A A A
pl | en
2022/23 studia stacjonarne pierwszego stopnia Wydział Historyczny

Etnologia i antropologia kulturowa

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Historyczny
Nazwa kierunku: Etnologia i antropologia kulturowa
Poziom: pierwszego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina wiodąca: Nauki o kulturze i religii

Program

Klasyfikacja ISCED: 0314
Liczba semestrów: 6
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: licencjat

Opis realizacji programu

Na program studiów I stopnia na kierunku etnologia i antropologia kulturowa studiów składają się kursy obligatoryjne, zajęcia do wyboru, wykłady fakultatywne i konwersatoria. W ich obrębie studenci wybierają zajęcia (zgodnie z liczbą punktów ECTS przypisaną do wykładów fakultatywnych i konwersatoriów w konkretnym semestrze) z puli zajęć do wyboru oferowanej co roku przez IEiAK lub z puli zajęć oferowanej na innych kierunkach studiów w ramach UJ, pod warunkiem, że wybrane przez studenta zajęcia zostaną zaakceptowane przez zastępcę Dyrektora IEiAK UJ ds. studenckich. Oprócz wykładów fakultatywnych i konwersatoriów fakultatywnych do zajęć do wyboru wlicza się laboratorium etnograficzne, ćwiczenia terenowe I i ćwiczenia terenowe II oraz seminarium licencjackie. Integralną częścią programu studiów I stopnia na tym kierunku jest rozbudowany cykl zajęć o charakterze warsztatowym, podczas których studenci w praktyczny sposób szkolą swe umiejętności w zakresie prowadzenia etnograficznych badań terenowych.

Ukończenie studiów

Wymogiem ukończenia studiów I stopnia na kierunku etnologia i antropologia kuturowa jest zdanie egzaminu dyplomowego oraz przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej (licencjackiej). Zgodnie z obowiązującym Regulaminem studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim.

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

W semestrze I Student realizuje wyłącznie zajęcia obligatoryjne.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Wstęp do etnologii i antropologii kulturowej
60 7 egzamin O
Rozwój myśli antropologicznej i etnologicznej
45 5 egzamin O
Zróżnicowanie kulturowe świata
30 4 egzamin O
Metody badań etnograficznych
60 7 zaliczenie O
Archiwistyka i metody badań archiwistycznych
30 3 zaliczenie O
Wprowadzenie do nauk społecznych
30 4 egzamin O
Wprowadzenie do filozofii
30 3 egzamin O
Podstawy nauki o języku
30 3 egzamin O
Logika
30 3 zaliczenie na ocenę O
Wychowanie fizyczne
30 - zaliczenie O
6 - zaliczenie O

W semestrze II Student ma obowiązek zrealizować przynajmniej 4 przedmioty fakultatywne za co najmniej 16 ECTS.

Przedmioty fakultatywne realizowane jednocześnie w programie I i II stopnia ksztłacenia posiadają odrębne efekty ucznia się.

W semestrze II Student zobowiązany jest do zaliczenia tutorialu realizowanego w formie indywidualnych konsultacji (5 godz. = 3 konsultacje = 1 ECTS) z jednym z trzech tutorów. Dyrekacja ogłasza listę tutorów przed rozpoczęciem semestru II.

