A A A
pl | en
A A A
pl | en
2021/22 studia stacjonarne drugiego stopnia Faculty of Management and Social Communication

Economics

Basic information

Faculty name: Faculty of Management and Social Communication
Major name: Economics
Level: second cycle
Profile: General academic
Form: full-time degree programme
Language of study: polish
Leading discipline: Economics and finance

Programme

ISCED classification: 0311
Number of semesters: 4
Professional title awarded to graduates: magister

Description of the program implementation

Program studiów obejmuje cztery semestry, podczas których realizowane są obligatoryjne i fakultatywne moduły kształcenia. Dwa pierwsze semestry koncentrują się na modułach obligatoryjnych, które odzwierciedlają główne merytoryczne obszary kształcenia, związane z mikro- i makroekonomią, rachunkowością, ilościowymi metodami optymalizacji decyzji, prawem gospodarczym oraz instytucjonalnymi i międzynarodowymi aspektami działalności gospodarczej. Od semestru trzeciego, realizowane są moduły fakultatywne, m.in. z zakresu modelowania zjawisk ekonomicznych, z zakresu giełd papierów wartościowych i zarządzania ryzykiem. Ponadto, od drugiego semestru, studenci uczestniczą w seminarium dyplomowym trwającym trzy semestry. Seminarium kończy się egzaminem dyplomowym. Podstawowe rodzaje zajęć dydaktycznych obejmują wykład, ćwiczenia i konwersatorium. Formami zaliczenia są egzaminy w formie pisemnej lub ustnej, zaliczenia na ocenę oraz zaliczenia bez oceny.

Graduation

Ukończenie studiów na kierunku wymaga przygotowania przez studenta pracy dyplomowej oraz zdania egzaminu dyplomowego.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Historia myśli ekonomicznej
30 4 exam O
Prawo gospodarcze
30 4 exam O
Wnioskowanie statystyczne
30 4 exam O
Rynki kapitałowe i finansowe
30 4 exam O
Rachunkowość
60 4 exam O
Ekonomia innowacji
30 4 exam O
Makroekonomia II
45 6 exam O
30 - assessment O
BHK
4 - assessment O
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Ekonometria i prognozowanie procesów ekonomicznych
60 5 exam O
Ekonomia menedżerska
30 4 exam O
Operational research
30 5 exam O
Ekonomia matematyczna
60 5 exam O
Ekonomia międzynarodowa
60 4 exam O
Magister Seminar
30 5 assessment O
30 2 exam O
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Modele wzrostu gospodarczego
30 4 exam O
Ekonomia instytucjonalna
30 4 exam O
Zrównoważony rozwój w ekonomii
30 4 exam O
Magister Seminar
30 5 assessment O
Ekonometryczne modele rynków finansowych
30 4 assessment F
Polityka wsparcia przedsiębiorstw
30 4 exam F
Zjawiska cykliczne w gospodarce
30 4 exam F
Programy i fundusze UE
30 4 exam F
Ekonomia pracy
15 2 exam F
Nowe technologie w ekonomii
15 2 exam F
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Ekonomia behawioralna
30 4 exam O
Przedsiębiorczość
45 5 exam O
Zaawansowane finanse międzynarodowe
30 4 exam O
Magister Seminar
30 10 assessment O
Finanse przedsiębiorstw
30 4 exam F
Ryzyko w działalności gospodarczej
30 4 exam F
Rozwój organizacji
30 4 exam F
Kryzysy finansowe i walutowe
30 4 exam F
Energetyka w ekonomii
15 2 exam F
Ekonomia a środowisko
15 2 exam F