A A A
pl | en
2022/23 studia stacjonarne pierwszego stopnia Wydział Polonistyki

polonistyka-komparatystyka

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Polonistyki
Nazwa kierunku: polonistyka-komparatystyka
Poziom: pierwszego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina wiodąca: Literaturoznawstwo

Program

Klasyfikacja ISCED: 0232
Liczba semestrów: 6
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: licencjat

Opis realizacji programu

Zdecydowana większość z programu jest realizowana w postaci zajęć wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich. Do przedmiotów, które nie wymagają bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich zaliczamy kurs BHP oraz napisanie pracy licencjackiej i przygotowanie do egzaminu dyplomowego w ramach „Komparatystycznego seminarium licencjackiego”. Samodzielna praca studenta w ramach seminarium oznacza dogłębne kwerendy, samodzielne opracowanie koncepcji pracy, opracowanie bibliografii, napisanie rozprawy, jej wyedytowanie, wprowadzenie poprawek i przygotowanie do druku.
Student kierunku ma możliwość wyboru zajęć w zakresie następujących modułów kształcenia, przewidzianych w planie studiów: literatura powszechna, literatura porównawcza, język obcy, komparatystyczne seminarium licencjackie. Treści nauczania przedmiotów do wyboru obejmują bardziej szczegółowe i specjalistyczne zagadnienia związane z komparatystyką.

Ukończenie studiów

zaliczenie wszystkich zajęć w formie zaliczeń lub egzaminów określonej w sylabusach, pozytywna ocena z pracy dyplomowej i złożenie egzaminu dyplomowego

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

*Języki obce - do wyboru - obsługuje Jagiellońskie Centrum Językowe. Język obcy 1 - Język obcy nowożytny w wymiarze 120 godzin z egzaminem na poziomie przynajmniej B2. Język obcy 2 – język obcy nowożytny lub starożytny w wymiarze 120 godzin z egzaminem na poziomie przynajmniej A1. 

OPIS GRUPY A: Student wybiera łącznie pięć 60-godzinnych przedmiotów: 2 na I roku; 2 na II roku i 1 na III roku - w sumie 5 kursów w ciągu trzech lat studiów. Oferta przedmiotów może być rokrocznie modyfikowana - w zależności od potrzeb studentów, stanu wiedzy w obrębie prezentowanych dyscyplin, sytuacji społeczno-kulturowej; o uruchomieniu poszczególnych kursów w konkretnych latach decyduje kierownik studiów. Lista kursów fakultatywnych oferowanych w danym roku akademickim może ulec zmianie i jest każdorazowo publikowana na stronie Wydziału Polonistyki UJ.

OPIS GRUPY B: Student wybiera trzy roczne kursy "Literatury powszechnej", po jednym na każdym roku studiów

Student w trakcie studiów powinien zrealizować nie mniej niż 1 ECTS z przedmiotów z dziedziny nauk społecznych (minimum to realizuje kurs „Ochrony własności intelektualnej”).

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Traditio hebraica, pagana, Christiana
30 2 egzamin O
Literatura staropolska
30 5 zaliczenie na ocenę O
Wprowadzenie do komparatystyki literackiej
30 2 zaliczenie na ocenę O
Poetyka z elementami teorii literatury
30 2 zaliczenie na ocenę O
Podstawy warsztatu literaturoznawczego
30 2 zaliczenie na ocenę O
Gramatyka języka polskiego
60 5 zaliczenie na ocenę O
30 - zaliczenie O
4 - zaliczenie O
Wychowanie fizyczne
30 - zaliczenie O
GRUPA A: Literatura porównawcza
O
GRUPA B: Literatura powszechna
O

*Języki obce - do wyboru - obsługuje Jagiellońskie Centrum Językowe. Język obcy 1 - Język obcy nowożytny w wymiarze 120 godzin z egzaminem na poziomie przynajmniej B2. Język obcy 2 – język obcy nowożytny lub starożytny w wymiarze 120 godzin z egzaminem na poziomie przynajmniej A1. 

