A A A
pl | en
A A A
pl | en
2021/22 full-time degree programme long cycle Faculty of Philosophy

Special Pedagogy

Basic information

Faculty name: Faculty of Philosophy
Major name: Special Pedagogy
Level: long cycle
Profile: General academic
Form: full-time degree programme
Language of study: polish
Leading discipline: Education

Programme

ISCED classification: 0111
Number of semesters: 10
Professional title awarded to graduates: magister

Description of the program implementation

Na I roku studiów na kierunku "Pedagogika specjalna" w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej realizowane są zajęcia z przedmiotów ogólnopedagogicznych oraz przedmioty z zakresu filozofii, psychologii, nauk socjologicznych i nauk o zdrowiu dające podbudowę wiedzy pedagogicznej. Ponadto studenci na I roku realizują zajęcia z wychowania fizycznego, a na II oraz III roku lektorat z języka obcego nowożytnego.

 

Począwszy od II roku studenci realizują wykłady monograficzne, które w początkowych latach (II i III rok studiów) obejmują treści z zakresu kształcenia kierunkowego - przygotowanie merytoryczne, a w kolejnych latach (IV i V roku) są profilowane pod kątem przygotowania specjalizacyjnego - merytorycznego. Wykłady monograficzne wybierane będą przez studenta z listy wykładów do wyboru, aktualizowanej w każdym roku akademickim. Lista ta będzie zawierała dwukrotnie większą ilość propozycji do wyboru niż wynika to z koniecznej do zrealizowania w danym semestrze liczby wykładów monograficznych.

 

Począwszy od III roku studenci realizują przedmioty fakultatywne, ujęte jako grupy przedmiotów obejmujące przygotowanie: specjalizacyjne - merytoryczne; pedagogiczne do pracy z dziećmi i młodzieżą z potrzebami kształcenia specjalnego; specjalizacyjne - dydaktyczno-metodyczne; pedagogiczne do pracy z osobami dorosłymi z niepełnosprawnościami. W przypadku przedmiotów fakultatywnych ujętych w grupach przedmiotów student wybierać będzie z danej grupy określoną w planie na dany semestr ich liczbę.

 

Na IV oraz V roku studenci dokonują wyboru przedmiotu prowadzonego w języku obcym, którego obszar tematyczny dotyczy zagadnień resocjalizacyjnych.

 

Od II roku studenci realizują praktyki pedagogiczne i zawodowe, których realizacja umożliwia studentom uzyskanie uprawnień pedagogicznych. Specyfiką tych praktyk jest nacisk położony na zdobycie umiejętności pedagogicznych i zawodowych wymagających pracy własnej studenta poza godzinami kontaktowymi. Wymagania co do zakresu pracy własnej studenta określone zostaną w ramach sylabusów szczegółowych do danej praktyki.

