6
Professional title awarded to graduates: licencjat

Description of the program implementation

Program studiów obejmuje sześć semestrów zakończonych napisaniem pracy dyplomowej i egzaminem licencjackim. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu licencjackiego jest zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych w planie studiów oraz napisanie pracy dyplomowej przyjętej i zatwierdzonej przez promotora. W przypadku przerwy w toku studiów (dotyczy osób wracających po urlopach, powtarzających rok, wznawiających studia) możliwe jest ich kontynuowanie na kolejnym roku w wersji programu obowiązującej w chwili rozpoczęcia cyklu, w którym student kontynuuje przerwaną naukę.

Graduation

Zaliczenie przewidzianych w programie studiów przedmiotów, napisanie pracy dyplomowej oraz pozytywny wynik z egzaminu dyplomowego. Egzamin dyplomowy polega na ustosunkowaniu się do uwag promotora i recenzenta oraz udzieleniu odpowiedzi na pytania z zakresu kierunku studiów.

 

W toku studiów student zobowiązany jest do zrealizowania 14 przedmiotów fakultatywnych z listy przedmiotów do wyboru. Dyrekcja Instytutu wskazuje, które przedmioty fakultatywne będą uruchomione w danym roku akademickim.

 

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Wprowadzenie do studiów eurazjatyckich
30 2 assessment O
Filozofia
30 3 exam O
Język rosyjski
90 5 assessment O
Geografia obszaru eurazjatyckiego
30 2 exam O
Dawne dzieje Europy Wschodniej
30 2 assessment O
Narody Rosji i ZSRR w XX wieku
30 2 exam O
Historia narodów Kaukazu
30 3 exam O
Stosunki rosyjsko-irańskie na tle religijnego i etnicznego zróżnicowania regionu cz.1
30 3 exam O
4 - assessment O
Praktyka studencka
45 2 assessment O
Szkolenie uniwersyteckie
4 - exam O
Physical Education
30 - assessment O
Grupa przedmiotów fakultatywnych
O

 

W toku studiów student zobowiązany jest do zrealizowania 14 przedmiotów fakultatywnych z listy przedmiotów do wyboru. Dyrekcja Instytutu wskazuje, które przedmioty fakultatywne będą uruchomione w danym roku akademickim.

 

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Język rosyjski
90 5 assessment O
Historia nowożytnych kultur wschodnioeuropejskich
30 3 assessment O
Cywilizacja Rosji nowożytnej
30 3 exam O
Historia i współczesność cywilizacji tureckiej
30 3 exam O
Stosunki rosyjsko-irańskie na tle religijnego i etnicznego zróżnicowania regionu cz.2
30 3 exam O
Kształtowanie narodów Azji Środkowej
30 2 assessment O
Rdzenne narody Syberii
30 2 assessment O
Ochrona własności intelektualnej
10 1 assessment O
Physical Education
30 - assessment O
Praktyka studencka
45 2 assessment O
Grupa przedmiotów fakultatywnych
O

 

W toku studiów student zobowiązany jest do zrealizowania 14 przedmiotów fakultatywnych z listy przedmiotów do wyboru. Dyrekcja Instytutu wskazuje, które przedmioty fakultatywne będą uruchomione w danym roku akademickim.

 

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Basics of economics and entrepreneurship
30 3 exam O
Polityka i gospodarka Związku Radzieckiego (1917-1991)
30 3 exam O
Ewolucja kultur wschodnioeuropejskich
30 3 assessment O
Struktury siłowe na obszarze eurazjatyckim
30 2 assessment O
Teoria stosunków międzynarodowych
30 3 exam O
Świat idei na obszarze eurazjatyckim
30 3 assessment O
Język rosyjski
60 3 exam O
30 2 assessment O
Praktyka studencka
45 2 assessment O
Grupa przedmiotów fakultatywnych
O

 

W toku studiów student zobowiązany jest do zrealizowania 14 przedmiotów fakultatywnych z listy przedmiotów do wyboru. Dyrekcja Instytutu wskazuje, które przedmioty fakultatywne będą uruchomione w danym roku akademickim.

 

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Język rosyjski
30 2 assessment O
English Course
30 2 assessment O
Systemy i życie polityczne państw Europy Wschodniej
30 3 assessment O
Systemy i życie polityczne państw Kaukazu i Azji Środkowej
30 3 assessment O
Społeczeństwo i kultura współczesnej Rosji
30 3 assessment O
Stosunki Rosja-Azja-Pacyfik
30 2 assessment O
Religie obszaru eurazjatyckiego
30 3 assessment O
Praktyka studencka
45 2 assessment O
Grupa przedmiotów fakultatywnych
O

 

W toku studiów student zobowiązany jest do zrealizowania 14 przedmiotów fakultatywnych z listy przedmiotów do wyboru. Dyrekcja Instytutu wskazuje, które przedmioty fakultatywne będą uruchomione w danym roku akademickim.

 

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Język rosyjski
30 2 exam O
English Course
30 2 assessment O
Diploma Seminar
30 5 assessment O
Komunikacja międzykulturowa
30 3 assessment O
Systemy prawno-administracyjne państw Kaukazu i Azji Środkowej
30 3 assessment O
Systemy prawno-administracyjne państw wschodnioeuropejskich
30 3 assessment O
Praktyka studencka
45 2 assessment O
Grupa przedmiotów fakultatywnych
O

 

W toku studiów student zobowiązany jest do zrealizowania 14 przedmiotów fakultatywnych z listy przedmiotów do wyboru. Dyrekcja Instytutu wskazuje, które przedmioty fakultatywne będą uruchomione w danym roku akademickim.

 

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Język rosyjski
30 2 assessment O
30 2 assessment O
Praktyka tłumaczenia
30 3 assessment O
Potencjał turystyczny obszaru eurazjatyckiego
30 3 assessment O
Internet i rywalizacja informacyjna na obszarze postradzieckim
30 2 assessment O
Seminarium licencjackie zakończone napisaniem pracy dyplomowej
30 10 assessment O
Praktyka studencka
45 2 assessment O
Grupa przedmiotów fakultatywnych
O