A A A
pl | en
2021/22 studia stacjonarne drugiego stopnia Wydział Filologiczny

Filologia portugalska

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Filologiczny
Nazwa kierunku: Filologia portugalska
Poziom: drugiego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina wiodąca: Językoznawstwo

Program

Klasyfikacja ISCED: 0231
Liczba semestrów: 4
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister

Opis realizacji programu

Stacjonarne studia drugiego stopnia trwają 4 semestry i kończą się uzyskaniem tytułu magistra. Warunkiem ich zaliczenia jest zgromadzenie minimum 120 punktów ECTS, przedstawienie pracy magisterskiej oraz zdanie przekrojowego egzaminu magisterskiego.
Program studiów obejmuje, oprócz zajęć specjalizacyjnych - głównie traduktologicznych, szeroki wachlarz przedmiotów kierunkowych filologii portugalskiej (w tym przedmioty fakultatywne oraz seminarium magisterskie z dziedziny literaturoznawstwa, językoznawstwa lub przekładoznawstwa). Studenci kontynuują obowiązkową naukę II języka romańskiego na poziomie odpowiadającym zdobytym przez nich wcześniej kompetencjom językowym. Mogą się także uczyć II języka romańskiego od podstaw. Podczas studiów studenci mogą korzystać z bogatej oferty wyjazdów do ośrodków uniwersyteckich Portugalii w ramach programu Erasmus+.

Ukończenie studiów

praca dyplomowa + egzamin dyplomowy

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

Student ma obowiązek zrealizowania w toku studiów 16 ECTS z grupy przedmiotów opcyjnych. Na I roku studiów student powinien zrealizować 2 opcje i na II roku studiów również 2 opcje. Instytut Filologii Romańskiej zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia w danym roku akademickim części przedmiotów fakultatywnych. Opcja projekt - liczący 30 godzin projekt opiera się na samodzielnej pracy studentów i zakłada współpracę w grupie oraz wyjście do środowiska pozauniwersyteckiego

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka języka portugalskiego I
120 - - O
4 - zaliczenie O
Tłumaczenie pisemne I (polski ↔ portugalski)
30 3 egzamin O
Teoria przekładu
30 4 egzamin O
Praktyczna stylistyka języka polskiego
30 4 egzamin O
GRUPA DRUGIEGO JĘZYKA ROMAŃSKIEGO
O
GRUPA SEMINARIÓW
O
GRUPA PRZEDMIOTÓW OPCYJNYCH
F

Student ma obowiązek zrealizowania w toku studiów 16 ECTS z grupy przedmiotów opcyjnych. Na I roku studiów student powinien zrealizować 2 opcje i na II roku studiów również 2 opcje. Instytut Filologii Romańskiej zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia w danym roku akademickim części przedmiotów fakultatywnych. Opcja projekt - liczący 30 godzin projekt opiera się na samodzielnej pracy studentów i zakłada współpracę w grupie oraz wyjście do środowiska pozauniwersyteckiego

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka języka portugalskiego I
120 13 egzamin O
Ochrona własności intelektualnej
6 1 zaliczenie O
Tłumaczenie pisemne II (polski ↔ portugalski)
30 3 egzamin O
Tłumaczenie pisemne III (polski ↔ portugalski)
30 3 egzamin O
Krytyka przekładu
30 4 egzamin O
GRUPA DRUGIEGO JĘZYKA ROMAŃSKIEGO
O
GRUPA SEMINARIÓW
O
GRUPA PRZEDMIOTÓW OPCYJNYCH
F

Student ma obowiązek zrealizowania w toku studiów 16 ECTS z grupy przedmiotów opcyjnych. Na I roku studiów student powinien zrealizować 2 opcje i na II roku studiów również 2 opcje. Instytut Filologii Romańskiej zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia w danym roku akademickim części przedmiotów fakultatywnych. Opcja projekt - liczący 30 godzin projekt opiera się na samodzielnej pracy studentów i zakłada współpracę w grupie oraz wyjście do środowiska pozauniwersyteckiego

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka języka portugalskiego II
60 - - O
Praktyczna stylistyka języka portugalskiego
15 - - O
Tłumaczenia ustne konsekutywne (polski ↔ portugalski)
30 4 egzamin O
Tłumaczenie pisemne IV (polski ↔ portugalski)
30 4 egzamin O
GRUPA SEMINARIÓW
O
GRUPA PRZEDMIOTÓW OPCYJNYCH
F

Student ma obowiązek zrealizowania w toku studiów 16 ECTS z grupy przedmiotów opcyjnych. Na I roku studiów student powinien zrealizować 2 opcje i na II roku studiów również 2 opcje. Instytut Filologii Romańskiej zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia w danym roku akademickim części przedmiotów fakultatywnych. Opcja projekt - liczący 30 godzin projekt opiera się na samodzielnej pracy studentów i zakłada współpracę w grupie oraz wyjście do środowiska pozauniwersyteckiego

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka języka portugalskiego II
30 6 zaliczenie O
Praktyczna stylistyka języka portugalskiego
30 4 egzamin O
Tłumaczenia ustne symultaniczne (polski ↔ portugalski)
30 4 egzamin O
GRUPA SEMINARIÓW
O
GRUPA PRZEDMIOTÓW OPCYJNYCH
F