A A A
pl | en
2022/23 studia stacjonarne pierwszego stopnia Wydział Chemii

chemia zrównoważonego rozwoju

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Chemii
Nazwa kierunku: chemia zrównoważonego rozwoju
Poziom: pierwszego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina: Nauki chemiczne

Program

Klasyfikacja ISCED: 0531
Liczba semestrów: 6
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: licencjat

Opis realizacji programu

Kursy obowiązkowe realizowane są w ciągu trzech lat studiów (na III roku w zmniejszonym zakresie). Na III roku studiów dostępne są do wyboru 3 moduły specjalizacyjne: chemia środowiska, technologia materiałów oraz energia. Każdy moduł podzielony jest na rdzeń i rozszerzenie; student obowiązany jest wybrać jeden cały moduł (rdzeń + rozszerzenie) oraz rdzeń innego modułu. Na III roku studiów realizowane są także kursy fakultatywne poza modułami.

Ukończenie studiów

1. Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczenia wszystkich kursów, złożenie pracy dyplomowej, oraz uzyskanie z niej i z ustnego egzaminu dyplomowego pozytywnej oceny. 

2. Praca dyplomowa jest samodzielnym opracowaniem określonego zagadnienia naukowego prezentującym ogólną wiedzę i umiejętności studenta związane z danym kierunkiem studiów, poziomem i profilem kształcenia oraz umiejętności samodzielnego analizowania i wnioskowania. 

3. Praca dyplomowa składana jest w formie pisemnej.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

 

Student na I roku musi zrealizować kursy z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, w tym kurs z ekonomii i przedsiębiorczości za 2 ECTS. Na II roku studiów student może wybrać, czy zajęcia laboratoryjne w ramach kursu Elementy chemii kwantowej i modelowania molekularnego będzie realizować w języku polskim czy angielskim. Za zgodą dziekana student może realizować dowolnie dostępne przedmioty z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Zajęcia fakultatywne realizowane są na III roku. Student jest zobowiązany uzyskać z kierunkowych kursów do wyboru 5 ECTS. Za zgodą dziekana student może realizować przedmioty zgodne z tematyką studiów spoza poniższego katalogu.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
4 - zaliczenie O
Matematyka I
120 9 egzamin O
Podstawy chemii
60 4 egzamin O
Podstawy chemii - laboratorium
75 5 zaliczenie O
Fizyka
105 6 egzamin O
Fizyka - laboratoria
30 3 zaliczenie na ocenę O
Technologia informacyjna
45 3 zaliczenie O
Wprowadzenie do statystycznego opracowywania danych pomiarowych
15 1 zaliczenie O

Student na I roku musi zrealizować kursy z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, w tym kurs z ekonomii i przedsiębiorczości za 2 ECTS. Na II roku studiów student może wybrać, czy zajęcia laboratoryjne w ramach kursu Elementy chemii kwantowej i modelowania molekularnego będzie realizować w języku polskim czy angielskim. Za zgodą dziekana student może realizować dowolnie dostępne przedmioty z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Zajęcia fakultatywne realizowane są na III roku. Student jest zobowiązany uzyskać z kierunkowych kursów do wyboru 5 ECTS. Za zgodą dziekana student może realizować przedmioty zgodne z tematyką studiów spoza poniższego katalogu.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Matematyka II
75 6 egzamin O
Zrównoważony rozwój i technologie przyjazne środowisku
30 2 zaliczenie O
Chemia analityczna z elementami analizy środowiska
45 3 egzamin O
Chemia analityczna z elementami analizy środowiska - laboratorium
60 4 zaliczenie na ocenę O
Chemia nieorganiczna z elementami chemii ciała stałego
60 4 egzamin O
Chemia nieorganiczna z elementami chemii ciała stałego - laboratorium
60 4 zaliczenie O
Chemia środowiska
30 3 zaliczenie O
Ochrona własności intelektualnej I
15 1 zaliczenie O

Student na I roku musi zrealizować kursy z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, w tym kurs z ekonomii i przedsiębiorczości za 2 ECTS. Na II roku studiów student może wybrać, czy zajęcia laboratoryjne w ramach kursu Elementy chemii kwantowej i modelowania molekularnego będzie realizować w języku polskim czy angielskim. Za zgodą dziekana student może realizować dowolnie dostępne przedmioty z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Zajęcia fakultatywne realizowane są na III roku. Student jest zobowiązany uzyskać z kierunkowych kursów do wyboru 5 ECTS. Za zgodą dziekana student może realizować przedmioty zgodne z tematyką studiów spoza poniższego katalogu.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Chemia fizyczna
60 4 egzamin O
Chemia fizyczna - laboratorium
60 4 zaliczenie na ocenę O
Elementy technologii i inżynierii chemicznej
30 3 egzamin O
Elementy technologii i inżynierii chemicznej - laboratorium
45 3 zaliczenie O
Chemia organiczna
60 4 egzamin O
Chemia organiczna - laboratorium
60 4 zaliczenie na ocenę O
Bezpieczeństwo środowiska pracy
50 3 zaliczenie na ocenę O
Elementy chemii kwantowej i modelowania molekularnego
50 3 zaliczenie na ocenę O
WF
30 - zaliczenie O

