A A A
pl | en
2022/23 studia stacjonarne pierwszego stopnia Wydział Geografii i Geologii

Geografia i gospodarka przestrzenna

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Geografii i Geologii
Nazwa kierunku: Geografia i gospodarka przestrzenna
Poziom: pierwszego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina wiodąca: Nauki o Ziemi i środowisku

Program

Klasyfikacja ISCED: 0532
Liczba semestrów: 6
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: licencjat

Opis realizacji programu

Studia trwają 3 lata i oferują ścieżki specjalizacyjne w zakresie (1) geografii fizycznej, (2) geografii społeczno-ekonomicznej, (3) gospodarki przestrzennej i rozwoju regionalnego, oraz (4) turystyki.
Program studiów tworzą przedmioty obligatoryjne dla wszystkich studentów, przedmioty obligatoryjne dla danej ścieżki specjalizacyjnej oraz przedmioty fakultatywne, które student wybiera po konsultacji z opiekunem naukowym.

Ukończenie studiów

Podstawą do uzyskania tytułu zawodowego licencjata jest ukończenie studiów licencjackich i złożenie egzaminu licencjackiego.
Warunkiem dopuszczenia studenta do egzaminu licencjackiego jest:
− zgromadzenie co najmniej 180 punktów ECTS,
− zaliczenie III roku studiów licencjackich (I stopnia),
− zaliczenie kursów obligatoryjnych przewidzianych w programie studiów,
– zaliczenie praktyki zawodowej,
– złożenie pracy licencjackiej do 15 września, Student uzyskuje dyplom ukończenia studiów licencjackich (I stopnia) na podstawie egzaminu licencjackiego.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

Zastępca Dyrektora ds. studenckich co roku podejmuje decyzje o uruchomieniu lub zawieszeniu poszczególnych kursów do wyboru.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Pracownia ogólna
30 - zaliczenie O
Podstawy geoinformatyki
39 3 egzamin O
Geografia regionalna świata
23 - zaliczenie O
Podstawy geografii fizycznej z elementami astronomii
45 3 egzamin O
Podstawy geografii człowieka
45 3 egzamin O
Geologia
60 5 egzamin O
Statystyka
60 4 egzamin O
Ochrona własności intelektualnej
15 1 zaliczenie O
BHK
4 - zaliczenie O

Zastępca Dyrektora ds. studenckich co roku podejmuje decyzje o uruchomieniu lub zawieszeniu poszczególnych kursów do wyboru.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Pracownia ogólna
30 6 zaliczenie O
Geografia regionalna świata
28 7 egzamin O
Meteorologia i klimatologia
30 3 egzamin O
Hydrologia i oceanografia
30 3 egzamin O
Gleboznawstwo i geografia gleb
30 3 egzamin O
Geografia ludności i demografia
15 1 egzamin O
Podstawy gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska
30 3 egzamin O
Geomorfologia
30 3 egzamin O
Mapa jako źródło informacji
15 2 zaliczenie na ocenę O
Podstawy ekonomii
30 2 egzamin O
Ćwiczenia terenowe regionalne - Okolice Krakowa
10 2 zaliczenie na ocenę O
Terenowe metody badań przyrodniczych
70 3 zaliczenie O
Terenowe metody badań społeczno-ekonomicznych
60 3 zaliczenie O

