A A A
pl | en
2022/23 studia stacjonarne pierwszego stopnia Wydział Filologiczny

Filologia germańska

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Filologiczny
Nazwa kierunku: Filologia germańska
Poziom: pierwszego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina wiodąca: Językoznawstwo

Program

Klasyfikacja ISCED: 0232
Liczba semestrów: 6
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: licencjat

Opis realizacji programu

Studia pierwszego stopnia na kierunku filologia germańska trwają 6 semestrów. Na trzecim roku studenci wybierają seminarium dyplomowe (specjalność Językoznawstwo lub  Literaturoznawstwo), przygotowujące do napisania pracy licencjackiej.
Zajęcia i egzaminy z praktycznej nauki języka niemieckiego (PNJN) odbywają się w systemie sekwencyjnym.
PNJN: student zdaje egzamin z języka po pierwszym roku na poziomie B2, po drugim roku na poziomie B2+, a po trzecim roku na poziomie C1.
W ramach przedmiotów opcjonalnych student może realizować kształcenie pedagogiczne. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 180 ECTS.
Egzaminy i zaliczenia przedmiotów przeprowadzane są w języku wykładowym danego przedmiotu.

Ukończenie studiów

Praca dyplomowa i egzamin dyplomowy w języku niemieckim.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
4 - zaliczenie O
Praktyczna nauka języka niemieckiego 1
120 8 zaliczenie O
Wprowadzenie do opisu struktur języka niemieckiego
30 4 egzamin O
Gramatyka opisowa języka niemieckiego 1
60 4 zaliczenie O
Wstęp do językoznawstwa
30 3 zaliczenie na ocenę O
Rozwój krajów niemieckiego obszaru językowego
30 3 egzamin O
Kultura krajów niemieckiego obszaru językowego
30 4 egzamin O

W drugim semestrze student wybiera trzy opcje z zakresu literaturoznawstwa i / lub językoznawstwa (30 godz./4 pkt. ECTS), oferowane przez IFG. Może wybrać też przedmioty z zakresu nauk humanistycznych oferowane poza Instytutem, a ich wybór konsultuje z Dyrektorem ds. dydaktycznych. Za przedmioty opcjonalne musi uzyskać łącznie 12 pkt. ECTS w skali roku.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Ochrona własności intelektualnej
6 1 zaliczenie O
Praktyczna nauka języka niemieckiego 2
120 8 egzamin O
Gramatyka opisowa języka niemieckiego 2
60 7 egzamin O
Wstęp do literaturoznawstwa
30 3 zaliczenie na ocenę O
Językoznawcza analiza tekstu
30 3 zaliczenie na ocenę O
Grupa A
F

W trzecim semestrze student wybiera dwie opcje z zakresu literaturoznawstwa i/lub językoznawstwa (30 godz./4 pkt. ECTS). Zamiast jednej opcji może uczęszczać na lektorat Języka obcego nowożytnego do JCJ pod warunkiem kontynuacji lektoratu w czwartym semestrze (student może kontynuować lektorat też na trzecim roku). Może wybrać przedmioty z zakresu nauk humanistycznych oferowane poza Instytutem, a ich wybór konsultuje z Dyrektorem ds. dydaktycznych. Za przedmioty opcjonalne musi uzyskać 16 pkt. ECTS w skali rocznej. W ramach przedmiotów do wyboru student może zaliczać kształcenie pedagogiczne  w tym przypadku w trzecim semestrze realizuje w Studium Pedagogicznym: „Psychologię dla nauczycieli I” (30 godz./3 pkt. ECTS), „Pedagogikę dla nauczycieli I” (30 godz./3 pkt. ECTS ) i „Podstawy dydaktyki” (45 godz./4 pkt. ECTS).