OPIS GRUPY A: Student wybiera łącznie pięć 60-godzinnych przedmiotów: 2 na I roku; 2 na II roku i 1 na III roku - w sumie 5 kursów w ciągu trzech lat studiów. Oferta przedmiotów może być rokrocznie modyfikowana - w zależności od potrzeb studentów, stanu wiedzy w obrębie prezentowanych dyscyplin, sytuacji społeczno-kulturowej; o uruchomieniu poszczególnych kursów w konkretnych latach decyduje kierownik studiów. Lista kursów fakultatywnych oferowanych w danym roku akademickim może ulec zmianie i jest każdorazowo publikowana na stronie Wydziału Polonistyki UJ.

OPIS GRUPY B: Student wybiera trzy roczne kursy "Literatury powszechnej", po jednym na każdym roku studiów

Student w trakcie studiów powinien zrealizować nie mniej niż 1 ECTS z przedmiotów z dziedziny nauk społecznych (minimum to realizuje kurs „Ochrony własności intelektualnej”).

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Literatura staropolska
60 7 egzamin O
Współczesne życie literackie
30 3 zaliczenie na ocenę O
Wprowadzenie do komparatystyki literackiej
30 2 zaliczenie na ocenę O
Poetyka z elementami teorii literatury
30 2 zaliczenie na ocenę O
Gramatyka języka polskiego
60 5 egzamin O
30 - zaliczenie O
Retoryka: strategie argumentacji
30 3 zaliczenie na ocenę O
Wychowanie fizyczne
30 - zaliczenie O
GRUPA A: Literatura porównawcza
O
GRUPA B: Literatura powszechna
O

*Języki obce - do wyboru - obsługuje Jagiellońskie Centrum Językowe. Język obcy 1 - Język obcy nowożytny w wymiarze 120 godzin z egzaminem na poziomie przynajmniej B2. Język obcy 2 – język obcy nowożytny lub starożytny w wymiarze 120 godzin z egzaminem na poziomie przynajmniej A1. 

OPIS GRUPY A: Student wybiera łącznie pięć 60-godzinnych przedmiotów: 2 na I roku; 2 na II roku i 1 na III roku - w sumie 5 kursów w ciągu trzech lat studiów. Oferta przedmiotów może być rokrocznie modyfikowana - w zależności od potrzeb studentów, stanu wiedzy w obrębie prezentowanych dyscyplin, sytuacji społeczno-kulturowej; o uruchomieniu poszczególnych kursów w konkretnych latach decyduje kierownik studiów. Lista kursów fakultatywnych oferowanych w danym roku akademickim może ulec zmianie i jest każdorazowo publikowana na stronie Wydziału Polonistyki UJ.

OPIS GRUPY B: Student wybiera trzy roczne kursy "Literatury powszechnej", po jednym na każdym roku studiów

Student w trakcie studiów powinien zrealizować nie mniej niż 1 ECTS z przedmiotów z dziedziny nauk społecznych (minimum to realizuje kurs „Ochrony własności intelektualnej”).

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Literatura polska: oświecenie
20 2 zaliczenie na ocenę O
Literatura polska: XIX wiek
60 7 zaliczenie na ocenę O
Poetyka z elementami teorii literatury
30 2 zaliczenie na ocenę O
Historia i metodologia komparatystyki
30 3 zaliczenie na ocenę O
Kultura języka polskiego
30 2 zaliczenie na ocenę O
Ochrona własności intelektualnej
15 1 zaliczenie na ocenę O
30 - zaliczenie O
30 - zaliczenie O
GRUPA A: Literatura porównawcza
O
GRUPA B: Literatura powszechna
O

*Języki obce - do wyboru - obsługuje Jagiellońskie Centrum Językowe. Język obcy 1 - Język obcy nowożytny w wymiarze 120 godzin z egzaminem na poziomie przynajmniej B2. Język obcy 2 – język obcy nowożytny lub starożytny w wymiarze 120 godzin z egzaminem na poziomie przynajmniej A1. 

OPIS GRUPY A: Student wybiera łącznie pięć 60-godzinnych przedmiotów: 2 na I roku; 2 na II roku i 1 na III roku - w sumie 5 kursów w ciągu trzech lat studiów. Oferta przedmiotów może być rokrocznie modyfikowana - w zależności od potrzeb studentów, stanu wiedzy w obrębie prezentowanych dyscyplin, sytuacji społeczno-kulturowej; o uruchomieniu poszczególnych kursów w konkretnych latach decyduje kierownik studiów. Lista kursów fakultatywnych oferowanych w danym roku akademickim może ulec zmianie i jest każdorazowo publikowana na stronie Wydziału Polonistyki UJ.