Graduation

Złożenie pracy dyplomowej i zdanie egzaminu dyplomowego

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Physical Education
30 - assessment O
Socjologia
30 - assessment O
Psychologia ogólna
30 3 exam O
Psychologia społeczna
30 3 exam O
4 - assessment O
Logika praktyczna
15 1 exam O
Ochrona własności intelektualnej
15 1 assessment O
Pierwsza pomoc przedlekarska
15 1 assessment O
Elementy treningu zastępowania agresji
30 2 assessment O
Emisja głosu i kultura języka
30 3 assessment O
Podstawy języka migowego
30 2 assessment O
Podstawy pedagogiki
30 3 exam O
Technologie informacyjne
30 2 assessment O
Trening interpersonalny
30 1 assessment O
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Physical Education
30 - assessment O
Socjologia
60 5 exam O
Biomedyczne podstawy rozwoju w cyklu życia
45 4 exam O
Dydaktyka ogólna
45 3 exam O
Historia filozofii z elementami etyki
45 3 exam O
Psychologia rozwojowa i wychowania
60 4 exam O
Teoria wychowania
60 4 exam O
Pedagogika społeczna
30 2 exam O
Podstawy pedagogiki specjalnej
30 2 exam O
Psychologia kliniczna
30 2 exam O
Psychologia rehabilitacji
30 2 exam O
Andragogika specjalna
30 3 assessment O
Historia wychowania
45 4 exam O
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia
30 3 exam O
Profilaktyka społeczna
60 3 exam O
Pedagogika resocjalizacyjna
60 - - O
Koncepcje i systemy kształcenia specjalnego
30 2 exam O
Elementy prawa i organizacji systemu oświaty
30 2 exam O
Pedeutologia
15 2 assessment O
Oligofrenopedagogika
20 2 assessment O
Surdopedagogika
20 2 assessment O
Tyflopedagogika
20 2 assessment O
Pedagogika lecznicza
20 2 assessment O
Komunikacja interpersonalna
30 2 assessment O
Lektorat z języka obcego B2
60 - assessment O
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Pedagogika resocjalizacyjna
30 5 exam O
Filozofia edukacji
30 2 exam O
Prawne podstawy resocjalizacji i rehabilitacji
45 3 exam O
Dydaktyka specjalna
60 4 exam O
Doradztwo zawodowe dla osób z niepełnosprawnościami
15 2 assessment O
Instytucjonalne i środowiskowe formy wsparcia osób z niepełnosprawnościami
15 2 assessment O
Metodyka pracy asystenta osoby niepełnosprawnej
30 2 assessment O
Diagnostyka pedagogiczna
30 2 assessment O
Konstruowanie i ewaluacja szkolnych programów wychowawczo-profilaktycznych
30 2 assessment O
Systemy i koncepcje profilaktyki społecznej
30 2 assessment O
Praktyka pedagogiczna (ogólnopedagogiczna)
30 3 assessment O
Lektorat z języka obcego B2
60 6 exam O
Wykład monograficzny 1
30 4 exam F
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Podstawy edukacji inkluzyjnej
15 1 exam O
Teorie dewiacji
30 - - O
Podstawy seksuologii
30 2 assessment O
Wczesne wspomaganie rozwoju i terapia pedagogiczna
30 2 assessment O
Diagnoza specjalnych potrzeb edukacyjnych
30 3 exam O
Indywidualne programy w edukacji inkluzyjnej
30 3 assessment O
Metodyczne aspekty oddziaływań ortopedagogicznych
30 3 assessment O
Profilaktyka zachowań ryzykownych w szkole
30 2 assessment O
Praktyka pedagogiczna (wychowawczo-dydaktyczna)
60 8 assessment O
Lektorat z języka obcego B2+
60 - assessment O
Proseminarium
30 - assessment O
Przedmiot fakultatywny: Przygotowanie specjalizacyjne - merytoryczne
F
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Teorie dewiacji
30 3 exam O
Diagnoza w resocjalizacji
30 2 exam O
Współczesne kierunki pedagogiczne
45 4 exam O
Zaburzenia w zachowaniu dzieci
30 3 assessment O
Podstawy poradnictwa i orzecznictwa psychopedagogicznego
30 2 assessment O
Podstawy rewalidacji indywidualnej uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
30 2 assessment O
Metodyka pracy pedagoga szkolnego w grupach zróżnicowanych
30 3 assessment O
Metodologia badań pedagogicznych
45 4 exam O
Lektorat z języka obcego B2+
30 4 exam O
Wykład monograficzny 2
30 4 exam F
Proseminarium
30 10 assessment O
Przedmiot fakultatywny: Przygotowanie specjalizacyjne - merytoryczne
F
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Teoretyczne podstawy kształtowania stosunków interpersonalnych
30 2 exam O
Metodyka pracy profilaktycznej i resocjalizacyjnej w środowisku otwartym
15 2 assessment O
Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym
30 2 assessment O
Systemy i koncepcje resocjalizacji
30 2 assessment O
Specyfika pracy pedagoga resocjalizacyjnego w szkole
30 2 assessment O
Elementy oddziaływań terapeutycznych w resocjalizacji
30 2 assessment O
Metody badań jakościowych w resocjalizacji
30 2 assessment O
Planowanie, realizacja i ewaluacja indywidualnych programów edukacyjnych
45 4 assessment O
Praktyka pedagogiczna (projekt wychowawczo-profilaktyczny)
60 - - O
Wykład monograficzny 3
30 4 exam F
Seminarium magisterskie 1
30 - assessment O
Przedmiot fakultatywny: Przygotowanie specjalizacyjne - merytoryczne
F
Przedmiot fakultatywny: Przygotowanie pedagogiczne do pracy z dziećmi i młodzieżą z potrzebami kształcenia specjalnego
F
Przedmiot fakultatywny: Przygotowanie specjalizacyjne - dydaktyczno-metodyczne
F
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praktyka pedagogiczna (projekt wychowawczo-profilaktyczny)
60 4 assessment O
Elementy statystyki
30 2 exam O
Metodyka wychowania resocjalizującego
45 3 exam O
Współczesne zjawiska dewiacyjne
30 2 exam O
Pedagogika porównawcza
15 1 assessment O
Kompetencje transkulturowe w edukacji włączającej
30 2 assessment O
Analiza danych zastanych i przegląd systematyczny
30 1 assessment O
Socjoterapia
45 3 assessment O
Wykład monograficzny 4
30 4 exam F
Seminarium magisterskie 1
30 10 assessment O
Przedmiot fakultatywny: Przygotowanie specjalizacyjne - dydaktyczno-metodyczne
F
Przedmiot w języku obcym
F
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Pedagogika ogólna
45 3 exam O
Podstawy psychoterapii uzależnień
45 3 exam O
Polityka społeczna
30 2 exam O
Metodyka pracy kuratora sądowego
15 2 assessment O
Elementy psychoterapii dzieci
30 2 assessment O
Metodyka pracy pedagoga szkolnego w klasach terapeutycznych i integracyjnych
30 3 assessment O
Streetworking i pedagogika podwórkowa
30 3 assessment O
Opracowanie danych ilościowych
30 2 assessment O
Opracowanie danych jakościowych
30 2 assessment O
Praktyka zawodowa
90 4 assessment O
Wykład monograficzny 5
30 4 exam F
Seminarium magisterskie 2
30 - assessment O
Przedmiot fakultatywny: Przygotowanie specjalizacyjne - dydaktyczno-metodyczne
F
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Samopomoc w resocjalizacji
15 2 assessment O
Podstawy tutoringu uczniowskiego w edukacji włączającej
30 3 assessment O
Interwencja kryzysowa
30 2 assessment O
Techniki mediacyjne w resocjalizacji
30 2 assessment O
Metody twórczej resocjalizacji
30 2 assessment O
Wykład monograficzny 6
30 4 exam F
Wykład monograficzny 7
30 4 exam F
Seminarium magisterskie 2
30 10 assessment O
Przedmiot fakultatywny: Przygotowanie pedagogiczne do pracy z osobami dorosłymi z niepełnosprawnościami
F
Przedmiot w języku obcym
F