Dyrekcja Instytutu podejmuje decyzję, które przedmioty fakultatywne są uruchamiane w danym semestrze roku akademickiego. Decyzja będzie podejmowana przed rozpoczęciem semestru danego roku akademickiego, którego dotyczy lista kursów fakultatywnych.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Orientacje teoretyczne w etnologii i antropologii kulturowej
30 4 egzamin O
Rozwój polskiej myśli etnologicznej i antropologicznej
45 5 egzamin O
Tutorial
5 1 zaliczenie O
Metodologia nauk społecznych
30 3 zaliczenie O
Metody badań etnograficznych
30 4 egzamin O
Ćwiczenia terenowe
60 8 zaliczenie O
Technologie informacyjne
30 2 zaliczenie na ocenę O
Prawo autorskie. Ochrona własności intelektualnej
15 2 zaliczenie O
Wychowanie fizyczne
30 - zaliczenie O
Antropologia współczesności
30 4 zaliczenie na ocenę F
Wybrane zagadnienia z etnologii Polski
30 4 zaliczenie F
Etnologia pozaeuropejska i globalna
30 4 zaliczenie na ocenę F
Anthropology of/in contemporary Europe
30 6 zaliczenie F
Antropologia dramatu, dramat jako źródło wiedzy o sytuacjach ludzkich
30 4 zaliczenie F
Technosfera - ekosystem i kultura
30 4 zaliczenie na ocenę F
Introduction to studies on capitalism
30 6 zaliczenie F
Perspektywa ethosowa w naukach o kulturze
30 4 zaliczenie F
Semiotyka
30 4 zaliczenie F
Etnometodologia
30 4 zaliczenie F
Ludowa wizja świata
30 4 zaliczenie na ocenę F
Antropologia krajobrazu kulturowego wsi polskiej
30 4 zaliczenie F
Folklorystyka
30 4 zaliczenie na ocenę F
Historia Etniczna Europy
30 4 zaliczenie na ocenę F
Etnografie Bałkanów
30 4 zaliczenie F
Etnologia Europy Wschodniej
30 4 zaliczenie na ocenę F
Hermeneutyka
30 4 zaliczenie na ocenę F
Poststrukturalizm i postmodernizm
30 4 zaliczenie na ocenę F
Wybrane zagadnienia ze współczesnych kultur Afryki
30 4 zaliczenie na ocenę F
Muzealnictwo we współczesnej kulturze
30 4 zaliczenie F
Między teorią a praktyką muzealną
30 4 zaliczenie F
Antropologia historii
30 4 zaliczenie na ocenę F
Wybrane zagadnienia z etnologii Azji
30 4 zaliczenie F
Sztuka ludowa - źródła, inspiracje, użycia
60 5 egzamin F
Etniczność i nacjonalizm
30 4 zaliczenie F
Antropologia feministyczna i genderowa
30 4 zaliczenie F
Antropologia stosowana
30 4 zaliczenie na ocenę F
Film dokumentalny i etnograficzny ( warsztat)
30 4 zaliczenie na ocenę F
Zaangażowanie czy neutralność humanistów. Żródła i konsekwencje dylematu
30 4 zaliczenie F
Diaspory i procesy diasporotwórcze
30 4 zaliczenie F
Cyfrowa etnografia
30 4 zaliczenie na ocenę F
Teoria i historia cywilizacji
30 4 zaliczenie F
Cultural Theory. A Supplement
30 6 zaliczenie F
Krytyczna analiza dyskursów
30 4 zaliczenie na ocenę F
Mediator kultury – zawód i powołanie
30 4 zaliczenie F
Otwarte seminarium antropologiczne
30 3 zaliczenie na ocenę F
Konwersatorium antropologiczne 1
30 4 zaliczenie na ocenę F
Konwersatorium antropologiczne 2
30 4 zaliczenie na ocenę F
Konwersatorium antropologiczne 3
30 4 zaliczenie na ocenę F
Konwersatorium antropologiczne 4
30 4 zaliczenie na ocenę F
Konwersatorium antropologiczne 5
30 4 zaliczenie na ocenę F
Projekty studenckie 1
5 4 zaliczenie F
Projekty studenckie 2
5 4 zaliczenie F
Wykład otwarty 1
2 1 zaliczenie F
Wykład otwarty 2
2 1 zaliczenie F

W semestrze III Student ma obowiązek zrealizować przynajmniej 8 przedmiotów fakultatywnych za co conajmniej 32 ECTS.

Przedmioty fakultatywne realizowane jednocześnie w programie I i II stopnia ksztłacenia posiadają odrębne efekty ucznia się.