Zastępca Dyrektora ds. studenckich co roku podejmuje decyzje o uruchomieniu lub zawieszeniu poszczególnych kursów do wyboru.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Projekty II rok
15 - zaliczenie O
60 - zaliczenie O
30 - zaliczenie O
Socjologia
30 2 egzamin O
Kształtowanie przestrzeni obszarów zurbanizowanych
30 3 egzamin O
Absolwent na rynku pracy
10 1 zaliczenie F
Across Poland - Physical Geography of the Country
40 3 egzamin F
Arts and culture in contemporary urban development
30 3 egzamin F
AutoCAD w gospodarce przestrzennej
30 3 zaliczenie na ocenę F
Biometeorologia człowieka
30 4 egzamin F
Dendrochronologia
30 3 egzamin F
Dendrogeomorfologia
45 4 zaliczenie na ocenę F
Dydaktyka geografii II
75 5 egzamin F
Energetyczne problemy rozwoju gospodarczego
30 3 egzamin F
Erozja w obszarach rolniczych
30 3 egzamin F
Geoekologia z elementami fizjografii
37 - zaliczenie F
Geografia kultury i religii
30 3 egzamin F
Geografia społeczna
30 3 egzamin F
Geografia Tatr
30 3 zaliczenie na ocenę F
Geografia transportu
60 6 egzamin F
Geografia turystyczna Polski
30 3 egzamin F
Geografia turyzmu
30 3 egzamin F
Geografia zwierząt
15 2 egzamin F
Geographical Problems of Cracow
15 2 egzamin F
Geography Seminar Series I
30 4 zaliczenie na ocenę F
Geosystemy gór
30 3 zaliczenie na ocenę F
GIS II (Esri Academy)
35 - zaliczenie na ocenę F
Gospodarka przestrzenna gmin
30 3 egzamin F
Historia architektury i urbanistyki
45 4 egzamin F
Historia odkryć geograficznych
30 3 egzamin F
Hydrogeochemia zlewni
20 4 zaliczenie na ocenę F
Hydrologia regionalna świata
30 3 egzamin F
Information Communication Technology in Science Education
40 4 zaliczenie na ocenę F
Interdyscyplinarne badania przestrzeni miejskich
60 5 zaliczenie na ocenę F
Klimat obszarów górskich i wyżynnych
30 3 egzamin F
Klimat obszarów zurbanizowanych
30 3 egzamin F
Klimat Polski
45 4 egzamin F
Klimatologia fizyczna
45 5 egzamin F
Knowledge-based economy and society from local and regional perspective
20 3 egzamin F
Laboratoryjne analizy gleb
45 3 zaliczenie na ocenę F
Metody badania gleb
30 3 zaliczenie na ocenę F
Metody badania osadów czwartorzędowych
25 - zaliczenie na ocenę F
Metody badania rzeźby
40 3 zaliczenie na ocenę F
Metody badań geografii ludności i demografii
15 2 zaliczenie na ocenę F
Metody badań struktury środowiska przyrodniczego
30 3 zaliczenie na ocenę F
Metody opracowań fizycznogeograficznych
30 3 zaliczenie na ocenę F
Metodyka kartografii i wizualizacja informacji geograficznej
60 6 egzamin F
Modele i bazy danych przestrzennych
60 6 egzamin F
Obsługa wybranych programów statystycznych
30 3 zaliczenie na ocenę F
Organizacja i obsługa ruchu turystycznego
45 3 egzamin F
Physical Geography of Central Europe
30 3 egzamin F
Planowanie obszarów miejskich
30 3 zaliczenie na ocenę F
Podstawy ekonomiczne turystyki
30 2 zaliczenie na ocenę F
Praktyka z dydaktyki przyrody w szkole
30 - - F
Praktyki z dydaktyki geografii w liceum
30 - - F
Praktyki z dydaktyki geografii w szkole podstawowej
30 - - F
Problemy rozwoju regionalnego i lokalnego
30 3 egzamin F
Przestrzeń gospodarcza Polski - geneza nierówności
