A A A
pl | en
2022/23 studia stacjonarne pierwszego stopnia Wydział Filozoficzny

Socjologia

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Filozoficzny
Nazwa kierunku: Socjologia
Poziom: pierwszego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina: Nauki socjologiczne

Program

Klasyfikacja ISCED: 0314
Liczba semestrów: 6
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: licencjat

Opis realizacji programu

Studenci i studentki studiów pierwszego stopnia zdobywają szeroką wiedzę akademicką dotyczącą zjawisk i procesów społecznych, nabywają umiejętności analizy i badania różnych aspektów życia społecznego oraz komunikowania wyników tych badań różnym adresatom. Aby ukończyć studia socjologiczne z tytułem licencjata/tki należy w ciągu trzech lat uzyskać co najmniej 180 punktów ECTS. Suma punktów ECTS uzyskanych w ciągu jednego roku powinna wynosić co najmniej 60 ECTS.

W trakcie pierwszego roku studiów studenci/tki zobowiązani są zrealizować łącznie 11 kursów obowiązkowych, tutorial, zajęcia WF, kurs BHK oraz odpowiednią liczbę kursów fakultatywnych na drugim semestrze (w tym minimum jeden kurs z socjologii szczegółowej). Na drugim roku studiów studenci/tki realizują sześć kursów obowiązkowych, tutorial, kursy fakultatywne oraz lektorat z języka angielskiego zakończony egzaminem. Na trzecim roku należy zrealizować cztery kursy obowiązkowe, seminarium dyplomowe, kursy fakultatywne oraz zajęcia w ramach wybranego bloku tematycznego „Socjologia w działaniu”.

Podsumowując, w trakcie trzech lat studiów studenci/tki zobowiązani/e są zrealizować wszystkie kursy obowiązkowe (w tym: tutorial, kurs BHK, WF, lektorat, seminarium dyplomowe), zrealizować 120 godzin praktyk zawodowych (za 4 ECTS) oraz wybrać z oferty zajęć fakultatywnych:

- minimum pięć kursów z bloku socjologia szczegółowa (za 15 ECTS),

- minimum jeden obóz naukowo-badawczy (za min. 5 ECTS),

- minimum jeden kurs z oferty warsztatów trans- i interdyscyplinarnych (za 4 ECTS),

- odpowiednią liczbę tematycznych kursów fakultatywnych (za min. 22 ECTS),

- blok tematyczny „Socjologia w działaniu” (za 12 ECTS).

Obozy badawcze, warsztaty trans- i interdyscyplinarne, praktyki zawodowe mogą być realizowane od II roku studiów włącznie.

Lista kursów z bloku socjologia szczegółowa, warsztaty trans- i interdyscyplinarne, tematyczne kursy fakultatywne oraz obozy naukowo-badawcze może ulegać zmianie, jej aktualizacja jest publikowana na stronie internetowej Instytutu Socjologii przed rozpoczęciem kolejnego roku akademickiego.

Ukończenie studiów

Zaliczenie seminarium licencjackiego, napisanie pracy dyplomowej, zdanie egzaminu dyplomowego.

Uprawnienia pedagogiczne

Studenci/tki, którzy chcą uzyskać uprawnienia pedagogiczne i zapisali się do Studium Pedagogicznego UJ wybierają kursy: Dydaktyka nauczania Wiedzy o Społeczeństwie I oraz Dydaktyka nauczania Wiedzy o Społeczeństwie II – uzyskane punkty ECTS są pozaprogramowe na kierunku socjologia, ale konieczne dla zaliczenia programu Studium Pedagogicznego.

Ukończenie studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie minimum 180 punktów ECTS, zrealizowanie wszystkich kursów wymaganych programem studiów (obowiązkowych i fakultatywnych), a także zaliczenie seminarium licencjackiego, które następuje w momencie złożenia pracy dyplomowej. Studia finalizuje zdanie egzaminu dyplomowego.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

Studenci i studentki studiów licencjackich zobowiązani są do zrealizowania w trakcie trzech lat studiów przewidzianych w programie wszystkich obowiązkowych kursów kierunkowych, a także powinni zrealizować szkolenia z BHK, 60-godzin zajęć z wychowania fizycznego na I roku studiów; 40 godzin tutorialu na I i II roku studiów za 2 ECTS; 120 godzin lektoratu na II roku na poziomie minimum B2 za 8 ECTS, który kończy się egzaminem; 120 godzin praktyk zawodowych za 4 ECTS. Punkty ECTS za zrealizowanie praktyk zawodowych dopisywane są na III roku studiów. Na trzecim roku studenci i studentki realizują także obowiązkowe seminaria dyplomowe, które kończą się złożeniem pracy dyplomowej i zdaniem egzaminu dyplomowego.

