A A A
pl | en

Ekonomia

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Nazwa kierunku: Ekonomia
Poziom: drugiego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina wiodąca: Ekonomia i finanse

Program

Klasyfikacja ISCED: 0311
Liczba semestrów: 4
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister

Opis realizacji programu

Program studiów obejmuje cztery semestry, podczas których realizowane są obligatoryjne i fakultatywne moduły kształcenia. Dwa pierwsze semestry koncentrują się na modułach obligatoryjnych, które odzwierciedlają główne merytoryczne obszary kształcenia, związane z mikro- i makroekonomią, rachunkowością, ilościowymi metodami optymalizacji decyzji, prawem gospodarczym oraz instytucjonalnymi i międzynarodowymi aspektami działalności gospodarczej. Od semestru trzeciego, realizowane są moduły fakultatywne, m.in. z zakresu modelowania zjawisk ekonomicznych, z zakresu giełd papierów wartościowych i zarządzania ryzykiem. Ponadto, od drugiego semestru, studenci uczestniczą w seminarium dyplomowym trwającym trzy semestry. Seminarium kończy się egzaminem dyplomowym. Podstawowe rodzaje zajęć dydaktycznych obejmują wykład, ćwiczenia i konwersatorium. Formami zaliczenia są egzaminy w formie pisemnej lub ustnej, zaliczenia na ocenę oraz zaliczenia bez oceny.

Ukończenie studiów

Ukończenie studiów na kierunku wymaga przygotowania przez studenta pracy dyplomowej oraz zdania egzaminu dyplomowego.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Historia myśli ekonomicznej
30 4 egzamin O
Prawo gospodarcze
30 4 egzamin O
Wnioskowanie statystyczne
30 4 egzamin O
Rynki kapitałowe i finansowe
30 4 egzamin O
Rachunkowość
60 4 egzamin O
Ekonomia innowacji
30 4 egzamin O
Makroekonomia II
45 6 egzamin O
30 - zaliczenie O
BHK
4 - zaliczenie O
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Ekonometria i prognozowanie procesów ekonomicznych
60 5 egzamin O
Ekonomia menedżerska
30 4 egzamin O
Operational research
30 5 egzamin O
Ekonomia matematyczna
60 5 egzamin O
Ekonomia międzynarodowa
60 4 egzamin O
Seminarium magisterskie
30 5 zaliczenie O
30 2 egzamin O
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Modele wzrostu gospodarczego
30 4 egzamin O
Ekonomia instytucjonalna
30 4 egzamin O
Zrównoważony rozwój w ekonomii
30 4 egzamin O
Seminarium magisterskie
30 5 zaliczenie O
Ekonometryczne modele rynków finansowych
30 4 zaliczenie F
Polityka wsparcia przedsiębiorstw
30 4 egzamin F
Zjawiska cykliczne w gospodarce
30 4 egzamin F
Programy i fundusze UE
30 4 egzamin F
Ekonomia pracy
15 2 egzamin F
Nowe technologie w ekonomii
15 2 egzamin F
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Ekonomia behawioralna
30 4 egzamin O
Przedsiębiorczość
45 5 egzamin O
Zaawansowane finanse międzynarodowe
30 4 egzamin O
Seminarium magisterskie
30 10 zaliczenie O
Finanse przedsiębiorstw
30 4 egzamin F
Ryzyko w działalności gospodarczej
30 4 egzamin F
Rozwój organizacji
30 4 egzamin F
Kryzysy finansowe i walutowe
30 4 egzamin F
Energetyka w ekonomii
15 2 egzamin F
Ekonomia a środowisko
15 2 egzamin F