A A A
pl | en
2022/23 studia stacjonarne pierwszego stopnia Wydział Filologiczny

Filologia klasyczna

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Filologiczny
Nazwa kierunku: Filologia klasyczna
Poziom: pierwszego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina wiodąca: Literaturoznawstwo

Program

Klasyfikacja ISCED: 0232
Liczba semestrów: 6
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: licencjat

Opis realizacji programu

W ramach kursów obligatoryjnych studenci I r. realizują: wstęp do studiów filologii klasycznej, do literaturoznawstwa i do językoznawstwa, kurs kultury antycznej, metryki starożytnej, historii starożytnej, historii filozofii oraz ochrony własności intelektualnej; studenci II r.: gramatykę opisową j. greckiego i j. łacińskiego, ćwiczenia z j. greckiego i łacińskiego oraz z literatury greckiej i rzymskiej (retoryka i epistolografia antyczna, Katullus i elegia rzymska); studenci III r.: proseminaria (greckie i łacińskie), translatorium łacińskie, kurs paleografii, oraz ćwiczenia z literatury greckiej i rzymskiej (dramat grecki, liryka grecka, poezja Horacego, wybrane aspekty prozy łacińskiej). Ponadto na wszystkich trzech latach studiów w ramach kursów obligatoryjnych program przewiduje wykłady z historii literatury greckiej i rzymskiej. Co roku IFK oferuje kilka semestralnych kursów do wyboru, z których studenci wybierają 2 (w skali całych studiów 6), przy czym część kursów (nie więcej jednak niż połowa) może zostać zrealizowana na innych kierunkach. Ponadto studenci I roku studiów wybierają również 1 z 2 bloków zajęć językowych w zależności od znajomości języka łacińskiego (lub braku takiego przygotowania). Na roku I wyborowi podlega lektorat języka nowożytnego, na III seminarium dyplomowego. W trakcie I i II roku studenci przygotowują prace semestralne, na roku III pracę dyplomową. Formalnymi środkami potwierdzania (i oceny) realizacji przez studentów poszczególnych elementów programu studiów są egzaminy (ustne i pisemne) oraz zaliczenia (z oceną lub bez).

Ukończenie studiów

Warunkiem ukończenia studiów i uzyskania stopnia licencjata jest uzyskanie pozytywnej oceny za pracę dyplomową (licencjacką) oraz zdanie egzaminu dyplomowego (licencjackiego). Pracę dyplomową pisemnie opiniuje opiekun pracy oraz recenzent. Egzamin przeprowadzany jest ustnie w obecności komisji, jego przedmiotem są zagadnienia związane z tematem pracy dyplomowej oraz problematyka podana wcześniej do wiadomości studentom.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

Na I roku studiów student w zależności od przygotowania językowego w zakresie j. łacińskiego wybiera albo moduł obejmujący Praktyczną naukę języka łacińskiego 1-2 oraz Analizę tekstu łacińskiego, albo moduł obejmujący nastepujące przedmioty: Język łaciński - kompetencja gramatyczna, Język łaciński - technika przekładu 1, Język łaciński - rozumienie tekstu 1, Historiografia i biografia antyczna, Epika rzymska. Studenci wybierają lektorat języka nowożytnego w zależności od przygotowania językowego pozwalającego na zdanie egzaminu na poziomie B2 po 120 godz. kursie lektoratowym. Spośród pozostałych kursów fakultatywnych student w toku całych studiów wybiera 6 na łączną sumę 18 punktów ECTS. Część kursów, nie więcej jednak niż połowa wymaganego limitu, może zostać zrealizowana w innych jednostkach uczelni. W ramach Konsultacji z zakresu pisania pracy semestralnej 1-2 student pod kierunkiem wybranego nauczyciela akademickiego przygotowuje pisemną pracę semestralną, za którą uzyskuje 5 punktów ECTS.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka języka greckiego 1
90 4 zaliczenie na ocenę O
Kultura antyczna
30 2 zaliczenie na ocenę O
Wstęp do językoznawstwa
30 3 zaliczenie na ocenę O
Historia starożytna 1
30 1 zaliczenie O
Historia literatury greckiej 1
30 1 zaliczenie O
Historia literatury rzymskiej 1
30 1 zaliczenie O
Ochrona własności intelektualnej
6 1 zaliczenie O
BHK
4 - zaliczenie O
Praktyczna nauka języka łacińskiego 1
120 6 zaliczenie na ocenę F
Język łaciński - kompetencja gramatyczna
30 2 zaliczenie na ocenę F
Język łaciński - technika przekładu 1
30 2 zaliczenie na ocenę F
Historiografia i biografia antyczna
30 3 zaliczenie na ocenę F
Konsultacje z zakresu pisania pracy semestralnej 1
15 5 zaliczenie na ocenę F
Grecka literatura wczesnochrześcijańska - analiza tekstów
30 3 zaliczenie na ocenę F
Gallia litteraria
30 3 zaliczenie na ocenę F
Classical tradition in popular culture
30 3 zaliczenie na ocenę F
Recepcja Bizancjum w Grecji nowożytnej
30 3 zaliczenie na ocenę F