Dyrekcja Instytutu podejmuje decyzję, które przedmioty fakultatywne są uruchamiane w danym semestrze roku akademickiego. Decyzja będzie podejmowana przed rozpoczęciem semestru danego roku akademickiego, którego dotyczy lista kursów fakultatywnych.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Orientacje teoretyczne w etnologii i antropologii kulturowej
30 4 egzamin O
Laboratorium etnograficzne
30 4 zaliczenie na ocenę O
30 2 zaliczenie O
Praktyki badawcze
30 4 zaliczenie O
Antropologia współczesności
30 4 zaliczenie na ocenę F
Wybrane zagadnienia z etnologii Polski
30 4 zaliczenie F
Etnologia pozaeuropejska i globalna
30 4 zaliczenie na ocenę F
Anthropology of/in contemporary Europe
30 6 zaliczenie F
Antropologia dramatu, dramat jako źródło wiedzy o sytuacjach ludzkich
30 4 zaliczenie F
Technosfera - ekosystem i kultura
30 4 zaliczenie na ocenę F
Introduction to studies on capitalism
30 6 zaliczenie F
Perspektywa ethosowa w naukach o kulturze
30 4 zaliczenie F
Semiotyka
30 4 zaliczenie F
Etnometodologia
30 4 zaliczenie F
Ludowa wizja świata
30 4 zaliczenie na ocenę F
Antropologia krajobrazu kulturowego wsi polskiej
30 4 zaliczenie F
Folklorystyka
30 4 zaliczenie na ocenę F
Historia Etniczna Europy
30 4 zaliczenie na ocenę F
Etnografie Bałkanów
30 4 zaliczenie F
Etnologia Europy Wschodniej
30 4 zaliczenie na ocenę F
Hermeneutyka
30 4 zaliczenie na ocenę F
Poststrukturalizm i postmodernizm
30 4 zaliczenie na ocenę F
Wybrane zagadnienia ze współczesnych kultur Afryki
30 4 zaliczenie na ocenę F
Muzealnictwo we współczesnej kulturze
30 4 zaliczenie F
Między teorią a praktyką muzealną
30 4 zaliczenie F
Antropologia historii
30 4 zaliczenie na ocenę F
Wybrane zagadnienia z etnologii Azji
30 4 zaliczenie F
Sztuka ludowa - źródła, inspiracje, użycia
60 5 egzamin F
Etniczność i nacjonalizm
30 4 zaliczenie F
Antropologia feministyczna i genderowa
30 4 zaliczenie F
Antropologia stosowana
30 4 zaliczenie na ocenę F
Film dokumentalny i etnograficzny ( warsztat)
30 4 zaliczenie na ocenę F
Zaangażowanie czy neutralność humanistów. Żródła i konsekwencje dylematu
30 4 zaliczenie F
Diaspory i procesy diasporotwórcze
30 4 zaliczenie F
Cyfrowa etnografia
30 4 zaliczenie na ocenę F
Teoria i historia cywilizacji
30 4 zaliczenie F
Cultural Theory. A Supplement
30 6 zaliczenie F
Mediator kultury – zawód i powołanie
30 4 zaliczenie F
Krytyczna analiza dyskursów
30 4 zaliczenie na ocenę F
Otwarte seminarium antropologiczne
30 3 zaliczenie na ocenę F
Konwersatorium antropologiczne 1
30 4 zaliczenie na ocenę F
Konwersatorium antropologiczne 2
30 4 zaliczenie na ocenę F
Konwersatorium antropologiczne 3
30 4 zaliczenie na ocenę F
Konwersatorium antropologiczne 4
30 4 zaliczenie na ocenę F
Konwersatorium antropologiczne 5
30 4 zaliczenie na ocenę F
Projekty studenckie 1
5 4 zaliczenie F
Projekty studenckie 2
5 4 zaliczenie F
Wykład otwarty 1
2 1 zaliczenie F
Wykład otwarty 2
2 1 zaliczenie F

W semestrze IV Student ma obowiązek zrealizować przynajmniej 4 przedmioty fakultatywne za co conajmniej 16 ECTS.

Przedmioty fakultatywne realizowane jednocześnie w programie I i II stopnia ksztłacenia posiadają odrębne efekty ucznia się.

