A A A
pl | en
2022/23 studia stacjonarne pierwszego stopnia Wydział Polonistyki

Język polski w komunikacji społecznej

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Polonistyki
Nazwa kierunku: Język polski w komunikacji społecznej
Poziom: pierwszego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina wiodąca: Językoznawstwo

Program

Klasyfikacja ISCED: 0232
Liczba semestrów: 6
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: licencjat

Opis realizacji programu

Program realizowany jest w postaci zajęć stacjonarnych, opartych na bezpośrednim kontakcie nauczyciela ze studentem w wymiarze 1789 godz. i 180 punktów ECTS. Obejmuje: 1. zajęcia obligatoryjne w wymiarze 480 godz i 44 punkty ECTS; 2. zajęcia fakultatywne w wymiarze 510 godz. i 58 punktów ECTS, w tym seminarium licencjackie (120 godz. i 42 punkty ECTS).

Ukończenie studiów

Złożenie pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego. Szczegółowe wymogi dotyczące opracowania pracy dyplomowej corocznie publikowane są na stronie internetowej Katedry Teorii Komunikacji UJ oraz przedstawiane studentom przez prowadzących seminaria licencjackie.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

*Opcja na Wydziale Polonistyki: oznacza wybór kursu 30 godz. w jednym semestrze z puli kursów oferowanych corocznie jako "opcje" na Wydziale Polonistyki. Student dokonuje wyboru samodzielnie, kierując się własnymi zainteresowaniami naukowymi oraz chęcią nabycia pożądanych umiejętności z zakresu nauk humanistycznych lub społecznych. **Opcja kierunkowa: oznacza realizację 30 godzin w jednym semestrze do wyboru z listy 2 proponowanych w danym roku lub semestrze kursów. Lista kursów fakultatywnych oferowanych w danym roku akademickim może ulec zmianie i jest każdorazowo publikowana na stronie Wydziału Polonistyki UJ.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Gramatyka opisowa języka polskiego - ćwiczenia
30 3 zaliczenie na ocenę O
Gramatyka opisowa języka polskiego - wykład
30 2 zaliczenie O
30 - zaliczenie O
Literatura współczesna-ćwiczenia
30 3 zaliczenie O
Literatura współczesna-wykład
30 2 zaliczenie O
Stylistyka praktyczna
30 3 zaliczenie na ocenę O
4 - zaliczenie O
Teoria retoryki
30 3 egzamin O
Wielojęzyczność i wielokulturowość
30 3 egzamin O
Wprowadzenie do wiedzy o kulturze
30 3 egzamin O
Wychowanie fizyczne
30 - zaliczenie O
Zasady skutecznej komunikacji interpersonalnej
30 2 zaliczenie O
Zachowania asertywne w procesie komunikacji
30 3 zaliczenie na ocenę O
Kultury pozaeuropejskie
30 3 egzamin O

*Opcja na Wydziale Polonistyki: oznacza wybór kursu 30 godz. w jednym semestrze z puli kursów oferowanych corocznie jako "opcje" i "wykłady monograficzne" na Wydziale Polonistyki. Student dokonuje wyboru samodzielnie, kierując się własnymi zainteresowaniami naukowymi oraz chęcią nabycia pożądanych umiejętności z zakresu nauk humanistycznych lub społecznych. **Opcja kierunkowa: oznacza realizację 30 godzin w jednym semestrze do wyboru z listy 2 proponowanych w danym roku lub semestrze kursów. Lista kursów fakultatywnych oferowanych w danym roku akademickim może ulec zmianie i jest każdorazowo publikowana na stronie Wydziału Polonistyki UJ.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Gramatyka opisowa języka polskiego - ćwiczenia
60 3 zaliczenie na ocenę O
Gramatyka opisowa języka polskiego - wykład
30 2 egzamin O
GRUPA A: Przedmiot alternatywny 1
O
GRUPA B: Opcja na Wydziale Polonistyki*
F
Historia filozofii
30 3 egzamin O
30 - zaliczenie O
Literatura współczesna-ćwiczenia
30 3 zaliczenie O
Literatura współczesna-wykład
30 3 egzamin O
Ochrona własności intelektualnej
15 1 zaliczenie O
Semiotyka praktyczna
30 3 egzamin O
Warsztaty pisania
30 3 zaliczenie na ocenę O
Wychowanie fizyczne
30 - zaliczenie O
Zasady skutecznej komunikacji interpersonalnej w praktyce
30 3 egzamin O

*Opcja na Wydziale Polonistyki: oznacza wybór kursu 30 godz. w jednym semestrze z puli kursów oferowanych corocznie jako "opcje" na Wydziale Polonistyki. Student dokonuje wyboru samodzielnie, kierując się własnymi zainteresowaniami naukowymi oraz chęcią nabycia pożądanych umiejętności z zakresu nauk humanistycznych lub społecznych. **Opcja kierunkowa: oznacza realizację 30 godzin w jednym semestrze do wyboru z listy 2 proponowanych w danym roku lub semestrze kursów. Lista kursów fakultatywnych oferowanych w danym roku akademickim może ulec zmianie i jest każdorazowo publikowana na stronie Wydziału Polonistyki UJ. 