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Język łaciński i kultura antyczna
30 4 egzamin O
Wychowanie fizyczne
30 - zaliczenie O
Praktyczna nauka języka niemieckiego 3
90 6 zaliczenie O
Historia literatury niemieckojęzycznej 1
60 4 zaliczenie O
Wprowadzenie do historii języka niemieckiego
30 4 egzamin O
Literaturoznawcza analiza tekstu
30 3 zaliczenie na ocenę O
Filozofia
30 3 egzamin O
Grupa B
F

W czwartym  semestrze student wybiera dwie opcje z zakresu literaturoznawstwa i / lub językoznawstwa (30 godz./4 pkt. ECTS). Może wybrać też przedmioty z zakresu nauk humanistycznych oferowane poza Instytutem, a ich wybór konsultuje z Dyrektorem ds. dydaktycznych. Studenci, którzy uczęszczali w semestrze zimowym na Język obcy nowożytny do JCJ, kontynuują lektorat. Za przedmioty do wyboru student musi uzyskać 16 pkt. ECTS w skali rocznej. W ramach przedmiotów do wyboru student może realizować kształcenie pedagogiczne. Przedmioty przygotowania dydaktycznego dla studentów realizujących kształcenie pedagogiczne w zakresie języka niemieckiego są prowadzone w IFG i w Studium Pedagogicznym. Student realizuje w czwartym semestrze w Studium Pedagogicznym „Psychologię dla nauczycieli II” (30 godz./3 pkt. ECTS) oraz „Pedagogikę dla nauczycieli II” (30 godz./3 pkt. ECTS). Studenci, którzy zdecydowali się na kształcenie nauczycielskie, uczęszczają też na Dydaktykę języka obcego (j. niemieckiego) w IFG (30 godz./4 pkt. ECTS). 

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Wychowanie fizyczne
30 - zaliczenie O
Praktyczna nauka języka niemieckiego 4
120 6 egzamin O
Analiza porównawcza języka niemieckiego i polskiego
30 3 zaliczenie na ocenę O
Historia literatury niemieckojęzycznej 2
60 7 egzamin O
Wiedza o krajach niemieckiego obszaru językowego
30 4 zaliczenie na ocenę O
Grupa C
F

W piątym semestrze student wybiera trzy opcje z zakresu literaturoznawstwa i / lub językoznawstwa (30 godz./4 pkt. ECTS). Zamiast jednej opcji może uczęszczać na lektorat Języka obcego nowożytnego do JCJ w piątym i szóstym semestrze. Może wybrać też przedmioty z zakresu nauk humanistycznych oferowane poza Instytutem, a ich wybór konsultuje z Dyrektorem ds. dydaktycznych. Za przedmioty do wyboru musi uzyskać łącznie 20 pkt. ECTS w skali rocznej. Może zaliczać przedmioty przygotowania dydaktycznego dla studentów realizujących kształcenie pedagogiczne w zakresie języka niemieckiego (brakujące punkty ECTS do wymaganych rocznie 60 należy uzyskać za przedmioty do wyboru). Studenci, którzy zdecydowali się na kształcenie nauczycielskie, uczęszczają do Studium Pedagogicznego na "Psychologię dla nauczycieli III" (30 godz./3 pkt. ECTS), "Pedagogikę dla nauczycieli III" (30 godz./3 pkt. ECTS) i "Praktykę Pedagogiczną - ogólną" (30 godz./1 pkt. ECTS), a także na "Dydaktykę języka niemieckiego - wykład" - prowadzony w IFG (30 godz./3 pkt ECTS).

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka języka niemieckiego 5
90 6 zaliczenie O
Historia literatury niemieckojęzycznej 3
60 4 zaliczenie O
Grupa D
O
Grupa E
F

W szóstym semestrze student wybiera dwie opcje z zakresu literaturoznawstwa i / lub językoznawstwa (30 godz./4 pkt. ECTS). Może wybrać też przedmioty z zakresu nauk humanistycznych oferowane poza Instytutem, a ich wybór konsultuje z Dyrektorem ds. dydaktycznych. Za przedmioty opcjonalne musi uzyskać łącznie 20 pkt. ECTS w skali rocznej. Może zaliczać przedmioty przygotowania dydaktycznego dla studentów realizujących kształcenie w zakresie języka niemieckiego (brakujące punkty ECTS do wymaganych rocznie 60 należy uzyskać za inne przedmioty do wyboru) lub kontynuować lektorat Języka obcego nowożytnego. Studenci, którzy zdecydowali się na kształcenie nauczycielskie, uczęszczają do Studium Pedagogicznego na "Emisję głosu" (15 godz./1 pkt. ECTS) oraz "Dydaktykę języka niemieckiego - ćwiczenia" (30 godz./2 pkt. ECTS) - prowadzone w IFG.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka języka niemieckiego 6
90 6 egzamin O
Historia literatury niemieckojęzycznej 4
60 6 egzamin O
Grupa F
O
Grupa G
F