A A A
pl | en
A A A
pl | en
2021/22 full-time degree programme first cycle Faculty of Management and Social Communication

Information Management

Basic information

Faculty name: Faculty of Management and Social Communication
Major name: Information Management
Level: first cycle
Profile: General academic
Form: full-time degree programme
Language of study: polish
Leading discipline: The science of social communication and media

Programme

ISCED classification: 0322
Number of semesters: 6
Professional title awarded to graduates: licencjat

Description of the program implementation

Podstawę rozliczania studentów z realizacji programu i dokonywania wpisów na kolejny rok studiów stanowi Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów - ECTS (European Credit Transfer System). Punkty ECTS uzyskuje się za zaliczenie poszczególnych przedmiotów i modułów w formie zaliczenia (ze skalą zal - zaliczenie i nzal – brak zaliczenia) oraz zaliczenia z oceną lub egzaminu (przy skali ocen: 5,0 – bardzo dobry, 4,5 – plus dobry, 4,0 – dobry, 3,5 – plus dostateczny, 3,0 – dostateczny oraz 2 – niedostateczny, ocena nie pozwalająca na zaliczenie zajęć). Student do zaliczenia roku musi uzyskać minimum 60 ECTS, zaś by ukończyć studia zobowiązany jest do uzyskania łącznie (co najmniej) 180 punktów ECTS.
Ogólny plan studiów obejmuje:
1. grupę zajęć obligatoryjnych
2. grupę zajęć fakultatywnych
3. proseminarium i seminarium dyplomowe
4. praktykę
5. lektorat i egzamin z języka nowożytnego.
Szczegółowe informacje na temat poszczególnych zajęć, a także na temat warunków ich zaliczenia, znajdują się w opisach (sylabusach) przedmiotów i modułów zamieszczonych w internetowym systemie USOS UJ. Informacje o realizacji toku studiów zawarte są również w Regulaminie studiów UJ, który jest opublikowany na stronie internetowej UJ. Ważne informacje zawiera także Statut UJ.
Grupę zajęć obligatoryjnych stanowią ćwiczenia, konwersatoria oraz wykłady, których wymiar czasowy, okres realizowania przez studenta oraz warunki zaliczenia są określone, a ich tematyka ściśle związana jest z zarządzaniem informacją. Dokładny rozpis zajęć zawiera plan studiów.
Grupę zajęć fakultatywnych stanowią ćwiczenia, konwersatoria oraz wykłady, które pogłębiają zainteresowania studentów. Na 1 roku w trakcie 1 semestru należy skompletować łącznie 3 ECTS; w trakcie 2 semestru – 4; na 2 roku w 3 semestrze - 4 ECTS, a w 4 - 6 ECTS; na 3 roku w 5 semestrze - 6 ECTS, zaś w 6 - 5 ECTS. W trakcie ostatniego semestru studenci mają też do wyboru z grupy wykładów - 1 - wykład za 2 ECTS.
Na 2 roku studenci odbywają praktykę w wymiarze 120 godzin. Opcje instytucji do wyboru to: przedsiębiorstwa, instytucje samorządowe i państwowe, ośrodki informacji, firmy infobrokerskie, biblioteki, archiwa, i inne ośrodki, w których gromadzi się, przetwarza i udostępnia informację.
W tym też roku w ciągu semestrów 5 i 6 należy wybrać proseminarium i seminarium licencjackie, które zależne są od opracowywanego tematu. W trakcie ich trwania studenci są zobowiązani napisać pracę licencjacką oraz uzyskać pozytywną ocenę (od promotora i recenzenta), a następnie zdać egzamin dyplomowy.
Na drugim i trzecim roku studiów student zobowiązany jest do zaliczenia lektoratu i zdania 1 egzaminu z dowolnie wybranego języka nowożytnego na poziomie co najmniej średnim (B2). Tryb odbywania zajęć lektoratowych, zdawania egzaminów, a także zasady zwalniania z lektoratu i/lub egzaminu na podstawie dokumentów poświadczających znajomość języka, określa regulamin Jagiellońskiego Centrum Językowego.
Kierunek nie przewiduje specjalności/specjalizacji.

Graduation

Zdobycie zaliczeń ze wszystkich obowiązkowych oraz wybranych przez studenta fakultatywnych przedmiotów/modułów, odbycie praktyki, a co za tym idzie uzyskanie 180 ECTS. Napisanie pracy dyplomowej oraz zdanie egzaminu dyplomowego. Wymogi te muszą być spełnione w terminach przewidzianych w Regulaminie Studiów UJ.