Dyrekcja Instytutu podejmuje decyzję, które przedmioty fakultatywne są uruchamiane w danym semestrze roku akademickiego. Decyzja będzie podejmowana przed rozpoczęciem semestru danego roku akademickiego, którego dotyczy lista kursów fakultatywnych.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Seminarium licencjackie
90 13 zaliczenie O
Laboratorium etnograficzne
90 12 zaliczenie na ocenę O
30 2 zaliczenie O
Antropologia współczesności
30 4 zaliczenie na ocenę F
Wybrane zagadnienia z etnologii Polski
30 4 zaliczenie F
Etnologia pozaeuropejska i globalna
30 4 zaliczenie na ocenę F
Anthropology of/in contemporary Europe
30 6 zaliczenie F
Antropologia dramatu, dramat jako źródło wiedzy o sytuacjach ludzkich
30 4 zaliczenie F
Technosfera - ekosystem i kultura
30 4 zaliczenie na ocenę F
Introduction to studies on capitalism
30 6 zaliczenie F
Perspektywa ethosowa w naukach o kulturze
30 4 zaliczenie F
Semiotyka
30 4 zaliczenie F
Etnometodologia
30 4 zaliczenie F
Ludowa wizja świata
30 4 zaliczenie na ocenę F
Antropologia krajobrazu kulturowego wsi polskiej
30 4 zaliczenie F
Folklorystyka
30 4 zaliczenie na ocenę F
Historia Etniczna Europy
30 4 zaliczenie na ocenę F
Etnografie Bałkanów
30 4 zaliczenie F
Etnologia Europy Wschodniej
30 4 zaliczenie na ocenę F
Hermeneutyka
30 4 zaliczenie na ocenę F
Poststrukturalizm i postmodernizm
30 4 zaliczenie na ocenę F
Wybrane zagadnienia ze współczesnych kultur Afryki
30 4 zaliczenie na ocenę F
Muzealnictwo we współczesnej kulturze
30 4 zaliczenie F
Między teorią a praktyką muzealną
30 4 zaliczenie F
Antropologia historii
30 4 zaliczenie na ocenę F
Wybrane zagadnienia z etnologii Azji
30 4 zaliczenie F
Sztuka ludowa - źródła, inspiracje, użycia
60 5 egzamin F
Etniczność i nacjonalizm
30 4 zaliczenie F
Antropologia feministyczna i genderowa
30 4 zaliczenie F
Antropologia stosowana
30 4 zaliczenie na ocenę F
Film dokumentalny i etnograficzny ( warsztat)
30 4 zaliczenie na ocenę F
Zaangażowanie czy neutralność humanistów. Żródła i konsekwencje dylematu
30 4 zaliczenie F
Diaspory i procesy diasporotwórcze
30 4 zaliczenie F
Cyfrowa etnografia
30 4 zaliczenie na ocenę F
Teoria i historia cywilizacji
30 4 zaliczenie F
Cultural Theory. A Supplement
30 6 zaliczenie F
Mediator kultury – zawód i powołanie
30 4 zaliczenie F
Krytyczna analiza dyskursów
30 4 zaliczenie na ocenę F
Otwarte seminarium antropologiczne
30 3 zaliczenie na ocenę F
Konwersatorium antropologiczne 1
30 4 zaliczenie na ocenę F
Konwersatorium antropologiczne 2
30 4 zaliczenie na ocenę F
Konwersatorium antropologiczne 3
30 4 zaliczenie na ocenę F
Konwersatorium antropologiczne 4
30 4 zaliczenie na ocenę F
Konwersatorium antropologiczne 5
30 4 zaliczenie na ocenę F
Projekty studenckie 1
5 4 zaliczenie F
Projekty studenckie 2
5 4 zaliczenie F
Wykład otwarty 1
2 1 zaliczenie F
Wykład otwarty 2
2 1 zaliczenie F

W semestrze V Student ma obowiązek zrealizować przynajmniej 4 przedmiotów fakultatywnych za co conajmniej 16 ECTS.

