A A A
pl | en
2022/23 studia stacjonarne pierwszego stopnia Wydział Matematyki i Informatyki

Informatyka

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Matematyki i Informatyki
Nazwa kierunku: Informatyka
Poziom: pierwszego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina: Informatyka

Program

Klasyfikacja ISCED: 0688
Liczba semestrów: 6
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: licencjat

Opis realizacji programu

W programie obowiązuje sekwencyjny system zajęć. Jego szczegóły zawarte są w sylabusach przedmiotów (w polu wymagania wstępne).
Warunkiem zaliczenia roku jest zaliczenie wszystkich przedmiotów z planu studiów dla tego roku.
Warunkiem uzyskania wpisu warunkowego na kolejny rok jest uzyskanie co najmniej 50 ECTS z przedmiotów z planu studiów dla danego roku.
Ogólne zasady zaliczania przedmiotów reguluje Uchwała nr 1C/IX/2017 Rady Wydziału z dnia 28 września 2017 (z korektą w postaci Uchwały nr 1B/X/2017 RW z dnia 26.10.2017).

Ukończenie studiów

Warunkami ukończenia studiów są: zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych w planie studiów, zaliczenie przedmiotów realizowanych nadprogramowo, zdanie egzaminu z języka nowożytnego na poziomie B2 oraz uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu dyplomowego.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Algebra 1
60 5 zaliczenie na ocenę O
Logika i teoria mnogości
60 6 egzamin O
Narzędzia programisty
15 1 zaliczenie na ocenę O
Organizacja i architektura komputerów
60 6 egzamin O
Programowanie 1
75 6 zaliczenie na ocenę O
Wstęp do informatyki
60 6 egzamin O
Wychowanie fizyczne
30 - zaliczenie na ocenę O
4 - zaliczenie O
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Algebra 2
60 6 egzamin O
Analiza matematyczna 1
75 6 zaliczenie na ocenę O
Metody programowania
60 6 egzamin O
Programowanie 2
75 6 egzamin O
Systemy operacyjne
60 6 egzamin O
Wychowanie fizyczne
30 - zaliczenie na ocenę O
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Analiza matematyczna 2
75 7 egzamin O
Bazy danych
75 7 egzamin O
Matematyka dyskretna
105 8 egzamin O
60 4 zaliczenie O
Języki formalne i automaty
60 6 egzamin O
Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Algorytmy i struktury danych
75 7 egzamin O
Inżynieria oprogramowania
75 7 egzamin O
Metody numeryczne
60 6 egzamin O
Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka
60 6 egzamin O
Sieci komputerowe
60 6 egzamin O
60 4 egzamin O

1. Nie wszystkie kursy do wyboru muszą zostać uruchomione.
2. Za zgodą kierownika kierunku dowolny kurs, którego efekty uczenia zgadzają się z efektami uczenia informatyki na szóstym poziomie PRK, może zostać uznany za kurs do wyboru.
3. Za zgodą kierownika kierunku student może realizować przedmioty z listy kursów fakultatywnych dla drugiego stopnia informatyki, o ile:
a) posiada wysoką średnią ocen pozwalającą założyć, że zaliczy dany przedmiot,
b) jest miejsce w grupach ćwiczeniowych.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Kursy do wyboru
O
Projekt zespołowy 1
15 4 zaliczenie na ocenę O
Przedmiot humanistyczny lub społeczny
O

1. Nie wszystkie kursy do wyboru muszą zostać uruchomione.
2. Za zgodą kierownika kierunku dowolny kurs, którego efekty uczenia zgadzają się z efektami uczenia informatyki na szóstym poziomie PRK, może zostać uznany za kurs do wyboru.
3. Za zgodą kierownika kierunku student może realizować przedmioty z listy kursów fakultatywnych dla drugiego stopnia informatyki, o ile:
a) posiada wysoką średnią ocen pozwalającą założyć, że zaliczy dany przedmiot,
b) jest miejsce w grupach ćwiczeniowych.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Kursy do wyboru
O
Ochrona własności intelektualnej
5 1 zaliczenie O
Projekt zespołowy 2
15 11 zaliczenie na ocenę O