16 2 zaliczenie na ocenę F
Seminar Series: Human Geography
15 - zaliczenie F
Seminar Series: Physical Geography
15 - zaliczenie F
Socio-Economic Geography of Central Europe
30 3 egzamin F
Strefy i regiony morfoklimatyczne
30 3 zaliczenie na ocenę F
Środowiska polarne Ziemi
30 2 zaliczenie na ocenę F
The Baltic Sea Region – Nature and Man
30 3 egzamin F
Właściwości fizyczne i chemiczne wód
20 - zaliczenie F
Wprowadzenie do logistyki i zarządzania łańcuchami dostaw
40 3 egzamin F
Wybrane krajobrazy Ziemi
30 3 zaliczenie na ocenę F
Wybrane problemy przyrodnicze i społeczne państw Dalekiego Wschodu
30 3 egzamin F
Wybrane problemy społeczno-demograficzne Polski i Europy
30 3 zaliczenie na ocenę F
Wybrane zagadnienia z geografii migracji ludności
15 2 zaliczenie na ocenę F
Geografia fizyczna
Geografia społeczno-ekonomiczna
Gospodarka przestrzenna i rozwój regionalny
Turystyka

Zastępca Dyrektora ds. studenckich co roku podejmuje decyzje o uruchomieniu lub zawieszeniu poszczególnych kursów do wyboru.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Projekty II rok
15 3 zaliczenie O
60 8 egzamin O
30 - zaliczenie O
Dane geograficzne - analiza i wizualizacja
50 4 egzamin O
Użytkowanie ziemi i kształtowanie przestrzeni wiejskiej
30 3 egzamin O
Ćwiczenia terenowe przedmiotowe II-III
O
Ćwiczenia terenowe regionalne II-III
O
Analiza i modelowanie przestrzenne w GIS
60 6 zaliczenie na ocenę F
Antropogeniczne przemiany rzeźby
30 3 zaliczenie na ocenę F
Babia Góra
30 2 zaliczenie na ocenę F
Beskid Makowski
30 2 zaliczenie na ocenę F
Biologia dla przyrodników
30 2 zaliczenie na ocenę F
Ćwiczenia terenowe "Obszary metropolitalne i procesy metropolizacji"
30 3 zaliczenie na ocenę F
Ćwiczenia terenowe regionalne - Góry Świętokrzyskie, Niecka Nidy, Roztocze
60 3 zaliczenie na ocenę F
Ćwiczenia terenowe regionalne - Karpaty
60 3 zaliczenie na ocenę F
Ćwiczenia terenowe regionalne - Pomorze
60 3 zaliczenie na ocenę F
Ćwiczenia terenowe regionalne - Sudety
60 3 zaliczenie na ocenę F
Ćwiczenia terenowe z geoekologii
60 3 zaliczenie F
Ćwiczenia terenowe z geografii społ.-ekonom.: Badanie poziomu i jakości życia mieszkańców regionu miejskiego Krakowa wg stref funkcjonalno-przestrzennych (obszar ubóstwa i bogactwa)
60 3 zaliczenie F
Ćwiczenia terenowe z geografii społeczno-ekonomicznej "Przeszłość i dzień współczesny społeczności lokalnych Beskidu Niskiego (stosunki społeczno-etniczne i gospodarka)"
60 3 zaliczenie F
Ćwiczenia terenowe z geografii społeczno-ekonomicznej-1410
60 3 zaliczenie F
Ćwiczenia terenowe z geografii społeczno-ekonomicznej-1415
60 3 zaliczenie F
Ćwiczenia terenowe z geografii społeczno-ekonomicznej-1416
60 3 zaliczenie F
Ćwiczenia terenowe z geografii społeczno-ekonomicznej: Kształtowanie przestrzeni obszarów zurbanizowanych
60 3 zaliczenie F
Ćwiczenia terenowe z geoinformatyki
60 3 zaliczenie na ocenę F
Ćwiczenia terenowe z geomorfologii
60 3 zaliczenie F
Ćwiczenia terenowe z gleboznawstwa
60 3 zaliczenie F
Ćwiczenia terenowe z hydrologii
