A A A pl | en
Wydział Chemii

CHEMIA

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Chemii
Nazwa kierunku: chemia
Poziom: pierwszego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina: Nauki chemiczne

Program

Klasyfikacja ISCED: 0531
Liczba semestrów: 6
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: licencjat

Opis realizacji programu

Obowiązkowe kursy programu studiów realizowane są głównie w trakcie dwóch pierwszych lat. Na trzecim roku studenci wybierają dwa z czterech modułów specjalizacyjnych. Na trzecim roku studenci realizują też moduł samokształcenia E-ChemTest (jeden test do wyboru spośród określonej puli testów). W ostatnim semestrze prowadzą badania do pracy licencjackiej.

Program studiów przewiduje obowiązkową praktykę u pracodawcy działającego w obszarze związanym z chemią.

Zainteresowani studenci mają możliwość uczestniczenia w dodatkowych zajęciach przygotowujących do uzyskania uprawnień do nauczania chemii.

Ukończenie studiów

1. Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczenia wszystkich kursów, złożenie pracy dyplomowej, oraz uzyskanie z niej i z pisemnego egzaminu dyplomowego pozytywnej oceny. 

2. Praca dyplomowa jest samodzielnym opracowaniem określonego zagadnienia naukowego prezentującym ogólną wiedzę i umiejętności studenta związane z danym kierunkiem studiów, poziomem i profilem kształcenia oraz umiejętności samodzielnego analizowania i wnioskowania. 

3. Praca dyplomowa składana jest w formie pisemnej.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

Na II roku studiów student musi zrealizować kursy: Chemia nieorganiczna I - konwersatorium, Chemia nieorganiczna II - konwersatorium, Chemia organiczna - laboratorium, ale może wybrać czy będzie realizować te kursy w języku polskim czy angielskim. W języku angielskim student może zrealizować również zajęcia konwersatoryjne w ramach kursu Podstawy chemii kwantowej oraz zajęcia laboratoryjne w ramach kursu Podstawy chemii kwantowej - laboratorium. Na roku III student musi zrealizować kursy z zakresu nauk humanistycznych i społecznych za 3 punkty ECTS. Za zgodą dziekana student może zrealizować kursy z zakresu nauk humanistycznych i społecznych oraz kurs z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości spoza poniższego katalogu.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Matematyka I
120 9,0 egzamin O
Fizyka I
90 5,0 egzamin O
Podstawy chemii
105 7,0 egzamin O
Podstawy chemii - laboratorium
90 6,0 zaliczenie na ocenę O
Technologia informacyjna
45 3,0 zaliczenie O
4 - zaliczenie O
Jak studiować?
15 1,0 zaliczenie F
 • O - obowiązkowy
 • F - fakultatywny

Na II roku studiów student musi zrealizować kursy: Chemia nieorganiczna I - konwersatorium, Chemia nieorganiczna II - konwersatorium, Chemia organiczna - laboratorium, ale może wybrać czy będzie realizować te kursy w języku polskim czy angielskim. W języku angielskim student może zrealizować również zajęcia konwersatoryjne w ramach kursu Podstawy chemii kwantowej oraz zajęcia laboratoryjne w ramach kursu Podstawy chemii kwantowej - laboratorium. Na roku III student musi zrealizować kursy z zakresu nauk humanistycznych i społecznych za 3 punkty ECTS. Za zgodą dziekana student może zrealizować kursy z zakresu nauk humanistycznych i społecznych oraz kurs z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości spoza poniższego katalogu.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Matematyka II
90 6,0 egzamin O
Fizyka II
90 5,0 egzamin O
Fizyka - laboratorium
30 3,0 zaliczenie na ocenę O
Chemia analityczna
45 4,0 egzamin O
Chemia analityczna - laboratorium
75 5,0 zaliczenie na ocenę O
Chemia organiczna I
60 5,0 egzamin O
Wprowadzenie do statystycznego opracowywania danych pomiarowych
15 1,0 zaliczenie O
Kurs z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości
O
 • O - obowiązkowy
 • F - fakultatywny

Na II roku studiów student musi zrealizować kursy: Chemia nieorganiczna I - konwersatorium, Chemia nieorganiczna II - konwersatorium, Chemia organiczna - laboratorium, ale może wybrać czy będzie realizować te kursy w języku polskim czy angielskim. W języku angielskim student może zrealizować również zajęcia konwersatoryjne w ramach kursu Podstawy chemii kwantowej oraz zajęcia laboratoryjne w ramach kursu Podstawy chemii kwantowej - laboratorium. Na roku III student musi zrealizować kursy z zakresu nauk humanistycznych i społecznych za 3 punkty ECTS. Za zgodą dziekana student może zrealizować kursy z zakresu nauk humanistycznych i społecznych oraz kurs z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości spoza poniższego katalogu.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Chemia nieorganiczna I
30 2,0 egzamin O
Chemia fizyczna I
60 5,0 egzamin O
Krystalografia
45 2,0 egzamin O
Chemia organiczna II
60 5,0 egzamin O
Wychowanie fizyczne
30 - zaliczenie O
Chemia fizyczna – laboratorium
45 - zaliczenie O
Chemia nieorganiczna I - konwersatorium/Inorganic chemistry I - discussion class
15 1,0 zaliczenie na ocenę O
Chemia organiczna - laboratorium/Organic chemistry - laboratory class
120 7,0 zaliczenie na ocenę O
Zbiory uczelniane jako ośrodki dokumentacji rozwoju nauki
30 2,0 zaliczenie na ocenę F
 • O - obowiązkowy
 • F - fakultatywny

