A A A
pl | en
2022/23 studia stacjonarne pierwszego stopnia Wydział Historyczny

Judaistyka

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Historyczny
Nazwa kierunku: Judaistyka
Poziom: pierwszego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina: Historia

Program

Klasyfikacja ISCED: 0222
Liczba semestrów: 6
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: licencjat

Opis realizacji programu

Program studiów obejmuje zajęcia obligatoryjne i fakultatywne. Zdecydowana większość kursów ma charakter obligatoryjny i obejmuje wykłady i konwersatoria dotyczące trzech pól judaistyki: historii (od starożytności po XXI wiek, wraz ze wstępem do metodologii badań judaistycznych), kultury (m.in. dziedzictwa polsko-żydowskiego, paleografii i epigrafiki) oraz dziejów judaizmu i literatur żydowskich (literatury jidysz i hebrajskiej). W ramach programu student bierze udział w trwających 60 godz. ćwiczeniach wychowania fizycznego, w trwającym 120 godz. (4 ECTS) lektoracie języka angielskiego oraz w obligatoryjnym kursie z zakresu nauk społecznych (30 godz., 5 ECTS). Obligatoryjny charakter mają również kursy Szkolenie BHK i Elementy ochrony własności intelektualnej. Zajęcia fakultatywne to przede wszystkim wykłady monograficzne realizowane po jednym na pierwszym i trzecim roku studiów pierwszego stopnia w wymiarze po 30 godz. (2 ECTS) każdy. Na każdym roku studenci dokonują wyboru jednego tematu spośród listy oferowanych. Wykłady monograficzne mogą odbywać się w języku angielskim a ich tematyka ulega zmianie z każdym rokiem akademickim. Ponadto studenci wybierają jedną z dwóch grup konwersatoryjnych w ramach modułów Judaizm w czasach II Świątyni i judaizm rabiniczny, Historia Żydów, Historia literatur żydowskich, Paleografia, Kultura Żydów, Kultura żydowska - cmentarze/synagogi, Epigrafika, Judaizm na ziemiach polskich, Judaizm i jego dzieje. Wybór jednej z dwóch grup seminarium dyplomowego (licencjackiego) ma charakter fakultatywny, dając możliwość pracy pod opieką specjalisty. Podobnie wybór miejsca realizowania praktyk zawodowych jest otwarty i zależy od preferencji i możliwości studenta. Zaliczenie wszystkich kursów obligatoryjnych i wymaganej ilości kursów fakultatywnych, a także przygotowanie w ramach seminarium pracy dyplomowej, umożliwia przystąpienie do egzaminu dyplomowego. W programie studiów I stopnia znajdują się moduły o charakterze sekwencyjnym. Należą do nich: a) Język jidysz 1, Język jidysz 2, Język jidysz 3, Język jidysz 4, Język jidysz 5; b) Język hebrajski 1, Język hebrajski 2, Język hebrajski 3, Język hebrajski 4, Język hebrajski 5; c) Warsztaty językowe I – język hebrajski, Warsztaty językowe II – język hebrajski.