100 5 zaliczenie F
Ćwiczenia terenowe z meteorologii
60 3 zaliczenie F
Dydaktyka geografii I
75 5 zaliczenie F
Dydaktyka przyrody
60 4 egzamin F
Dynamika chmur i układów chmurowych
15 2 egzamin F
Ekonomika miast i regionów
15 1 zaliczenie na ocenę F
Europa i Unia Europejska
30 3 egzamin F
Fitogeografia
30 3 egzamin F
Formy turystyki
30 3 egzamin F
Funkcjonowanie środowiska stref polarnych
30 3 zaliczenie na ocenę F
Geoekologia z elementami fizjografii
48 6 egzamin F
Geografia biblijna
30 3 egzamin F
Geografia Europy Północnej
30 3 egzamin F
Geografia konfliktów
30 2 egzamin F
Geografia miast i procesów urbanizacji
45 4 egzamin F
Geografia przemysłu i komunikacji
30 3 egzamin F
Geografia religii
15 2 zaliczenie na ocenę F
Geografia rolnictwa
30 3 egzamin F
Geografia transportu kolejowego
30 3 zaliczenie na ocenę F
Geografia turystyczna świata
30 3 egzamin F
Geografia wyznań w Polsce
15 2 zaliczenie na ocenę F
Geography of Air Transportation
30 3 egzamin F
Geography Seminar Series II
30 4 zaliczenie na ocenę F
GIS I (Esri Academy)
75 3 zaliczenie na ocenę F
GIS II (Esri Academy)
40 3 zaliczenie na ocenę F
Gleby Polski
30 2 egzamin F
Green Economy (GE) in Cities and Regions
30 3 zaliczenie na ocenę F
Groźne zjawiska i zdarzenia meteorologiczne
30 3 egzamin F
Historia cywilizacji
30 3 zaliczenie na ocenę F
Hydrogeochemia zlewni
26 5 egzamin F
Hydrogeologia
30 3 egzamin F
Hydrology of High Mountains
30 3 egzamin F
Interpretacja danych obrazowych
30 4 zaliczenie na ocenę F
Katastrofy w przyrodzie
30 3 zaliczenie na ocenę F
Klasyfikacja i rozpoznawanie chmur
15 2 zaliczenie na ocenę F
Klimat - Biosfera - Człowiek
45 4 egzamin F
Meteorologiczne aspekty ochrony atmosfery
45 4 egzamin F
Metody badania osadów czwartorzędowych
35 5 zaliczenie na ocenę F
Metody badań gleb organicznych
35 3 zaliczenie na ocenę F
Metody opracowań hydrologicznych
30 3 zaliczenie na ocenę F
Metody pomiarów i opracowań w meteorologii i klimatologii
30 3 zaliczenie na ocenę F
Mikroklimatologia
30 3 egzamin F
Mobilność i przestrzeń – wprowadzenie do zwrotu mobilnościowego w naukach społecznych
40 3 zaliczenie na ocenę F
Morawy: przestrzeń kulturowa i współczesne uwarunkowania rozwoju
40 3 zaliczenie na ocenę F
Pielgrzymki i turystyka religijna na świecie
15 2 zaliczenie na ocenę F
Pielgrzymki i turystyka religijna w Polsce
30 3 zaliczenie na ocenę F
Pilotaż i przewodnictwo turystyczne
100 6 zaliczenie na ocenę F
Podstawy dydaktyki i emisja głosu
60 3 zaliczenie na ocenę F
Podstawy organizacji i zarządzania
15 1 egzamin F
Polityka migracyjna
15 2 zaliczenie na ocenę F
(Post)Industrialne Obszary Metropolitalne: Katowicki, Rybnicki i Ostrawski
40 3 zaliczenie na ocenę F
Pozyskiwanie danych geograficznych i infrastruktury informacji przestrzennej
49 5 egzamin F
Praktyka z dydaktyki przyrody w szkole
30 3 zaliczenie F
Praktyki z dydaktyki geografii w liceum
30 3 zaliczenie F
Praktyki z dydaktyki geografii w szkole podstawowej
30 3 zaliczenie F
Principles of Glaciology
30 3 egzamin F
