A A A
pl | en
2021/22 studia stacjonarne jednolite magisterskie Wydział Filozoficzny

Pedagogika specjalna

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Filozoficzny
Nazwa kierunku: Pedagogika specjalna
Poziom: jednolite magisterskie
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina wiodąca: Pedagogika

Program

Klasyfikacja ISCED: 0111
Liczba semestrów: 10
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister

Opis realizacji programu

Na I roku studiów na kierunku "Pedagogika specjalna" w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej realizowane są zajęcia z przedmiotów ogólnopedagogicznych oraz przedmioty z zakresu filozofii, psychologii, nauk socjologicznych i nauk o zdrowiu dające podbudowę wiedzy pedagogicznej. Ponadto studenci na I roku realizują zajęcia z wychowania fizycznego, a na II oraz III roku lektorat z języka obcego nowożytnego.

 

Począwszy od II roku studenci realizują wykłady monograficzne, które w początkowych latach (II i III rok studiów) obejmują treści z zakresu kształcenia kierunkowego - przygotowanie merytoryczne, a w kolejnych latach (IV i V roku) są profilowane pod kątem przygotowania specjalizacyjnego - merytorycznego. Wykłady monograficzne wybierane będą przez studenta z listy wykładów do wyboru, aktualizowanej w każdym roku akademickim. Lista ta będzie zawierała dwukrotnie większą ilość propozycji do wyboru niż wynika to z koniecznej do zrealizowania w danym semestrze liczby wykładów monograficznych.

 

Począwszy od III roku studenci realizują przedmioty fakultatywne, ujęte jako grupy przedmiotów obejmujące przygotowanie: specjalizacyjne - merytoryczne; pedagogiczne do pracy z dziećmi i młodzieżą z potrzebami kształcenia specjalnego; specjalizacyjne - dydaktyczno-metodyczne; pedagogiczne do pracy z osobami dorosłymi z niepełnosprawnościami. W przypadku przedmiotów fakultatywnych ujętych w grupach przedmiotów student wybierać będzie z danej grupy określoną w planie na dany semestr ich liczbę.

 

Na IV oraz V roku studenci dokonują wyboru przedmiotu prowadzonego w języku obcym, którego obszar tematyczny dotyczy zagadnień resocjalizacyjnych.

 

Od II roku studenci realizują praktyki pedagogiczne i zawodowe, których realizacja umożliwia studentom uzyskanie uprawnień pedagogicznych. Specyfiką tych praktyk jest nacisk położony na zdobycie umiejętności pedagogicznych i zawodowych wymagających pracy własnej studenta poza godzinami kontaktowymi. Wymagania co do zakresu pracy własnej studenta określone zostaną w ramach sylabusów szczegółowych do danej praktyki.

