A A A
pl | en
2022/23 studia stacjonarne pierwszego stopnia Wydział Geografii i Geologii

Geologia

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Geografii i Geologii
Nazwa kierunku: Geologia
Poziom: pierwszego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina: Nauki o Ziemi i środowisku

Program

Klasyfikacja ISCED: 0532
Liczba semestrów: 6
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: licencjat

Opis realizacji programu

Konstrukcja programu studiów geologicznych pierwszego stopnia w ING UJ została tak pomyślana, aby w procesie kształcenia przekazać studentom gruntowną wiedzę z zakresu ogólnych przedmiotów ścisłych (matematyki, fizyki i chemii) a przede wszystkim wiedzę z zakresu najważniejszych przedmiotów geologicznych. Program studiów pierwszego stopnia na kierunku geologia ma charakter ogólny, bez podziału na specjalizacje czy też tematyczne moduły. Obejmuje zajęcia obligatoryjne oraz fakultatywne. Proponowany szeroki wybór kursów fakultatywnych umożliwia realizowanie programu studiów zgodnego z zainteresowaniami. Za zgodą z-cy dyrektora ds. dydaktycznych, studenci mogą wybrać kurs fakultatywny z katalogu kursów do wyboru dla studiów drugiego stopnia na kierunku geologia lub kurs z innego kierunku studiów. Zajęcia w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem prowadzone są w zakresie przekraczającym 50% sumarycznej liczby punktów ECTS, koniecznej do skończenia studiów. Przykładowe stosowane metody dydaktyczne to: wykład informacyjny; metody aktywizujące, np. seminarium; metody praktyczne, tj. ćwiczenia przedmiotowe, ćwiczenia laboratoryjne, metoda projektów. Szczególny nacisk kładziony jest na ćwiczenia terenowe. Podstawowe wykorzystywane środki dydaktyczne to: okazy minerałów i skał, preparaty do badań mikroskopowych, mapy i kompasy geologiczne oraz specjalistyczne programy komputerowe. W toku realizacji programu studiów, studenci uczestniczą w badaniach naukowych, prowadzonych w jednostce i prowadzą własne badania pod nadzorem nauczyciela.

Ukończenie studiów

Praca dyplomowa i egzamin dyplomowy

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

Kursy mogą być prowadzone w języku angielskim. W szczególnych przypadkach, za zgodą z-cy dyrektora ds. dydaktycznych, studenci mogą wybrać kurs fakultatywny z katalogu kursów do wyboru dla studiów II stopnia na kierunku geologia lub kurs z katalogu innego kierunku studiów. Decyzję o uruchomieniu lub zawieszeniu kursu w danym roku akademickim podejmuje kierownik studiów.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Chemia
75 7 egzamin O
Geologia dynamiczna
135 9 egzamin O
Fizyka
60 5 egzamin O
Matematyka z elementami programowania
45 4 egzamin O
BHK
4 - zaliczenie O
Geoetyka
25 2 zaliczenie na ocenę F
Podstawy kartografii, topografii i teledetekcji
20 2 zaliczenie na ocenę F
Technologie informacyjne
20 1 zaliczenie na ocenę F
Zdobywanie informacji naukowej - infobroker
12 1 zaliczenie na ocenę F

Kursy mogą być prowadzone w języku angielskim. W szczególnych przypadkach, za zgodą z-cy dyrektora ds. dydaktycznych, studenci mogą wybrać kurs fakultatywny z katalogu kursów do wyboru dla studiów II stopnia na kierunku geologia lub kurs z katalogu innego kierunku studiów. Decyzję o uruchomieniu lub zawieszeniu kursu w danym roku akademickim podejmuje kierownik studiów.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Mineralogia optyczna
25 2 zaliczenie na ocenę O
Podstawy paleontologii
60 5 egzamin O
Wprowadzenie do kartografii geologicznej
24 2 zaliczenie na ocenę O
Wprowadzenie do statystyki
35 3 zaliczenie na ocenę O
Ćwiczenia terenowe z geologii dynamicznej (region śląsko-krakowski)
160 8 zaliczenie na ocenę O
Ćwiczenia terenowe – wprowadzenie do badań terenowych
20 2 zaliczenie na ocenę O
Kamień w architekturze
14 1 zaliczenie F
Repetytorium z podstaw rozpoznawania minerałów i skał
15 1 zaliczenie F
Rysunek w geologii
15 1 zaliczenie F
Sztuka studiowania i prezentacji
15 1 zaliczenie F
Wprowadzenie do mikropaleontologii
13 1 zaliczenie na ocenę F
Wstęp do stratygrafii
15 2 zaliczenie na ocenę F
Zarys historii życia
20 2 zaliczenie na ocenę F