Na I roku studiów student w zależności od przygotowania językowego w zakresie j. łacińskiego wybiera albo moduł obejmujący Praktyczną naukę języka łacińskiego 1-2 oraz Analizę tekstu łacińskiego, albo moduł obejmujący nastepujące przedmioty: Język łaciński - kompetencja gramatyczna, Język łaciński - technika przekładu 1, Język łaciński - rozumienie tekstu 1, Historiografia i biografia antyczna, Epika rzymska. Studenci wybierają lektorat języka nowożytnego w zależności od przygotowania językowego pozwalającego na zdanie egzaminu na poziomie B2 po 120 godz. kursie lektoratowym. Spośród pozostałych kursów fakultatywnych student w toku całych studiów wybiera 6 na łączną sumę 18 punktów ECTS. Część kursów, nie więcej jednak niż połowa wymaganego limitu, może zostać zrealizowana w innych jednostkach uczelni. W ramach Konsultacji z zakresu pisania pracy semestralnej 1-2 student pod kierunkiem wybranego nauczyciela akademickiego przygotowuje pisemną pracę semestralną, za którą uzyskuje 5 punktów ECTS.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka języka greckiego 2
90 4 zaliczenie na ocenę O
Metryka starożytna
30 3 zaliczenie na ocenę O
Wstęp do literaturoznawstwa
30 3 zaliczenie na ocenę O
Filozofia starożytna w kontekście literackim
30 2 zaliczenie na ocenę O
Historia starożytna 2
30 4 egzamin O
Historia literatury greckiej 2
30 1 zaliczenie O
Historia literatury rzymskiej 2
30 4 egzamin O
Praktyczna nauka języka łacińskiego 2
60 6 egzamin F
Analiza tekstu łacińskiego
30 3 zaliczenie na ocenę F
Język łaciński - rozumienie tekstu 1
30 5 egzamin F
Epika rzymska
30 3 zaliczenie na ocenę F
Teksty kultury w badaniach terenowych
30 3 zaliczenie na ocenę F
Iberia litteraria
30 3 zaliczenie na ocenę F
Język staroperski
30 3 zaliczenie na ocenę F
Michał z Montaigne i starożytni
30 3 zaliczenie na ocenę F

Na I roku studiów student w zależności od przygotowania językowego w zakresie j. łacińskiego wybiera albo moduł obejmujący Praktyczną naukę języka łacińskiego 1-2 oraz Analizę tekstu łacińskiego, albo moduł obejmujący nastepujące przedmioty: Język łaciński - kompetencja gramatyczna, Język łaciński - technika przekładu 1, Język łaciński - rozumienie tekstu 1, Historiografia i biografia antyczna, Epika rzymska. Studenci wybierają lektorat języka nowożytnego w zależności od przygotowania językowego pozwalającego na zdanie egzaminu na poziomie B2 po 120 godz. kursie lektoratowym. Spośród pozostałych kursów fakultatywnych student w toku całych studiów wybiera 6 na łączną sumę 18 punktów ECTS. Część kursów, nie więcej jednak niż połowa wymaganego limitu, może zostać zrealizowana w innych jednostkach uczelni. W ramach Konsultacji z zakresu pisania pracy semestralnej 1-2 student pod kierunkiem wybranego nauczyciela akademickiego przygotowuje pisemną pracę semestralną, za którą uzyskuje 5 punktów ECTS.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Gramatyka opisowa języka greckiego 1
60 3 zaliczenie na ocenę O
Język grecki - teksty 1
30 2 zaliczenie na ocenę O
Gramatyka opisowa języka łacińskiego 1
60 3 zaliczenie na ocenę O
Język łaciński - rozumienie tekstu 2
30 2 zaliczenie na ocenę O
Retoryka i epistolografia antyczna
30 3 zaliczenie na ocenę O
Historia literatury greckiej 3
30 5 egzamin O
Historia literatury rzymskiej 3
30 1 zaliczenie O
Wychowanie fizyczne
30 - zaliczenie O
Konsultacje z zakresu pisania pracy semestralnej 2
15 5 zaliczenie na ocenę F
60 2 zaliczenie na ocenę F
Grecka literatura wczesnochrześcijańska - analiza tekstów
30 3 zaliczenie na ocenę F
Gallia litteraria
30 3 zaliczenie na ocenę F
Local myths of Greece and Rome
30 3 zaliczenie na ocenę F

