A A A
pl | en
2022/23 studia stacjonarne pierwszego stopnia Wydział Polonistyki

Wiedza o teatrze

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Polonistyki
Nazwa kierunku: Wiedza o teatrze
Poziom: pierwszego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina wiodąca: Nauki o sztuce

Program

Klasyfikacja ISCED: 0215
Liczba semestrów: 6
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: licencjat

Opis realizacji programu

Program realizowany jest w postaci zajęć stacjonarnych, opartych na bezpośrednim kontakcie nauczyciela ze studentem w wymiarze 1944 godzin i 180 punktów ECTS. Obejmuje zajęcia obligatoryjne w wymiarze 1464 godzin i 112 punktów ECTS oraz zajęcia fakultatywne w wymiarze 480 godzin i 68 punktów ECTS (w tym seminarium licencjackie w wymiarze 60 godzin i 24 punktów, z czego 12 punktów ECTS to samodzielna praca studenta poświęcona pisaniu pracy licencjackiej).

Ukończenie studiów

Student kierunku Wiedza o Teatrze otrzymuje tytuł licencjata na podstawie zaliczenia wszystkich obowiązujących przedmiotów i fakultetów (w sumie w wymiarze 180 punktów ECTS) oraz złożenia pracy dyplomowej, a także złożenia egzaminu dyplomowego

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

1.Student musi zrealizować  język obcy na poziomie B2. 2. Student musi zrealizować przedmiot z dziedziny nauk społecznych za min 2 ECTS. 3. OPIS GRUPY A: Student wybiera jedno seminarium całoroczne spośród seminariów prowadzonych przez Katedrę Teatru i Dramatu lub Katedrę Performatyki. OPIS GRUPY B: Student wybiera moduły: teatrologiczne lub performatyczne. W ciągu roku akademickiego ma obowiązek zaliczyć moduł teatrologiczny 1 (60 godzin) plus moduł teatrologiczny 2 i 3 (po 30 godzin) LUB moduł performatyczny 1 (60 godzin) plus moduł performatyczny 2 i 3 (po 30 godzin). OPIS GRUPY C: Student wybiera moduły teatrologiczne lub performatyczne. W ciągu roku akademickiego ma obowiązek zaliczyć moduł teatrologiczny 1 (60 godzin) plus moduł teatrologiczny 2 i 3 (po 30 godzin) LUB moduł performatyczny 1 (60 godzin) plus moduł performatyczny 2 i 3 (po 30 godzin). OPIS GRUPY D:  Student I i III roku wybiera w każdym roku po jednej opcji (opcja to kurs całoroczny; w sumie 60 godzin za 6 ECTS łącznie; opcja rozpoczęta w semestrze zimowym ma być kontynuowana w semestrze letnim; lista opcji dla wiedzy o teatrze jest zawarta w programie studiów). OPIS GRUPY E: Student I roku wybiera dwa wykłady monograficzne (kursy półroczne; po 30 godzin za 2 ECTS; wykłady monograficzne można realizować zarówno w semestrze zimowym, jak i letnim; lista wykładów monograficznych dla wiedzy o teatrze jest zawarta w programie studiów). 4. Lista kursów fakultatywnych oferowanych w danym roku akademickim może ulec zmianie i jest każdorazowo publikowana na stronie Wydziału Polonistyki UJ.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Historia teatru i dramatu polskiego 1-wykład
30 3 zaliczenie O
Ikonografia teatralna
30 2 zaliczenie na ocenę O
Podstawy warsztatu teatrologa
30 2 zaliczenie na ocenę O
Poetyki dramatu
30 2 zaliczenie O
Prawo autorskie
30 2 zaliczenie O
4 - zaliczenie O
Teatr i dramat europejski 1-ćwiczenia
30 2 zaliczenie O
Teatr i dramat europejski 1-wykład
30 3 egzamin O
Teatr i historia
30 2 zaliczenie na ocenę O
Teatr najnowszy
30 2 zaliczenie na ocenę O
Warsztaty praktyki scenicznej
30 2 zaliczenie na ocenę O
Wprowadzenie do performatyki
30 2 zaliczenie na ocenę O
Wychowanie fizyczne
30 - zaliczenie O
GRUPA D: OPCJE
O
GRUPA E: WYKŁADY MONOGRAFICZNE
O

