A A A
pl | en
2022/23 studia stacjonarne pierwszego stopnia Wydział Filologiczny

Filologia hiszpańska

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Filologiczny
Nazwa kierunku: Filologia hiszpańska
Poziom: pierwszego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina wiodąca: Językoznawstwo

Program

Klasyfikacja ISCED: 0231
Liczba semestrów: 6
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: licencjat

Opis realizacji programu

Studia I stopnia na kierunku filologia hiszpańska trwają trzy lata i kończą się egzaminem dyplomowym w języku hiszpańskim złożonym na podstawie pracy licencjackiej. Program studiów obejmuje przedmioty obowiązkowe oraz przedmioty fakultatywne. Studia pozwalają osiągnąć biegłą znajomość języka hiszpańskiego w mowie i piśmie na poziomie C1 oraz drugiego wybranego języka romańskiego na poziomie B1+. W programie studiów zawarty jest szereg kursów z zakresu literatur hiszpańskiego obszaru językowego, językoznawstwa hiszpańskiego oraz wybranych aspektów historyczno-społecznych krajów hiszpańskiego obszaru językowego.
Program obejmuje również zajęcia do wyboru stanowiące 30% całości punktów ECTS co procentuje pogłębieniem ogólnej wiedzy humanistycznej studentów.
Studenci mają możliwość wyjazdu w ramach programu Erasmus+ do uznanych ośrodków uniwersyteckich w Hiszpanii oraz wzięcia udziału w wymianie bilateralnej z Peru. Mogą także pogłębiać swoją wiedzę działając w kole naukowym hispanistów.

Ukończenie studiów

praca dyplomowa + egzamin dyplomowy

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

Student ma obowiązek zrealizowania w toku studiów 15 ECTS z grupy przedmiotów opcyjnych. Na II roku studiów student powinien zrealizować 3 opcje, a na III roku 2 opcje. Instytut Filologii Romańskiej zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia w danym roku akademickim części przedmiotów fakultatywnych. Licząca 30h opcja projekt opiera się na samodzielnej pracy studentów i zakłada współpracę w grupie oraz wyjście do środowiska pozauniwersyteckiego lub zajęcia prowadzone przez profesorów wizytujących.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Gramatyka opisowa języka hiszpańskiego Ia (fonetyka)
45 4 egzamin O
Historia Hiszpanii
30 3 egzamin O
Historia literatury hiszpańskiej Ia (Średniowiecze)
30 3 egzamin O
Podstawy językoznawstwa
30 3 egzamin O
Podstawy literaturoznawstwa
30 3 egzamin O
Praktyczna nauka języka hiszpańskiego I
150 - - O
Wstęp do studiów hispanistycznych
30 3 egzamin O
Wybrane zagadnienia z historii filozofii
30 - - O
BHK
4 - zaliczenie O

Student ma obowiązek zrealizowania w toku studiów 15 ECTS z grupy przedmiotów opcyjnych. Na II roku studiów student powinien zrealizować 3 opcje, a na III roku 2 opcje. Instytut Filologii Romańskiej zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia w danym roku akademickim części przedmiotów fakultatywnych. Licząca 30h opcja projekt opiera się na samodzielnej pracy studentów i zakłada współpracę w grupie oraz wyjście do środowiska pozauniwersyteckiego lub zajęcia prowadzone przez profesorów wizytujących.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Gramatyka opisowa języka hiszpańskiego Ib (leksykologia)
45 4 egzamin O
Historia Ameryki Łacińskiej
30 3 egzamin O
Historia literatury hiszpańskiej Ib (Renesans)
60 5 egzamin O
30 3 zaliczenie O
Ochrona własności intelektualnej
6 1 zaliczenie O
Praktyczna nauka języka hiszpańskiego I
150 19 egzamin O
Wybrane zagadnienia z historii filozofii
30 6 egzamin O
GRUPA PRZEDMIOTÓW OPCYJNYCH
F

