A A A
pl | en

studia nad Azją Południowo-Wschodnią

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Nazwa kierunku: studia nad Azją Południowo-Wschodnią
Poziom: pierwszego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina wiodąca: Nauki o polityce i administracji

Program

Klasyfikacja ISCED: 0312
Liczba semestrów: 6
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: licencjat

Opis realizacji programu

Student w trakcie programu ma do zaliczenia określoną liczbę przedmiotów obowiąkowych oraz fakultatywnych. W trakcie programu Student ma obowiązek sekwencyjnego zaliczenia trzech lat lektoratu języka indonezyjskiego. Student zalicza także lektorat z języka angielskiego na poziomie co najmniej B2. W ramach kursów fakultatywnych Student ma konieczność zaliczenia 68 punktów ECTS w ramach zajęć fakultatywnych, z czego min. 48 punktów ECTS w ramach przemiotów z dyscypliny nauk o polityce i administracji, w tym warsztaty analizy tekstów specjalistycznych. Student przygotowuje także pracę licencjacką z wybranej przez siebie dyscypliny (nauk o polityce i administracji lub nauk o kulturze i religii).

Ukończenie studiów

Uzyskanie 182 punktów ECTS, w tym zaliczenie wszystkich kursów obligatoryjnych, złożenie zaakceptowanej przez promotora pracy dyplomowej, a także zdanie egzaminu dyplomowego.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Historia filozofii
30 3 egzamin O
Metodyka analizy tekstów naukowych
30 4 zaliczenie O
Wychowanie fizyczne
30 - zaliczenie O
4 - zaliczenie O
Szkolenie uniwersyteckie
4 - zaliczenie O
Środowisko geograficzne Dalekiego Wschodu
30 4 egzamin O
Wstęp do islamu
30 3 egzamin O
Polityczno-społeczna historia Azji Płd-Wsch I
30 5 egzamin O
Procesy kolonialne w regionie
30 5 egzamin O
Praktyki
60 2 zaliczenie O
Grupa zajęć fakulatywnych
O
Zajęcia językowe
O
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Metody i techniki badań społecznych
30 4 zaliczenie O
Ochrona własności intelektualnej
10 1 zaliczenie O
Buddyzm
30 3 egzamin O
Współczesne społeczeństwa Azji Południowo-Wschodniej
30 3 egzamin O
Islam w Azji Południowo-Wschodniej
30 5 egzamin O
Polityczno-społeczna historia Azji Płd-Wsch II
30 5 egzamin O
Praktyki
60 2 zaliczenie O
Zajęcia językowe
O
Grupa zajęć fakulatywnych
O
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Kultura Azji Płd-Wsch.: literatura i sztuka
30 3 egzamin O
Systemy polityczne państw Azji Południowo-Wschodniej
30 5 zaliczenie O
Logika
30 3 egzamin O
Praktyki
60 2 zaliczenie O
Grupa zajęć fakulatywnych
O
Zajęcia językowe
O
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Zarządzanie międzykulturowe
30 4 egzamin O
Proseminarium licencjackie
30 8 zaliczenie O
Gospodarki Azji Południowo-Wschodniej
30 5 egzamin O
Praktyki
60 2 zaliczenie O
Grupa zajęć fakulatywnych
O
Zajęcia językowe
O
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Seminarium licencjackie
30 8 zaliczenie O
Praktyki
60 2 zaliczenie O
Grupa zajęć fakulatywnych
O
Zajęcia językowe
O
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Seminarium licencjackie
30 8 zaliczenie O
Praktyki
60 2 zaliczenie O
Grupa zajęć fakulatywnych
O
Zajęcia językowe
O