Kursy mogą być prowadzone w języku angielskim. W szczególnych przypadkach, za zgodą z-cy dyrektora ds. dydaktycznych, studenci mogą wybrać kurs fakultatywny z katalogu kursów do wyboru dla studiów II stopnia na kierunku geologia lub kurs z katalogu innego kierunku studiów. Decyzję o uruchomieniu lub zawieszeniu kursu w danym roku akademickim podejmuje kierownik studiów.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Geologia strukturalna
60 4 egzamin O
Mineralogia
65 5 egzamin O
Ochrona własności intelektualnych
15 1 zaliczenie O
Petrologia
40 - - O
Podstawy GIS
30 3 zaliczenie na ocenę O
Sedymentologia
75 6 egzamin O
30 - zaliczenie na ocenę O
Wychowanie fizyczne
30 - zaliczenie na ocenę O
Advances in geology I
6 - - F
Geoetyka
25 2 zaliczenie na ocenę F
Geofizyka
30 2 egzamin F
Geologia Karpat
30 2 egzamin F
Geological project 1
10 - - F
Gospodarka odpadami w polityce surowcowej
24 2 zaliczenie na ocenę F
Hydrologia
12 1 zaliczenie F
Krystalografia i krystalochemia - wybrane zagadnienia
25 3 zaliczenie na ocenę F
Ochrona gleb, wód i złóż surowców użytecznych
30 3 egzamin F
Oddziaływania 'litosfera-atmosfera' - czynniki naturalne i antropogeniczne
30 2 egzamin F
Paliwa kopalne a odnawialne źródła energii
25 2 zaliczenie na ocenę F
Repetytorium z mineralogii i petrologii
8 - - F
Wybrane zagadnienia z geologii morza
30 2 egzamin F
Zanieczyszczenia powietrza – wyzwanie naszych czasów
25 2 egzamin F
Praktyka zawodowa
120 4 zaliczenie F

Kursy mogą być prowadzone w języku angielskim. W szczególnych przypadkach, za zgodą z-cy dyrektora ds. dydaktycznych, studenci mogą wybrać kurs fakultatywny z katalogu kursów do wyboru dla studiów II stopnia na kierunku geologia lub kurs z katalogu innego kierunku studiów. Decyzję o uruchomieniu lub zawieszeniu kursu w danym roku akademickim podejmuje kierownik studiów.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Kartografia geologiczna
60 3 egzamin O
Petrologia
60 8 egzamin O
Ćwiczenia terenowe z kartografii geologicznej
160 7 zaliczenie na ocenę O
30 - zaliczenie na ocenę O
Wychowanie fizyczne
30 - zaliczenie na ocenę O
Advances in geology I
6 1 zaliczenie F
Geological project 1
15 2 zaliczenie F
Geologia krasu
15 1 zaliczenie na ocenę F
Geologia inżynierska
45 3 egzamin F
Geologia planetarna
21 2 zaliczenie na ocenę F
Gleboznawstwo
45 3 egzamin F
Górnictwo i wiertnictwo
45 3 egzamin F
Heavy minerals in geological interpretations
40 3 zaliczenie na ocenę F
Hydrogeologia
60 5 egzamin F
Instrumentalne metody datowania w geologii
12 1 zaliczenie na ocenę F
Kamień w architekturze
14 1 zaliczenie F
Ocena oddziaływania na środowisko
35 3 zaliczenie na ocenę F
Paleobiologia
30 3 zaliczenie na ocenę F
Repetytorium z mineralogii i petrologii
7 1 zaliczenie F
Rock forming minerals
45 3 zaliczenie na ocenę F
Rysunek w geologii
15 1 zaliczenie F
Środowiska sedymentacyjne i ich osady
25 2 zaliczenie na ocenę F
Warsztaty mineralogiczne
30 2 zaliczenie na ocenę F
Wprowadzenie do mikropaleontologii
13 1 zaliczenie na ocenę F
Współczesne procesy złożotwórcze
12 1 zaliczenie F
Wybrane zagadnienia z geologii historycznej
15 2 zaliczenie na ocenę F
Ćwiczenia terenowe z hydrologii i hydrogeologii
50 4 zaliczenie na ocenę F
Ćwiczenia terenowe w Karpatach fliszowych
50 4 zaliczenie na ocenę F
Ćwiczenia terenowe w Sudetach
50 4 zaliczenie na ocenę F
Ćwiczenia terenowe - wybrane zagadnienia z sedymentologii fliszu
10 1 zaliczenie F
Praktyka zawodowa
120 4 zaliczenie F