OPIS GRUPY B: Student wybiera trzy roczne kursy "Literatury powszechnej", po jednym na każdym roku studiów

Student w trakcie studiów powinien zrealizować nie mniej niż 1 ECTS z przedmiotów z dziedziny nauk społecznych (minimum to realizuje kurs „Ochrony własności intelektualnej”).

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Literatura polska: XIX wiek
60 7 egzamin O
Poetyka z elementami teorii literatury
30 2 egzamin O
Historia i metodologia komparatystyki
30 3 zaliczenie na ocenę O
Historia filozofii
30 3 zaliczenie na ocenę O
30 8 egzamin O
30 - zaliczenie O
GRUPA A: Literatura porównawcza
O
GRUPA B: Literatura powszechna
O

*Języki obce - do wyboru - obsługuje Jagiellońskie Centrum Językowe. Język obcy 1 - Język obcy nowożytny w wymiarze 120 godzin z egzaminem na poziomie przynajmniej B2. Język obcy 2 – język obcy nowożytny lub starożytny w wymiarze 120 godzin z egzaminem na poziomie przynajmniej A1. 

OPIS GRUPY A: Student wybiera łącznie pięć 60-godzinnych przedmiotów: 2 na I roku; 2 na II roku i 1 na III roku - w sumie 5 kursów w ciągu trzech lat studiów. Oferta przedmiotów może być rokrocznie modyfikowana - w zależności od potrzeb studentów, stanu wiedzy w obrębie prezentowanych dyscyplin, sytuacji społeczno-kulturowej; o uruchomieniu poszczególnych kursów w konkretnych latach decyduje kierownik studiów. Lista kursów fakultatywnych oferowanych w danym roku akademickim może ulec zmianie i jest każdorazowo publikowana na stronie Wydziału Polonistyki UJ.

OPIS GRUPY B: Student wybiera trzy roczne kursy "Literatury powszechnej", po jednym na każdym roku studiów

Student w trakcie studiów powinien zrealizować nie mniej niż 1 ECTS z przedmiotów z dziedziny nauk społecznych (minimum to realizuje kurs „Ochrony własności intelektualnej”).

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Literatura polska: XX wiek
60 7 zaliczenie na ocenę O
Komparatystyczne seminarium licencjackie
30 7 zaliczenie na ocenę O
Historia filozofii
60 5 egzamin O
GRUPA A: Literatura porównawcza
O
GRUPA B: Literatura powszechna
O
Język obcy* II
30 - zaliczenie O

*Języki obce - do wyboru - obsługuje Jagiellońskie Centrum Językowe. Język obcy 1 - Język obcy nowożytny w wymiarze 120 godzin z egzaminem na poziomie przynajmniej B2. Język obcy 2 – język obcy nowożytny lub starożytny w wymiarze 120 godzin z egzaminem na poziomie przynajmniej A1. 

OPIS GRUPY A: Student wybiera łącznie pięć 60-godzinnych przedmiotów: 2 na I roku; 2 na II roku i 1 na III roku - w sumie 5 kursów w ciągu trzech lat studiów. Oferta przedmiotów może być rokrocznie modyfikowana - w zależności od potrzeb studentów, stanu wiedzy w obrębie prezentowanych dyscyplin, sytuacji społeczno-kulturowej; o uruchomieniu poszczególnych kursów w konkretnych latach decyduje kierownik studiów. Lista kursów fakultatywnych oferowanych w danym roku akademickim może ulec zmianie i jest każdorazowo publikowana na stronie Wydziału Polonistyki UJ.

OPIS GRUPY B: Student wybiera trzy roczne kursy "Literatury powszechnej", po jednym na każdym roku studiów

Student w trakcie studiów powinien zrealizować nie mniej niż 1 ECTS z przedmiotów z dziedziny nauk społecznych (minimum to realizuje kurs „Ochrony własności intelektualnej”).

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Literatura polska: XX wiek
60 7 egzamin O
Komparatystyczne seminarium licencjackie
30 7 zaliczenie na ocenę O
Praktyki
150 5 zaliczenie na ocenę O
GRUPA A: Literatura porównawcza
O
GRUPA B: Literatura powszechna
O
Język obcy* II
30 8 egzamin O