Problemy rozwoju i współczesnego funkcjonowania transportu miejskiego
30 3 zaliczenie na ocenę F
Procesy hydrologiczne i geomorfologiczne w zlewni
45 5 egzamin F
Projekt Poznawanie świata
40 2 zaliczenie F
Projekt Wolontariat
30 2 zaliczenie F
Regiony klimatyczne świata
30 3 zaliczenie na ocenę F
Rozpoznawanie minerałów i skał
30 3 zaliczenie na ocenę F
Rozpoznawanie roślin naczyniowych
30 3 zaliczenie na ocenę F
Seminar Series: Human Geography
15 4 egzamin F
Seminar Series: Physical Geography
15 4 zaliczenie na ocenę F
Socio-Economic Problems of the Małopolska Region
15 2 egzamin F
Stosowanie i wdrażanie systemów informacji geograficznej
30 4 zaliczenie na ocenę F
Środowisko przyrodnicze Wyżyny Krakowskiej
20 2 zaliczenie na ocenę F
Tatry
30 2 zaliczenie na ocenę F
Właściwości fizyczne i chemiczne wód
30 5 zaliczenie na ocenę F
Wstęp do religioznawstwa
30 3 zaliczenie na ocenę F
Wybrane zagadnienia z etnologii
30 3 zaliczenie na ocenę F
Wybrane zagadnienia z ochrony i konserwacji zabytków
15 1 zaliczenie na ocenę F
Zagospodarowanie turystyczne
30 3 egzamin F
Geografia fizyczna
Geografia społeczno-ekonomiczna
Gospodarka przestrzenna i rozwój regionalny
Turystyka

Zastępca Dyrektora ds. studenckich co roku podejmuje decyzje o uruchomieniu lub zawieszeniu poszczególnych kursów do wyboru.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Proseminarium licencjackie
15 - zaliczenie O
Pracownia licencjacka
15 - zaliczenie O
Geografia fizyczna Polski
30 4 egzamin O
Ochrona środowiska
30 3 egzamin O
Absolwent na rynku pracy
10 1 zaliczenie F
Across Poland - Physical Geography of the Country
40 3 egzamin F
Antropocen - epoka człowieka
35 - - F
Arts and culture in contemporary urban development
30 3 egzamin F
AutoCAD w gospodarce przestrzennej
30 3 zaliczenie na ocenę F
Biometeorologia człowieka
30 4 egzamin F
Dendrochronologia
30 3 egzamin F
Dendrogeomorfologia
45 4 zaliczenie na ocenę F
Dydaktyka geografii II
75 5 egzamin F
Energetyczne problemy rozwoju gospodarczego
30 3 egzamin F
Erozja w obszarach rolniczych
30 3 egzamin F
Geoekologia z elementami fizjografii
37 - zaliczenie F
Geografia kultury i religii
30 3 egzamin F
Geografia społeczna
30 3 egzamin F
Geografia Tatr
30 3 zaliczenie na ocenę F
Geografia transportu
60 6 egzamin F
Geografia turystyczna Polski
30 3 egzamin F
Geografia turyzmu
30 3 egzamin F
Geografia zwierząt
15 2 egzamin F
Geographical Problems of Cracow
15 2 egzamin F
Geography Seminar Series I
30 4 zaliczenie na ocenę F
Geomorfologia dynamiczna
45 3 egzamin F
Geomorfologia Karpat
25 - zaliczenie na ocenę F
Geosystemy gór
30 3 zaliczenie na ocenę F
GIS II (Esri Academy)
35 - zaliczenie na ocenę F
Gospodarka przestrzenna gmin
30 3 egzamin F
Historia architektury i urbanistyki
45 4 egzamin F
Historia odkryć geograficznych
30 3 egzamin F
Hydrogeochemia zlewni
20 4 zaliczenie na ocenę F
Hydrologia regionalna świata
30 3 egzamin F
Information Communication Technology in Science Education
40 4 zaliczenie na ocenę F
Interdyscyplinarne badania przestrzeni miejskich