Przedmioty fakultatywne realizowane jednocześnie w programie I i II stopnia ksztłacenia posiadają odrębne efekty ucznia się.

Dyrekcja Instytutu podejmuje decyzję, które przedmioty fakultatywne są uruchamiane w danym semestrze roku akademickiego. Decyzja będzie podejmowana przed rozpoczęciem semestru danego roku akademickiego, którego dotyczy lista kursów fakultatywnych.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Seminarium licencjackie
30 5 zaliczenie O
30 2 zaliczenie O
Antropologia współczesności
30 4 zaliczenie na ocenę F
Wybrane zagadnienia z etnologii Polski
30 4 zaliczenie F
Etnologia pozaeuropejska i globalna
30 4 zaliczenie na ocenę F
Anthropology of/in contemporary Europe
30 6 zaliczenie F
Antropologia dramatu, dramat jako źródło wiedzy o sytuacjach ludzkich
30 4 zaliczenie F
Technosfera - ekosystem i kultura
30 4 zaliczenie na ocenę F
Introduction to studies on capitalism
30 6 zaliczenie F
Perspektywa ethosowa w naukach o kulturze
30 4 zaliczenie F
Semiotyka
30 4 zaliczenie F
Etnometodologia
30 4 zaliczenie F
Ludowa wizja świata
30 4 zaliczenie na ocenę F
Antropologia krajobrazu kulturowego wsi polskiej
30 4 zaliczenie F
Folklorystyka
30 4 zaliczenie na ocenę F
Historia Etniczna Europy
30 4 zaliczenie na ocenę F
Etnografie Bałkanów
30 4 zaliczenie F
Etnologia Europy Wschodniej
30 4 zaliczenie na ocenę F
Hermeneutyka
30 4 zaliczenie na ocenę F
Poststrukturalizm i postmodernizm
30 4 zaliczenie na ocenę F
Wybrane zagadnienia ze współczesnych kultur Afryki
30 4 zaliczenie na ocenę F
Muzealnictwo we współczesnej kulturze
30 4 zaliczenie F
Między teorią a praktyką muzealną
30 4 zaliczenie F
Antropologia historii
30 4 zaliczenie na ocenę F
Wybrane zagadnienia z etnologii Azji
30 4 zaliczenie F
Sztuka ludowa - źródła, inspiracje, użycia
60 5 egzamin F
Etniczność i nacjonalizm
30 4 zaliczenie F
Antropologia feministyczna i genderowa
30 4 zaliczenie F
Antropologia stosowana
30 4 zaliczenie na ocenę F
Film dokumentalny i etnograficzny ( warsztat)
30 4 zaliczenie na ocenę F
Zaangażowanie czy neutralność humanistów. Żródła i konsekwencje dylematu
30 4 zaliczenie F
Diaspory i procesy diasporotwórcze
30 4 zaliczenie F
Cyfrowa etnografia
30 4 zaliczenie na ocenę F
Teoria i historia cywilizacji
30 4 zaliczenie F
Cultural Theory. A Supplement
30 6 zaliczenie F
Mediator kultury – zawód i powołanie
30 4 zaliczenie F
Krytyczna analiza dyskursów
30 4 zaliczenie na ocenę F
Otwarte seminarium antropologiczne
30 3 zaliczenie na ocenę F
Konwersatorium antropologiczne 1
30 4 zaliczenie na ocenę F
Konwersatorium antropologiczne 2
30 4 zaliczenie na ocenę F
Konwersatorium antropologiczne 3
30 4 zaliczenie na ocenę F
Konwersatorium antropologiczne 4
30 4 zaliczenie na ocenę F
Konwersatorium antropologiczne 5
30 4 zaliczenie na ocenę F
Projekty studenckie 1
5 4 zaliczenie F
Projekty studenckie 2
5 4 zaliczenie F
Wykład otwarty 1
2 1 zaliczenie F
Wykład otwarty 2
2 1 zaliczenie F

W semestrze VI Student ma obowiązek zrealizować przynajmniej 3 przedmioty fakultatywne za co conajmniej 12 ECTS.