Student ma obowiązek zrealizowania w toku studiów 15 ECTS z grupy przedmiotów opcyjnych. Na II roku studiów student powinien zrealizować 3 opcje, a na III roku 2 opcje. Instytut Filologii Romańskiej zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia w danym roku akademickim części przedmiotów fakultatywnych. Licząca 30h opcja projekt opiera się na samodzielnej pracy studentów i zakłada współpracę w grupie oraz wyjście do środowiska pozauniwersyteckiego lub zajęcia prowadzone przez profesorów wizytujących.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Gramatyka opisowa języka hiszpańskiego IIa (morfologia)
30 3 egzamin O
Historia literatury hiszpańskiej IIa (XVII w)
60 4 egzamin O
30 3 egzamin O
Praktyczna nauka języka hiszpańskiego II
120 - - O
Wstęp do studiów iberoamerykańskich
30 3 egzamin O
Wychowanie fizyczne
30 - zaliczenie O
GRUPA DRUGIEGO JĘZYKA ROMAŃSKIEGO
O
GRUPA PRZEDMIOTÓW OPCYJNYCH
O

Student ma obowiązek zrealizowania w toku studiów 15 ECTS z grupy przedmiotów opcyjnych. Na II roku studiów student powinien zrealizować 3 opcje, a na III roku 2 opcje. Instytut Filologii Romańskiej zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia w danym roku akademickim części przedmiotów fakultatywnych. Licząca 30h opcja projekt opiera się na samodzielnej pracy studentów i zakłada współpracę w grupie oraz wyjście do środowiska pozauniwersyteckiego lub zajęcia prowadzone przez profesorów wizytujących.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Analiza dyskursu
30 2 egzamin O
Gramatyka kontrastywna polsko-hiszpańska
30 3 egzamin O
Gramatyka opisowa języka hiszpańskiego IIb (składnia)
60 4 egzamin O
Historia literatury hiszpańskiej IIb (XVIII i XIX w)
30 3 egzamin O
Historia literatury iberoamerykańskiej I
30 3 zaliczenie O
Praktyczna nauka języka hiszpańskiego II
120 12 egzamin O
Wychowanie fizyczne
30 - zaliczenie O
GRUPA DRUGIEGO JĘZYKA ROMAŃSKIEGO
O
GRUPA PRZEDMIOTÓW OPCYJNYCH
O

Student ma obowiązek zrealizowania w toku studiów 15 ECTS z grupy przedmiotów opcyjnych. Na II roku studiów student powinien zrealizować 3 opcje, a na III roku 2 opcje. Instytut Filologii Romańskiej zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia w danym roku akademickim części przedmiotów fakultatywnych. Licząca 30h opcja projekt opiera się na samodzielnej pracy studentów i zakłada współpracę w grupie oraz wyjście do środowiska pozauniwersyteckiego lub zajęcia prowadzone przez profesorów wizytujących.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Historia języka hiszpańskiego
30 - - O
Historia literatury hiszpańskiej III (XX w)
30 - - O
Historia literatury iberoamerykańskiej II
60 4 egzamin O
Praktyczna nauka języka hiszpańskiego III
120 7 egzamin O
Komunikacja internetowa
30 4 egzamin O
GRUPA DRUGIEGO JĘZYKA ROMAŃSKIEGO
O
GRUPA SEMINARIÓW
O
GRUPA PRZEDMIOTÓW ODPOWIEDNICH DO SEMINARIUM
O
GRUPA PRZEDMIOTÓW OPCYJNYCH
O
GRUPA PRZEDMIOTÓW KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELSKIEGO
F

Student ma obowiązek zrealizowania w toku studiów 15 ECTS z grupy przedmiotów opcyjnych. Na II roku studiów student powinien zrealizować 3 opcje, a na III roku 2 opcje. Instytut Filologii Romańskiej zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia w danym roku akademickim części przedmiotów fakultatywnych. Licząca 30h opcja projekt opiera się na samodzielnej pracy studentów i zakłada współpracę w grupie oraz wyjście do środowiska pozauniwersyteckiego lub zajęcia prowadzone przez profesorów wizytujących.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Historia języka hiszpańskiego
30 5 egzamin O
Historia literatury hiszpańskiej III (XX w)
60 5 egzamin O
Praktyczna nauka języka hiszpańskiego III
60 4 zaliczenie O
GRUPA DRUGIEGO JĘZYKA ROMAŃSKIEGO
O
GRUPA SEMINARIÓW
O
GRUPA PRZEDMIOTÓW OPCYJNYCH
F
GRUPA PRZEDMIOTÓW KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELSKIEGO
F