W ramach programu studiów, studenci i studentki zobowiązani są wybrać z oferty zajęć fakultatywnych:

- minimum pięć kursów z bloku socjologia szczegółowa (za min. 15 ECTS),

- minimum jeden obóz naukowo-badawczy (za min. 5 ECTS),

- minimum jeden kurs z oferty warsztatów trans- i interdyscyplinarnych (za min. 4 ECTS),

- odpowiednią liczbę tematycznych kursów fakultatywnych (za min. 22 ECTS).

Obozy naukowo-badawcze, warsztaty trans- i interdyscyplinarne, praktyki zawodowe mogą być realizowane od II roku studiów włącznie.

 Na trzecim roku studenci i studentki realizują zajęcia z jednego wybranego przez siebie bloku tematycznego „Socjologia w działaniu” (za 12 ECTS). Kursy z bloku tematycznego „Socjologia w działaniu” realizowane są przez dwa semestry w formie warsztatowo-projektowej i mają na celu wzmocnienie kompetencji studentów i studentek w zakresie aplikacji teorii socjologicznej oraz wykorzystania metod i technik badawczych do rozpoznawania, analizowania i projektowania zmian w wybranych sferach życia społecznego.

Lista kursów z bloku socjologia szczegółowa, warsztaty trans- i interdyscyplinarne, tematyczne kursy fakultatywne oraz obozy naukowo-badawcze może ulegać zmianie, jej aktualizacja jest publikowana na stronie internetowej Instytutu Socjologii przed rozpoczęciem kolejnego roku akademickiego.

Ukończenie studiów

Zaliczenie seminarium licencjackiego, napisanie pracy dyplomowej, zdanie egzaminu dyplomowego.

Uprawnienia pedagogiczne

Studenci/tki, którzy chcą uzyskać uprawnienia pedagogiczne i zapisali się do Studium Pedagogicznego UJ wybierają kursy: Dydaktyka nauczania Wiedzy o Społeczeństwie I oraz Dydaktyka nauczania Wiedzy o Społeczeństwie II – uzyskane punkty ECTS są pozaprogramowe na kierunku socjologia, ale konieczne dla zaliczenia programu Studium Pedagogicznego.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Wprowadzenie do socjologii
75 8 egzamin O
Historia myśli socjologicznej
60 6 egzamin O
Studia nad ludnością i rodzinami
60 6 egzamin O
Psychologia społeczna
30 3 egzamin O
Wstęp do filozofii
30 3 egzamin O
Logika
30 3 zaliczenie na ocenę O
Warsztat kompetencji akademickich
30 1 zaliczenie O
Tutorial I rok
10 - zaliczenie O
6 - zaliczenie O
Wychowanie fizyczne
30 - zaliczenie O
Dydaktyka nauczania Wiedzy o Społeczeństwie I
120 4 zaliczenie na ocenę F

Studenci i studentki studiów licencjackich zobowiązani są do zrealizowania w trakcie trzech lat studiów przewidzianych w programie wszystkich obowiązkowych kursów kierunkowych, a także powinni zrealizować szkolenia z BHK, 60-godzin zajęć z wychowania fizycznego na I roku studiów; 40 godzin tutorialu na I i II roku studiów za 2 ECTS; 120 godzin lektoratu na II roku na poziomie minimum B2 za 8 ECTS, który kończy się egzaminem; 120 godzin praktyk zawodowych za 4 ECTS. Punkty ECTS za zrealizowanie praktyk zawodowych dopisywane są na III roku studiów. Na trzecim roku studenci i studentki realizują także obowiązkowe seminaria dyplomowe, które kończą się złożeniem pracy dyplomowej i zdaniem egzaminu dyplomowego.

W ramach programu studiów, studenci i studentki zobowiązani są wybrać z oferty zajęć fakultatywnych:

- minimum pięć kursów z bloku socjologia szczegółowa (za min. 15 ECTS),

- minimum jeden obóz naukowo-badawczy (za min. 5 ECTS),

- minimum jeden kurs z oferty warsztatów trans- i interdyscyplinarnych (za min. 4 ECTS),

- odpowiednią liczbę tematycznych kursów fakultatywnych (za min. 22 ECTS).

