A A A
pl | en
2021/22 studia stacjonarne pierwszego stopnia Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Zarządzanie informacją

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Nazwa kierunku: Zarządzanie informacją
Poziom: pierwszego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina wiodąca: Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Program

Klasyfikacja ISCED: 0322
Liczba semestrów: 6
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: licencjat

Opis realizacji programu

Podstawę rozliczania studentów z realizacji programu i dokonywania wpisów na kolejny rok studiów stanowi Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów - ECTS (European Credit Transfer System). Punkty ECTS uzyskuje się za zaliczenie poszczególnych przedmiotów i modułów w formie zaliczenia (ze skalą zal - zaliczenie i nzal – brak zaliczenia) oraz zaliczenia z oceną lub egzaminu (przy skali ocen: 5,0 – bardzo dobry, 4,5 – plus dobry, 4,0 – dobry, 3,5 – plus dostateczny, 3,0 – dostateczny oraz 2 – niedostateczny, ocena nie pozwalająca na zaliczenie zajęć). Student do zaliczenia roku musi uzyskać minimum 60 ECTS, zaś by ukończyć studia zobowiązany jest do uzyskania łącznie (co najmniej) 180 punktów ECTS.
Ogólny plan studiów obejmuje:
1. grupę zajęć obligatoryjnych
2. grupę zajęć fakultatywnych
3. proseminarium i seminarium dyplomowe
4. praktykę
5. lektorat i egzamin z języka nowożytnego.
Szczegółowe informacje na temat poszczególnych zajęć, a także na temat warunków ich zaliczenia, znajdują się w opisach (sylabusach) przedmiotów i modułów zamieszczonych w internetowym systemie USOS UJ. Informacje o realizacji toku studiów zawarte są również w Regulaminie studiów UJ, który jest opublikowany na stronie internetowej UJ. Ważne informacje zawiera także Statut UJ.
Grupę zajęć obligatoryjnych stanowią ćwiczenia, konwersatoria oraz wykłady, których wymiar czasowy, okres realizowania przez studenta oraz warunki zaliczenia są określone, a ich tematyka ściśle związana jest z zarządzaniem informacją. Dokładny rozpis zajęć zawiera plan studiów.
Grupę zajęć fakultatywnych stanowią ćwiczenia, konwersatoria oraz wykłady, które pogłębiają zainteresowania studentów. Na 1 roku w trakcie 1 semestru należy skompletować łącznie 3 ECTS; w trakcie 2 semestru – 4; na 2 roku w 3 semestrze - 4 ECTS, a w 4 - 6 ECTS; na 3 roku w 5 semestrze - 6 ECTS, zaś w 6 - 5 ECTS. W trakcie ostatniego semestru studenci mają też do wyboru z grupy wykładów - 1 - wykład za 2 ECTS.
Na 2 roku studenci odbywają praktykę w wymiarze 120 godzin. Opcje instytucji do wyboru to: przedsiębiorstwa, instytucje samorządowe i państwowe, ośrodki informacji, firmy infobrokerskie, biblioteki, archiwa, i inne ośrodki, w których gromadzi się, przetwarza i udostępnia informację.
W tym też roku w ciągu semestrów 5 i 6 należy wybrać proseminarium i seminarium licencjackie, które zależne są od opracowywanego tematu. W trakcie ich trwania studenci są zobowiązani napisać pracę licencjacką oraz uzyskać pozytywną ocenę (od promotora i recenzenta), a następnie zdać egzamin dyplomowy.
Na drugim i trzecim roku studiów student zobowiązany jest do zaliczenia lektoratu i zdania 1 egzaminu z dowolnie wybranego języka nowożytnego na poziomie co najmniej średnim (B2). Tryb odbywania zajęć lektoratowych, zdawania egzaminów, a także zasady zwalniania z lektoratu i/lub egzaminu na podstawie dokumentów poświadczających znajomość języka, określa regulamin Jagiellońskiego Centrum Językowego.
Kierunek nie przewiduje specjalności/specjalizacji.