1.Student musi zrealizować  język obcy na poziomie B2. 2. Student musi zrealizować przedmiot z dziedziny nauk społecznych za min 2 ECTS. 3. OPIS GRUPY A: Student wybiera jedno seminarium całoroczne spośród seminariów prowadzonych przez Katedrę Teatru i Dramatu lub Katedrę Performatyki. OPIS GRUPY B: Student wybiera moduły: teatrologiczne lub performatyczne. W ciągu roku akademickiego ma obowiązek zaliczyć moduł teatrologiczny 1 (60 godzin) plus moduł teatrologiczny 2 i 3 (po 30 godzin) LUB moduł performatyczny 1 (60 godzin) plus moduł performatyczny 2 i 3 (po 30 godzin). OPIS GRUPY C: Student wybiera moduły teatrologiczne lub performatyczne. W ciągu roku akademickiego ma obowiązek zaliczyć moduł teatrologiczny 1 (60 godzin) plus moduł teatrologiczny 2 i 3 (po 30 godzin) LUB moduł performatyczny 1 (60 godzin) plus moduł performatyczny 2 i 3 (po 30 godzin). OPIS GRUPY D:  Student I i III roku wybiera w każdym roku po jednej opcji (opcja to kurs całoroczny; w sumie 60 godzin za 6 ECTS łącznie; opcja rozpoczęta w semestrze zimowym ma być kontynuowana w semestrze letnim; lista opcji dla wiedzy o teatrze jest zawarta w programie studiów). OPIS GRUPY E: Student I roku wybiera dwa wykłady monograficzne (kursy półroczne; po 30 godzin za 2 ECTS; wykłady monograficzne można realizować zarówno w semestrze zimowym, jak i letnim; lista wykładów monograficznych dla wiedzy o teatrze jest zawarta w programie studiów). 4. Lista kursów fakultatywnych oferowanych w danym roku akademickim może ulec zmianie i jest każdorazowo publikowana na stronie Wydziału Polonistyki UJ.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Historia teatru i dramatu polskiego 2-wykład
30 3 egzamin O
Teatr i dramat europejski 2-wykład
30 3 egzamin O
Ikonografia teatralna
30 2 zaliczenie na ocenę O
Poetyki dramatu
30 2 zaliczenie na ocenę O
Antropologia kultury
30 2 zaliczenie O
Wprowadzenie metodologiczne
30 2 zaliczenie na ocenę O
Wprowadzenie do performatyki
30 2 zaliczenie na ocenę O
Warsztaty praktyki scenicznej
30 3 zaliczenie na ocenę O
Wychowanie fizyczne
30 - zaliczenie O
Historia teatru i dramatu polskiego 2-ćwiczenia
30 2 zaliczenie O
Teatr i dramat europejski 2-ćwiczenia
30 3 zaliczenie na ocenę O
Teatr najnowszy
30 2 zaliczenie na ocenę O
GRUPA D: OPCJE
O
GRUPA E: WYKŁADY MONOGRAFICZNE
O

1.Student musi zrealizować  język obcy na poziomie B2. 2. Student musi zrealizować przedmiot z dziedziny nauk społecznych za min 2 ECTS. 3. OPIS GRUPY A: Student wybiera jedno seminarium całoroczne spośród seminariów prowadzonych przez Katedrę Teatru i Dramatu lub Katedrę Performatyki. OPIS GRUPY B: Student wybiera moduły: teatrologiczne lub performatyczne. W ciągu roku akademickiego ma obowiązek zaliczyć moduł teatrologiczny 1 (60 godzin) plus moduł teatrologiczny 2 i 3 (po 30 godzin) LUB moduł performatyczny 1 (60 godzin) plus moduł performatyczny 2 i 3 (po 30 godzin). OPIS GRUPY C: Student wybiera moduły teatrologiczne lub performatyczne. W ciągu roku akademickiego ma obowiązek zaliczyć moduł teatrologiczny 1 (60 godzin) plus moduł teatrologiczny 2 i 3 (po 30 godzin) LUB moduł performatyczny 1 (60 godzin) plus moduł performatyczny 2 i 3 (po 30 godzin). OPIS GRUPY D:  Student I i III roku wybiera w każdym roku po jednej opcji (opcja to kurs całoroczny; w sumie 60 godzin za 6 ECTS łącznie; opcja rozpoczęta w semestrze zimowym ma być kontynuowana w semestrze letnim; lista opcji dla wiedzy o teatrze jest zawarta w programie studiów). OPIS GRUPY E: Student I roku wybiera dwa wykłady monograficzne (kursy półroczne; po 30 godzin za 2 ECTS; wykłady monograficzne można realizować zarówno w semestrze zimowym, jak i letnim; lista wykładów monograficznych dla wiedzy o teatrze jest zawarta w programie studiów). 4. Lista kursów fakultatywnych oferowanych w danym roku akademickim może ulec zmianie i jest każdorazowo publikowana na stronie Wydziału Polonistyki UJ.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Historia teatru i dramatu polskiego 3-wykład
30 3 egzamin O
Teatr i dramat europejski 3-wykład
30 3 egzamin O
Scenografia teatralna
30 3 zaliczenie O
Teatr po 1989 roku
30 3 zaliczenie na ocenę O
Analiza przedstawienia teatralnego
30 3 zaliczenie na ocenę O
Warsztaty praktyki scenicznej i obóz
80 5 zaliczenie na ocenę O
30 - zaliczenie O
Historia teatru i dramatu polskiego 3-ćwiczenia
30 2 zaliczenie na ocenę O
Teatr i dramat europejski 3-ćwiczenia
30 2 zaliczenie O
GRUPA B: MODUŁ TEATROLOGICZNY LUB PERFORMATYCZNY
O