Obozy naukowo-badawcze, warsztaty trans- i interdyscyplinarne, praktyki zawodowe mogą być realizowane od II roku studiów włącznie.

 Na trzecim roku studenci i studentki realizują zajęcia z jednego wybranego przez siebie bloku tematycznego „Socjologia w działaniu” (za 12 ECTS). Kursy z bloku tematycznego „Socjologia w działaniu” realizowane są przez dwa semestry w formie warsztatowo-projektowej i mają na celu wzmocnienie kompetencji studentów i studentek w zakresie aplikacji teorii socjologicznej oraz wykorzystania metod i technik badawczych do rozpoznawania, analizowania i projektowania zmian w wybranych sferach życia społecznego.

Lista kursów z bloku socjologia szczegółowa, warsztaty trans- i interdyscyplinarne, tematyczne kursy fakultatywne oraz obozy naukowo-badawcze może ulegać zmianie, jej aktualizacja jest publikowana na stronie internetowej Instytutu Socjologii przed rozpoczęciem kolejnego roku akademickiego.

Ukończenie studiów

Zaliczenie seminarium licencjackiego, napisanie pracy dyplomowej, zdanie egzaminu dyplomowego.

Uprawnienia pedagogiczne

Studenci/tki, którzy chcą uzyskać uprawnienia pedagogiczne i zapisali się do Studium Pedagogicznego UJ wybierają kursy: Dydaktyka nauczania Wiedzy o Społeczeństwie I oraz Dydaktyka nauczania Wiedzy o Społeczeństwie II – uzyskane punkty ECTS są pozaprogramowe na kierunku socjologia, ale konieczne dla zaliczenia programu Studium Pedagogicznego.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Wprowadzenie do socjologii
15 2 zaliczenie na ocenę O
Metody empirycznych badań społecznych
60 6 egzamin O
Mikrostruktury społeczne
60 6 egzamin O
Film i materiał audiowizualny w naukach społecznych (Socjologiczna pracownia audiowizualna)
30 3 zaliczenie na ocenę O
Prawo ochrony danych osobowych w badaniach społecznych
10 1 zaliczenie O
Tutorial I rok
10 1 zaliczenie O
Socjologie szczegółowe
O
Tematyczne kursy fakultatywne
O
Wychowanie fizyczne
30 - zaliczenie O
ERA-O (program wolontariacki 30 godz.)
30 1 zaliczenie F
ERA-O (program wolontariacki 60 godz.)
60 2 zaliczenie F
Dydaktyka nauczania Wiedzy o Społeczeństwie II
150 5 egzamin F

Studenci i studentki studiów licencjackich zobowiązani są do zrealizowania w trakcie trzech lat studiów przewidzianych w programie wszystkich obowiązkowych kursów kierunkowych, a także powinni zrealizować szkolenia z BHK, 60-godzin zajęć z wychowania fizycznego na I roku studiów; 40 godzin tutorialu na I i II roku studiów za 2 ECTS; 120 godzin lektoratu na II roku na poziomie minimum B2 za 8 ECTS, który kończy się egzaminem; 120 godzin praktyk zawodowych za 4 ECTS. Punkty ECTS za zrealizowanie praktyk zawodowych dopisywane są na III roku studiów. Na trzecim roku studenci i studentki realizują także obowiązkowe seminaria dyplomowe, które kończą się złożeniem pracy dyplomowej i zdaniem egzaminu dyplomowego.

W ramach programu studiów, studenci i studentki zobowiązani są wybrać z oferty zajęć fakultatywnych:

- minimum pięć kursów z bloku socjologia szczegółowa (za min. 15 ECTS),

- minimum jeden obóz naukowo-badawczy (za min. 5 ECTS),

- minimum jeden kurs z oferty warsztatów trans- i interdyscyplinarnych (za min. 4 ECTS),

- odpowiednią liczbę tematycznych kursów fakultatywnych (za min. 22 ECTS).

Obozy naukowo-badawcze, warsztaty trans- i interdyscyplinarne, praktyki zawodowe mogą być realizowane od II roku studiów włącznie.

