A A A
pl | en
2021/22 studia stacjonarne drugiego stopnia Wydział Biologii

zarządzanie zasobami przyrody

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Biologii
Nazwa kierunku: zarządzanie zasobami przyrody
Poziom: drugiego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina: Nauki biologiczne

Program

Klasyfikacja ISCED: 0511
Liczba semestrów: 4
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister

Opis realizacji programu

Na program studiów Zarządzania zasobami przyrody składają się przedmioty obowiązkowe w wymiarze 51 ECTS oraz realizowane w formie fakultatywnej (69 ECTS). Przedmiotami do wyboru są seminaria i pracownie specjalizacyjne za które student uzyskuje odpowiednio 6 i 40 ECTS. Pozostałe punkty ECTS student uzyskuje wybierając przedmioty z listy. Znaczna część zajęć to zajęcia praktyczne w terenie i laboratoryjne.

Ukończenie studiów

Przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej oraz zdanie egzaminu dyplomowego

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

Do ukończenia studiów wymagane jest zaliczenie:

 1. kursu w języku angielskim w wymiarze 30 godz. i za min. 3 ECTS (kurs z oferty Wydziału Biologii, za zgodą Kierownika studiów spoza wydziału),
 2. kursów fakultatywnych z listy za min. 19 ECTS (I rok - 16 ECTS, II rok - 3 ECTS),
 3. dowolego kursu z oferty Wydziału Biologii za min. 3 ECTS.
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Podstawy organizacji i zarządzania
15 1 egzamin O
Bioremediacja gleb i wód
45 3 egzamin O
Gospodarka leśna
30 2 egzamin O
Ochrona i kształtowanie gleb, wód i złóż surowców użytecznych
30 2 egzamin O
Metody statystyczne
40 2 zaliczenie O
30 - zaliczenie O
Proseminarium II
30 2 zaliczenie O
Pracownia specjalizacyjna
15 5 zaliczenie O
4 - zaliczenie O
Przedmioty fakultatywne
O

Do ukończenia studiów wymagane jest zaliczenie:

 1. kursu w języku angielskim w wymiarze 30 godz. i za min. 3 ECTS (kurs z oferty Wydziału Biologii, za zgodą Kierownika studiów spoza wydziału),
 2. kursów fakultatywnych z listy za min. 19 ECTS (I rok - 16 ECTS, II rok - 3 ECTS),
 3. dowolego kursu z oferty Wydziału Biologii za min. 3 ECTS.
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Metody monitoringu przyrodniczego
100 4 zaliczenie O
Metody analizy przestrzennej
30 4 egzamin O
Zastosowanie Systemów Informacji Geograficznej (GIS) w naukach przyrodniczych
60 4 zaliczenie O
Ekologiczne podstawy gospodarowania roślinnością
30 2 zaliczenie O
Różnorodność biotyczna Polski
60 4 egzamin O
30 2 egzamin O
Seminarium
30 2 zaliczenie O
Pracownia specjalizacyjna
15 5 zaliczenie O
Przedmioty fakultatywne
O

Do ukończenia studiów wymagane jest zaliczenie:

 1. kursu w języku angielskim w wymiarze 30 godz. i za min. 3 ECTS (kurs z oferty Wydziału Biologii, za zgodą Kierownika studiów spoza wydziału),
 2. kursów fakultatywnych z listy za min. 19 ECTS (I rok - 16 ECTS, II rok - 3 ECTS),
 3. dowolego kursu z oferty Wydziału Biologii za min. 3 ECTS.
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Ekologiczna ocena ryzyka środowiskowego
30 2 egzamin O
Ekotoksykologia i ocena skutków zanieczyszczenia środowiska
40 3 zaliczenie O
Globalne problemy ekologii
30 3 zaliczenie O
Gospodarka odpadami stałymi
45 2 egzamin O
Mechanizmy podejmowania decyzji w ochronie środowiska
35 3 zaliczenie O
Seminarium
30 2 zaliczenie O
Pracownia specjalizacyjna
30 10 zaliczenie O
Przedmioty fakultatywne
O

Do ukończenia studiów wymagane jest zaliczenie:

 1. kursu w języku angielskim w wymiarze 30 godz. i za min. 3 ECTS (kurs z oferty Wydziału Biologii, za zgodą Kierownika studiów spoza wydziału),
 2. kursów fakultatywnych z listy za min. 19 ECTS (I rok - 16 ECTS, II rok - 3 ECTS),
 3. dowolego kursu z oferty Wydziału Biologii za min. 3 ECTS.
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania ochrony przyrody
16 1 zaliczenie O
Edukacja ekologiczna
30 2 zaliczenie O
Gospodarka wodno-ściekowa
30 2 egzamin O
Rolnictwo przyjazne środowisku
30 2 zaliczenie O
Seminarium
30 2 zaliczenie O
Pracownia specjalizacyjna
60 20 zaliczenie O
Przedmioty fakultatywne
O