A A A
pl | en

Studia nad Azją Centralną

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Nazwa kierunku: Studia nad Azją Centralną
Poziom: pierwszego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina wiodąca: Nauki o kulturze i religii

Program

Klasyfikacja ISCED: 0314
Liczba semestrów: 6
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: licencjat

Opis realizacji programu

Student w trakcie programu ma do zaliczenia określoną liczbę przedmiotów obowiąkowych oraz fakultatywnych. W trakcie programu Student ma obowiązek sekwencyjnego zaliczenia trzech lat lektoratu języka chińskiego. Student zalicza także lektorat języka angielskiego na poziomie co najmniej B2. W ramach kursów fakultatywnych Student ma konieczność zaliczenia 56 punktów ECTS w ramach zajęć fakultatywnych, w tym warsztaty analizy tekstów specjalistycznych. Student przygotowuje także pracę licencjacką z wybranej przez siebie dyscypliny (nauk o polityce i administracji lub nauk o kulturze i religii).

Ukończenie studiów

Uzyskanie 180 punktów ECTS, w tym zaliczenie wszystkich kursów obligatoryjnych, złożenie zaakceptowanej przez promotora pracy dyplomowej, a także zdanie egzaminu dyplomowego

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

Praktyki student zalicza w trakcie pierwszego roku programu.
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Historia filozofii
30 3 egzamin O
Metodyka analizy tekstów naukowych
30 4 zaliczenie O
Wychowanie fizyczne
30 - zaliczenie O
4 - zaliczenie O
Wstęp do islamu
30 3 egzamin O
Szkolenie uniwersyteckie
4 - zaliczenie O
Cywilizacja konfucjańska
30 3 egzamin O
Środowisko geograficzne Azji Centralnej
30 4 egzamin O
Historia polityki i kultury Chin
30 5 egzamin O
Historia polityczno-społeczna narodów na Jedwabnym Szlaku 1
30 5 egzamin O
Grupy etniczne i mniejszości narodowe Dalekiego Wschodu
30 5 egzamin O
Praktyki
60 2 zaliczenie O
Grupa zajęć fakulatywnych
O
Zajęcia językowe
O
Praktyki student zalicza w trakcie pierwszego roku programu.
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Wychowanie fizyczne
30 - zaliczenie O
Metody i techniki badań społecznych
30 4 zaliczenie O
Buddyzm
30 3 egzamin O
Najnowsza historia polityczna i społeczna Chin
30 5 egzamin O
Historia polityczno-społeczna narodów na Jedwabnym Szlaku 2
30 5 egzamin O
Ochrona własności intelektualnej
10 1 zaliczenie O
Praktyki
60 2 zaliczenie O
Grupa zajęć fakulatywnych
O
Zajęcia językowe
O
Praktyki student zalicza w trakcie pierwszego roku programu.
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Antropologia islamu w Azji Centralnej
30 5 egzamin O
Logika
30 3 egzamin O
Kultura Azji Centralnej
30 3 egzamin O
Praktyki
60 2 zaliczenie O
Grupa zajęć fakulatywnych
O
Zajęcia językowe
O
Praktyki student zalicza w trakcie pierwszego roku programu.
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Zarządzanie międzykulturowe
30 4 egzamin O
Proseminarium licencjackie
30 8 zaliczenie O
Systemy polityczne na obszarze Azji Centralnej
30 5 egzamin O
Praktyki
60 2 zaliczenie O
Grupa zajęć fakulatywnych
O
Zajęcia językowe
O
Praktyki student zalicza w trakcie pierwszego roku programu.
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Seminarium licencjackie
30 8 zaliczenie O
Praktyki
60 2 zaliczenie O
Grupa zajęć fakulatywnych
O
Zajęcia językowe
O
Praktyki student zalicza w trakcie pierwszego roku programu.
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Seminarium licencjackie
30 8 zaliczenie O
Praktyki
60 2 zaliczenie O
Grupa zajęć fakulatywnych
O
Zajęcia językowe
O