A A A
pl | en
2022/23 studia stacjonarne pierwszego stopnia Wydział Filozoficzny

Kognitywistyka

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Filozoficzny
Nazwa kierunku: Kognitywistyka
Poziom: pierwszego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina wiodąca: Filozofia

Program

Klasyfikacja ISCED:
Liczba semestrów: 6
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: licencjat

Opis realizacji programu

Studia mają charakter badawczy oraz tutorialowy. Pod opieką pracownika naukowego student projektuje tok swoich studiów w optymalny sposób na potrzeby realizacji projektu badawczego, stanowiącego przedmiot pracy dyplomowej. Jednocześnie w trakcie "Proseminarium" i "Seminarium kognitywistycznego" (trzy semestry) studenci integrują wiedzę z dyscyplin szczegółowych w interdyscyplinarne, kognitywistyczne rozumienie ludzkiego oraz sztucznego poznania. Osoby uprzednio niestudiujące określonych dyscyplin składowych kognitywistyki obowiązane są do uzupełnienia podstaw tych dyscyplin. Kursy obecne w programie studiów prowadzone są przez pracowników naukowych Instytutu Filozofii UJ (z Zakładów: Kognitywistyki, Logiki, Epistemologii, Ontologii, Estetyki, Etyki, Filozofii Nauk Przyrodniczych, Badań nad Etyką Zawodową i Pracowni Retoryki Logicznej) oraz Instytutu Psychologii UJ (z Zakładów: Psychofizjologii, Psychologii Eksperymentalnej oraz Psychologii Społecznej), których bogaty dorobek naukowy daje gwarancję wysokiego poziomu merytorycznego studiów.

Ukończenie studiów

Ukończenie studiów wymaga zaliczenia obowiązkowych kursów, uzyskania określonej liczy punktów ECTS, pozytywnej oceny pracy dyplomowej, oraz zdania egzaminu dyplomowego.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

W ramach grupy zajęć fakultatywnych należy uzyskać co najmniej 42 punky ECTS w toku studiów (w tym minimalnie 20 na II roku). Łącznie w toku studiów student otrzymuje 180 punktów ECTS (w tym 170 punktów za kursy obowiązkowe i fakultatywne oraz 10 punktów za egzamin dyplomowy). Instytut Filozofii stara się o możliwie szeroką i ciągle aktualizowaną ofertę kursów fakultatywnych. O ich uruchomieniu w danym roku decyduje dyrekcja w porozumieniu z Radą Naukową Instytutu Filozofii, zwracając uwagę m.in. na liczebność grup studenckich i bieżącą organizację pracy badawczej i dydaktycznej. Aktualne informacje znajdują się na stronie Instytutu Filozofii (www.filozofia.uj.edu.pl).

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Wstęp do kognitywistyki
60 5 egzamin O
Podstawy filozofii teoretycznej
60 4 egzamin O
Logika
60 5 egzamin O
Technologie informacyjne
60 3 zaliczenie na ocenę O
Psychologia poznawcza
60 5 egzamin O
Psychologia różnicowa
45 5 egzamin O
Wychowanie fizyczne
30 - zaliczenie O
5 - zaliczenie O

W ramach grupy zajęć fakultatywnych należy uzyskać co najmniej 42 punky ECTS w toku studiów (w tym minimalnie 20 na II roku). Łącznie w toku studiów student otrzymuje 180 punktów ECTS (w tym 170 punktów za kursy obowiązkowe i fakultatywne oraz 10 punktów za egzamin dyplomowy). Instytut Filozofii stara się o możliwie szeroką i ciągle aktualizowaną ofertę kursów fakultatywnych. O ich uruchomieniu w danym roku decyduje dyrekcja w porozumieniu z Radą Naukową Instytutu Filozofii, zwracając uwagę m.in. na liczebność grup studenckich i bieżącą organizację pracy badawczej i dydaktycznej. Aktualne informacje znajdują się na stronie Instytutu Filozofii (www.filozofia.uj.edu.pl).