 Na trzecim roku studenci i studentki realizują zajęcia z jednego wybranego przez siebie bloku tematycznego „Socjologia w działaniu” (za 12 ECTS). Kursy z bloku tematycznego „Socjologia w działaniu” realizowane są przez dwa semestry w formie warsztatowo-projektowej i mają na celu wzmocnienie kompetencji studentów i studentek w zakresie aplikacji teorii socjologicznej oraz wykorzystania metod i technik badawczych do rozpoznawania, analizowania i projektowania zmian w wybranych sferach życia społecznego.

Lista kursów z bloku socjologia szczegółowa, warsztaty trans- i interdyscyplinarne, tematyczne kursy fakultatywne oraz obozy naukowo-badawcze może ulegać zmianie, jej aktualizacja jest publikowana na stronie internetowej Instytutu Socjologii przed rozpoczęciem kolejnego roku akademickiego.

Ukończenie studiów

Zaliczenie seminarium licencjackiego, napisanie pracy dyplomowej, zdanie egzaminu dyplomowego.

Uprawnienia pedagogiczne

Studenci/tki, którzy chcą uzyskać uprawnienia pedagogiczne i zapisali się do Studium Pedagogicznego UJ wybierają kursy: Dydaktyka nauczania Wiedzy o Społeczeństwie I oraz Dydaktyka nauczania Wiedzy o Społeczeństwie II – uzyskane punkty ECTS są pozaprogramowe na kierunku socjologia, ale konieczne dla zaliczenia programu Studium Pedagogicznego.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Wielkie struktury społeczne (makrosocjologia)
60 6 egzamin O
Metody jakościowe w badaniach społecznych
60 6 egzamin O
Wprowadzenie do statystycznej analizy danych
90 8 egzamin O
Tutorial II rok
10 - zaliczenie O
60 3 zaliczenie na ocenę O
Socjologie szczegółowe
O
Tematyczne kursy fakultatywne
O
Warsztaty trans-i interdyscyplinarne
O
obozy naukowo-badawcze
O
ERA-O (program wolontariacki 30 godz.)
30 1 zaliczenie F
ERA-O (program wolontariacki 60 godz.)
60 2 zaliczenie F
Dydaktyka nauczania Wiedzy o Społeczeństwie I
120 4 zaliczenie na ocenę F

Studenci i studentki studiów licencjackich zobowiązani są do zrealizowania w trakcie trzech lat studiów przewidzianych w programie wszystkich obowiązkowych kursów kierunkowych, a także powinni zrealizować szkolenia z BHK, 60-godzin zajęć z wychowania fizycznego na I roku studiów; 40 godzin tutorialu na I i II roku studiów za 2 ECTS; 120 godzin lektoratu na II roku na poziomie minimum B2 za 8 ECTS, który kończy się egzaminem; 120 godzin praktyk zawodowych za 4 ECTS. Punkty ECTS za zrealizowanie praktyk zawodowych dopisywane są na III roku studiów. Na trzecim roku studenci i studentki realizują także obowiązkowe seminaria dyplomowe, które kończą się złożeniem pracy dyplomowej i zdaniem egzaminu dyplomowego.

W ramach programu studiów, studenci i studentki zobowiązani są wybrać z oferty zajęć fakultatywnych:

- minimum pięć kursów z bloku socjologia szczegółowa (za min. 15 ECTS),

- minimum jeden obóz naukowo-badawczy (za min. 5 ECTS),

- minimum jeden kurs z oferty warsztatów trans- i interdyscyplinarnych (za min. 4 ECTS),

- odpowiednią liczbę tematycznych kursów fakultatywnych (za min. 22 ECTS).

Obozy naukowo-badawcze, warsztaty trans- i interdyscyplinarne, praktyki zawodowe mogą być realizowane od II roku studiów włącznie.

 Na trzecim roku studenci i studentki realizują zajęcia z jednego wybranego przez siebie bloku tematycznego „Socjologia w działaniu” (za 12 ECTS). Kursy z bloku tematycznego „Socjologia w działaniu” realizowane są przez dwa semestry w formie warsztatowo-projektowej i mają na celu wzmocnienie kompetencji studentów i studentek w zakresie aplikacji teorii socjologicznej oraz wykorzystania metod i technik badawczych do rozpoznawania, analizowania i projektowania zmian w wybranych sferach życia społecznego.

Lista kursów z bloku socjologia szczegółowa, warsztaty trans- i interdyscyplinarne, tematyczne kursy fakultatywne oraz obozy naukowo-badawcze może ulegać zmianie, jej aktualizacja jest publikowana na stronie internetowej Instytutu Socjologii przed rozpoczęciem kolejnego roku akademickiego.