Ukończenie studiów

Złożenie pracy dyplomowej i zdanie egzaminu dyplomowego

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Wychowanie fizyczne
30 - zaliczenie O
Socjologia
30 - zaliczenie O
Psychologia ogólna
30 3 egzamin O
Psychologia społeczna
30 3 egzamin O
4 - zaliczenie O
Logika praktyczna
15 1 egzamin O
Ochrona własności intelektualnej
15 1 zaliczenie O
Pierwsza pomoc przedlekarska
15 1 zaliczenie O
Elementy treningu zastępowania agresji
30 2 zaliczenie O
Emisja głosu i kultura języka
30 3 zaliczenie O
Podstawy języka migowego
30 2 zaliczenie O
Podstawy pedagogiki
30 3 egzamin O
Technologie informacyjne
30 2 zaliczenie O
Trening interpersonalny
30 1 zaliczenie O
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Wychowanie fizyczne
30 - zaliczenie O
Socjologia
60 5 egzamin O
Biomedyczne podstawy rozwoju w cyklu życia
45 4 egzamin O
Dydaktyka ogólna
45 3 egzamin O
Historia filozofii z elementami etyki
45 3 egzamin O
Psychologia rozwojowa i wychowania
60 4 egzamin O
Teoria wychowania
60 4 egzamin O
Pedagogika społeczna
30 2 egzamin O
Podstawy pedagogiki specjalnej
30 2 egzamin O
Psychologia kliniczna
30 2 egzamin O
Psychologia rehabilitacji
30 2 egzamin O
Andragogika specjalna
30 3 zaliczenie O
Historia wychowania
45 4 egzamin O
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia
30 3 egzamin O
Profilaktyka społeczna
60 3 egzamin O
Pedagogika resocjalizacyjna
60 - - O
Koncepcje i systemy kształcenia specjalnego
30 2 egzamin O
Elementy prawa i organizacji systemu oświaty
30 2 egzamin O
Pedeutologia
15 2 zaliczenie O
Oligofrenopedagogika
20 2 zaliczenie O
Surdopedagogika
20 2 zaliczenie O
Tyflopedagogika
20 2 zaliczenie O
Pedagogika lecznicza
20 2 zaliczenie O
Komunikacja interpersonalna
30 2 zaliczenie O
Lektorat z języka obcego B2
60 - zaliczenie O
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Pedagogika resocjalizacyjna
30 5 egzamin O
Filozofia edukacji
30 2 egzamin O
Prawne podstawy resocjalizacji i rehabilitacji
45 3 egzamin O
Dydaktyka specjalna
60 4 egzamin O
Doradztwo zawodowe dla osób z niepełnosprawnościami
15 2 zaliczenie O
Instytucjonalne i środowiskowe formy wsparcia osób z niepełnosprawnościami
15 2 zaliczenie O
Metodyka pracy asystenta osoby niepełnosprawnej
30 2 zaliczenie O
Diagnostyka pedagogiczna
30 2 zaliczenie O
Konstruowanie i ewaluacja szkolnych programów wychowawczo-profilaktycznych
30 2 zaliczenie O
Systemy i koncepcje profilaktyki społecznej
30 2 zaliczenie O
Praktyka pedagogiczna (ogólnopedagogiczna)
30 3 zaliczenie O
Lektorat z języka obcego B2
60 6 egzamin O
Wykład monograficzny 1
30 4 egzamin F
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Podstawy edukacji inkluzyjnej
15 1 egzamin O
Teorie dewiacji
30 - - O
Podstawy seksuologii
30 2 zaliczenie O
Wczesne wspomaganie rozwoju i terapia pedagogiczna
30 2 zaliczenie O
Diagnoza specjalnych potrzeb edukacyjnych
30 3 egzamin O
Indywidualne programy w edukacji inkluzyjnej
30 3 zaliczenie O
Metodyczne aspekty oddziaływań ortopedagogicznych
30 3 zaliczenie O
Profilaktyka zachowań ryzykownych w szkole
30 2 zaliczenie O
Praktyka pedagogiczna (wychowawczo-dydaktyczna)
60 8 zaliczenie O
Lektorat z języka obcego B2+
60 - zaliczenie O
Proseminarium
30 - zaliczenie O
Przedmiot fakultatywny: Przygotowanie specjalizacyjne - merytoryczne
F
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Teorie dewiacji
30 3 egzamin O
Diagnoza w resocjalizacji
30 2 egzamin O
Współczesne kierunki pedagogiczne
45 4 egzamin O
Zaburzenia w zachowaniu dzieci
30 3 zaliczenie O