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
GRUPA C: Przedmiot alternatywny 2
O
Historia języka
30 3 egzamin O
30 - zaliczenie O
Komunikacja medialna-ćwiczenia
30 3 zaliczenie na ocenę O
Komunikacja medialna-wykład
30 3 egzamin O
Metodologia badań komunikacyjnych i językoznawczych
60 10 egzamin O
Warsztaty autoprezentacji i wystąpień publicznych
30 3 zaliczenie na ocenę O
Warsztaty pisania
30 3 zaliczenie na ocenę O
Wstęp do teorii komunikacji
30 3 zaliczenie O
GRUPA B: Opcja na Wydziale Polonistyki*
F

*Opcja na Wydziale Polonistyki: oznacza wybór kursu 30 godz. w jednym semestrze z puli kursów oferowanych corocznie jako "opcje" na Wydziale Polonistyki. Student dokonuje wyboru samodzielnie, kierując się własnymi zainteresowaniami naukowymi oraz chęcią nabycia pożądanych umiejętności z zakresu nauk humanistycznych lub społecznych. **Opcja kierunkowa: oznacza realizację 30 godzin w jednym semestrze do wyboru z listy 2 proponowanych w danym roku lub semestrze kursów. Lista kursów fakultatywnych oferowanych w danym roku akademickim może ulec zmianie i jest każdorazowo publikowana na stronie Wydziału Polonistyki UJ.  

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Wstęp do teorii komunikacji
30 3 egzamin O
Nowoczesne technologie i media społecznościowe
30 3 zaliczenie O
Psychologia procesów poznawczych
30 3 egzamin O
GRUPA D: Przedmiot alternatywny 3
O
30 8 egzamin O
Emisja głosu
30 3 zaliczenie na ocenę O
GRUPA B: Opcja na Wydziale Polonistyki*
F

*Opcja na Wydziale Polonistyki: oznacza wybór kursu 30 godz. w jednym semestrze z puli kursów oferowanych corocznie jako "opcje" na Wydziale Polonistyki. Student dokonuje wyboru samodzielnie, kierując się własnymi zainteresowaniami naukowymi oraz chęcią nabycia pożądanych umiejętności z zakresu nauk humanistycznych lub społecznych. **Opcja kierunkowa: oznacza realizację 30 godzin w jednym semestrze do wyboru z listy 2 proponowanych w danym roku lub semestrze kursów. Lista kursów fakultatywnych oferowanych w danym roku akademickim może ulec zmianie i jest każdorazowo publikowana na stronie Wydziału Polonistyki UJ.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Dyskurs publiczny – dyskurs prywatny
30 3 egzamin O
GRUPA E: Przedmiot alternatywny 4
O
Językowe obrazy świata
30 3 zaliczenie na ocenę O
Przemiany społeczno-komunikacyjne w Polsce XX i XXI wieku
30 2 zaliczenie O
Psychologia twórczego myślenia
30 2 zaliczenie O
Seminarium licencjackie
30 6 zaliczenie na ocenę O
Wielokulturowość a współczesna literatura polska
30 3 egzamin O
Budowa komunikatu reklamowego
30 3 zaliczenie na ocenę O
GRUPA B: Opcja na Wydziale Polonistyki*
F

*Opcja na Wydziale Polonistyki: oznacza wybór kursu 30 godz. w jednym semestrze z puli kursów oferowanych corocznie jako "opcje" na Wydziale Polonistyki. Student dokonuje wyboru samodzielnie, kierując się własnymi zainteresowaniami naukowymi oraz chęcią nabycia pożądanych umiejętności z zakresu nauk humanistycznych lub społecznych. **Opcja kierunkowa: oznacza realizację 30 godzin w jednym semestrze do wyboru z listy 2 proponowanych w danym roku lub semestrze kursów. Lista kursów fakultatywnych oferowanych w danym roku akademickim może ulec zmianie i jest każdorazowo publikowana na stronie Wydziału Polonistyki UJ.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
GRUPA F: Przedmiot alternatywny 5
O
Polska z perspektywy etniczno-kulturowej
30 3 egzamin O
Seminarium licencjackie
30 14 zaliczenie na ocenę O
Trening międzykulturowy
30 3 zaliczenie O
GRUPA B: Opcja na Wydziale Polonistyki*
F