A A A pl | en
Wydział Filologiczny

FILOLOGIA ORIENTALNA – JAPONISTYKA

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Filologiczny
Nazwa kierunku: filologia orientalna – japonistyka
Poziom: pierwszego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina wiodąca: Językoznawstwo

Program

Klasyfikacja ISCED: 0230
Liczba semestrów: 6
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: licencjat

Opis realizacji programu

Program studiów nie przewiduje podziału na specjalizacje czy ścieżki.
Plan studiów obejmuje zarówno zajęcia obligatoryjne, jak i fakultatywne (zgodnie z obowiązującymi przepisami). Przedmioty fakultatywne wybiera student w zależności od swoich zainteresowań, a także planowanej pracy dyplomowej w sposób wskazany w planie studiów.

Ukończenie studiów

Praca dyplomowa i egzamin dyplomowy

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

Student wybiera 15 przedmiotów z grupy zajęć fakultatywnych. W ramach zajęć fakultatywnych student realizuje przedmioty fakultatywne swojego kierunku studiów lub odpowiadające im przedmioty z grupy zajęć fakultatywnych studiów I stopnia innych kierunków typu filologia orientalna.
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka języka japońskiego
180 10,0 zaliczenie O
Nauka pisma japońskiego
90 7,0 zaliczenie O
Gramatyka opisowa współczesnego języka japońskiego (wykład)
30 2,0 zaliczenie O
Gramatyka opisowa współczesnego języka japońskiego (ćwiczenia)
30 2,0 zaliczenie O
Wstęp do językoznawstwa ogólnego
30 4,0 egzamin O
4 - zaliczenie O
Wstęp do studiów orientalistycznych – japonistycznych
30 3,0 egzamin F
Kultura regionu – Kultura Japonii
30 3,0 zaliczenie F
 • O - obowiązkowy
 • F - fakultatywny
Student wybiera 15 przedmiotów z grupy zajęć fakultatywnych. W ramach zajęć fakultatywnych student realizuje przedmioty fakultatywne swojego kierunku studiów lub odpowiadające im przedmioty z grupy zajęć fakultatywnych studiów I stopnia innych kierunków typu filologia orientalna.
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka języka japońskiego
180 10,0 egzamin O
Nauka pisma japońskiego
60 7,0 egzamin O
Gramatyka opisowa współczesnego języka japońskiego (wykład)
30 2,0 zaliczenie O
Gramatyka opisowa współczesnego języka japońskiego (ćwiczenia)
30 2,0 zaliczenie O
Język łaciński i kultura antyczna
30 4,0 egzamin O
Ochrona własności intelektualnej
6 1,0 zaliczenie O
Kultura regionu – Kultura Japonii
30 3,0 egzamin F
 • O - obowiązkowy
 • F - fakultatywny
Student wybiera 15 przedmiotów z grupy zajęć fakultatywnych. W ramach zajęć fakultatywnych student realizuje przedmioty fakultatywne swojego kierunku studiów lub odpowiadające im przedmioty z grupy zajęć fakultatywnych studiów I stopnia innych kierunków typu filologia orientalna.
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka języka japońskiego
210 8,0 zaliczenie O
Nauka pisma japońskiego
60 3,0 zaliczenie O
Gramatyka opisowa współczesnego języka japońskiego (wykład)
30 1,0 zaliczenie O
Gramatyka opisowa współczesnego języka japońskiego (ćwiczenia)
30 2,0 zaliczenie O
Wstęp do literaturoznawstwa
30 4,0 egzamin O
Historia filozofii
30 2,0 egzamin O
Język angielski
30 2,0 zaliczenie O
Literatura regionu – Współczesna literatura japońska
30 3,0 zaliczenie F
Historia regionu – Historia Japonii
30 2,0 zaliczenie F
Proseminarium orientalistyczne – japonistyczne
30 3,0 zaliczenie F
Wykład monograficzny w dziedzinie nauk humanistycznych
30 2,0 zaliczenie F
Wychowanie fizyczne
30 - zaliczenie O
 • O - obowiązkowy
 • F - fakultatywny
Student wybiera 15 przedmiotów z grupy zajęć fakultatywnych. W ramach zajęć fakultatywnych student realizuje przedmioty fakultatywne swojego kierunku studiów lub odpowiadające im przedmioty z grupy zajęć fakultatywnych studiów I stopnia innych kierunków typu filologia orientalna.
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka języka japońskiego
210 8,0 egzamin O
Nauka pisma japońskiego
60 3,0 egzamin O
Gramatyka opisowa współczesnego języka japońskiego (wykład)
30 2,0 egzamin O
Gramatyka opisowa współczesnego języka japońskiego (ćwiczenia)
30 2,0 zaliczenie O
Język angielski
30 2,0 zaliczenie O
Literatura regionu – Współczesna literatura japońska
30 3,0 egzamin F
Historia regionu – Historia Japonii
30 3,0 egzamin F
Proseminarium orientalistyczne – japonistyczne
30 3,0 zaliczenie F
Wykład monograficzny w dziedzinie nauk humanistycznych
30 2,0 zaliczenie F
Wychowanie fizyczne
30 - zaliczenie O
 • O - obowiązkowy
 • F - fakultatywny
Student wybiera 15 przedmiotów z grupy zajęć fakultatywnych. W ramach zajęć fakultatywnych student realizuje przedmioty fakultatywne swojego kierunku studiów lub odpowiadające im przedmioty z grupy zajęć fakultatywnych studiów I stopnia innych kierunków typu filologia orientalna.
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka języka japońskiego
150 5,0 zaliczenie O
Nauka pisma japońskiego
30 3,0 zaliczenie O
Gramatyka klasycznego języka japońskiego (wykład)
15 1,0 zaliczenie O
Gramatyka klasycznego języka japońskiego (ćwiczenia)
15 1,0 zaliczenie O
Konwersatorium z literatury japońskiej
30 2,0 zaliczenie O
Lektura i tłumaczenie tekstów japońskich
30 2,0 zaliczenie O
Drugi język orientalny
60 2,0 zaliczenie O
Język angielski
30 2,0 zaliczenie O
Literatura regionu – Klasyczna literatura japońska
30 3,0 zaliczenie F
Seminarium licencjackie – japonistyczne
30 8,0 zaliczenie F
 • O - obowiązkowy
 • F - fakultatywny
Student wybiera 15 przedmiotów z grupy zajęć fakultatywnych. W ramach zajęć fakultatywnych student realizuje przedmioty fakultatywne swojego kierunku studiów lub odpowiadające im przedmioty z grupy zajęć fakultatywnych studiów I stopnia innych kierunków typu filologia orientalna.
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka języka japońskiego
150 5,0 egzamin O
Nauka pisma japońskiego
30 3,0 egzamin O
Gramatyka klasycznego języka japońskiego (wykład)
15 1,0 egzamin O
Gramatyka klasycznego języka japońskiego (ćwiczenia)
15 1,0 zaliczenie O
Konwersatorium z literatury japońskiej
30 2,0 zaliczenie O
Lektura i tłumaczenie tekstów japońskich
30 2,0 zaliczenie O
Drugi język orientalny
60 2,0 egzamin O
Język angielski
30 2,0 egzamin O
Literatura regionu – Klasyczna literatura japońska
30 3,0 egzamin F
Seminarium licencjackie – japonistyczne
30 10,0 zaliczenie F
 • O - obowiązkowy
 • F - fakultatywny