A A A
pl | en
2022/23 studia stacjonarne pierwszego stopnia Wydział Filozoficzny

Studia nad buddyzmem

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Filozoficzny
Nazwa kierunku: Studia nad buddyzmem
Poziom: pierwszego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina wiodąca: Nauki o kulturze i religii

Program

Klasyfikacja ISCED: 0221
Liczba semestrów: 6
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: licencjat

Opis realizacji programu

Zajęcia dydaktyczne w programie studiów realizowane są w formie wykładów, ćwiczeń, konwersatoriów, seminariów oraz lektoratów. Plan studiów dzieli się na kursy obligatoryjne oraz fakultatywne. Moduły dotyczą historii buddyzmu, filozofii buddyjskiej, literatury, kultury i sztuki buddyjskiej. Część zajęć ma charakter ogólny, wprowadzający i wybrana została z całościowej oferty Katedry Porównawczych Studiów Cywilizacji. Studenci zobowiązani są do zgromadzenia 180 ECTS (na I roku 60, po II roku 120 i po III roku 180 ECTS) – za moduły kanoniczne (108 ECTS); za język obcy (angielski [4 ECTS]); za lektoraty i translatoria obowiązkowego języka buddyjskiego (do wyboru: sanskryt, tybetański, chiński) (30 ECTS); za pozostałe przedmioty fakultatywne (42 ECTS). Znaczną część procesu dydaktycznego stanowi samodzielna praca studentów: przygotowywanie referatów, prezentacji, praca z tekstem (także w grupach). Praca ta i jej wyniki podlegają kontroli i ukierunkowaniu w trakcie seminariów i konwersatoriów. System studiowania na UJ umożliwia studentom realizację kursów fakultatywnych w innych jednostkach UJ - każdy przypadek rozpatrywany jest indywidualnie przez Kierownika jednostki. Studenci w szczególnej sytuacji życiowej mogą realizować Indywidualny Plan Studiów, którego jego warunki ustalane są indywidualnie z prowadzącymi zajęcia oraz akceptowane przez Kierownika jednostki. Studia I stopnia kończą się przygotowaniem przez studentów pracy licencjackiej oraz jej obroną podczas egzaminu dyplomowego

 

Ukończenie studiów

Ukończenie seminarium dyplomowego, w ramach którego przygotowywana jest praca zaliczeniowa w formie artykułu naukowego (5 ECTS) oraz pozytywny wynik egzaminu dyplomowego.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

 

Na I roku studenci wybierają jeden język buddyjski i kontynuują jego naukę na II i III roku. W ramach realizacji kursów fakultatywnych studenci muszą otrzymać 72 ECTS, w tym 30 ECTS za kursy z GRUPY 1. Informacja odnośnie uruchomienia odpowiednich przedmiotów z grupy zajęć fakultatywnych będzie aktualizowana przed rozpoczęciem roku akademickiego. Ostateczną listę fakultetów na bieżący rok akademicki zatwierdza Kierownik jednostki.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Buddyzm – wprowadzenie do pojęć, idei i kierunków
30 3 zaliczenie O
Wybrane zagadnienia filozofii
60 5 egzamin O
Teorie kultury
60 5 egzamin O
Cywilizacja subkontynentu indyjskiego
60 5 egzamin O
Propedeutyka pracy naukowej
30 2 zaliczenie O
Elementy antropologii społeczno-kulturowej
60 5 egzamin O
Myślenie krytyczne
30 1 zaliczenie O
Wychowanie fizyczne
30 - zaliczenie O
GRUPA 2: PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE
O

 

Na I roku studenci wybierają jeden język buddyjski i kontynuują jego naukę na II i III roku. W ramach realizacji kursów fakultatywnych studenci muszą otrzymać 72 ECTS, w tym 30 ECTS za kursy z GRUPY 1. Informacja odnośnie uruchomienia odpowiednich przedmiotów z grupy zajęć fakultatywnych będzie aktualizowana przed rozpoczęciem roku akademickiego. Ostateczną listę fakultetów na bieżący rok akademicki zatwierdza Kierownik jednostki.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Historia buddyzmu I (wczesne szkoły buddyjskie)
45 4 egzamin O
Buddyzm w świetle kanonu palijskiego
60 5 zaliczenie na ocenę O
Tradycyjna kultura tybetańska
30 2 egzamin O
Filozofia indyjska
60 5 egzamin O
4 - zaliczenie O
Wychowanie fizyczne
30 - zaliczenie O
Religia – mit – rytuał. Podstawowe zagadnienia religioznawstwa w kontekście badań nad cywilizacjami
30 3 egzamin O
GRUPA 2: PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE
O
GRUPA 1: JĘZYKI BUDDYJSKIE
O