Na I roku studiów student w zależności od przygotowania językowego w zakresie j. łacińskiego wybiera albo moduł obejmujący Praktyczną naukę języka łacińskiego 1-2 oraz Analizę tekstu łacińskiego, albo moduł obejmujący nastepujące przedmioty: Język łaciński - kompetencja gramatyczna, Język łaciński - technika przekładu 1, Język łaciński - rozumienie tekstu 1, Historiografia i biografia antyczna, Epika rzymska. Studenci wybierają lektorat języka nowożytnego w zależności od przygotowania językowego pozwalającego na zdanie egzaminu na poziomie B2 po 120 godz. kursie lektoratowym. Spośród pozostałych kursów fakultatywnych student w toku całych studiów wybiera 6 na łączną sumę 18 punktów ECTS. Część kursów, nie więcej jednak niż połowa wymaganego limitu, może zostać zrealizowana w innych jednostkach uczelni. W ramach Konsultacji z zakresu pisania pracy semestralnej 1-2 student pod kierunkiem wybranego nauczyciela akademickiego przygotowuje pisemną pracę semestralną, za którą uzyskuje 5 punktów ECTS.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Gramatyka opisowa języka greckiego 2
60 6 egzamin O
Język grecki - teksty 2
30 3 zaliczenie na ocenę O
Gramatyka opisowa języka łacińskiego 2
60 6 egzamin O
Język łaciński - technika przekładu 2
30 5 egzamin O
Katullus i elegia rzymska
30 3 zaliczenie na ocenę O
Historia literatury greckiej 4
30 1 zaliczenie O
Historia literatury rzymskiej 4
30 1 zaliczenie O
Wychowanie fizyczne
30 - zaliczenie O
60 3 egzamin F
Teksty kultury w badaniach terenowych
30 3 zaliczenie na ocenę F
Iberia litteraria
30 3 zaliczenie na ocenę F
Gramatyka porównawcza języków indoeuropejskich
30 3 zaliczenie na ocenę F
Dionizos i jego metamorfozy jako model antropologiczny
30 3 zaliczenie na ocenę F

Na I roku studiów student w zależności od przygotowania językowego w zakresie j. łacińskiego wybiera albo moduł obejmujący Praktyczną naukę języka łacińskiego 1-2 oraz Analizę tekstu łacińskiego, albo moduł obejmujący nastepujące przedmioty: Język łaciński - kompetencja gramatyczna, Język łaciński - technika przekładu 1, Język łaciński - rozumienie tekstu 1, Historiografia i biografia antyczna, Epika rzymska. Studenci wybierają lektorat języka nowożytnego w zależności od przygotowania językowego pozwalającego na zdanie egzaminu na poziomie B2 po 120 godz. kursie lektoratowym. Spośród pozostałych kursów fakultatywnych student w toku całych studiów wybiera 6 na łączną sumę 18 punktów ECTS. Część kursów, nie więcej jednak niż połowa wymaganego limitu, może zostać zrealizowana w innych jednostkach uczelni. W ramach Konsultacji z zakresu pisania pracy semestralnej 1-2 student pod kierunkiem wybranego nauczyciela akademickiego przygotowuje pisemną pracę semestralną, za którą uzyskuje 5 punktów ECTS.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Proseminarium greckie
30 3 zaliczenie na ocenę O
Proseminarium łacińskie
30 3 zaliczenie na ocenę O
Poezja Horacego
30 3 zaliczenie na ocenę O
Paleografia
30 2 zaliczenie na ocenę O
Dramat grecki
30 2 zaliczenie na ocenę O
Translatorium łacińskie 1
30 3 zaliczenie na ocenę O
Historia literatury greckiej 5
30 4 egzamin O
Historia literatury rzymskiej 5
30 5 egzamin O
Grecka literatura wczesnochrześcijańska - analiza tekstów
30 3 zaliczenie na ocenę F
Gallia litteraria
30 3 zaliczenie na ocenę F
Alexander the Great in History and Legends
30 3 zaliczenie na ocenę F

Na I roku studiów student w zależności od przygotowania językowego w zakresie j. łacińskiego wybiera albo moduł obejmujący Praktyczną naukę języka łacińskiego 1-2 oraz Analizę tekstu łacińskiego, albo moduł obejmujący nastepujące przedmioty: Język łaciński - kompetencja gramatyczna, Język łaciński - technika przekładu 1, Język łaciński - rozumienie tekstu 1, Historiografia i biografia antyczna, Epika rzymska. Studenci wybierają lektorat języka nowożytnego w zależności od przygotowania językowego pozwalającego na zdanie egzaminu na poziomie B2 po 120 godz. kursie lektoratowym. Spośród pozostałych kursów fakultatywnych student w toku całych studiów wybiera 6 na łączną sumę 18 punktów ECTS. Część kursów, nie więcej jednak niż połowa wymaganego limitu, może zostać zrealizowana w innych jednostkach uczelni. W ramach Konsultacji z zakresu pisania pracy semestralnej 1-2 student pod kierunkiem wybranego nauczyciela akademickiego przygotowuje pisemną pracę semestralną, za którą uzyskuje 5 punktów ECTS.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Proza łacińska - zagadnienia wybrane
30 2 zaliczenie na ocenę O
Liryka grecka
30 3 zaliczenie na ocenę O
Translatorium łacińskie 2
30 3 zaliczenie na ocenę O
Seminarium dyplomowe
30 21 zaliczenie na ocenę F
Teksty kultury w badaniach terenowych
30 3 zaliczenie na ocenę F
Iberia litteraria
30 3 zaliczenie na ocenę F
Łacina ludowa i kształtowanie się języków romańskich
30 3 zaliczenie na ocenę F