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Filozofia umysłu
60 5 egzamin O
Antropologia filozoficzna
30 3 egzamin O
Teoria mnogości
60 5 egzamin O
Statystyka
60 5 egzamin O
Informatyka
60 5 egzamin O
Neurobiologia behawioralna
60 5 egzamin O
Wychowanie fizyczne
30 - zaliczenie O
Elementy prawa autorskiego
15 1 zaliczenie na ocenę O
Podstawy filozofii praktycznej
60 4 egzamin O

W ramach grupy zajęć fakultatywnych należy uzyskać co najmniej 42 punky ECTS w toku studiów (w tym minimalnie 20 na II roku). Łącznie w toku studiów student otrzymuje 180 punktów ECTS (w tym 170 punktów za kursy obowiązkowe i fakultatywne oraz 10 punktów za egzamin dyplomowy). Instytut Filozofii stara się o możliwie szeroką i ciągle aktualizowaną ofertę kursów fakultatywnych. O ich uruchomieniu w danym roku decyduje dyrekcja w porozumieniu z Radą Naukową Instytutu Filozofii, zwracając uwagę m.in. na liczebność grup studenckich i bieżącą organizację pracy badawczej i dydaktycznej. Aktualne informacje znajdują się na stronie Instytutu Filozofii (www.filozofia.uj.edu.pl).

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Epistemologia
45 5 egzamin O
Matematyka
60 5 egzamin O
Sztuczna inteligencja
60 5 egzamin O
Modelowanie
45 5 egzamin O
Wiedza o języku
45 5 egzamin O
30 - zaliczenie O
GRUPA PRZEDMIOTÓW DO WYBORU
O

W ramach grupy zajęć fakultatywnych należy uzyskać co najmniej 42 punky ECTS w toku studiów (w tym minimalnie 20 na II roku). Łącznie w toku studiów student otrzymuje 180 punktów ECTS (w tym 170 punktów za kursy obowiązkowe i fakultatywne oraz 10 punktów za egzamin dyplomowy). Instytut Filozofii stara się o możliwie szeroką i ciągle aktualizowaną ofertę kursów fakultatywnych. O ich uruchomieniu w danym roku decyduje dyrekcja w porozumieniu z Radą Naukową Instytutu Filozofii, zwracając uwagę m.in. na liczebność grup studenckich i bieżącą organizację pracy badawczej i dydaktycznej. Aktualne informacje znajdują się na stronie Instytutu Filozofii (www.filozofia.uj.edu.pl).

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Percepcja
45 5 egzamin O
Uwaga i pamięć
45 5 egzamin O
Interpretacja badań EEG w neuronauce
45 5 egzamin O
30 - zaliczenie O
GRUPA PRZEDMIOTÓW DO WYBORU
O

W ramach grupy zajęć fakultatywnych należy uzyskać co najmniej 42 punky ECTS w toku studiów (w tym minimalnie 20 na II roku). Łącznie w toku studiów student otrzymuje 180 punktów ECTS (w tym 170 punktów za kursy obowiązkowe i fakultatywne oraz 10 punktów za egzamin dyplomowy). Instytut Filozofii stara się o możliwie szeroką i ciągle aktualizowaną ofertę kursów fakultatywnych. O ich uruchomieniu w danym roku decyduje dyrekcja w porozumieniu z Radą Naukową Instytutu Filozofii, zwracając uwagę m.in. na liczebność grup studenckich i bieżącą organizację pracy badawczej i dydaktycznej. Aktualne informacje znajdują się na stronie Instytutu Filozofii (www.filozofia.uj.edu.pl).

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Metodologia badań kognitywistycznych
45 - - O
Myślenie i rozumowanie
45 5 egzamin O
30 - zaliczenie O
Świadomość
45 5 egzamin O
GRUPA PRZEDMIOTÓW DO WYBORU
O

W ramach grupy zajęć fakultatywnych należy uzyskać co najmniej 105 punktów ECTS w toku studiów. Instytut Filozofii stara się o możliwie szeroką i ciągle aktualizowaną ofertę kursów fakultatywnych. O ich uruchomieniu w danym roku decyduje dyrekcja w porozumieniu z Radą Naukową Instytutu Filozofii, zwracając uwagę m.in. na liczebność grup studenckich i bieżącą organizację pracy badawczej i dydaktycznej. Aktualne informacje znajdują się na stronie Instytutu Filozofii (www.filozofia.uj.edu.pl).

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Action and cognition
60 5 egzamin O
30 8 egzamin O
GRUPA PRZEDMIOTÓW DO WYBORU
O
Metodologia badań kognitywistycznych
15 5 egzamin O