Kursy mogą być prowadzone w języku angielskim. W szczególnych przypadkach, za zgodą z-cy dyrektora ds. dydaktycznych, studenci mogą wybrać kurs fakultatywny z katalogu kursów do wyboru dla studiów II stopnia na kierunku geologia lub kurs z katalogu innego kierunku studiów. Decyzję o uruchomieniu lub zawieszeniu kursu w danym roku akademickim podejmuje kierownik studiów.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Geochemia
45 4 egzamin O
Geologia historyczna
75 6 egzamin O
Geologia złóż
50 5 egzamin O
Proseminarium licencjackie
15 - zaliczenie na ocenę O
Pracownia licencjacka I (Przygotowanie pracy licencjackiej i do egzaminu dyplomowego)
20 3 zaliczenie O
Filozofia
30 3 egzamin O
60 8 egzamin O
Advances in geology I
6 - - F
Ćwiczenia terenowe z geologii złóż – złoża ewaporatów
14 1 zaliczenie na ocenę F
Geoetyka
25 2 zaliczenie na ocenę F
Geofizyka
30 2 egzamin F
Geologia Karpat
30 2 egzamin F
Geological project 1
10 - - F
Gospodarka odpadami w polityce surowcowej
24 2 zaliczenie na ocenę F
Hydrologia
12 1 zaliczenie F
Krystalografia i krystalochemia - wybrane zagadnienia
25 3 zaliczenie na ocenę F
Ochrona gleb, wód i złóż surowców użytecznych
30 3 egzamin F
Oddziaływania 'litosfera-atmosfera' - czynniki naturalne i antropogeniczne
30 2 egzamin F
Paliwa kopalne a odnawialne źródła energii
25 2 zaliczenie na ocenę F
Repetytorium z mineralogii i petrologii
8 - - F
Wybrane zagadnienia z geologii morza
30 2 egzamin F
Zanieczyszczenia powietrza – wyzwanie naszych czasów
25 2 egzamin F
Praktyka zawodowa
120 4 zaliczenie F

Kursy mogą być prowadzone w języku angielskim. W szczególnych przypadkach, za zgodą z-cy dyrektora ds. dydaktycznych, studenci mogą wybrać kurs fakultatywny z katalogu kursów do wyboru dla studiów II stopnia na kierunku geologia lub kurs z katalogu innego kierunku studiów. Decyzję o uruchomieniu lub zawieszeniu kursu w danym roku akademickim podejmuje kierownik studiów.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Geologia regionalna Polski
25 3 egzamin O
Proseminarium licencjackie
15 1 zaliczenie na ocenę O
Pracownia licencjacka II (Przygotowanie pracy licencjackiej i do egzaminu dyplomowego)
40 7 zaliczenie O
Absolwent na rynku pracy
15 2 zaliczenie O
Advances in geology I
6 1 zaliczenie F
Geologia krasu
15 1 zaliczenie na ocenę F
Geologia inżynierska
45 3 egzamin F
Geologia planetarna
21 2 zaliczenie na ocenę F
Geological project 1
15 2 zaliczenie F
Gleboznawstwo
45 3 egzamin F
Górnictwo i wiertnictwo
45 3 egzamin F
Heavy minerals in geological interpretations
40 3 zaliczenie na ocenę F
Hydrogeologia
60 5 egzamin F
Instrumentalne metody datowania w geologii
12 1 zaliczenie na ocenę F
Kamień w architekturze
14 1 zaliczenie F
Ocena oddziaływania na środowisko
35 3 zaliczenie na ocenę F
Paleobiologia
30 3 zaliczenie na ocenę F
Rock forming minerals
45 3 zaliczenie na ocenę F
Repetytorium z mineralogii i petrologii
7 1 zaliczenie F
Rysunek w geologii
15 1 zaliczenie F
Środowiska sedymentacyjne i ich osady
25 2 zaliczenie na ocenę F
Warsztaty mineralogiczne
30 2 zaliczenie na ocenę F
Wprowadzenie do mikropaleontologii
13 1 zaliczenie na ocenę F
Współczesne procesy złożotwórcze
12 1 zaliczenie F
Wybrane zagadnienia z geologii historycznej
15 2 zaliczenie na ocenę F
Ćwiczenia terenowe z hydrologii i hydrogeologii
50 4 zaliczenie na ocenę F
Ćwiczenia terenowe w Karpatach fliszowych
50 4 zaliczenie na ocenę F
Ćwiczenia terenowe w Sudetach
50 4 zaliczenie na ocenę F
Ćwiczenia terenowe - wybrane zagadnienia z sedymentologii fliszu
10 1 zaliczenie F
Praktyka zawodowa
120 4 zaliczenie F