60 5 zaliczenie na ocenę F
Klimat obszarów górskich i wyżynnych
30 3 egzamin F
Klimat obszarów zurbanizowanych
30 3 egzamin F
Klimat Polski
45 4 egzamin F
Klimatologia fizyczna
45 5 egzamin F
Knowledge-based economy and society from local and regional perspective
20 3 egzamin F
Laboratoryjne analizy gleb
45 3 zaliczenie na ocenę F
Metody badania gleb
30 3 zaliczenie na ocenę F
Metody badania osadów czwartorzędowych
25 - zaliczenie na ocenę F
Metody badania rzeźby
40 3 zaliczenie na ocenę F
Metody badań geografii ludności i demografii
15 2 zaliczenie na ocenę F
Metody badań struktury środowiska przyrodniczego
30 3 zaliczenie na ocenę F
Metody badań struktury środowiska przyrodniczego
30 3 zaliczenie na ocenę F
Metody opracowań fizycznogeograficznych
30 3 zaliczenie na ocenę F
Metody opracowań fizycznogeograficznych
30 3 zaliczenie na ocenę F
Metodyka kartografii i wizualizacja informacji geograficznej
60 6 egzamin F
Modele i bazy danych przestrzennych
60 6 egzamin F
Obsługa wybranych programów statystycznych
30 3 zaliczenie na ocenę F
Organizacja i obsługa ruchu turystycznego
45 3 egzamin F
Physical Geography of Central Europe
30 3 egzamin F
Planowanie obszarów miejskich
30 3 zaliczenie na ocenę F
Podstawy analiz geomorfometrycznych
30 - - F
Podstawy ekonomiczne turystyki
30 2 zaliczenie na ocenę F
Praktyka z dydaktyki przyrody w szkole
30 - - F
Praktyki z dydaktyki geografii w liceum
30 - - F
Praktyki z dydaktyki geografii w szkole podstawowej
30 - - F
Problemy rozwoju regionalnego i lokalnego
30 3 egzamin F
Projekt geomorfologiczny
18 - - F
Przestrzeń gospodarcza Polski - geneza nierówności
16 2 zaliczenie na ocenę F
Seminar Series: Human Geography
15 - zaliczenie F
Seminar Series: Physical Geography
15 - zaliczenie F
Socio-Economic Geography of Central Europe
30 3 egzamin F
Strefy i regiony morfoklimatyczne
30 3 zaliczenie na ocenę F
Systemy rzeczne w antropocenie
36 - zaliczenie F
Środowiska polarne Ziemi
30 2 zaliczenie na ocenę F
The Baltic Sea Region – Nature and Man
30 3 egzamin F
Właściwości fizyczne i chemiczne wód
20 - zaliczenie F
Wprowadzenie do logistyki i zarządzania łańcuchami dostaw
40 3 egzamin F
Wybrane krajobrazy Ziemi
30 3 zaliczenie na ocenę F
Wybrane problemy przyrodnicze i społeczne państw Dalekiego Wschodu
30 3 egzamin F
Wybrane problemy społeczno-demograficzne Polski i Europy
30 3 zaliczenie na ocenę F
Wybrane zagadnienia z geografii migracji ludności
15 2 zaliczenie na ocenę F
Geografia fizyczna
Geografia społeczno-ekonomiczna
Gospodarka przestrzenna i rozwój regionalny
Turystyka

Zastępca Dyrektora ds. studenckich co roku podejmuje decyzje o uruchomieniu lub zawieszeniu poszczególnych kursów do wyboru.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Proseminarium licencjackie
15 4 zaliczenie na ocenę O
Pracownia licencjacka
15 2 zaliczenie O
Praktyka zawodowa
120 4 zaliczenie O
Przemiany społeczno-ekonomiczne przestrzeni Polski
30 3 egzamin O
Globalne procesy społeczne i gospodarcze
30 3 egzamin O
Analiza i modelowanie przestrzenne w GIS