Ukończenie studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie wszystkich przewidzianych programem studiów efektów uczenia się. Potwierdza je zaliczenie wszystkich wymaganych kursów przewidzianych w programie studiów, przygotowanie i terminowe złożenie pracy dyplomowej oraz złożenie egzaminu dyplomowego.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

Studenci mają do wyboru jedną z dwóch równoległych grup zajęciowych w ramach przedmiotu realizowanego na I roku studiów pierwszego stopnia: Warsztaty językowe - język hebrajski (semestr 1 i 2). Wybór ten ma na celu sprofilowanie grup rozpoczynających naukę języka pod względem zainteresowań tematycznych i preferencji metodycznych. Studenci otrzymują też możliwość wybrania jednej z dwóch oferowanych grup tematycznych w ramach każdego z następujących przedmiotów: Judaizm w czasach II Świątyni i judaizm rabiniczny (konwersatorium, I rok, semestr 1), Wstęp do badań judaistycznych (warsztaty terenowe, I rok, semestr 2), Historia Żydów (warsztaty źródłoznawcze, II rok, semestr 3), Paleografia (warsztaty źródłoznawcze, II rok, semestr 3), Kultura żydowska (warsztaty terenowe, II rok, semestr 4), Kultura Żydów (warsztaty źródłoznawcze, II rok, semestr 4), Epigrafika (warsztaty źródłoznawcze, II rok, semestr 4), Judaizm na ziemiach polskich (warsztaty terenowe, III rok, semestr 5), Judaizm i jego dzieje (warsztaty źródłoznawcze, III rok, semestr 5). Istnieje możliwość otwarcia obu grup w przypadku wypełnienia minimalnego limitu uczestników. Wykład Historia literatur żydowskich oferowany jest w dwóch alternatywnych wariantach, przy czym istnieje możliwość otwarcia tylko jednej grupy zajęciowej. W zakresie wykładów monograficznych studenci wybierają jeden z dwóch zaproponowanych tematów, ale w przypadku wypełnienia minimalnego limitu uczestników istnieje możliwość otwarcia dwóch grup zajęciowych. Studenci mogą też realizować inne wykłady monograficzne z oferty dostępnej na Wydziale Historycznym UJ, o ile odpowiadają one liczbie punktów ECTS przewidzianej programem kierunku judaistyka. Studenci wybierają również jedną z dwóch grup seminarium dyplomowego (III rok, semestr 5 i 6). Fakultatywny wymiar praktyki zawodowej Katalogowanie judaików (III rok, semestr 5) polega na indywidualnym wyborze miejsca i sposobu realizacji zajęć dokonanym w porozumieniu z koordynatorami.
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Dzieje starożytnego Izraela
60 4 egzamin O
Literatura żydowska w starożytności i wiekach średnich
60 4 egzamin O
Judaizm w czasach II Świątyni i judaizm rabiniczny
30 3 egzamin O
Język jidysz 1
60 6 zaliczenie na ocenę O
Wychowanie fizyczne
30 - zaliczenie O
6 - zaliczenie O
Judaizm w czasach II Świątyni i judaizm rabiniczny - Judaizm starożytny i jego chronologia lub Judaizm starożytny i jego instytucje
30 3 zaliczenie F
Warsztaty językowe 1 - Język hebrajski 1 I lub 1 II
90 7 zaliczenie na ocenę F
Studenci mają do wyboru jedną z dwóch równoległych grup zajęciowych w ramach przedmiotu realizowanego na I roku studiów pierwszego stopnia: Warsztaty językowe - język hebrajski (semestr 1 i 2). Wybór ten ma na celu sprofilowanie grup rozpoczynających naukę języka pod względem zainteresowań tematycznych i preferencji metodycznych. Studenci otrzymują też możliwość wybrania jednej z dwóch oferowanych grup tematycznych w ramach każdego z następujących przedmiotów: Judaizm w czasach II Świątyni i judaizm rabiniczny (konwersatorium, I rok, semestr 1), Wstęp do badań judaistycznych (warsztaty terenowe, I rok, semestr 2), Historia Żydów (warsztaty źródłoznawcze, II rok, semestr 3), Paleografia (warsztaty źródłoznawcze, II rok, semestr 3), Kultura żydowska (warsztaty terenowe, II rok, semestr 4), Kultura Żydów (warsztaty źródłoznawcze, II rok, semestr 4), Epigrafika (warsztaty źródłoznawcze, II rok, semestr 4), Judaizm na ziemiach polskich (warsztaty terenowe, III rok, semestr 5), Judaizm i jego dzieje (warsztaty źródłoznawcze, III rok, semestr 5). Istnieje możliwość otwarcia obu grup w przypadku wypełnienia minimalnego limitu uczestników. Wykład Historia literatur żydowskich oferowany jest w dwóch alternatywnych wariantach, przy czym istnieje możliwość otwarcia tylko jednej grupy zajęciowej. W zakresie wykładów monograficznych studenci wybierają jeden z dwóch zaproponowanych tematów, ale w przypadku wypełnienia minimalnego limitu uczestników istnieje możliwość otwarcia dwóch grup zajęciowych. Studenci mogą też realizować inne wykłady monograficzne z oferty dostępnej na Wydziale Historycznym UJ, o ile odpowiadają one liczbie punktów ECTS przewidzianej programem kierunku judaistyka. Studenci wybierają również jedną z dwóch grup seminarium dyplomowego (III rok, semestr 5 i 6). Fakultatywny wymiar praktyki zawodowej Katalogowanie judaików (III rok, semestr 5) polega na indywidualnym wyborze miejsca i sposobu realizacji zajęć dokonanym w porozumieniu z koordynatorami.