Ukończenie studiów

Zaliczenie seminarium licencjackiego, napisanie pracy dyplomowej, zdanie egzaminu dyplomowego.

Uprawnienia pedagogiczne

Studenci/tki, którzy chcą uzyskać uprawnienia pedagogiczne i zapisali się do Studium Pedagogicznego UJ wybierają kursy: Dydaktyka nauczania Wiedzy o Społeczeństwie I oraz Dydaktyka nauczania Wiedzy o Społeczeństwie II – uzyskane punkty ECTS są pozaprogramowe na kierunku socjologia, ale konieczne dla zaliczenia programu Studium Pedagogicznego.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Antropologia społeczna
60 6 egzamin O
Metody ilościowe w badaniach społecznych
60 6 egzamin O
Wprowadzenie do analizy danych jakościowych
30 3 egzamin O
Tutorial II rok
10 1 zaliczenie O
60 5 egzamin O
Socjologie szczegółowe
O
Tematyczne kursy fakultatywne
O
Warsztaty trans-i interdyscyplinarne
O
obozy naukowo-badawcze
O
ERA-O (program wolontariacki 30 godz.)
30 1 zaliczenie F
ERA-O (program wolontariacki 60 godz.)
60 2 zaliczenie F
Dydaktyka nauczania Wiedzy o Społeczeństwie II
150 5 egzamin F

Studenci i studentki studiów licencjackich zobowiązani są do zrealizowania w trakcie trzech lat studiów przewidzianych w programie wszystkich obowiązkowych kursów kierunkowych, a także powinni zrealizować szkolenia z BHK, 60-godzin zajęć z wychowania fizycznego na I roku studiów; 40 godzin tutorialu na I i II roku studiów za 2 ECTS; 120 godzin lektoratu na II roku na poziomie minimum B2 za 8 ECTS, który kończy się egzaminem; 120 godzin praktyk zawodowych za 4 ECTS. Punkty ECTS za zrealizowanie praktyk zawodowych dopisywane są na III roku studiów. Na trzecim roku studenci i studentki realizują także obowiązkowe seminaria dyplomowe, które kończą się złożeniem pracy dyplomowej i zdaniem egzaminu dyplomowego.

W ramach programu studiów, studenci i studentki zobowiązani są wybrać z oferty zajęć fakultatywnych:

- minimum pięć kursów z bloku socjologia szczegółowa (za min. 15 ECTS),

- minimum jeden obóz naukowo-badawczy (za min. 5 ECTS),

- minimum jeden kurs z oferty warsztatów trans- i interdyscyplinarnych (za min. 4 ECTS),

- odpowiednią liczbę tematycznych kursów fakultatywnych (za min. 22 ECTS).

Obozy naukowo-badawcze, warsztaty trans- i interdyscyplinarne, praktyki zawodowe mogą być realizowane od II roku studiów włącznie.

 Na trzecim roku studenci i studentki realizują zajęcia z jednego wybranego przez siebie bloku tematycznego „Socjologia w działaniu” (za 12 ECTS). Kursy z bloku tematycznego „Socjologia w działaniu” realizowane są przez dwa semestry w formie warsztatowo-projektowej i mają na celu wzmocnienie kompetencji studentów i studentek w zakresie aplikacji teorii socjologicznej oraz wykorzystania metod i technik badawczych do rozpoznawania, analizowania i projektowania zmian w wybranych sferach życia społecznego.

Lista kursów z bloku socjologia szczegółowa, warsztaty trans- i interdyscyplinarne, tematyczne kursy fakultatywne oraz obozy naukowo-badawcze może ulegać zmianie, jej aktualizacja jest publikowana na stronie internetowej Instytutu Socjologii przed rozpoczęciem kolejnego roku akademickiego.

Ukończenie studiów

Zaliczenie seminarium licencjackiego, napisanie pracy dyplomowej, zdanie egzaminu dyplomowego.