60 6 zaliczenie na ocenę F
Antropocen - epoka człowieka
35 6 egzamin F
Antropogeniczne przemiany rzeźby
30 3 zaliczenie na ocenę F
Babia Góra
30 2 zaliczenie na ocenę F
Beskid Makowski
30 2 zaliczenie na ocenę F
Biologia dla przyrodników
30 2 zaliczenie na ocenę F
Ćwiczenia terenowe "Obszary metropolitalne i procesy metropolizacji"
30 3 zaliczenie na ocenę F
Ćwiczenia terenowe regionalne - Góry Świętokrzyskie, Niecka Nidy, Roztocze
60 3 zaliczenie na ocenę F
Ćwiczenia terenowe regionalne - Karpaty
60 3 zaliczenie na ocenę F
Ćwiczenia terenowe regionalne - Pomorze
60 3 zaliczenie na ocenę F
Ćwiczenia terenowe regionalne - Sudety
60 3 zaliczenie na ocenę F
Ćwiczenia terenowe z geoekologii
60 3 zaliczenie F
Ćwiczenia terenowe z geografii społ.-ekonom.: Badanie poziomu i jakości życia mieszkańców regionu miejskiego Krakowa wg stref funkcjonalno-przestrzennych (obszar ubóstwa i bogactwa)
60 3 zaliczenie F
Ćwiczenia terenowe z geografii społeczno-ekonomicznej "Przeszłość i dzień współczesny społeczności lokalnych Beskidu Niskiego (stosunki społeczno-etniczne i gospodarka)"
60 3 zaliczenie F
Ćwiczenia terenowe z geografii społeczno-ekonomicznej-1410
60 3 zaliczenie F
Ćwiczenia terenowe z geografii społeczno-ekonomicznej-1415
60 3 zaliczenie F
Ćwiczenia terenowe z geografii społeczno-ekonomicznej-1416
60 3 zaliczenie F
Ćwiczenia terenowe z geografii społeczno-ekonomicznej: Kształtowanie przestrzeni obszarów zurbanizowanych
60 3 zaliczenie F
Ćwiczenia terenowe z geoinformatyki
60 3 zaliczenie na ocenę F
Ćwiczenia terenowe z geomorfologii
60 3 zaliczenie F
Ćwiczenia terenowe z gleboznawstwa
60 3 zaliczenie F
Ćwiczenia terenowe z hydrologii
100 5 zaliczenie F
Ćwiczenia terenowe z meteorologii
60 3 zaliczenie F
Dydaktyka geografii I
75 5 zaliczenie F
Dydaktyka przyrody
60 4 egzamin F
Dynamika chmur i układów chmurowych
15 2 egzamin F
Ekonomika miast i regionów
15 1 zaliczenie na ocenę F
Europa i Unia Europejska
30 3 egzamin F
Fitogeografia
30 3 egzamin F
Formy turystyki
30 3 egzamin F
Funkcjonowanie środowiska stref polarnych
30 3 zaliczenie na ocenę F
Geoekologia z elementami fizjografii
48 6 egzamin F
Geografia biblijna
30 3 egzamin F
Geografia Europy Północnej
30 3 egzamin F
Geografia konfliktów
30 2 egzamin F
Geografia miast i procesów urbanizacji
45 4 egzamin F
Geografia przemysłu i komunikacji
30 3 egzamin F
Geografia religii
15 2 zaliczenie na ocenę F
Geografia rolnictwa
30 3 egzamin F
Geografia transportu kolejowego
30 3 zaliczenie na ocenę F
Geografia turystyczna świata
30 3 egzamin F
Geografia wyznań w Polsce
15 2 zaliczenie na ocenę F
Geography of Air Transportation
30 3 egzamin F
Geography Seminar Series II
30 4 zaliczenie na ocenę F
Geomorfologia Karpat
55 6 egzamin F
GIS I (Esri Academy)
75 3 zaliczenie na ocenę F
GIS II (Esri Academy)
40 3 zaliczenie na ocenę F
Gleby Polski
30 2 egzamin F
Green Economy (GE) in Cities and Regions
30 3 zaliczenie na ocenę F
Groźne zjawiska i zdarzenia meteorologiczne
30 3 egzamin F
Historia cywilizacji