Ukończenie studiów

Zdobycie zaliczeń ze wszystkich obowiązkowych oraz wybranych przez studenta fakultatywnych przedmiotów/modułów, odbycie praktyki, a co za tym idzie uzyskanie 180 ECTS. Napisanie pracy dyplomowej oraz zdanie egzaminu dyplomowego. Wymogi te muszą być spełnione w terminach przewidzianych w Regulaminie Studiów UJ.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

1 semestr: Lekcja biblioteczna – BJ (tylko dla osób, które w dotychczasowym toku studiów na UJ jej nie zaliczyły); Semestry 5-6:  Wybór proseminarium i seminarium licencjackiego jest zależny od opracowywanego tematu

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Wstęp do zarządzania informacją
15 2 zaliczenie O
Środowisko informacyjne
75 8 egzamin O
Zachowania informacyjne
60 6 egzamin O
Warsztat informacyjny
45 6 zaliczenie O
Podstawy zarządzania
45 4 egzamin O
Wprowadzenie do metod i narzędzi nauczania na odległość
6 1 zaliczenie O
Wychowanie fizyczne
30 - zaliczenie O
BHK
4 - zaliczenie O
Grupa zajęć fakultatywnych
F
Lekcja biblioteczna – BJ
2 - zaliczenie O

1 semestr: Lekcja biblioteczna – BJ (tylko dla osób, które w dotychczasowym toku studiów na UJ jej nie zaliczyły); Semestry 5-6:  Wybór proseminarium i seminarium licencjackiego jest zależny od opracowywanego tematu

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Źródła informacji
90 9 egzamin O
Zarządzanie informacją w organizacji
45 6 egzamin O
Zarządzanie obiegiem dokumentów
30 3 zaliczenie O
Polityka informacyjna organizacji
15 2 zaliczenie O
Podstawy teorii i metodologii badań informacyjnych
30 3 egzamin O
Kolekcje zasobów informacyjnych i kultura książki w dziejach 1
60 3 egzamin O
Wychowanie fizyczne
30 - zaliczenie O
Grupa zajęć fakultatywnych
F

1 semestr: Lekcja biblioteczna – BJ (tylko dla osób, które w dotychczasowym toku studiów na UJ jej nie zaliczyły); Semestry 5-6:  Wybór proseminarium i seminarium licencjackiego jest zależny od opracowywanego tematu

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Infobrokering i biały wywiad (OSINT)
60 9 zaliczenie O
Podstawy badań nad książką
30 3 egzamin O
Podstawy projektowania: systemy, produkty i usługi informacyjne
30 3 egzamin O
Tworzenie i użytkowanie baz danych
30 3 zaliczenie O
Języki informacyjno-wyszukiwawcze i indeksowanie
60 4 egzamin O
Kolekcje zasobów informacyjnych i kultura książki w dziejach 2
60 4 egzamin O
Język obcy nowożytny
30 - zaliczenie O
Grupa zajęć fakultatywnych
F

1 semestr: Lekcja biblioteczna – BJ (tylko dla osób, które w dotychczasowym toku studiów na UJ jej nie zaliczyły); Semestry 5-6:  Wybór proseminarium i seminarium licencjackiego jest zależny od opracowywanego tematu

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Zarządzanie informacją w bibliotekach i ośrodkach informacji
75 7 egzamin O
Organizacja informacji i wiedzy
60 4 egzamin O
Język obcy nowożytny
60 - zaliczenie O
Praktyka
120 5 zaliczenie O
Grupa zajęć fakultatywnych
F
Pragmatyka projektowania produktów i usług informacyjnych - user experience design
30 3 zaliczenie O
Sieci - teoria i praktyka
60 5 zaliczenie O

1 semestr: Lekcja biblioteczna – BJ (tylko dla osób, które w dotychczasowym toku studiów na UJ jej nie zaliczyły); Semestry 5-6:  Wybór proseminarium i seminarium licencjackiego jest zależny od opracowywanego tematu

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Wizualizacja informacji i infografika
30 3 zaliczenie O
Zagadnienia cyfryzacji
30 2 zaliczenie O
Kolekcje cyfrowe
45 4 zaliczenie O
Czytelnictwo i recepcja informacji
60 4 egzamin O
Ochrona własności intelektualnej
30 2 egzamin O
Język obcy nowożytny
30 4 egzamin O
Proseminarium licencjackie
30 5 zaliczenie O
Grupa zajęć fakultatywnych
F

1 semestr: Lekcja biblioteczna – BJ (tylko dla osób, które w dotychczasowym toku studiów na UJ jej nie zaliczyły); Semestry 5-6:  Wybór proseminarium i seminarium licencjackiego jest zależny od opracowywanego tematu

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Uczestnictwo w systemie kultury
15 2 zaliczenie O
Kultura piśmiennicza: dziedzictwo i rynek
60 5 zaliczenie O
Podstawy zarządzania informacją w nauce
30 2 zaliczenie O
Zajęcia terenowe
10 1 zaliczenie O
Grupa zajęć fakultatywnych
F
Grupa wykładów do wyboru
O
Seminarium licencjackie
30 13 zaliczenie O