A A A
pl | en
2022/23 studia stacjonarne pierwszego stopnia Wydział Filologiczny

Filologia angielska z językiem niemieckim

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Filologiczny
Nazwa kierunku: Filologia angielska z językiem niemieckim
Poziom: pierwszego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina wiodąca: Językoznawstwo

Program

Klasyfikacja ISCED: 0231
Liczba semestrów: 6
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: licencjat

Opis realizacji programu

Program obejmuje ponad 2 tysiące godzin zajęć obligatoryjnych oraz fakultatywnych. W semestrze piątym studenci wybierają jedno spośród oferowanych seminariów licencjackich zgodnie ze swoimi zainteresowaniami. Oferta kursów opcyjnych jest ogłaszana przed rozpoczęciem danego roku akademickiego. W ramach opcji studenci mają także możliwość realizacji programu modułu dydaktycznego przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego i/lub niemieckiego we wszystkich typach szkół o uprawnieniach publicznych po ukończeniu całego cyklu kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Ukończenie studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest zgromadzenie minimum 180 punktów ECTS, przedstawienie pracy licencjackiej oraz zdanie egzaminu dyplomowego.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

Zajęcia fakultatywne ograniczonego wyboru oraz zajęcia fakultatywne (F) wybierane są przez studenta z oferowanych w danym semestrze, zgodnie ze specyfikacją semestru/semestrów uwzględnioną w tabeli. W ramach przedmiotów opcjonalnych student może realizować kształcenie pedagogiczne (ew. brakujące punkty ECTS do wymaganych rocznie 60 należy uzyskać za wybrane opcje).

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka języka angielskiego I
90 - - O
Literatura i kultura angielska IA
30 2 egzamin O
Wprowadzenie do literaturoznawstwa
30 3 egzamin O
Wprowadzenie do językoznawstwa
30 3 egzamin O
Cywilizacja Wysp Brytyjskich
30 - - O
Gramatyka opisowa języka angielskiego
30 - - O
4 - zaliczenie O
Praktyczna nauka języka niemieckiego I
120 - - O
Rozwój krajów niemieckiego obszaru jezykowego
30 2 egzamin O
Opcje I semestr lub II semestr
F

Zajęcia fakultatywne ograniczonego wyboru oraz zajęcia fakultatywne (F) wybierane są przez studenta z oferowanych w danym semestrze, zgodnie ze specyfikacją semestru/semestrów uwzględnioną w tabeli. W ramach przedmiotów opcjonalnych student może realizować kształcenie pedagogiczne (ew. brakujące punkty ECTS do wymaganych rocznie 60 należy uzyskać za wybrane opcje).

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka języka angielskiego I
90 12 egzamin O
Literatura i kultura angielska IB
30 2 egzamin O
Cywilizacja Wysp Brytyjskich
30 4 egzamin O
Gramatyka opisowa języka niemieckiego
30 2 egzamin O
Gramatyka opisowa języka angielskiego
30 4 egzamin O
Praktyczna nauka języka angielskiego do wyboru I
30 4 zaliczenie na ocenę F
Praktyczna nauka języka niemieckiego I
120 14 egzamin O
Opcje I semestr lub II semestr
F

Zajęcia fakultatywne ograniczonego wyboru oraz zajęcia fakultatywne (F) wybierane są przez studenta z oferowanych w danym semestrze, zgodnie ze specyfikacją semestru/semestrów uwzględnioną w tabeli. W ramach przedmiotów opcjonalnych student może realizować kształcenie pedagogiczne (ew. brakujące punkty ECTS do wymaganych rocznie 60 należy uzyskać za wybrane opcje).

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka języka angielskiego II
90 - - O
Literatura i kultura angielska II
30 - - O
Cywilizacja USA
30 3 egzamin O
Fonetyka i fonologia angielska
30 3 egzamin O
Wprowadzenie do przekładu
30 3 egzamin O
Wychowanie fizyczne
30 - zaliczenie O
Praktyczna nauka języka niemieckiego II
90 - - O
Wprowadzenie do historii języka niemieckiego
30 3 egzamin O
Opcje I semestr lub II semestr
F

Zajęcia fakultatywne ograniczonego wyboru oraz zajęcia fakultatywne (F) wybierane są przez studenta z oferowanych w danym semestrze, zgodnie ze specyfikacją semestru/semestrów uwzględnioną w tabeli. W ramach przedmiotów opcjonalnych student może realizować kształcenie pedagogiczne (ew. brakujące punkty ECTS do wymaganych rocznie 60 należy uzyskać za wybrane opcje).

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka języka angielskiego II
90 12 egzamin O
Literatura i kultura angielska II
30 4 egzamin O
Literatura i kultura amerykańska I
30 2 zaliczenie na ocenę O
Wychowanie fizyczne
30 - zaliczenie O
Praktyczna nauka języka niemieckiego II
120 12 egzamin O
Kultura krajów niemieckiego obszaru językowego
30 2 egzamin O
Opcje I semestr lub II semestr
F

Zajęcia fakultatywne ograniczonego wyboru oraz zajęcia fakultatywne (F) wybierane są przez studenta z oferowanych w danym semestrze, zgodnie ze specyfikacją semestru/semestrów uwzględnioną w tabeli. W ramach przedmiotów opcjonalnych student może realizować kształcenie pedagogiczne (ew. brakujące punkty ECTS do wymaganych rocznie 60 należy uzyskać za wybrane opcje).

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka języka angielskiego III
60 - - O
Seminarium dyplomowe
30 - - F
Literatura i kultura amerykańska II
30 2 egzamin O
Historia języka angielskiego
30 3 egzamin O
Praktyczna nauka języka niemieckiego III
90 - - O
Historia literatury niemieckojęzycznej I
30 3 zaliczenie na ocenę O
Opcje I semestr lub II semestr
F
Praktyczna nauka języka angielskiego do wyboru II
30 4 zaliczenie na ocenę F

Zajęcia fakultatywne ograniczonego wyboru oraz zajęcia fakultatywne (F) wybierane są przez studenta z oferowanych w danym semestrze, zgodnie ze specyfikacją semestru/semestrów uwzględnioną w tabeli. W ramach przedmiotów opcjonalnych student może realizować kształcenie pedagogiczne (ew. brakujące punkty ECTS do wymaganych rocznie 60 należy uzyskać za wybrane opcje).

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka języka angielskiego III
60 8 egzamin O
Seminarium dyplomowe
30 18 zaliczenie F
Praktyczna nauka języka niemieckiego III
90 14 egzamin O
Historia literatury niemieckojęzycznej II
30 3 egzamin O
Ochrona własności intelektualnej
6 1 zaliczenie O
Opcje I semestr lub II semestr
F