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Dzieje Żydów w wiekach średnich
90 6 egzamin O
Wstęp do badań judaistycznych
30 3 egzamin O
Kultura żydowska - wybrane zagadnienia
60 4 egzamin O
Filozofia żydowska
30 2 egzamin O
Język hebrajski 1
60 5 zaliczenie na ocenę O
Język jidysz 2
60 5 zaliczenie na ocenę O
Wychowanie fizyczne
30 - zaliczenie O
Elementy ochrony własności intelektualnej
15 1 zaliczenie na ocenę O
Wykład monograficzny I 1 lub I 2
30 2 zaliczenie na ocenę F
Wstęp do badań judaistycznych I lub II
30 2 zaliczenie F
Warsztaty językowe 2 - Język hebrajski 2 I lub 2 II
30 3 zaliczenie F
Studenci mają do wyboru jedną z dwóch równoległych grup zajęciowych w ramach przedmiotu realizowanego na I roku studiów pierwszego stopnia: Warsztaty językowe - język hebrajski (semestr 1 i 2). Wybór ten ma na celu sprofilowanie grup rozpoczynających naukę języka pod względem zainteresowań tematycznych i preferencji metodycznych. Studenci otrzymują też możliwość wybrania jednej z dwóch oferowanych grup tematycznych w ramach każdego z następujących przedmiotów: Judaizm w czasach II Świątyni i judaizm rabiniczny (konwersatorium, I rok, semestr 1), Wstęp do badań judaistycznych (warsztaty terenowe, I rok, semestr 2), Historia Żydów (warsztaty źródłoznawcze, II rok, semestr 3), Paleografia (warsztaty źródłoznawcze, II rok, semestr 3), Kultura żydowska (warsztaty terenowe, II rok, semestr 4), Kultura Żydów (warsztaty źródłoznawcze, II rok, semestr 4), Epigrafika (warsztaty źródłoznawcze, II rok, semestr 4), Judaizm na ziemiach polskich (warsztaty terenowe, III rok, semestr 5), Judaizm i jego dzieje (warsztaty źródłoznawcze, III rok, semestr 5). Istnieje możliwość otwarcia obu grup w przypadku wypełnienia minimalnego limitu uczestników. Wykład Historia literatur żydowskich oferowany jest w dwóch alternatywnych wariantach, przy czym istnieje możliwość otwarcia tylko jednej grupy zajęciowej. W zakresie wykładów monograficznych studenci wybierają jeden z dwóch zaproponowanych tematów, ale w przypadku wypełnienia minimalnego limitu uczestników istnieje możliwość otwarcia dwóch grup zajęciowych. Studenci mogą też realizować inne wykłady monograficzne z oferty dostępnej na Wydziale Historycznym UJ, o ile odpowiadają one liczbie punktów ECTS przewidzianej programem kierunku judaistyka. Studenci wybierają również jedną z dwóch grup seminarium dyplomowego (III rok, semestr 5 i 6). Fakultatywny wymiar praktyki zawodowej Katalogowanie judaików (III rok, semestr 5) polega na indywidualnym wyborze miejsca i sposobu realizacji zajęć dokonanym w porozumieniu z koordynatorami.