Student na I roku musi zrealizować kursy z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, w tym kurs z ekonomii i przedsiębiorczości za 2 ECTS. Na II roku studiów student może wybrać, czy zajęcia laboratoryjne w ramach kursu Elementy chemii kwantowej i modelowania molekularnego będzie realizować w języku polskim czy angielskim. Za zgodą dziekana student może realizować dowolnie dostępne przedmioty z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Zajęcia fakultatywne realizowane są na III roku. Student jest zobowiązany uzyskać z kierunkowych kursów do wyboru 5 ECTS. Za zgodą dziekana student może realizować przedmioty zgodne z tematyką studiów spoza poniższego katalogu.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Chemia i technologia materiałów funkcjonalnych
45 3 egzamin O
Metody fizykochemiczne w badaniach materiałów
60 3 egzamin O
Monitoring środowiska
30 2 egzamin O
Monitoring środowiska - laboratorium
30 2 zaliczenie O
Elektrochemia
15 1 zaliczenie na ocenę O
Elektrochemia - laboratorium
30 2 zaliczenie na ocenę O
Podstawy chemii polimerów
30 2 egzamin O
Fizykochemia Ciała Stałego
60 3 zaliczenie na ocenę O
60 4 zaliczenie O
WF
30 - zaliczenie O
Synteza i charakterystyka materiałów funkcjonalnych - laboratorium otwarte
90 6 zaliczenie O
Praktyki zawodowe
120 4 zaliczenie O

Student na I roku musi zrealizować kursy z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, w tym kurs z ekonomii i przedsiębiorczości za 2 ECTS. Na II roku studiów student może wybrać, czy zajęcia laboratoryjne w ramach kursu Elementy chemii kwantowej i modelowania molekularnego będzie realizować w języku polskim czy angielskim. Za zgodą dziekana student może realizować dowolnie dostępne przedmioty z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Zajęcia fakultatywne realizowane są na III roku. Student jest zobowiązany uzyskać z kierunkowych kursów do wyboru 5 ECTS. Za zgodą dziekana student może realizować przedmioty zgodne z tematyką studiów spoza poniższego katalogu.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Elementy elektroniki - zastosowanie w chemii
45 3 zaliczenie na ocenę O
Środowiskowe aspekty produkcji, konwersji i zagospodarowania energii
45 3 zaliczenie na ocenę O
Recykling i zagospodarowanie odpadów
20 1 zaliczenie O
Recykling i zagospodarowanie odpadów - laboratorium
30 2 zaliczenie O
Odnawialne źródła surowców
20 1 zaliczenie O
Odnawialne źródła surowców - laboratorium
20 1 zaliczenie O
60 4 zaliczenie O
Mikrobiologiczne ogniwa paliwowe oraz inne układy bioelektryczne i bioelektroniczne w aplikacjach przemysłowych i analitycznych
30 2 egzamin F
Zastosowanie środowiska LabVIEW w eksperymentach chemicznych
45 3 zaliczenie na ocenę F
Chemia środowiska
Energia
Technologia materiałów

Student na I roku musi zrealizować kursy z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, w tym kurs z ekonomii i przedsiębiorczości za 2 ECTS. Na II roku studiów student może wybrać, czy zajęcia laboratoryjne w ramach kursu Elementy chemii kwantowej i modelowania molekularnego będzie realizować w języku polskim czy angielskim. Za zgodą dziekana student może realizować dowolnie dostępne przedmioty z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Zajęcia fakultatywne realizowane są na III roku. Student jest zobowiązany uzyskać z kierunkowych kursów do wyboru 5 ECTS. Za zgodą dziekana student może realizować przedmioty zgodne z tematyką studiów spoza poniższego katalogu.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Analiza ryzyka i zarządzanie ryzykiem środowiskowym
30 2 zaliczenie O
Elementy organizacji pracy zespołowej i technik prezentacji
30 2 zaliczenie na ocenę O
Zrównoważona gospodarka surowcami i chemikaliami
20 1 zaliczenie O
Wpływ chemicznej degradacji środowiska na owady zapylające
15 1 egzamin F
Zagrożenia antropogeniczne obszarów prawnie chronionych w Polsce
15 1 zaliczenie na ocenę F
Ochrona środowiska a proces inwestycyjny
30 2 zaliczenie F
Pracownia licencjacka
90 15 zaliczenie O
Seminarium dyplomowe
30 2 zaliczenie O
Chemia środowiska
Energia
Technologia materiałów