1.Student musi zrealizować  język obcy na poziomie B2. 2. Student musi zrealizować przedmiot z dziedziny nauk społecznych za min 2 ECTS. 3. OPIS GRUPY A: Student wybiera jedno seminarium całoroczne spośród seminariów prowadzonych przez Katedrę Teatru i Dramatu lub Katedrę Performatyki. OPIS GRUPY B: Student wybiera moduły: teatrologiczne lub performatyczne. W ciągu roku akademickiego ma obowiązek zaliczyć moduł teatrologiczny 1 (60 godzin) plus moduł teatrologiczny 2 i 3 (po 30 godzin) LUB moduł performatyczny 1 (60 godzin) plus moduł performatyczny 2 i 3 (po 30 godzin). OPIS GRUPY C: Student wybiera moduły teatrologiczne lub performatyczne. W ciągu roku akademickiego ma obowiązek zaliczyć moduł teatrologiczny 1 (60 godzin) plus moduł teatrologiczny 2 i 3 (po 30 godzin) LUB moduł performatyczny 1 (60 godzin) plus moduł performatyczny 2 i 3 (po 30 godzin). OPIS GRUPY D:  Student I i III roku wybiera w każdym roku po jednej opcji (opcja to kurs całoroczny; w sumie 60 godzin za 6 ECTS łącznie; opcja rozpoczęta w semestrze zimowym ma być kontynuowana w semestrze letnim; lista opcji dla wiedzy o teatrze jest zawarta w programie studiów). OPIS GRUPY E: Student I roku wybiera dwa wykłady monograficzne (kursy półroczne; po 30 godzin za 2 ECTS; wykłady monograficzne można realizować zarówno w semestrze zimowym, jak i letnim; lista wykładów monograficznych dla wiedzy o teatrze jest zawarta w programie studiów). 4. Lista kursów fakultatywnych oferowanych w danym roku akademickim może ulec zmianie i jest każdorazowo publikowana na stronie Wydziału Polonistyki UJ.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Historia teatru i dramatu polskiego 4-wykład
30 3 egzamin O
Teatr i dramat europejski 4-wykład
30 4 egzamin O
Scenografia teatralna
30 4 egzamin O
Teatr po 1989 roku
30 4 egzamin O
Analiza przedstawienia teatralnego
30 3 zaliczenie na ocenę O
30 - zaliczenie O
Historia teatru i dramatu polskiego 4-ćwiczenia
30 2 zaliczenie na ocenę O
Teatr i dramat europejski 4-ćwieczenia
30 2 zaliczenie na ocenę O
GRUPA B: MODUŁ TEATROLOGICZNY LUB PERFORMATYCZNY
O