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Żydzi w świecie nowożytnym
90 5 egzamin O
Karaimi
30 2 egzamin O
Język hebrajski 2
90 7 zaliczenie na ocenę O
Język jidysz 3
30 3 zaliczenie na ocenę O
60 - zaliczenie O
Historia Żydów - Dokumenty życia społecznego i religijnego Żydów lub Status prawny Żydów w dokumentach
30 3 zaliczenie na ocenę F
Historia literatur żydowskich - Literatura hebrajska lub Literatury żydowskie
60 4 egzamin F
Paleografia - Paleografia źródeł polskich lub Paleografia źródeł żydowskich
30 4 zaliczenie na ocenę F
Studenci mają do wyboru jedną z dwóch równoległych grup zajęciowych w ramach przedmiotu realizowanego na I roku studiów pierwszego stopnia: Warsztaty językowe - język hebrajski (semestr 1 i 2). Wybór ten ma na celu sprofilowanie grup rozpoczynających naukę języka pod względem zainteresowań tematycznych i preferencji metodycznych. Studenci otrzymują też możliwość wybrania jednej z dwóch oferowanych grup tematycznych w ramach każdego z następujących przedmiotów: Judaizm w czasach II Świątyni i judaizm rabiniczny (konwersatorium, I rok, semestr 1), Wstęp do badań judaistycznych (warsztaty terenowe, I rok, semestr 2), Historia Żydów (warsztaty źródłoznawcze, II rok, semestr 3), Paleografia (warsztaty źródłoznawcze, II rok, semestr 3), Kultura żydowska (warsztaty terenowe, II rok, semestr 4), Kultura Żydów (warsztaty źródłoznawcze, II rok, semestr 4), Epigrafika (warsztaty źródłoznawcze, II rok, semestr 4), Judaizm na ziemiach polskich (warsztaty terenowe, III rok, semestr 5), Judaizm i jego dzieje (warsztaty źródłoznawcze, III rok, semestr 5). Istnieje możliwość otwarcia obu grup w przypadku wypełnienia minimalnego limitu uczestników. Wykład Historia literatur żydowskich oferowany jest w dwóch alternatywnych wariantach, przy czym istnieje możliwość otwarcia tylko jednej grupy zajęciowej. W zakresie wykładów monograficznych studenci wybierają jeden z dwóch zaproponowanych tematów, ale w przypadku wypełnienia minimalnego limitu uczestników istnieje możliwość otwarcia dwóch grup zajęciowych. Studenci mogą też realizować inne wykłady monograficzne z oferty dostępnej na Wydziale Historycznym UJ, o ile odpowiadają one liczbie punktów ECTS przewidzianej programem kierunku judaistyka. Studenci wybierają również jedną z dwóch grup seminarium dyplomowego (III rok, semestr 5 i 6). Fakultatywny wymiar praktyki zawodowej Katalogowanie judaików (III rok, semestr 5) polega na indywidualnym wyborze miejsca i sposobu realizacji zajęć dokonanym w porozumieniu z koordynatorami.
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Epigrafika nagrobna I: ziemie polskie lub Epigrafika nagrobna II: Europa Środkowo-Wschodnia
30 4 zaliczenie na ocenę F
Żydzi w dawnej Rzeczpospolitej
90 5 egzamin O
Historia literatury jidysz
60 4 egzamin O
Tradycje religijne Żydów sefardyjskich i aszkenazyjskich
60 4 egzamin O
Język hebrajski 3
60 5 zaliczenie na ocenę O
Język jidysz 4
30 3 zaliczenie na ocenę O
60 4 egzamin O
Kultura żydowska - Cmentarze żydowskie lub Synagogi i inne obiekty użyteczności gminnej
30 2 zaliczenie na ocenę F
Kultura Żydów - Kultura Żydów I lub II
30 3 zaliczenie na ocenę F
Studenci mają do wyboru jedną z dwóch równoległych grup zajęciowych w ramach przedmiotu realizowanego na I roku studiów pierwszego stopnia: Warsztaty językowe - język hebrajski (semestr 1 i 2). Wybór ten ma na celu sprofilowanie grup rozpoczynających naukę języka pod względem zainteresowań tematycznych i preferencji metodycznych. Studenci otrzymują też możliwość wybrania jednej z dwóch oferowanych grup tematycznych w ramach każdego z następujących przedmiotów: Judaizm w czasach II Świątyni i judaizm rabiniczny (konwersatorium, I rok, semestr 1), Wstęp do badań judaistycznych (warsztaty terenowe, I rok, semestr 2), Historia Żydów (warsztaty źródłoznawcze, II rok, semestr 3), Paleografia (warsztaty źródłoznawcze, II rok, semestr 3), Kultura żydowska (warsztaty terenowe, II rok, semestr 4), Kultura Żydów (warsztaty źródłoznawcze, II rok, semestr 4), Epigrafika (warsztaty źródłoznawcze, II rok, semestr 4), Judaizm na ziemiach polskich (warsztaty terenowe, III rok, semestr 5), Judaizm i jego dzieje (warsztaty źródłoznawcze, III rok, semestr 5). Istnieje możliwość otwarcia obu grup w przypadku wypełnienia minimalnego limitu uczestników. Wykład Historia literatur żydowskich oferowany jest w dwóch alternatywnych wariantach, przy czym istnieje możliwość otwarcia tylko jednej grupy zajęciowej. W zakresie wykładów monograficznych studenci wybierają jeden z dwóch zaproponowanych tematów, ale w przypadku wypełnienia minimalnego limitu uczestników istnieje możliwość otwarcia dwóch grup zajęciowych. Studenci mogą też realizować inne wykłady monograficzne z oferty dostępnej na Wydziale Historycznym UJ, o ile odpowiadają one liczbie punktów ECTS przewidzianej programem kierunku judaistyka. Studenci wybierają również jedną z dwóch grup seminarium dyplomowego (III rok, semestr 5 i 6). Fakultatywny wymiar praktyki zawodowej Katalogowanie judaików (III rok, semestr 5) polega na indywidualnym wyborze miejsca i sposobu realizacji zajęć dokonanym w porozumieniu z koordynatorami.