Uprawnienia pedagogiczne

Studenci/tki, którzy chcą uzyskać uprawnienia pedagogiczne i zapisali się do Studium Pedagogicznego UJ wybierają kursy: Dydaktyka nauczania Wiedzy o Społeczeństwie I oraz Dydaktyka nauczania Wiedzy o Społeczeństwie II – uzyskane punkty ECTS są pozaprogramowe na kierunku socjologia, ale konieczne dla zaliczenia programu Studium Pedagogicznego.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Współczesne teorie socjologiczne
60 6 egzamin O
Współczesne problemy społeczne
30 3 zaliczenie na ocenę O
Ekonomia
30 3 egzamin O
Seminarium licencjackie I semestr
30 3 zaliczenie O
Socjologia w działaniu
O
Socjologie szczegółowe
O
Tematyczne kursy fakultatywne
O
Warsztaty trans-i interdyscyplinarne
O
obozy naukowo-badawcze
O
ERA-O (program wolontariacki 30 godz.)
30 1 zaliczenie F
ERA-O (program wolontariacki 60 godz.)
60 2 zaliczenie F
Dydaktyka nauczania Wiedzy o Społeczeństwie I
120 4 zaliczenie na ocenę F

Studenci i studentki studiów licencjackich zobowiązani są do zrealizowania w trakcie trzech lat studiów przewidzianych w programie wszystkich obowiązkowych kursów kierunkowych, a także powinni zrealizować szkolenia z BHK, 60-godzin zajęć z wychowania fizycznego na I roku studiów; 40 godzin tutorialu na I i II roku studiów za 2 ECTS; 120 godzin lektoratu na II roku na poziomie minimum B2 za 8 ECTS, który kończy się egzaminem; 120 godzin praktyk zawodowych za 4 ECTS. Punkty ECTS za zrealizowanie praktyk zawodowych dopisywane są na III roku studiów. Na trzecim roku studenci i studentki realizują także obowiązkowe seminaria dyplomowe, które kończą się złożeniem pracy dyplomowej i zdaniem egzaminu dyplomowego.

W ramach programu studiów, studenci i studentki zobowiązani są wybrać z oferty zajęć fakultatywnych:

- minimum pięć kursów z bloku socjologia szczegółowa (za min. 15 ECTS),

- minimum jeden obóz naukowo-badawczy (za min. 5 ECTS),

- minimum jeden kurs z oferty warsztatów trans- i interdyscyplinarnych (za min. 4 ECTS),

- odpowiednią liczbę tematycznych kursów fakultatywnych (za min. 22 ECTS).

Obozy naukowo-badawcze, warsztaty trans- i interdyscyplinarne, praktyki zawodowe mogą być realizowane od II roku studiów włącznie.

 Na trzecim roku studenci i studentki realizują zajęcia z jednego wybranego przez siebie bloku tematycznego „Socjologia w działaniu” (za 12 ECTS). Kursy z bloku tematycznego „Socjologia w działaniu” realizowane są przez dwa semestry w formie warsztatowo-projektowej i mają na celu wzmocnienie kompetencji studentów i studentek w zakresie aplikacji teorii socjologicznej oraz wykorzystania metod i technik badawczych do rozpoznawania, analizowania i projektowania zmian w wybranych sferach życia społecznego.

Lista kursów z bloku socjologia szczegółowa, warsztaty trans- i interdyscyplinarne, tematyczne kursy fakultatywne oraz obozy naukowo-badawcze może ulegać zmianie, jej aktualizacja jest publikowana na stronie internetowej Instytutu Socjologii przed rozpoczęciem kolejnego roku akademickiego.

Ukończenie studiów

Zaliczenie seminarium licencjackiego, napisanie pracy dyplomowej, zdanie egzaminu dyplomowego.

Uprawnienia pedagogiczne

Studenci/tki, którzy chcą uzyskać uprawnienia pedagogiczne i zapisali się do Studium Pedagogicznego UJ wybierają kursy: Dydaktyka nauczania Wiedzy o Społeczeństwie I oraz Dydaktyka nauczania Wiedzy o Społeczeństwie II – uzyskane punkty ECTS są pozaprogramowe na kierunku socjologia, ale konieczne dla zaliczenia programu Studium Pedagogicznego.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Prawo w społeczeństwie
30 3 zaliczenie na ocenę O
Seminarium licencjackie II semestr
30 7 zaliczenie O
Socjologia w działaniu
O
Socjologie szczegółowe
O
Tematyczne kursy fakultatywne
O
Warsztaty trans-i interdyscyplinarne
O
obozy naukowo-badawcze
O
Praktyka socjologiczna (zawodowa)
120 4 zaliczenie O
ERA-O (program wolontariacki 60 godz.)
60 2 zaliczenie F
ERA-O (program wolontariacki 30 godz.)
30 1 zaliczenie F
Dydaktyka nauczania Wiedzy o Społeczeństwie II
150 5 egzamin F