 

Na I roku studenci wybierają jeden język buddyjski i kontynuują jego naukę na II i III roku. W ramach realizacji kursów fakultatywnych studenci muszą otrzymać 72 ECTS, w tym 30 ECTS za kursy z GRUPY 1. Informacja odnośnie uruchomienia odpowiednich przedmiotów z grupy zajęć fakultatywnych będzie aktualizowana przed rozpoczęciem roku akademickiego. Ostateczną listę fakultetów na bieżący rok akademicki zatwierdza Kierownik jednostki.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Metody badań społecznych
30 3 zaliczenie O
Literatura indyjskiego buddyzmu mahajany
60 5 egzamin O
Buddyzm, taoizm, konfucjanizm – wprowadzenie do klasycznej kultury chińskiej
45 4 zaliczenie O
30 - zaliczenie O
Historia buddyzmu II (mahajana)
60 5 egzamin O
GRUPA 2: PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE
O
GRUPA 1: JĘZYKI BUDDYJSKIE
O

 

Na I roku studenci wybierają jeden język buddyjski i kontynuują jego naukę na II i III roku. W ramach realizacji kursów fakultatywnych studenci muszą otrzymać 72 ECTS, w tym 30 ECTS za kursy z GRUPY 1. Informacja odnośnie uruchomienia odpowiednich przedmiotów z grupy zajęć fakultatywnych będzie aktualizowana przed rozpoczęciem roku akademickiego. Ostateczną listę fakultetów na bieżący rok akademicki zatwierdza Kierownik jednostki.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Zen i czysta kraina – kultura japońska a buddyzm
45 4 egzamin O
Kultura Japonii
30 3 egzamin O
Etyka buddyjska
45 4 zaliczenie na ocenę O
30 - zaliczenie O
GRUPA 1: JĘZYKI BUDDYJSKIE
O
GRUPA 2: PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE
O

 

Na I roku studenci wybierają jeden język buddyjski i kontynuują jego naukę na II i III roku. W ramach realizacji kursów fakultatywnych studenci muszą otrzymać 72 ECTS, w tym 30 ECTS za kursy z GRUPY 1. Informacja odnośnie uruchomienia odpowiednich przedmiotów z grupy zajęć fakultatywnych będzie aktualizowana przed rozpoczęciem roku akademickiego. Ostateczną listę fakultetów na bieżący rok akademicki zatwierdza Kierownik jednostki.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Historia buddyzmu III (buddyzm tybetański i mongolski)
60 5 egzamin O
Epistemologia buddyjska
30 3 egzamin O
Nacjonalizmy i separatyzmy Azji Południowej – upolitycznianie religii
30 2 zaliczenie na ocenę O
Sztuka buddyjska w Indiach
30 2 egzamin O
Seminarium dyplomowe
30 - zaliczenie O
30 - zaliczenie O
Kultura Mongolii
30 2 egzamin O
GRUPA 1: JĘZYKI BUDDYJSKIE
O
GRUPA 2: PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE
O

 

Na I roku studenci wybierają jeden język buddyjski i kontynuują jego naukę na II i III roku. W ramach realizacji kursów fakultatywnych studenci muszą otrzymać 72 ECTS, w tym 30 ECTS za kursy z GRUPY 1. Informacja odnośnie uruchomienia odpowiednich przedmiotów z grupy zajęć fakultatywnych będzie aktualizowana przed rozpoczęciem roku akademickiego. Ostateczną listę fakultetów na bieżący rok akademicki zatwierdza Kierownik jednostki.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Historia buddyzmu IV (buddyzm współczesny)
60 5 egzamin O
Buddyjskie praktyki medytacyjne
60 5 egzamin O
Seminarium dyplomowe
30 5 zaliczenie na ocenę O
30 4 egzamin O
Buddyzm koreański
30 2 zaliczenie O
GRUPA 1: JĘZYKI BUDDYJSKIE
O
GRUPA 2: PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE
O