Podstawy poradnictwa i orzecznictwa psychopedagogicznego
30 2 zaliczenie O
Podstawy rewalidacji indywidualnej uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
30 2 zaliczenie O
Metodyka pracy pedagoga szkolnego w grupach zróżnicowanych
30 3 zaliczenie O
Metodologia badań pedagogicznych
45 4 egzamin O
Lektorat z języka obcego B2+
30 4 egzamin O
Wykład monograficzny 2
30 4 egzamin F
Proseminarium
30 10 zaliczenie O
Przedmiot fakultatywny: Przygotowanie specjalizacyjne - merytoryczne
F
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Teoretyczne podstawy kształtowania stosunków interpersonalnych
30 2 egzamin O
Metodyka pracy profilaktycznej i resocjalizacyjnej w środowisku otwartym
15 2 zaliczenie O
Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym
30 2 zaliczenie O
Systemy i koncepcje resocjalizacji
30 2 zaliczenie O
Specyfika pracy pedagoga resocjalizacyjnego w szkole
30 2 zaliczenie O
Elementy oddziaływań terapeutycznych w resocjalizacji
30 2 zaliczenie O
Metody badań jakościowych w resocjalizacji
30 2 zaliczenie O
Planowanie, realizacja i ewaluacja indywidualnych programów edukacyjnych
45 4 zaliczenie O
Praktyka pedagogiczna (projekt wychowawczo-profilaktyczny)
60 - - O
Wykład monograficzny 3
30 4 egzamin F
Seminarium magisterskie 1
30 - zaliczenie O
Przedmiot fakultatywny: Przygotowanie specjalizacyjne - merytoryczne
F
Przedmiot fakultatywny: Przygotowanie pedagogiczne do pracy z dziećmi i młodzieżą z potrzebami kształcenia specjalnego
F
Przedmiot fakultatywny: Przygotowanie specjalizacyjne - dydaktyczno-metodyczne
F
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyka pedagogiczna (projekt wychowawczo-profilaktyczny)
60 4 zaliczenie O
Elementy statystyki
30 2 egzamin O
Metodyka wychowania resocjalizującego
45 3 egzamin O
Współczesne zjawiska dewiacyjne
30 2 egzamin O
Pedagogika porównawcza
15 1 zaliczenie O
Kompetencje transkulturowe w edukacji włączającej
30 2 zaliczenie O
Analiza danych zastanych i przegląd systematyczny
30 1 zaliczenie O
Socjoterapia
45 3 zaliczenie O
Wykład monograficzny 4
30 4 egzamin F
Seminarium magisterskie 1
30 10 zaliczenie O
Przedmiot fakultatywny: Przygotowanie specjalizacyjne - dydaktyczno-metodyczne
F
Przedmiot w języku obcym
F
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Pedagogika ogólna
45 3 egzamin O
Podstawy psychoterapii uzależnień
45 3 egzamin O
Polityka społeczna
30 2 egzamin O
Metodyka pracy kuratora sądowego
15 2 zaliczenie O
Elementy psychoterapii dzieci
30 2 zaliczenie O
Metodyka pracy pedagoga szkolnego w klasach terapeutycznych i integracyjnych
30 3 zaliczenie O
Streetworking i pedagogika podwórkowa
30 3 zaliczenie O
Opracowanie danych ilościowych
30 2 zaliczenie O
Opracowanie danych jakościowych
30 2 zaliczenie O
Praktyka zawodowa
90 4 zaliczenie O
Wykład monograficzny 5
30 4 egzamin F
Seminarium magisterskie 2
30 - zaliczenie O
Przedmiot fakultatywny: Przygotowanie specjalizacyjne - dydaktyczno-metodyczne
F
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Samopomoc w resocjalizacji
15 2 zaliczenie O
Podstawy tutoringu uczniowskiego w edukacji włączającej
30 3 zaliczenie O
Interwencja kryzysowa
30 2 zaliczenie O
Techniki mediacyjne w resocjalizacji
30 2 zaliczenie O
Metody twórczej resocjalizacji
30 2 zaliczenie O
Wykład monograficzny 6
30 4 egzamin F
Wykład monograficzny 7
30 4 egzamin F
Seminarium magisterskie 2
30 10 zaliczenie O
Przedmiot fakultatywny: Przygotowanie pedagogiczne do pracy z osobami dorosłymi z niepełnosprawnościami
F
Przedmiot w języku obcym
F