1 semestr: Lekcja biblioteczna – BJ (tylko dla osób, które w dotychczasowym toku studiów na UJ jej nie zaliczyły); Semestry 5-6:  Wybór proseminarium i seminarium licencjackiego jest zależny od opracowywanego tematu

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Wstęp do zarządzania informacją
15 2 assessment O
Środowisko informacyjne
75 8 exam O
Zachowania informacyjne
60 6 exam O
Warsztat informacyjny
45 6 assessment O
Podstawy zarządzania
45 4 exam O
Wprowadzenie do metod i narzędzi nauczania na odległość
6 1 assessment O
Physical Education
30 - assessment O
BHK
4 - assessment O
Grupa zajęć fakultatywnych
F
Lekcja biblioteczna – BJ
2 - assessment O

1 semestr: Lekcja biblioteczna – BJ (tylko dla osób, które w dotychczasowym toku studiów na UJ jej nie zaliczyły); Semestry 5-6:  Wybór proseminarium i seminarium licencjackiego jest zależny od opracowywanego tematu

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Źródła informacji
90 9 exam O
Zarządzanie informacją w organizacji
45 6 exam O
Zarządzanie obiegiem dokumentów
30 3 assessment O
Polityka informacyjna organizacji
15 2 assessment O
Podstawy teorii i metodologii badań informacyjnych
30 3 exam O
Kolekcje zasobów informacyjnych i kultura książki w dziejach 1
60 3 exam O
Physical Education
30 - assessment O
Grupa zajęć fakultatywnych
F

1 semestr: Lekcja biblioteczna – BJ (tylko dla osób, które w dotychczasowym toku studiów na UJ jej nie zaliczyły); Semestry 5-6:  Wybór proseminarium i seminarium licencjackiego jest zależny od opracowywanego tematu

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Infobrokering i biały wywiad (OSINT)
60 9 assessment O
Podstawy badań nad książką
30 3 exam O
Podstawy projektowania: systemy, produkty i usługi informacyjne
30 3 exam O
Tworzenie i użytkowanie baz danych
30 3 assessment O
Języki informacyjno-wyszukiwawcze i indeksowanie
60 4 exam O
Kolekcje zasobów informacyjnych i kultura książki w dziejach 2
60 4 exam O
Język obcy nowożytny
30 - assessment O
Grupa zajęć fakultatywnych
F

1 semestr: Lekcja biblioteczna – BJ (tylko dla osób, które w dotychczasowym toku studiów na UJ jej nie zaliczyły); Semestry 5-6:  Wybór proseminarium i seminarium licencjackiego jest zależny od opracowywanego tematu

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Zarządzanie informacją w bibliotekach i ośrodkach informacji
75 7 exam O
Organizacja informacji i wiedzy
60 4 exam O
Język obcy nowożytny
60 - assessment O
Praktyka
120 5 assessment O
Grupa zajęć fakultatywnych
F
Pragmatyka projektowania produktów i usług informacyjnych - user experience design
30 3 assessment O
Sieci - teoria i praktyka
60 5 assessment O

1 semestr: Lekcja biblioteczna – BJ (tylko dla osób, które w dotychczasowym toku studiów na UJ jej nie zaliczyły); Semestry 5-6:  Wybór proseminarium i seminarium licencjackiego jest zależny od opracowywanego tematu

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Wizualizacja informacji i infografika
30 3 assessment O
Zagadnienia cyfryzacji
30 2 assessment O
Kolekcje cyfrowe
45 4 assessment O
Czytelnictwo i recepcja informacji
60 4 exam O
Ochrona własności intelektualnej
30 2 exam O
Język obcy nowożytny
30 4 exam O
Proseminarium licencjackie
30 5 assessment O
Grupa zajęć fakultatywnych
F

1 semestr: Lekcja biblioteczna – BJ (tylko dla osób, które w dotychczasowym toku studiów na UJ jej nie zaliczyły); Semestry 5-6:  Wybór proseminarium i seminarium licencjackiego jest zależny od opracowywanego tematu

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Uczestnictwo w systemie kultury
15 2 assessment O
Kultura piśmiennicza: dziedzictwo i rynek
60 5 assessment O
Podstawy zarządzania informacją w nauce
30 2 assessment O
Zajęcia terenowe
10 1 assessment O
Grupa zajęć fakultatywnych
F
Grupa wykładów do wyboru
O
Diploma Seminar
30 13 assessment O