Przedmioty fakultatywne realizowane jednocześnie w programie I i II stopnia ksztłacenia posiadają odrębne efekty ucznia się.

Dyrekcja Instytutu podejmuje decyzję, które przedmioty fakultatywne są uruchamiane w danym semestrze roku akademickiego. Decyzja będzie podejmowana przed rozpoczęciem semestru danego roku akademickiego, którego dotyczy lista kursów fakultatywnych.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Seminarium licencjackie
30 15 zaliczenie O
30 6 egzamin O
Antropologia współczesności
30 4 zaliczenie na ocenę F
Wybrane zagadnienia z etnologii Polski
30 4 zaliczenie F
Antropologia krajobrazu kulturowego wsi polskiej
30 4 zaliczenie F
Folklorystyka
30 4 zaliczenie na ocenę F
Ludowa wizja świata
30 4 zaliczenie na ocenę F
Sztuka ludowa - źródła, inspiracje, użycia
60 5 egzamin F
Muzealnictwo we współczesnej kulturze
30 4 zaliczenie F
Między teorią a praktyką muzealną
30 4 zaliczenie F
Etnologia Europy Wschodniej
30 4 zaliczenie na ocenę F
Etnografie Bałkanów
30 4 zaliczenie F
Historia Etniczna Europy
30 4 zaliczenie na ocenę F
Wybrane zagadnienia ze współczesnych kultur Afryki
30 4 zaliczenie na ocenę F
Wybrane zagadnienia z etnologii Azji
30 4 zaliczenie F
Anthropology of/in contemporary Europe
30 6 zaliczenie F
Antropologia dramatu, dramat jako źródło wiedzy o sytuacjach ludzkich
30 4 zaliczenie F
Technosfera - ekosystem i kultura
30 4 zaliczenie na ocenę F
Cyfrowa etnografia
30 4 zaliczenie na ocenę F
Introduction to studies on capitalism
30 6 zaliczenie F
Etniczność i nacjonalizm
30 4 zaliczenie F
Antropologia stosowana
30 4 zaliczenie na ocenę F
Perspektywa ethosowa w naukach o kulturze
30 4 zaliczenie F
Zaangażowanie czy neutralność humanistów. Żródła i konsekwencje dylematu
30 4 zaliczenie F
Teoria i historia cywilizacji
30 4 zaliczenie F
Mediator kultury – zawód i powołanie
30 4 zaliczenie F
Diaspory i procesy diasporotwórcze
30 4 zaliczenie F
Cultural Theory. A Supplement
30 6 zaliczenie F
Semiotyka
30 4 zaliczenie F
Etnometodologia
30 4 zaliczenie F
Hermeneutyka
30 4 zaliczenie na ocenę F
Antropologia historii
30 4 zaliczenie na ocenę F
Poststrukturalizm i postmodernizm
30 4 zaliczenie na ocenę F
Etnologia pozaeuropejska i globalna
30 4 zaliczenie na ocenę F
Krytyczna analiza dyskursów
30 4 zaliczenie na ocenę F
Antropologia feministyczna i genderowa
30 4 zaliczenie F
Film dokumentalny i etnograficzny ( warsztat)
30 4 zaliczenie na ocenę F
Otwarte seminarium antropologiczne
30 3 zaliczenie na ocenę F
Konwersatorium antropologiczne 1
30 4 zaliczenie na ocenę F
Konwersatorium antropologiczne 2
30 4 zaliczenie na ocenę F
Konwersatorium antropologiczne 3
30 4 zaliczenie na ocenę F
Konwersatorium antropologiczne 4
30 4 zaliczenie na ocenę F
Konwersatorium antropologiczne 5
30 4 zaliczenie na ocenę F
Projekty studenckie 1
5 4 zaliczenie F
Projekty studenckie 2
5 4 zaliczenie F
Wykład otwarty 1
2 1 zaliczenie F
Wykład otwarty 2
2 1 zaliczenie F