1.Student musi zrealizować  język obcy na poziomie B2. 2. Student musi zrealizować przedmiot z dziedziny nauk społecznych za min 2 ECTS. 3. OPIS GRUPY A: Student wybiera jedno seminarium całoroczne spośród seminariów prowadzonych przez Katedrę Teatru i Dramatu lub Katedrę Performatyki. OPIS GRUPY B: Student wybiera moduły: teatrologiczne lub performatyczne. W ciągu roku akademickiego ma obowiązek zaliczyć moduł teatrologiczny 1 (60 godzin) plus moduł teatrologiczny 2 i 3 (po 30 godzin) LUB moduł performatyczny 1 (60 godzin) plus moduł performatyczny 2 i 3 (po 30 godzin). OPIS GRUPY C: Student wybiera moduły teatrologiczne lub performatyczne. W ciągu roku akademickiego ma obowiązek zaliczyć moduł teatrologiczny 1 (60 godzin) plus moduł teatrologiczny 2 i 3 (po 30 godzin) LUB moduł performatyczny 1 (60 godzin) plus moduł performatyczny 2 i 3 (po 30 godzin). OPIS GRUPY D:  Student I i III roku wybiera w każdym roku po jednej opcji (opcja to kurs całoroczny; w sumie 60 godzin za 6 ECTS łącznie; opcja rozpoczęta w semestrze zimowym ma być kontynuowana w semestrze letnim; lista opcji dla wiedzy o teatrze jest zawarta w programie studiów). OPIS GRUPY E: Student I roku wybiera dwa wykłady monograficzne (kursy półroczne; po 30 godzin za 2 ECTS; wykłady monograficzne można realizować zarówno w semestrze zimowym, jak i letnim; lista wykładów monograficznych dla wiedzy o teatrze jest zawarta w programie studiów). 4. Lista kursów fakultatywnych oferowanych w danym roku akademickim może ulec zmianie i jest każdorazowo publikowana na stronie Wydziału Polonistyki UJ.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Historia teatru i dramatu polskiego 5-ćwiczenia
30 2 zaliczenie O
Historia teatru i dramatu polskiego 5-wykład
30 3 egzamin O
30 - zaliczenie O
Pisanie o teatrze
30 2 zaliczenie na ocenę O
Zarządzanie kulturą
30 2 zaliczenie O
GRUPA A: SEMINARIUM LICENCJACKIE TEATROLOGICZNE LUB PERFORMATYCZNE
O
GRUPA C: MODUŁ TEATROLOGICZNY LUB PERFORMATYCZNY
O
GRUPA D: OPCJE
O

1.Student musi zrealizować  język obcy na poziomie B2. 2. Student musi zrealizować przedmiot z dziedziny nauk społecznych za min 2 ECTS. 3. OPIS GRUPY A: Student wybiera jedno seminarium całoroczne spośród seminariów prowadzonych przez Katedrę Teatru i Dramatu lub Katedrę Performatyki. OPIS GRUPY B: Student wybiera moduły: teatrologiczne lub performatyczne. W ciągu roku akademickiego ma obowiązek zaliczyć moduł teatrologiczny 1 (60 godzin) plus moduł teatrologiczny 2 i 3 (po 30 godzin) LUB moduł performatyczny 1 (60 godzin) plus moduł performatyczny 2 i 3 (po 30 godzin). OPIS GRUPY C: Student wybiera moduły teatrologiczne lub performatyczne. W ciągu roku akademickiego ma obowiązek zaliczyć moduł teatrologiczny 1 (60 godzin) plus moduł teatrologiczny 2 i 3 (po 30 godzin) LUB moduł performatyczny 1 (60 godzin) plus moduł performatyczny 2 i 3 (po 30 godzin).OPIS GRUPY D:  Student I i III roku wybiera w każdym roku po jednej opcji (opcja to kurs całoroczny; w sumie 60 godzin za 6 ECTS łącznie; opcja rozpoczęta w semestrze zimowym ma być kontynuowana w semestrze letnim; lista opcji dla wiedzy o teatrze jest zawarta w programie studiów). OPIS GRUPY E: Student I roku wybiera dwa wykłady monograficzne (kursy półroczne; po 30 godzin za 2 ECTS; wykłady monograficzne można realizować zarówno w semestrze zimowym, jak i letnim; lista wykładów monograficznych dla wiedzy o teatrze jest zawarta w programie studiów). 6. Lista kursów fakultatywnych oferowanych w danym roku akademickim może ulec zmianie i jest każdorazowo publikowana na stronie Wydziału Polonistyki UJ.

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
30 8 egzamin O
Zarządzanie kulturą
30 2 zaliczenie O
GRUPA A: SEMINARIUM LICENCJACKIE TEATROLOGICZNE LUB PERFORMATYCZNE
O
GRUPA C: MODUŁ TEATROLOGICZNY LUB PERFORMATYCZNY
O
GRUPA D: OPCJE
O