30 3 zaliczenie na ocenę F
Hydrogeochemia zlewni
26 5 egzamin F
Hydrogeologia
30 3 egzamin F
Hydrology of High Mountains
30 3 egzamin F
Interpretacja danych obrazowych
30 4 zaliczenie na ocenę F
Katastrofy w przyrodzie
30 3 zaliczenie na ocenę F
Klasyfikacja i rozpoznawanie chmur
15 2 zaliczenie na ocenę F
Klimat - Biosfera - Człowiek
45 4 egzamin F
Meteorologiczne aspekty ochrony atmosfery
45 4 egzamin F
Metody badania osadów czwartorzędowych
35 5 zaliczenie na ocenę F
Metody badań gleb organicznych
35 3 zaliczenie na ocenę F
Metody opracowań hydrologicznych
30 3 zaliczenie na ocenę F
Metody pomiarów i opracowań w meteorologii i klimatologii
30 3 zaliczenie na ocenę F
Mikroklimatologia
30 3 egzamin F
Mobilność i przestrzeń – wprowadzenie do zwrotu mobilnościowego w naukach społecznych
40 3 zaliczenie na ocenę F
Morawy: przestrzeń kulturowa i współczesne uwarunkowania rozwoju
40 3 zaliczenie na ocenę F
Pielgrzymki i turystyka religijna na świecie
15 2 zaliczenie na ocenę F
Pielgrzymki i turystyka religijna w Polsce
30 3 zaliczenie na ocenę F
Pilotaż i przewodnictwo turystyczne
100 6 zaliczenie na ocenę F
Podstawy analiz geomorfometrycznych
45 6 zaliczenie na ocenę F
Podstawy dydaktyki i emisja głosu
60 3 zaliczenie na ocenę F
Podstawy organizacji i zarządzania
15 1 egzamin F
Polityka migracyjna
15 2 zaliczenie na ocenę F
(Post)Industrialne Obszary Metropolitalne: Katowicki, Rybnicki i Ostrawski
40 3 zaliczenie na ocenę F
Pozyskiwanie danych geograficznych i infrastruktury informacji przestrzennej
49 5 egzamin F
Praktyka z dydaktyki przyrody w szkole
30 3 zaliczenie F
Praktyki z dydaktyki geografii w liceum
30 3 zaliczenie F
Praktyki z dydaktyki geografii w szkole podstawowej
30 3 zaliczenie F
Principles of Glaciology
30 3 egzamin F
Problemy rozwoju i współczesnego funkcjonowania transportu miejskiego
30 3 zaliczenie na ocenę F
Procesy hydrologiczne i geomorfologiczne w zlewni
45 5 egzamin F
Projekt geomorfologiczny
62 6 zaliczenie na ocenę F
Projekt Poznawanie świata
40 2 zaliczenie F
Projekt Wolontariat
30 2 zaliczenie F
Regiony klimatyczne świata
30 3 zaliczenie na ocenę F
Rozpoznawanie minerałów i skał
30 3 zaliczenie na ocenę F
Rozpoznawanie roślin naczyniowych
30 3 zaliczenie na ocenę F
Seminar Series: Human Geography
15 4 egzamin F
Seminar Series: Physical Geography
15 4 zaliczenie na ocenę F
Socio-Economic Problems of the Małopolska Region
15 2 egzamin F
Stosowanie i wdrażanie systemów informacji geograficznej
30 4 zaliczenie na ocenę F
Systemy rzeczne w antropocenie
36 6 egzamin F
Środowisko przyrodnicze Wyżyny Krakowskiej
20 2 zaliczenie na ocenę F
Tatry
30 2 zaliczenie na ocenę F
Właściwości fizyczne i chemiczne wód
30 5 zaliczenie na ocenę F
Wstęp do religioznawstwa
30 3 zaliczenie na ocenę F
Wybrane zagadnienia z etnologii
30 3 zaliczenie na ocenę F
Wybrane zagadnienia z ochrony i konserwacji zabytków
15 1 zaliczenie na ocenę F
Zagospodarowanie turystyczne
30 3 egzamin F
Geografia fizyczna
Gospodarka przestrzenna i rozwój regionalny
Turystyka