A A A pl | en
Wydział Filologiczny

FILOLOGIA UKRAIŃSKA Z JĘZYKIEM ROSYJSKIM

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Filologiczny
Nazwa kierunku: filologia ukraińska z językiem rosyjskim
Poziom: pierwszego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina wiodąca: Językoznawstwo

Program

Klasyfikacja ISCED: 0231
Liczba semestrów: 6
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: licencjat

Opis realizacji programu

Program studiów I stopnia na kierunku filologia ukraińska z językiem rosyjskim przewiduje naukę od podstaw dwóch języków wschodniosłowiańskich – języka ukraińskiego (poziom C1), języka rosyjskiego (poziom В2). Na program studiów składają się cztery zasadnicze moduły przedmiotów: językoznawczy, literaturoznawczy, kulturoznawczo-historyczny.

Ukończenie studiów

Praca dyplomowa oraz egzamin dyplomowy

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

Spośród konwersatoriów monograficznych z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej studenci wybierają na roku I, II i III po cztery konwersatoria. Studenci wybierają (zgodne ze swoimi zainteresowaniami badawczymi) seminarium licencjackie spośród dwóch zaproponowanych: językoznawczego i literaturoznawczego. Każdy student musi uzyskać 64 punkty ECTS z tej grupy zajęć oraz zrealizować 420 godzin. Aktualna lista dostępnych w danym roku akademickim konwersatoriów monograficznych jest opublikowana na stronie Instytutu przed rozpoczęciem kolejnego roku akademickiego – nie później niż w połowie września.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka języka ukraińskiego I
165 11,0 zaliczenie na ocenę O
Wstęp do językoznawstwa
30 2,0 zaliczenie na ocenę O
Gramatyka opisowa języka ukraińskiego I
30 2,0 zaliczenie na ocenę O
4 - zaliczenie O
Literacka mapa Ukrainy I
30 3,0 egzamin O
Hermeneutyka tekstu
30 2,0 zaliczenie na ocenę O
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej
O
 • O - obowiązkowy
 • F - fakultatywny

Spośród konwersatoriów monograficznych z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej studenci wybierają na roku I, II i III po cztery konwersatoria. Studenci wybierają (zgodne ze swoimi zainteresowaniami badawczymi) seminarium licencjackie spośród dwóch zaproponowanych: językoznawczego i literaturoznawczego. Każdy student musi uzyskać 64 punkty ECTS z tej grupy zajęć oraz zrealizować 420 godzin. Aktualna lista dostępnych w danym roku akademickim konwersatoriów monograficznych jest opublikowana na stronie Instytutu przed rozpoczęciem kolejnego roku akademickiego – nie później niż w połowie września.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka języka ukraińskiego I
135 11,0 egzamin O
Gramatyka opisowa języka ukraińskiego I
30 4,0 egzamin O
Historia Ukrainy X-XX w.
30 2,0 zaliczenie na ocenę O
Język staro-cerkiewno-słowiański
30 2,0 zaliczenie na ocenę O
Kultura Ukrainy
30 4,0 egzamin O
Literacka mapa Ukrainy II
30 3,0 egzamin O
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej
O
Współczesna Ukraina
30 2,0 zaliczenie na ocenę O
 • O - obowiązkowy
 • F - fakultatywny

Spośród konwersatoriów monograficznych z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej studenci wybierają na roku I, II i III po cztery konwersatoria. Studenci wybierają (zgodne ze swoimi zainteresowaniami badawczymi) seminarium licencjackie spośród dwóch zaproponowanych: językoznawczego i literaturoznawczego. Każdy student musi uzyskać 64 punkty ECTS z tej grupy zajęć oraz zrealizować 420 godzin. Aktualna lista dostępnych w danym roku akademickim konwersatoriów monograficznych jest opublikowana na stronie Instytutu przed rozpoczęciem kolejnego roku akademickiego – nie później niż w połowie września.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka języka ukraińskiego II
90 6,0 zaliczenie na ocenę O
Gramatyka opisowa języka ukraińskiego II
30 2,0 zaliczenie na ocenę O
Wychowanie fizyczne
30 - zaliczenie O
Praktyczna nauka języka rosyjskiego I
135 9,0 zaliczenie na ocenę O
Literacka mapa Ukrainy III
30 3,0 egzamin O
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej
O
 • O - obowiązkowy
 • F - fakultatywny