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Żydzi w XIX stuleciu
30 - - O
Judaizm na ziemiach polskich
60 4 egzamin O
Folklor żydowski
60 4 egzamin O
Język hebrajski 4
60 5 zaliczenie na ocenę O
Język jidysz 5
30 3 zaliczenie na ocenę O
Judaizm na ziemiach polskich - Chasydyzm - jego dzieje, miejsca kultu i oddziaływanie w przeszłości i teraźniejszości lub Sztetl jako centrum życia społecznego i religijnego
15 1 zaliczenie na ocenę F
Seminarium I lub II
30 - - F
Judaizm i jego dzieje - Homiletyka lub Judaizm reformowany czy reforma judaizmu?
30 3 zaliczenie na ocenę F
Katalogowanie judaików
60 4 zaliczenie na ocenę F
Wykład z zakresu nauk społecznych
30 5 zaliczenie na ocenę F
Studenci mają do wyboru jedną z dwóch równoległych grup zajęciowych w ramach przedmiotu realizowanego na I roku studiów pierwszego stopnia: Warsztaty językowe - język hebrajski (semestr 1 i 2). Wybór ten ma na celu sprofilowanie grup rozpoczynających naukę języka pod względem zainteresowań tematycznych i preferencji metodycznych. Studenci otrzymują też możliwość wybrania jednej z dwóch oferowanych grup tematycznych w ramach każdego z następujących przedmiotów: Judaizm w czasach II Świątyni i judaizm rabiniczny (konwersatorium, I rok, semestr 1), Wstęp do badań judaistycznych (warsztaty terenowe, I rok, semestr 2), Historia Żydów (warsztaty źródłoznawcze, II rok, semestr 3), Paleografia (warsztaty źródłoznawcze, II rok, semestr 3), Kultura żydowska (warsztaty terenowe, II rok, semestr 4), Kultura Żydów (warsztaty źródłoznawcze, II rok, semestr 4), Epigrafika (warsztaty źródłoznawcze, II rok, semestr 4), Judaizm na ziemiach polskich (warsztaty terenowe, III rok, semestr 5), Judaizm i jego dzieje (warsztaty źródłoznawcze, III rok, semestr 5). Istnieje możliwość otwarcia obu grup w przypadku wypełnienia minimalnego limitu uczestników. Wykład Historia literatur żydowskich oferowany jest w dwóch alternatywnych wariantach, przy czym istnieje możliwość otwarcia tylko jednej grupy zajęciowej. W zakresie wykładów monograficznych studenci wybierają jeden z dwóch zaproponowanych tematów, ale w przypadku wypełnienia minimalnego limitu uczestników istnieje możliwość otwarcia dwóch grup zajęciowych. Studenci mogą też realizować inne wykłady monograficzne z oferty dostępnej na Wydziale Historycznym UJ, o ile odpowiadają one liczbie punktów ECTS przewidzianej programem kierunku judaistyka. Studenci wybierają również jedną z dwóch grup seminarium dyplomowego (III rok, semestr 5 i 6). Fakultatywny wymiar praktyki zawodowej Katalogowanie judaików (III rok, semestr 5) polega na indywidualnym wyborze miejsca i sposobu realizacji zajęć dokonanym w porozumieniu z koordynatorami.
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Żydzi w XIX stuleciu
60 5 egzamin O
Diaspora żydowska w XX w.
60 4 egzamin O
Żydzi w Polsce w XX w.
90 5 egzamin O
Język hebrajski 5
60 5 zaliczenie na ocenę O
Wykład monograficzny II 1 lub II 2
30 2 zaliczenie na ocenę F
Seminarium I lub II
30 12 zaliczenie na ocenę F