Na II roku studiów student musi zrealizować kursy: Chemia nieorganiczna I - konwersatorium, Chemia nieorganiczna II - konwersatorium, Chemia organiczna - laboratorium, ale może wybrać czy będzie realizować te kursy w języku polskim czy angielskim. W języku angielskim student może zrealizować również zajęcia konwersatoryjne w ramach kursu Podstawy chemii kwantowej oraz zajęcia laboratoryjne w ramach kursu Podstawy chemii kwantowej - laboratorium. Na roku III student musi zrealizować kursy z zakresu nauk humanistycznych i społecznych za 3 punkty ECTS. Za zgodą dziekana student może zrealizować kursy z zakresu nauk humanistycznych i społecznych oraz kurs z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości spoza poniższego katalogu.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Chemia nieorganiczna II
30 2,0 egzamin O
Chemia nieorganiczna - laboratorium
90 6,0 zaliczenie na ocenę O
Chemia fizyczna II
60 5,0 egzamin O
Podstawy chemii kwantowej
60 5,0 egzamin O
Podstawy chemii kwantowej - laboratorium
30 3,0 zaliczenie na ocenę O
60 4,0 zaliczenie O
Wychowanie fizyczne
30 - zaliczenie O
Ochrona własności intelektualnej I
15 1,0 zaliczenie O
Chemia fizyczna – laboratorium
45 7,0 zaliczenie O
Praktyki zawodowe
120 4,0 zaliczenie O
Inorganic chemistry II - discussion class
30 1,0 zaliczenie na ocenę O
Chemia nieorganiczna II - konwersatorium
30 1,0 zaliczenie na ocenę O
 • O - obowiązkowy
 • F - fakultatywny

Na II roku studiów student musi zrealizować kursy: Chemia nieorganiczna I - konwersatorium, Chemia nieorganiczna II - konwersatorium, Chemia organiczna - laboratorium, ale może wybrać czy będzie realizować te kursy w języku polskim czy angielskim. W języku angielskim student może zrealizować również zajęcia konwersatoryjne w ramach kursu Podstawy chemii kwantowej oraz zajęcia laboratoryjne w ramach kursu Podstawy chemii kwantowej - laboratorium. Na roku III student musi zrealizować kursy z zakresu nauk humanistycznych i społecznych za 3 punkty ECTS. Za zgodą dziekana student może zrealizować kursy z zakresu nauk humanistycznych i społecznych oraz kurs z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości spoza poniższego katalogu.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Biochemia i biologia
60 4,0 egzamin O
Technologia chemiczna
30 2,0 egzamin O
Technologia chemiczna - laboratorium
30 2,0 zaliczenie na ocenę O
Chemia materiałów
15 1,0 zaliczenie O
Chemia stosowana i zarządzanie chemikaliami
15 1,0 zaliczenie na ocenę O
60 4,0 egzamin O
Zbiory uczelniane jako ośrodki dokumentacji rozwoju nauki
30 2,0 zaliczenie na ocenę F
Moduł: Chemia analityczna i stosowana
Moduł: Chemia fizyczna i teoretyczna
Moduł: Chemia nieorganiczna i strukturalna
Moduł: Chemia organiczna i biologiczna
 • O - obowiązkowy
 • F - fakultatywny

Na II roku studiów student musi zrealizować kursy: Chemia nieorganiczna I - konwersatorium, Chemia nieorganiczna II - konwersatorium, Chemia organiczna - laboratorium, ale może wybrać czy będzie realizować te kursy w języku polskim czy angielskim. W języku angielskim student może zrealizować również zajęcia konwersatoryjne w ramach kursu Podstawy chemii kwantowej oraz zajęcia laboratoryjne w ramach kursu Podstawy chemii kwantowej - laboratorium. Na roku III student musi zrealizować kursy z zakresu nauk humanistycznych i społecznych za 3 punkty ECTS. Za zgodą dziekana student może zrealizować kursy z zakresu nauk humanistycznych i społecznych oraz kurs z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości spoza poniższego katalogu.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Pracownia licencjacka
90 15,0 zaliczenie O
Moduł samokształcenia EChemTest
60 2,0 egzamin O
Zarządzanie w praktyce A
15 1,0 zaliczenie F
Zarządzanie w praktyce B
15 1,0 zaliczenie F
Historia chemii
30 3,0 egzamin F
Moduł: Chemia analityczna i stosowana
Moduł: Chemia fizyczna i teoretyczna
Moduł: Chemia nieorganiczna i strukturalna
Moduł: Chemia organiczna i biologiczna
 • O - obowiązkowy
 • F - fakultatywny