Spośród konwersatoriów monograficznych z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej studenci wybierają na roku I, II i III po cztery konwersatoria. Studenci wybierają (zgodne ze swoimi zainteresowaniami badawczymi) seminarium licencjackie spośród dwóch zaproponowanych: językoznawczego i literaturoznawczego. Każdy student musi uzyskać 64 punkty ECTS z tej grupy zajęć oraz zrealizować 420 godzin. Aktualna lista dostępnych w danym roku akademickim konwersatoriów monograficznych jest opublikowana na stronie Instytutu przed rozpoczęciem kolejnego roku akademickiego – nie później niż w połowie września.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka języka ukraińskiego II
120 10,0 egzamin O
Gramatyka opisowa języka ukraińskiego II
30 4,0 egzamin O
Historia języka ukraińskiego I
30 2,0 zaliczenie na ocenę O
Wychowanie fizyczne
30 - zaliczenie O
Warsztaty pisania prac
30 2,0 zaliczenie na ocenę O
Praktyczna nauka języka rosyjskiego I
150 11,0 egzamin O
Literacka mapa Ukrainy IV
30 3,0 egzamin O
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej
O
 • O - obowiązkowy
 • F - fakultatywny

Spośród konwersatoriów monograficznych z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej studenci wybierają na roku I, II i III po cztery konwersatoria. Studenci wybierają (zgodne ze swoimi zainteresowaniami badawczymi) seminarium licencjackie spośród dwóch zaproponowanych: językoznawczego i literaturoznawczego. Każdy student musi uzyskać 64 punkty ECTS z tej grupy zajęć oraz zrealizować 420 godzin. Aktualna lista dostępnych w danym roku akademickim konwersatoriów monograficznych jest opublikowana na stronie Instytutu przed rozpoczęciem kolejnego roku akademickiego – nie później niż w połowie września.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka języka ukraińskiego III
90 6,0 zaliczenie na ocenę O
Translatoryka
30 2,0 zaliczenie na ocenę O
Język prawa i biznesu
30 2,0 zaliczenie na ocenę O
Praktyczna nauka języka rosyjskiego II
90 6,0 zaliczenie na ocenę O
Wprowadzenie do teorii literatury
30 2,0 zaliczenie na ocenę O
Literacka mapa Ukrainy V
30 3,0 egzamin O
Grupa: Seminarium licencjackie
O
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej
O
 • O - obowiązkowy
 • F - fakultatywny

Spośród konwersatoriów monograficznych z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej studenci wybierają na roku I, II i III po cztery konwersatoria. Studenci wybierają (zgodne ze swoimi zainteresowaniami badawczymi) seminarium licencjackie spośród dwóch zaproponowanych: językoznawczego i literaturoznawczego. Każdy student musi uzyskać 64 punkty ECTS z tej grupy zajęć oraz zrealizować 420 godzin. Aktualna lista dostępnych w danym roku akademickim konwersatoriów monograficznych jest opublikowana na stronie Instytutu przed rozpoczęciem kolejnego roku akademickiego – nie później niż w połowie września.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka języka ukraińskiego III
90 8,0 egzamin O
Język prawa i biznesu
30 2,0 zaliczenie na ocenę O
Ochrona własności intelektualnej
6 1,0 zaliczenie O
Literacka mapa Ukrainy VI
30 3,0 egzamin O
Przekład tekstów użytkowych
30 2,0 zaliczenie na ocenę O
Praktyczna nauka języka rosyjskiego II
90 7,0 egzamin O
Podstawy tłumaczenia ustnego
30 2,0 zaliczenie na ocenę O
Grupa: Seminarium licencjackie
O
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej
O
 • O - obowiązkowy
 • F - fakultatywny